User Registration

or Cancel
Ora: 7:59

Secţia economie şi atragerea investiţiilor

 

Secţia economie şi atragerea investiţiilor

207

Parutenco  Petru

Slivinscaia  Larisa 

Şef  secţie

Specialist principal în  probleme achiziţii publice

2 – 36 – 26

209

Caraseni Valeriu

Spec. super. în prob. analiză economică şi prognozări

2 – 36 – 26

 

 209

Zelinski Octavian

 Specialist în atragerea şi stimularea investiţiilor

2 – 36 – 26

 

 

 

R E G U L A M E N T U L

 

Serviciului  Economie

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

     1.  Serviciul economie constituie o subdiviziune structurală  al Consiliului rational, abilitată cu dreptul de a promova  politica regională de stat în domeniul social şi economic a teritoriului administrat.                                                                                                                                               2. Prin intermediul Serviciului economie se asigură legătura şi se realizează interacţiunea dintre Consiliul raional Anenii Noi cu Ministerul Economiei şi Comerţului. Ţinând cont de cerinţele politicii social-economice a statului , Serviciul economie expediază  unităţilor administrative teritoriale recomandări, solicită pronosticuri ale dezvoltării social-economice şi informaţia necesară, examinează rapoartele solicitate, adoptă decizii cu caracter de recomandare, acordă asistenţă metodologică necesară, organizează seminare, consfătuiri cu lucrătorii primăriilor şi agenţii economici.                                                                                                                                         3. Serviciul economie îşi desfăşoară activitatea in comun accord cu vicepreşedintele raionului, direcţiile, secţiile şi serviciile sub conducerea Consiliului raional în corespundere cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului, Hotărârile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional, precum şi prezentului Regulament.                                                                            4. În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu organele publice centrale şi locale Serviciul economie acţionează în limitele competenţei sale.

                                             II. SARCINILE PRINCIPALE

5. Sarcinile principale ale Serviciului economie sunt:

 

-          elaborarea strategiei de dezvoltare social-economică a teritoriului administrat, stabilirea suportului financiar, surselor de finanţare pentru fiecare obiectiv prioritar de dezvoltare cuprins în strategia regională în scopul creării unei economii de piaţă multisectoriale, capabile să însuşească realizările progresului tehnico-ştiinţific, să folosească raţional resursele locale: naturale, tehnico-materiale, financiare şi umane;

 

-          elaborarea programelor teritoriale de dezvoltare, ameliorarea cadrului legislativ, instituţional şi organizaţional, instrumentelor administrative de diminuare a decalajelor existente şi relansării social-economice;

 

-          întocmirea măsurilor orientate spre impulsionarea procesului de reformare a sferei sociale, intensificarea protecţiei sociale a păturilor social-vulnerabile din teritoriu;

 

-          înaintarea propunerilor în vederea utilizării eficiente a investiţiilor capitale din contul bugetelor local şi de stat;

 

-          promovarea  Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, participarea la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansării lor (studii, analize, acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării) în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare pe o bază multianuală;

 

-          promovarea în teritoriu a politicii statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor, susţinerea metodologică şi organizatorică a acestui proces;

 

-          asigurarea mediului economico-organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micului business, dezvoltarea concurenţei locale şi controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol în teritoriu;

 

-          acordarea ajutorului necesar în vederea promovării exportului de mărfuri şi servicii;

 

-          avizarea şi prezentarea în modul stabilit a propunerilor privind elaborarea proiectului bugetului de stat, precum şi participarea la constituirea bugetului local;

 

-          crearea unui sistem de publicaţii economice, broşuri cu exemple de succes etc.

 

                                                    III. FUNCŢIILE SECŢIEI

 

8. În corespundere cu sarcinile ce îi revin, Serviciul economie exercită următoarele funcţii:

 

-          analiza situaţiei economice şi sociale, monitorizarea actelor legislative şi normative ale organelor centrale de stat, a deciziilor organelor administraţiei publice centrale, precum şi ale sale;

 

-          întocmirea proiectelor de acte normative, care se înaintează Guvernului;

 

-          organizarea în comun cu subdiviziunile organului administraţiei publice locale, ministerele şi departamentele, agenţii economici situaţi pe teritoriul administrat a lucrărilor de elaborare a indicatorilor de prognoză a dezvoltării economice şi sociale a teritoriilor  din subordine, programelor privind coeziunea socială şi economică;

 

-          analiza structurii şi a stării potenţialului de producţie în aspect sectorial şi elaborarea pe această bază a strategiei şi programelor de restructurare  a întreprinderilor;

 

-          înaintarea propunerilor privind prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu şi resurselor naturale;

 

-          acordă asistenţa metodică şi consultative  agenţilor economici, APL  in scopul  promovării,  dezvoltării  antreprenoriatului şi micului bussines în raion.

