User Registration

or Cancel
Ora: 5:16

Direcţia economie şi dezvoltare regională

 

 

 

Direcţia  economie şi  dezvoltare regională

203

Ursu Ala

Slivinscaia  Larisa                         

 

 Hriplivîi Cristina

 

Parutenco Petru

 

vacant

 

Morari Leonid

Şef  direcţie

Specialist principal în  problemele achiziţiilor publice

 

Specialist principal

 

Specialist principal

 

Specialist superior

 

Specialist
 

 

Secţiei  economie şi atragerea investiţiilor

R E G U L A M E N T U L

I.                  DISPOZIŢII GENERALE

1.Secţiaeconomie şi atragerea investiţiilor constituie o subdiviziune structurală de sinestătătoare a Consiliului raional abilitată cu dreptul de a promova politica regională de stat în domeniul social şi economic a teritoriului administrat.

2. Prin intermediul Secţiei economie şi atragerea investiţiilor se asigură legătura şi se realizează interacţiune adintre Consiliul rational Anenii Noi cu Ministerul Economiei şi Comerţului. Ţinândcont de cerinţele politicii social-economice a statului, secţia economie şi atragerea investiţiilor expediază unităţilor  administrativ- teritoriale recomandări, solicit pronosticuri ale dezvoltării social-economice şi informaţia necesară, examinează rapoartele solicitate, adoptând decizii cu caracter de recomandare, acordă asistenţă metodologică necesară, organizează seminare, consfătuiri cu lucrătorii primăriilor.

3.Secţia economie şi atragerea investiţiilor îşi desfăşoară activitatea în comun acord cu  vicepreşedintele raionului, direcţiile, secţiile şiserviciile sub conducerea Consiliului rational în corespundere cu Constituţia şi Legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului, Hotărârile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional, precum şi prezentului Regulament.

4. În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu organelle publice centrale şi locale Secţia economie şi atragerea investiţiilor acţionează înl imitele competenţei sale.

II. Sarcinile secției economie și atragerea investițiilor

5. Sarcinile principale ale Secţia economie şi atragerea investiţiilorsunt:

-        Elaborarea strategiei de dezvoltare social-economică a teritoriului administrat, stabilirea suportului financiar, surselor de finanţare pentru fiecare obiectiv prioritar de dezvoltare cuprins în strategia regional în scopul creării unei economii de piaţă multisectoriale, capabile să însuşească realizările progresului tehnico-ştiinţific, să folosească rational resursele locale: naturale, tehnico-materiale, financiare şi umane

-        Elaborarea programelor teritoriale de dezvoltare, ameliorarea cadrului legislativ, institutional şi organizaţional, instrumentelor administrative de diminuare a decalajelor existente şi relansării social-economice;

-        Întocmirea măsurilor orientate spre impulsionarea procesului de reformare a sferei sociale, intensificarea protecţiei sociale a păturilor social-vulnerabile din teritoriu;

-        Înaintarea propunerilor în vederea utilizării eficiente a investiţiilor capitale din contulbugetelor local şi de stat;

-        Participarea la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansăriilor (studii, analize, acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării) îninfrastructura tehnică şi economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltarepe o bază multianuală;

-        Promovarea în teritoriu a politicii statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor, susţinerea metodologică şi organizatorică a acestui proces;

-        Asigurarea mediului economico-organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusive micului business, dezvoltarea concurenţei locale şi control asupra respectării legislaţiei antimonopol în teritoriu;

-        Acordareaajutoruluinecesar în vederea promovării exportului de mărfuri şi servicii

-        Avizarea şi prezentarea în modul stabilit a propunerilor privind elaborarea proiectului bugetului de stat, precum şi participarea la constituirea bugetului local;

-        Crearea unui sistem de publicaţii economice, broşuri cu exemple de succes etc.

III. Funcțiilesecției economie și atragerea investițiilor

8. În corespundere cu sarcinile ce îi revin, Secţia economie şi atragerea investiţiilor exercită următoarele funcţii:

-            Analiza situaţiei economice şi sociale, monitorizarea actelor legislative şi normative ale organelor centrale de stat, a deciziilor organelor administraţiei publice centrale, precum şi ale sale;

-            Întocmirea proiectelor de acte normative, care se înaintează Guvernului;

-            Organizarea în comun cu subdiviziunile organului administraţiei publice locale, ministerele şi departamentele, agenţii economici situaţi pe teritoriul administrat a lucrărilor de elaborare a indicatorilor de prognoză a dezvoltării economice şi sociale a teritoriilor  din subordine, programelor privind coeziunea social şi economică;

-            Analiza structurii şi a stării potenţialului de producţieîn aspect sectorial şi elaborarea pe această bază a strategiei şi programelor de restructurare  a întreprinderilor;

-            Înaintareapropunerilorprivind prevenirea şi reducerea impactului negative asupra factorilor de mediu şi resurselor naturale;

- Acordă asistenţă metodică şi consultativă agenţilor economici în scopul promovării desvoltării antreprenoriatului şi micului bussines în raion.

