User Registration

or Cancel
Ora: 9:12

Secţia construcţii

 

Secţia construcţii

310

Jizdan Valentin

Şeful secţiei

2 – 25 – 11

308

Croitor Anatolie

Ocnean  Serghei

 

 

Spec.princ. în construcţii

Spec.super.în probl.reţel.de drumuri publice

 

 

2 – 25 – 11

 

 

 

 

301

Gore  Axenia

             

Arhitect–şef  al  raionului

 

2 – 32 – 10

 

e-mail:dezvoltare regională@mail.ru

 

 

REGULAMENTUL

 

 

I.                  Dispoziţii generale

1.   Direcţia dezvoltare regională şi construcţie a raionului Anenii Noi (în continuare – Direcţia) este subdiviziune a Consiliului raional şi este constituita pentru asigurarea operaţionalităţii procesului de implementare si realizare a Strategiei de dezvoltare naţionala si regionala intru dezvoltarea  infrastructurii în raion.

2.   Regulamentul de funcţionare a Direcţiei (în continuare – Regulamentul). stabileşte funcţiile, sarcinile şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Direcţiei.

3.   În activitatea sa Direcţia se călăuzeşte de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărârile Parlamentului RM, hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului RM, ordinile, directivele, programele, instrucţiunile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,   Ministerul Transporturilor  şi Infrastructurii Drumurilor, serviciilor şi inspectoratelor Ministerului, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi prezentului Regulament.

4.   Direcţia îşi desfăşoară activitatea in colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici, direcţiile si sec;iile Consiliului raional, având la baza principiile autonomiei, legalităţii, transparentei si colaborării in rezolvarea problemelor de interes raional.

II.               Funcţiile de bază ale Direcţiei

Direcţia îşi organizează activitatea în conformitate cu directivele principale de realizare a  obiectivelor strategice ale politicii dezvoltării  infrastructurii în raion aprobate de Consiliul raional, de Guvernul Republici Moldova sau de Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi exercită în acest scop următoarele funcţii:

·     Promovează politica dezvoltării  infrastructurii  în raion prin participarea la elaborarea proiectelor investiţionale in conformitate cu programele de dezvoltare.

·     Promovează politica statului in domeniul urbanismului si amenajării teritoriului in raionul Anenii Noi, executa controlul asupra disciplinei în urbanism.

·     Elaborează programe raionale privind construcţia, reconstrucţia şi reparaţia instituţiilor publice bugetare.

·     Promovează elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul bugetar în toate primăriile şi instituţiile bugetare, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia de dezvoltare echitabila in sectorul infrastructurii  al raionului prin atragerea investiţiilor locale şi străine.

·     Supraveghează elaborarea şi realizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobarea modului de utilizare.

·     Supraveghează respectarea normelor juridice şi administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de  construcţie, reparaţie a obiectelor publice, de  gospodărie  comunală,  reparaţia  şi  întreţinerea  drumurilor  publice  locale.

·     Exercita atribuţiile de inclusiva supraveghere tehnica in perioada constructiei si exploatării obiectelor.

·     Promovează politica tehnica si strategia statului in domeniul întreţinerii si dezvoltării sistemelor de alimentare cu apa, de canalizare, epurare a a apei, de termoficarea drumurilor si altor obiecte de menire comunala.

·     Promovează elaborarea si realizarea măsurilor ce tin de eficienta energetica, implementarea tehnologiilor performante inutilizarea surselor netraditionale si renivabile, a sistemelor de evidenta comerciala si a sistemelor de reglare automatizata a consumului de energie.

·     Acorda asistenta metodologica si practica autoritatilor publice locale in domeniul de competenta.