 

-          acordă asistenţa informaţională agenţilor economici din teritoriu  privind soluţionarea  problemelor relaţiilor internationale şi atragerea investiţiilor în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional.

 

-          coordonarea activităţilor agenţilor economici in vederea stabilirii relaţiilor economice externe, colaborarea în cadrul euroregiunii, contribuie la lărgirea şi diversificarea operaţiilor export – import.

 

-          organizarea şi dezvoltarea  procedurelor de achizii publice , examinarea şi înregistrarea documentelor  privind achiziţiile publice al Consiliului  rational. Consultarea primăriilor, agenţilor economici in problemele achiziţiilor publice .

 

-            întocmirea informaţiilor, rapoartelor, comunicatelor şi analizelor privind realizarea achiziţiilor publice al Consiliului rational.

 

-          organizarea audienţei cetăţenilor şi acordarea consultaţiilor în chestiunile ce ţin de competenţa Serviciului economie .

 

IV. DREPTURILE SERVICIULUI ECONOMIE

 

9. Serviciul economie este investită cu următoarele drepturi:

 

-          să solicite de la întreprinderi, organizaţii, instituţii (indiferent de forma lor organizatorico-juridică) şi organele administraţiei publice locale informaţii referitoare la procesul transformărilor structurale şi economice, materialele necesare pentru analiza social-economică la elaborarea prognozelor şi programelor de dezvoltare social-economică, informaţiilor economico-statistice etc;

 

-          să analizeze informaţiile oferite de conducătorii diferitor servicii ale administraţiei publice locale privind executarea prevederilor actelor normative şi legislative, să elaboreze propuneri pentru înlăturarea încălcărilor comise;

 

-          să convoace consfătuiri pe problemele ce îi revin;

 

-          să înainteze organelor administraţiei publice centrale propuneri, coordonate cu conducerea organului administraţiei publice locale, privind perfectarea legislaţiei în vigoare;

 

-          să atragă în comisii (grupurile de lucru) specialişti din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, diverse organizaţii de stat şi întreprinderi, în scopul elaborării în comun a proiectelor de decizii, dispoziţii;

 

-          să stabilească relaţii de colaborare cu secţii, servicii, direcții similare din alte unităţi administrativ-teritoriale.

 

                                       V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SECŢIEI

 

10. Serviciul economie este condusă de şeful Serviciului economie, care este desemnat (destituit) din funcţie prin decizia consiliului raional de comun acord cu conducerea Ministerului Economiei.

 

11. Serviciul economie:

 

-          organizează activitatea  şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru deciziile adoptate, pentru autenticitatea informaţiei utilizate, precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare şi valorilor materiale repartizate pentru întreţinerea Secţiei ;

 

-          asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor Parlamentului, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, hotărârilor organului administrativ respectiv, precum şi realizarea sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul Regulament;

 

-          prezintă în modul stabilit spre examinare conducerii unităţii administrativ-teritoriale proiecte de decizii, dispoziţii, pronosticuri şi programe de dezvoltare social-economică a teritoriului respectiv;

 

-          distribuie funcţiile de serviciu ale locţiitorului său şi ale colaboratorilor Serviciului .

 

                                                   VI. DISPOZIŢII FINALE

 

12. Cheltuielile pentru întreţinerea Serviciului economie se finanţează de la bugetul raional.

 

13. Şeful Serviciului economie asigură detalierea funcţiilor prin regulamentul de organizare şi funcţionare, ţinând cont de sarcinile curente şi de perspectivă.

 

14. Şeful Serviciului economie  răspunde conform reglementărilor în vigoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea nesatisfăcătoare a sarcinilor care îi revin.

 

15. Reorganizarea sau lichidarea Serviciului economie se efectuează de către Consiliul raional cu acordul Ministerului Economiei.

 

16. Angajaţii Serviciului economie sunt funcţionari publici şi beneficiază de toate drepturile, garanţiile şi compensaţiile prevăzute de legea respectivă.

 

 

 

 

 

Secretarul  CR                                P.Boicu

 

tul

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Calendar

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]