Secţia Cultură și turism

Category: Subdiviziunile CR
Published on Saturday, 08 June 2013 22:18
Written by Super User
Hits: 7107

 

 

Numele , prenumele

Funcţia  ocupată

Telefon serviciu

 
 

Moroşanu  Vasile

Şef, Secţia cultură şi turism 

2 42 66

 

 

 

 

Regulamentul 

 

 Secţiei Cultură,Turism şi Sport

 

I. Dispoziţii   generale

 

1.1  Prezentul Regulament stabileşte funcţiile, atribuţiile şi drepturile principale ale Secţiei Cultură,Turism şi Sport a Consiliului Raional Anenii Noi conform legislaţiei în vigoare.

 

1.2  Secţia  Cultură, Turism şi Sport (în continuare-secţia)este organul care realizează

 

       politica statului şi raionului în domeniul culturii,turismului şi sportului în teritoriu şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu legislaţia în vigoare,actele normative emise de Ministerul Culturii ,Ministerul Tineret şi Sport , organele administraţiei publice centrale şi   locale şi prezentul regulament.

 

1.3  Secţia  este finanţată de bugetul  de stat,beneficiind şi de fonduri extrabugetare.

 

1.4  Secţia este subordonată Ministerului Culturii,Ministerul Tineret şi Sport –în domeniile metodologice şi politica culturală şi Consiliului raional –în domeniile administrare şi asigurare financiară.

 

1.5   Secţia  este persoană juridică,dispune de balanţă independentă,conturi trezoreriale pentru gestionarea mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare,ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea deplină a instituţiei,foaie cu antet în limba de stat,alte simboluri aprobate şi înregistrate conform legislaţiei.

 

 

 

II. Principii fundamentale

 

 

 

                           În cadrul activităţii sale, secţia respectă:

 

 2.1 Libertatea creaţiei.Secţia protejează libertatea creaţiei şi pledează pentru crearea condiţiilor materiale şi spirituale adecvate, liberei manifestări a talentului în domeiul culturii şi sportului.

 

 2.2  Prioritatea valorilor culturale.Secţia promovează şi susţine afirmarea talentelor autentice,includerea în circuitul naţional turistic  a obiectivelor  şi operelor  de certă valoare, avînd drept scop suprem renaşterea şi afirmarea culturii,turismului şi sportului naţional.

 

2.3 Egalitatea culturilor naţionale. Secţia crează condiţiile necesare pentru păstrarea,îmbogăţirea  şi punerea în circuit a valorilor culturale ale poporului băştinaş,precum şi grupurilor etnice de pe teitoriul  Republicii Moldova.

 

III. Obiective de activitate

 

 

 

 3.1   Secţia realizează politica de stat în domeniul culturii prin;

 

- elaborarea ,în baza programelor de stat,a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi arte,.turismului şi sportului ;

 

-selectarea şi promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu;

 

- asigurarea conservării şi valorificării patrimoniului imaterial,promovării turismului cultural şi sportului.

 

3.2   Elaborarea concepţiei privind dezvoltarea strategică a culturii,turismului şi sportului în teritoriul raionului şi a programelor complexe de actrivităţi culturale şi sportive,crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor tradiţionale,pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale de agrement,odihna a tineretului şi sportive.

 

3.3  Realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a patrimoniului imaterial a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale,festivaluri,concursuri,acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei popular,.treceri în revistă ale formaţiilor artistice de amatori,expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populară,etc.

 

3.4  Promovarea politicii de ocrotire,conservare şi valorificare a patrimoniului cultural       

 

       naţional,de salvgardare  a monumentelor,ansmblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu.

 

 3.5 Asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea ,protecţia , conservarea,restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice,aplicarea normelor sistemului naţional de evidenţă a bunurilor culturale,operarea modificărilor ce ţin de destinaţia monumentelor istorice şi transferul dreptului de proprietate,controlarea periodică a stării de conservare şi securitate a monumentelor istorice şi elaborarea,de comun acord cu organele competente,a măsurilor necesare în acest domeniu,colaborarea directă cu organele adminstraţiei publice locale la elaborarea pogramelor de dezvoltare a localităţilor,precum şi a programelor de amenajare a teritoriului,în care sunt edificate monumente istorice.

 

3.6  Dezvoltarea ,diversificarea şi promovarea ofertei turistice.

 

3.7  Crearea şi dezvoltarea serviciilor de turism.

 

3.8  Dezvoltarea diferitelor forme de turism (agroturism,turism cultural,sportiv etc.)

 

3.9 Coordonarea activităţii instituţiilor de cultură,,sport, învăţămînt artistic,muzee indiferent de apartenenţa departamentală,stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul culturii şi sportului.