III.           Sarcinile Direcţiei

Întru exercitarea funcţiilor sale Direcţia îndeplineşte următoarele sarcini:

a)     în domeniul elaborării şi implementării Strategiei de dezvoltare teritoriala, planului operaţional si a planului anual de dezvoltare:

 - analizează situaţia social-economică şi problemele din teritoriul de dezvoltare respectivă în raion;

 - contribuie la consolidarea capacităţilor grupurilor teritoriale pentru planificarea şi luarea deciziilor strategice;

 - coordonează procesul de ajustare a Strategiei de dezvoltare regională, a planului operaţional cu Strategia Naţionala  de Dezvoltare, cu planurile sectoriale ce ţin de dezvoltarea raionului;

 -  monitorizeazăşi evaluează implementarea Strategiei de dezvoltare regională în raion;

 - prezintă Consiliului Raional, rapoarte anuale privind implementarea Strategiei de dezvoltare regionala si a planului operaţional in raion;

 - organizează implementarea Strategiei de dezvoltare regionala, a planului operaţional în atragerea investiţiilor financiare din Fondul naţional pentru dezvoltare, din surse investiţionale ale donatorilor străini.

            b) în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului:

   - contribuiela consolidarea capacităţilor autorităţilor locale în dezvoltarea

urbanismului şi amenajarea teritoriului;

   - supraveghează elaborarea şi realizarea documentaţiile de urbanism şi amenajare

a teritoriului, aprobă modul de utilizare a terenurilor, regimul de construire şi

funcţiile urbanistice ale obiectelor amplasate pe terenurile unităţilor

administrative.

            c) în domeniul programelor şi proiectelor regionale:

- contribuie la consolidarea capacităţilor autorităţilor locale şi organizaţiilor neguvernamentale implicate in dezvoltarea regionala privind identificarea, efectuarea studiului de fezabilitate si a designului de proiecte;

 - elaborează proiectul programului investiţional anual si asigura realizarea lui dupa aprobarea de Consiliul raional.

 -  elaborează programe investiţionale  de dezvoltare in teritoriu;

-  consolidează şi mobilizează ideile de proiecte teritoriale;

 -  propune idei de proiecte, oferă suport logistic privind elaborarea conceptele de proiect;

  - tine evidenta tematicii de proiectare privind investiţiile publice, precum si a listei investiţilor publice pentru care se desfăşoară licitaţiile finanţate dinbugetele locale.

d) in domeniul finanţelor si finanţării:

-  coordonează planul operaţional cu mijloacele financiare locale, raionale,

naţionale, internaţionale;

    - asigura implementarea si finanţarea programelor si proiectelor de

dezvoltare regional aprobate de Consiliul raional;

    - atrage mijloace nebugetare pentru implementarea Strategiei de dezvoltare regionala, a programelor si a proiectelor viabile in raion;

    - cooperează cu comunitatea donatorilor activi in regiunea de dezvoltare respectiva;

    -  atrage investitori locali si străini;

    - consolidează capacităţile actorilor dezvoltării regionale in domeniul colectării de fonduri;

    - consolidează capacităţile in domeniul pregătirii aplicaţiilor pentru proiect pentru instituţiile si organizaţiile eligibile;

e)în domeniul cooperării intraregionala si inerregionala,precum si internaţionale:

- coordonează activităţile ce tin de dezvoltarea regionala cu autorităţile publice centrale si locale, asociaţiile obşteşti, alte instituţii si organizaţii din cadrul societăţii civile si sectorului privat;

   -  susţine iniţiativele transregionale si transfrontaliere;

   -  promovează dezvoltarea regionala in raion si in tara;

   - sprijină iniţiativele ce tin de dezvoltarea localităţilor si suport logistic la compartimentul dezvoltare locala;

   -  exercita funcţiile si sarcinile atribuite de Consiliul raional si de Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor, in cazul alocării de către acestea a resurselor financiare necesare;

   -  exercita si alte împuterniciri prevăzute de legislaţie.

j)in domeniul organizaţional:

-  elaborează documentele ce urmează a fi discutate, avizate si/sau aprobate de Consiliul raional;

   - acorda suport informaţional, metodologic si consultativ APL si societătii civile din raion privind dezvoltarea echilibrata si durabila  a raionului;

   -  monitorizează informaţia privind dezvoltarea regionala in teritoriul raionului;

   - exercită atribuţiile de investitor (beneficiar) în domeniul construcţiilor publice locale pe teritoriul raionului, inclusiv supravegherea respectării Legii privind Calitatea în construcţii şi bazei normative în perioada construcţiei şi exploatării;

    - participă la stabilirea orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a

localităţilor, precum şi la amenajarea teritoriului raionului.