- Acordă asistenţă informaţională agenţilor economici din teritoriu privind soluţionarea problemelor relaţiilor internaţionale şi atragerea investiţiilor în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional.

- Coordonarea activităţilor agenţilor economici în vederea stabilirii relaţiilor economice externe , colaborarea în cadrul euroregiunii, contribuie la lărgirea şi diversificarea operaţiilor export - import.

-    Organizarea şi dezvoltarea procedurilor de achiziţii publice, examinarea şi înregistrarea documentelor privind achiziţiile publice al Consiliului  raional. 

-            Organizarea audienţei cetăţenilor şi acordarea consultaţiilor în chestiunile ce ţin de competenţa Secţiei economie şi atragerea investiţiilor .

IV. Drepturile secției economie și atragerea investițiilor

9.Secţia economie şi atragerea investiţiilor este investită cu următoarele drepturi:

-        Săsolicite de la întreprinderi, organizaţii, instituţii (indiferent de forma lor organizatorico-juridică) şi organelle administraţiei publice locale informaţii referitoare la procesul transformărilor structural şi economice, materialele necesare pentru analiza social-economică la elaborarea prognozelor şi programelor de dezvoltare social-economică, informaţiilor economico-statistice, etc;

-        Să analizeze informaţiile oferite de conducătorii diferitor servicii ale administraţiei publice locale privind executarea prevederilor actelor normative şi legislative, să elaboreze propuneri pentru înlăturarea încălcărilor comisei;

-        convoaceconsfătuiripeproblemeleceîirevin;

-        Să înainteze organelor administraţiei publice centrale propuneri, coordonate cu conducerea organului administraţiei publice locale, privind perfectarea legislaţiei în vigoare;

-        Să atragă în comisii (grupurile de lucru) specialişti din cadrulu nităţii administrativ-teritoriale, diverse organizaţii de stat şi întreprinderi, în scopul elaborării în comun a proiectelor de decizii, dispoziţii;

-        Să stabilească relaţii de colaborare cu secţii, servicii, direcţii similare din alte unităţi administrativ-teritoriale.

V. Organizarea activitățor secției economie și atragerea investițiilor

10.Secţia economie şi atragerea investiţiilor este condusă de Şef secție, care estedesemnat (destituit) din funcţie prindecizia Consiliului raional.

11.Secţia economie şi atragerea investiţiilor:

-Organizează activitatea şi poartă răspundere personal pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru deciziile adoptate, pentru autenticitatea informaţiei utilizate, precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare şi valorilor material repartizate pentru întreţinerea Secţiei ;

-Asigurăexecutarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor Parlamentului, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, hotărârilor organului administrativ respectiv, precum şi realizarea sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul Regulament;

-Prezintă în modul stability spre examinare conducerii unităţii administrativ-teritoriale proiecte de decizii, dispoziţii, pronosticuri şi programe de dezvoltare social-economică a teritoriului respectiv;

-Distribuiefuncţiile de serviciu ale locţiitoruluisău şi ale colaboratorilor Secţiei
VI.
Dispoziții  finale

12. Cheltuielile pentru întreţinerea secţiei economie şi atragerea investiţiilor se finanţează de la bugetul raional.

13. Şeful secţiei economie şi atragerea investiţiilor asigură detalierea funcţiilor prin regulamentul de organizare şi funcţionare, ţinândcont de sarcinile curenteşi de perspectivă.

14.Şeful secţiei economie şi atragerea investiţiilor răspunde conform reglementărilor în vigoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea nesatisfăcătoare a sarcinilor care îirevin.

15.Reorganizarea sau lichidarea Secţiei economie şi atragerea investiţiilor se efectuează de către Consiliul raional cu acordul Ministerului Economiei.

16.Angajaţii Secţiei economie şi atragerea investiţiilor sunt funcţionari publici şi beneficiază de toate drepturile, garanţiile şi compensaţiile prevăzute de legea respectivă.

Secretarul   CR                                  P.Boicu

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL ”Golden Piglet”, SA „Romadon", SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie SA „Agrovin Bulboaca", CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SA „Dionysos Mereni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi

Calendar

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]