 

 3.10 Organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice,interpreţilor,meşterilor populari,sportivilor la competiţii,festivaluri ,concursuri,expoziţii seminare simpozioane,conferinţe republicane şi internaţionale.

 

3.11 Organizarea şi cordonarea desfăşurării în teritoriul raionului a diverselor concursuri şi competiţii sportive raionale,republicane şi internaţionale.

 

3.12  Conferirea şi recomandarea titlurilor sportive,categorii şi nominaţii’’în domeniul culturii şi sportului. Prezintă comisiei republicane informaţii despre candidaţii pentru confrirea titlului “ Maestru în sport “, “ Maestru internaţional al sportului”,” Maestru în arte” etc.

 

3.13  Studierea necesităţilor populaţiei,organizaţiilor, în asigurarea cu inventarul necesar ,aduce la cunoştinţă Consiliului Raional,Ministerului culturii,Ministerului Tineret şi Sport aceste probleme.

 

3.14  Organizarea asociaţiilor culturale, federaţii în domeniul sporturilor,supraveghează activiatea lor ,asigură utilizarea raţională a complexelor culturale in raion, a şcolilor de arte.

 

3.15  Promovarea  înfiinţării şcolilor de arte,sportive , a studiourilor artistice,muzeelor.

 

3.16 Supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din raion,conducerea profesională,reglamentarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul bibliteconomiei.

 

3.17 Examinarea şi aprobarea programelor de activitate,a rapoartelor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate,acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură,indeferent de apartenenţa lor departamentală.

 

3.18 Asigurarea controlul  realizării programelor de activitate ale instituţiilor de cultură   subordonate,al îndeplinirii de către acestea a Hotărîrilor Guvernului,ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Culturii ,Ministerului Tineret şi Sport ale organelor administraţiei piblice locale.

 

3.19 Verificarea activităţii personalului instituţiilor subordonate secţiei în cea ce priveşte îndeplinirea conformă a competenţelor ce le revin,organizează testarea lor.

 

3.20 Secţia solicită primăriilor crearea condiţiilor pentru buna funcţionare a instiutuţiilor de cultură,protejarea patrimoniului cultural,dezvoltarea turismului, sportului.

 

3.21 Prezentarea la Ministerul Culturii,Ministerul Tineretului şi sportului , Consiliul raional a raportului anual cu privire la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate,a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor în domeniul culturii,turismului şi sportului.

 

3.22  Selectează,pregăteşte ,promovează tinere talente.

 

IV. Drepturile

 

            În scopul  realizării obiectivelor propuse,secţia este în drept:

 

4.1    De a antrena ,sub diferite forme organizatorice,reprezentanţii instituţiilor de stat,ai puterii locale la examinarea şi soluţionarea problemelor culturii, turismului şi sportului.

 

4.2    De a solicita Consililui Raional ,în conformitate cu  legislaţia în vigoare,crearea,reorganizarea sau suspendarea activităţii  unităţilor subordinate metodologic.

 

4.3   Să stabilească programe individuale de muncă cu regim flexibil al timpului de muncă,conform contractului individual sau colectiv de muncă şi legislaţiei în vigoare.

 

4.4   De a prezenta proiecte de decizii spre aprobare Consiliului Raional care vizează domeniul culturii, turismului şi sportului.

 

4.5   De a reprezenta interesele colaboratorilor secţiei şi a unităţilor subordonate în faţa autiorităţilor publice.

 

 

 

 

 

V.Structura secţiei cultură, turism şi sport

 

5.1 Structura secţiei este aprobată de Consiliul Raional Anenii Noi în conformitate cu statele-tip propuse de Guvern.

 

5.2 Pe lîngă Secţia Cultură funcţionează următoarele instituţii şi servicii:

 

      - Casa raională  de Cultură

 

      - Biblioteca  raională

 

      -Organizaţia concertistică

 

VI. Organizarea activităţii secţiei

 

 

 

6.1    Secţia  este condusă de şeful secţiei,numit în funcţie şi eliberat din funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare

 

6.2   Secţia propune spre aprobare Consiliului raional ,luînd ca bază statele tip,aprobate de Guvern,organigrama şi statele de personal din aparatul secţiei şi din instituţiile de cultură de nivel raional din subordine.