   - acordă ajutor consiliilor locale ale comunelor şi satelor raionului la fundamentarea şi elaborarea programelor pe termen lung, mediu şi scurt pentru lucrările publice de interes local:

  - administrează sursele financiare de la bugetul raional şi de stat  alocate raionului pentru construcţia, reconstrucţia - modernizarea şi reparaţia institutiilor publice, sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, termoficare, drumurilor şi altor  obiective comunale;

   - organizeaza şi desfăşoara licitaţiile (tenderele) privind proiectarea şi execuţia investiţiilor publice, finanţate din contul bugetului raional şi de Stat;

   - contribuie la întocmirea temelor de proiectare privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor publice prin care se desfăşoară licitaţiile din bugetele locale;

  - urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor legale la încredinţarea spre proiectare şi executare a lucrărilor publice pe teritoriul raionului, controlează respectarea prevederilor actelor normative în exploatarea sistemelor de servicii comunale;

  -  promovează politica tehnică şi strategia statului în domeniile întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare şi gaze naturale, a drumurilor şi a  altor obiecte de amenajare a teritoriului raional;

  -  iniţiază acţiuni de pregătire, fundamentare şi promovare a unor programe şi  proiecte de dezvoltare prioritare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare, a drumurilor şi altor obiective de menire comunală;

- acordă cu alte secţii şi direcţii ale consiliului raional ajutor practic întreprinderilor la implementarea tehnologiilor noi în construcţii şi gospodăria locativ-comunală, utilizarea raţională a surselor energetice;

 - asigură pregătirea obiectelor şi sistemelor de menire locativ-comunală pentru funcţionarea lor stabilă, inclusiv în perioada de toamnă-iarnă;

- asigură elaborarea şi realizarea măsurilor ce ţin de eficienţa  energetică, implementarea tehnologiilor  performante  în  utilizarea  surselor netradiţionale şi  renovabile, a sistemelor de evidenţă comercială şi a sistemelor de reglare automatizată a consumului de energie;

       -  iniţiază şi participă în condiţiile legii, la procesul asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, colaborînd de asemenea cu agenţii economici  din ţară şi din străinătate în scopul unor  acţiuni sau lucrări  de interes comun;

-  colaborează cu alte secţii şi direcţii din cadrul consiliului raional pentru aducerea la îndeplinire a oricăror alte atribuţii ce-i revin consiliului din legi, hotărîrii sau din alte acte normative şi dispoziţii generale ce ţin de competenţa ei;

-  colaborează cu Ministerul Economiei,  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului şi alte organe centrale interesate privind politica în domeniul de activitate a directiei, inclusiv cadrul legislativ şi normativ.

IV.            Structura şi statele de personal ale Direcţiei.

Structura Direcţiei este următoarea:

Nr.

d/r

Denumirea funcţiei

Tipul funcţiei

Numărul de unităţi

1

Şef  Direcţie

,, fpc”

1

2

Specialist principal in constructii

,, fpe”

1

3

Specialist superiorin probleme  retelelor de drumuri publice

,, fpe”

1

4

Specialist superior in problemele gospodariei comunale si energetice

,,fpe,,

1

5

Arhitect-sef

“fpe”

1

 

Total

 

5

V.Atribuţiile funcţionale ale personalului Direcţiei.

Şeful Direcţiei exercită următoarele atribuţii de serviciu:

-   Organizeaza activitatea directiei in baza prevederilor legislatiei in vigoare si actele normative care reglementeaza raporturile in domeniu;

-  Prin intermediul conlucrarii cu serviciile desconcentrate in teritoriu si cu Administratia Publica Locala promoveaza politica de moderniyare a ramurii constructii si implementarea tehnologiilor moderne;

-    Organizeaza activitatea directiei in baza prevederilor legislatiei in vigoare si actelor normative care reglementeaza activitatea in domeniul:constructiei, gospodariei comunala, constructia si exploatarea drumurilor, constructia si exploatarea retelelor de gaze natural, eficienta energetica;

-   Coordoneaza conformităţii executării lucrărilor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparaţie de orice tip cu condiţiile stipulate în autorizaţia respectivă;

-   Coordoneaza verificarea proiectelor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele social culturale;

-   Examineaza şi avizeaza proiecte de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele social culturale;

-   Organizează implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a planului operaţional în atragerea investiţiilor financiare din  fondul naţional pentru dezvoltarea regională, din surse investiţionale ale donatorilor autohtoni si străini;

-  In activitatea permanenta cu colegii de serviciu motiveaza necesitatea de instruire tehnico-profesionala, cunoasterea cadrului legal si regulamentelor din domeniile de activitate, respectarea normelor si standartelor in vigoare;

-   Coordonează procesul de ajustarea Strategiei de dezvoltare regională, a planului operaţional cu  Strategia Naţională de Dezvoltare cu planurile sectoriale ce ţin de dezvoltarea raionului;

-    Prezintă CR rapoarte  privind implementarea Strategiei de dezvoltare  şi a planului operaţional  al raionului;

- Elaborează documente ce urmează a fi discutate, avizate şi/sau aprobate de CR;

-     Alte acţiuni, detailate  în regulamentul, aprobat de consiliul raional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Specialistul principal pe constructii - responsabil pe construcţia, reconstructia, reparatia obiectelor de menire socială şi exploatarea lor, implementarea proiectelor ce tin de eficienta energetica, implementarea tehnologiilor performante in utilizarea surselor netraditionale de energie;

-    Participa în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la organizarea şi petrecerea procedurii de achiziţionare a lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-   Implementeaza elaborarea şi realizarea lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-   Analizeaza şi organizeaza procedura de avizare şi aprobare de către autorităţile administraţiei publice locale a lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-  Coordoneaza executarea lucrărilor publice,conform documentaţiei de proiect aprobate;

-  Implementeaza în condiţiile legii, controlului asupra respectării reglementărilor în vigoare a lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu;

-     Elaboreaza planuri operative, programe de reparaţie a obiectelor;

-   Coordoneaza verificarea  executării lucrărilor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparaţie de orice tip cu condiţiile stipulate în autorizaţia respectivă;

-   Coordoneaza verificarea proiectelor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele social culturale;

-   În comun cu specialiştii din direcţie, după necesitate acordă consultaţii tehnice administraţiei publice din localităţile raionului;

-  Ţine evidenţa temelor de proiectare privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor   publice prin care se desfăşoară licitaţiile din bugetele locale;

- Acordă cu alte secţii şi direcţii ale consiliului raional ajutor practic întreprinderilor la mplementarea tehnologiilor noi în construcţii şi gospodăria locativ-comunală, utilizarea raţională a surselor   energetice;

-  Asigură  pregătirea obiectivelor şi sistemelor de menire locativ-comunală pentru funcţionarealor  stabilă, inclusiv  în  perioada  de  toamnă-iarnă;

 -  Colaborează cu Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor şi alte organe centrale interesante privind politica în domeniul de activitate a direcţiei, inclusiv cadrul legislativ şi normative.

Specialist principal pe drumuri-responsabil de construcţia, reparaţia şi întreţinerea pe timp de vara si  iarna a drumurilor, străzilor, podurilor şi locurilor publice din raion.

- Participa în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la organizarea şi petrecerea procedurii de achiziţionare a lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

- Elaborarea şi realizarea lucrărilor de construcţii a drumurilor,  precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

- Analizeaza şi organizeaza procedura de avizare şi aprobare de către autorităţile administraţiei publice locale a lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

- Coordonează  executarea  lucrărilor publice,  conform documentaţiei de proiect aprobate;

-   Implementează în condiţiile legii, controlul asupra respectării reglementărilor în vigoare a lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora, conlucrând în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu;

- Elaborează planuri operative, programe de reparaţie a  drumurilor;

-  Coordonează  executarea lucrărilor de construire a drumurilor, reconstruire, modificare, extindere sau reparaţie de orice tip cu condiţiile stipulate în autorizaţia respectivă;

-   Coordonarea verificării proiectelor de construire a drumurilor, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele social culturale;

-    Alte acţiuni, detailate  în regulamentul ,aprobat de consiliul raional.