 

6.3   Secţia coordonează cu primăriile angajarea personalului în instituţiile de cultură din teritoriu,stabileşte categoriile de salarizare,condiţiile de premiere,aplică măsuri disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

6.4   În cadrul secţiei se constituie un consiliu  artistic din 10-15 persoane:şeful secţiei şi cîte un reprezentant al domeniilor :case de cultură, biblioteci, învăţămînt artistic, turism, sport administrţia publică locală,mijloace de informare în masă(presa,radioul,TV),oameni de afaceri etc.  Consiliul examinează problemele de strategie culturală,turism şi sport,elaborează programe de dezvoltare a acestor domenii  în raion,monitorizează activitatea din domeniu pe teritoriul raionului. Avizează programele de concert ale tuturor instituţiilor ,indiferent de apartenenţa departamentală(repertoriul, conţinutul,calitatea,mesajul,intrepretarea).

 

         Consiliul în activitatea sa se călăuzeşte de propriul regulament,elaborat în baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea secţiei cultură aprobat de consiliul raional. Consiliul secţiei este ales la şedinţa lucrătorilor din domeniul culturii, turismului şi sportului la pentu o perioadă de 4 ani..Consiliul secţiei se întruneşte cel puţin  de 4 ori pe an.

 

6.5    Şeful secţiei este numit în bază de concurs şi eliberat din funcţie de către Consiliul raional,de comun acord cu Ministerul Culturii.La concurs pot participa persoane care corespund următoarelor exigenţe :

 

             - au studii superioare de specialitate:

 

             - dispun de experienţă de lucru în administraţia publică de minimum 3 ani.

 

             - prezintă Programul-concept de desfăşurare a activităţii secţiei

 

6.6  Şeful secţiei:

 

        - angajează,numeşte în condiţiile legii,în baza cerinţelor din fişa postului personalul aparatului secţiei şi conducătorii instituţiilor subordonate de nivel raional;

 

       - stabileşte competenţa şi responsabilitatea angajaţilor secţiei,conducătorilor organizaţilor din subordine,în baza cerinţelor şi obligaţiunilor funcţionale elaborate de Ministerele de resort;

 

       - asigură atestarea lucrătorilor din domeniul culturii,aprobă decizia comisiei de atestare a lucrătorilor şcolilor de  arte, bibliotecilor;

 

       - elaborează pronosticul personalului scriptic conform necesităţilor de specialişti în domeniu;

 

       - reprezintă secţia în organele administrative,juridice şi în organizaţii obşteşti, încheie contracte de muncă şi colaborare culturală şi în domeniul sportului cu persoane juridice şi fizice;

 

       - emite ordine şi dispoziţii,elaborează acte normative în limitele competenţei sale;

 

       - asigură respectarea prevederilor legislaţiei;

 

      

 

VII. Colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii

 

 

 

7.1    Secţia programează aprovizionarea şi coordonează cu organele administraţiei publice locale şi alte instituţii procurarea instrumentelor muzicale,a costumelor naţionale ,a mijloacelor tehnice de sonorizare,a mobilierului,transportului auto  şi a utilajului tehnic necesar instituţiilor de cultură ,echipamentului sportiv,efectuează controlul utilizării acestora.

 

7.2   Secţia stabileşte relaţii  cu organisme similare din republică şi străinătate ,închee acorduri bilaterale de colaborare,asigură participarea reprezentanţilor din instituţiile de cultură  şi sport subordonate la activităţile programate în cadrul schimburilor culturale şi sportive.

 

 

 

VIII. Finanţarea secţiei

 

 

 

8.1 Secţia este finanţată din mijloacele bugetare şi venituri obţinute din diverse activităţi culturale,prestări servicii,sponsorizări,alte surse ce nu contravin legislaţiei.Mijloacele financiare bugetare se acumulează pe contul bugetar al secţiei,mijloacele financiare de alt ordin se acumulează pe un cont special.Utilizarea mijloacelor respective se efectuiază conform legislaţiei în vigoare.

 

8.2  Secţia elaborează şi propune spre aprobare consiliului raional proiectul de buget al secţiei şi în caz de necesitate ,intervine cu propuneri privind finanţarea suplimentară a acţiunilor concrete,exercită controlul asupra utilizării mijloacelor financiare conform destinaţiei.

 

 

 

IX . Dispoziţii finale

 

 

 

9.1 Reorganizarea  ori suspendarea activităţii secţiei cultură ,turism şi sport se efectuează prin decizia Consiliului Raional Anenii Noi în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

 

9.2 Prezentul regulament se modifică şi se completează de către Consiliul raional Anenii Noi în modul stabilit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul   CR                           P.Boicu