 Specialist superior în problemele gospodăriei comunale şi energetice - realizarea politicii statului în domeniul construcţiilor şi acţiunilor trasate care au drept scop direcţionarea dezvoltării economice şi sociale a raionul Anenii Noi.

Participa în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la organizarea şi petrecerea procedurii de achiziţionare a lucrărilor la obiectele de gospodărie comunală, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-  Elaborează şi realizează lucrările la obiectele de gospodărie comunală construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

- Coordonarea executării lucrărilor publice,conform documentaţiei de proiect aprobate;

- Crearea băncii informaţionale de date şi sisteme de dirijare a teritoriilor  şi localităţilor conform indicaţiilor metodologice  ale Ministerului;

- Coordonarea conformităţii executării lucrărilor la obiectele de gospodărie comunală, reconstruire, modificare, extindere sau reparaţie de orice tip cu condiţiile stipulate în autorizaţia respectivă;

- Coordonarea verificării proiectelor la obiectele de gospodărie comunală, reconstruire, modificare, extindere sau reparare;

- Examinarea şi avizarea proiectelor la obiectele de gospodărie comunală, reconstruire, modificare, extindere sau reparare;

-  Fondarea arhivei tehnică pentru păstrarea documentaţiei tehnice de proiect, a lucrărilor la obiectele de gospodărie comunală, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-    Alte acţiuni, detailate  în regulamentul ,aprobat de consiliul raional.

Arhitect–sef – realizarea  politicii statului in domeniul urbanismului si amenajării teritoriului in raionul Anenii Noi, executa controlul asupra disciplinei in urbanism;

- executarea in condiţiile legii, controlului asupra respectării reglementarilor in vigoare in urbanism si amenajarea teritoriului la nivel raional, orăşenesc, sătesc in procesul realizării documentaţiei de urbanism si amenajarea teritoriului, conlucrând in acest scop cu structurile descentralizate in teritoriu ale Inspecţiei de Stat in Construcţii;

- avizarea proiectelor de construcţie, reconstrucţie, modificare, extindere sau reparare de orice tip cu condiţiile stipulate in autorizaţia respectiva;

- urmăreşte ca in planul urbanistic general sa fie prezentata strategia priorităţilor, reglementările urbanistice privind utilizarea raională a terenurilor si construcţiilor din localităţi.       

 

 

 

VI. Organizarea activităţii Direcţiei

1.   Pentru angajaţi se stabileşte o săptămână de muncă de cinci zile lucrătoare cu următorul program de lucru :

 Începutul zilei de lucru - 0800

          Întrerupere la prânz    1200 - 1300

 Sfârşitul zilei de lucru  -17 00

2. Locul de muncă al funcţionarilor Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri  se consideră sediul Consiliul raional. După necesitate  sunt  deplasaţi la obiectele  care  se  repară  pentru  a  menţine buna  funcţionare.  Părăsirea locului de muncă de către funcţionari se admite numai cu învoirea conducătorului.

3. Activitatea Direcţiei ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu legea cu privire la petiţionare.

                  Audienţa  cetăţenilor  se efectuează după cum  urmează:

                  Şeful Direcţiei  în fiecare zi de luni  între orele  9-1200

                  Specialiştii Direcţiei zilnic.

4.  Consfătuirile operative se desfăşoară în fiecare zi de vineri ora 1330-1400

 

VII.         Dispoziţii finale

1. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Direcţiei, drepturile şi obligaţiile lui sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.

2. Obligaţiunile de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Direcţie se elaborează în conformitate cu regulamentul dat.

3. Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii Direcţiei numai cu încuviinţarea şefului Direcţiei sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia.

4. Încălcarea prezentului regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.

5. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.

 

 

 

 

Secretarul  CR                                    P.Boicu

 

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL ”Golden Piglet”, SA „Romadon", SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie SA „Agrovin Bulboaca", CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SA „Dionysos Mereni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi

Calendar

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]