User Registration

or Cancel
Ora: 8:03

Direcţiei dezvoltare regionala şi construcţii

 

Direcţiei dezvoltare regionala şi construcţii

310

Basarab  Svetlana

Şeful secţiei

2 – 25 – 11

308

Jizdan  Valentin

Ocnean  Serghei

 

 

Vacant 

Spec.princ. în construcţiei

Spec.super.în probl.reţel.de drumuri publ.

 

Specialist superior în probl. gosp.comun.şi energet. 

 

2 – 25 – 11

 

 

 

 

301

Gore  Axenia

             

Arhitect–şef  al  raionului

 

2 – 32 – 10

 

e-mail:dezvoltare regională@mail.ru

 

 

REGULAMENTUL

Direcţiei dezvoltare regionala,

reforme  şi atragerea investitiilor 

 

I.                   Dispoziţii generale

 

1.      Direcţia dezvoltare regionala, reforme si atragerea investitiilor a raionului Anenii Noi ( în continuare – Direcţia) este subdiviziune a Consiliului raional şi este constituita pentru asigurarea operationalitatii procesului de implementare si realizare a Strategiei de dezvoltare nationala si regionala intru dezvoltarea  infrastructurii în raion.

2.      Regulamentul de funcţionare a Direcţiei ( în continuare – Regulamentul ) stabileşte funcţiile, sarcinile şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Direcţiei.

3.      În activitatea sa Direcţia se călăuzeşte de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului RM, hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului RM, ordinile, directivele, programele, instrucţiunile Ministerului Dezvoltării  Regionale  şi Construcţiilor,   Ministerul Transporturilor  şi Infrastructurii Drumurilor, serviciilor şi inspectoratelor Ministerului, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi prezentului Regulament.

4.      Direcţia dispune de buget propriu pentru cheltuieli, format din mijloace financiare de la bugetul raional.

5.      Directia isi desfasoara activitatea in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, agentii economici, directiile si secţiile Consiliului raional, avind la baza principiile autonomiei, legalitatii, transparentei si colaborarii in rezolvarea problemelor de interes raional.  

II.                Funcţiile de bază ale Direcţiei

 

Direcţia îşi organizează activitatea în conformitate cu directivele principale de realizare a  obiectivelor strategice ale politicii dezvoltării  infrastructurii în raion aprobate de Guvernul Republici Moldova sau de Ministerul Dezvoltării  Regionale  şi Construcţiilor,   Ministerul Transporturilor  şi Infrastructurii Drumurilor şi exercită în acest scop următoarele funcţii:

·         Promoveaza politica dezvoltării  infrastructurii  în raion prin participarea la elaborarea proiectelor investitionale in conformitate cu programele de dezvoltare.

·         Supraveghează respectarea normelor juridice şi administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de  construcţie, reparaţie a obiectelor publice, de  gospodărie  comunală,  reparaţia  şi  întreţinerea  drumurilor  publice  locale.

·         Exercita atributiile de inclusiva supraveghere tehnica in perioada constructiei si exploatarii obiectelor.

·         Elaboreaza programe raionale privind constructia, reconstructia si reparatia institutiilor publice bugetare.

·         Promoveaza politica tehnica si strategia statului in domeniul intretinerii si dezvoltarii sistemelor de alimentare cu apa, de canalizare, epurare a a apei, de termoficarea drumurilor si altor obiecte de menire comunala.

·         Promoveaza elaboraea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul  bugetar in toate primariile şi  instituţiile  bugetare, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia de dezvoltare echitabila in sectorul infrastructurii  al raionului prin atragerea investitiilor locale si straine.

·         Promoveaza elaborarea si realizarea masurilor ce tin de eficienta energetica, implementarea tehnologiilor performante inutiliyarea surselor netraditionale si renivabile, a sistemelor de evidenta comerciala si a sistemelor de reglare automatizata a consumului de energie.

·         Acorda asistenta metodologica si practica autoritatilor publice locale in domeniul de competenta.

 

III.             Sarcinile Direcţiei

 

Întru exercitarea funcţiilor sale Direcţia îndeplineşte următoarele sarcini:

a)      in domeniul elaborarii si implementarii Strategiei de dezvoltare teritoriala, planului  operational si a planului anual de dezvoltare:

   -  Analizeaza situatia social-economica si problemele din teritoriul de dezvoltare respectiva in raion;

   - Contribuie la consolidarea capacitatilor grupurilor teritoriale pentru planificarea si luarea deciziilor strategice;

   - Coordoneaza procesul de ajustare a Strategiei de dezvoltare regionala, a planului operational cu Strategia Nationala  de Dezvoltare, cu planurile sectoriale ce tin de dezvoltarea raionului;

   -  Monitorizeaza si evalueaza implementarea Strategiei de dezvoltare regionala in raion;

   - Prezinta Consiliului Raional, rapoarte anuale privind implementarea Strategiei de dezvoltare regionala si a planului operational in raion;

   - Organizeaza implementarea Strategiei de dezvoltare regionala, a planului operational in atragerea investitiilor financiare din Fondul national pentru dezvoltare, din surse investitionale ale donatorilor straini;

            b) in domeniul programelor si proiectelor regionale:

   - Contribuie la consolidarea capacitatilor autoritatilor locale si organizatiilor neguvernamentale implicate in dezvoltarea regionala privind identificarea, efectuarea studiului de fezabilitate si a designului de proiecte;

   - Elaboreaza proiectul programului investitional anual si asigura realizarea lui dupa aprobarea de Consiliul raional.

   -  Elaboreaza programe investitionale  de dezvotare in teritoriu;

   -  Consolideaza si mobilizeaza ideile de proiecte teritoriale;

   -  Propune idei de proiecte, ofera suport logistic privind elaborarea conceptele de proiect;

   - Tine evidenta tematicii de proiectare privind investitiile publice, precum si a listei investitiilor publice pentru care se desfasoara licitatiile finantate dinbugetele locale.

             c) in domeniul finantelor si finantarii:

    - Coordoneaza planul operational cu mijloacele financiare locale, raionale, nationale, internationale;

    -  Asigura implementarea si gfinantarea programemor si proiectelor de dezvoltare regional aprobate de  Consiliul raional;

    - Atrage mijloace nebugetare pentru implementarea Strategiei de dezvoltare regionala, a programemor si a proiectelor viabile in raion;

    -  Coopereaza cu comunitatea donatorilor activi in regiunea de dezvoltare respectiva;

    -  Atrage investitori locali si straini;

    -  Consolideaza capacitatile actorilor dezvoltarii regionale in domeniul colectarii de fonduri;

    - Consolideaza capacitatile in domeniul pregatirii aplicatiilor pentru proiect pentru institutiile si organizatiile eligibile;

            d)  in domeniul cooperarii intaregionala si inerregionala, precum si internationale:

   - Coordoneaza activitatile ce tin de dezvoltarea regionala cu autoritatile publice centrale si locale, asociatiile obstesti, alte institutii si organiyatii din cadrul societatii civile si sectorului privat;

   -  Sustine initiativele transregionale si transfrontaliere;

   -  Promoveaza dezvoltarea regionala in raion si in tara;

   - Sprijina initiativele ce tin de dezvoltarea localitatilor si support logistic la compartimentul dezvoltare locala ;

   -  Exercita functiile si sarcinile atribuite de Consiliul raional si de Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Constructiilor, in cazul alocarii de catre acestea a resurselor financiare necesare;

   -  Exercita si alte imputerniciri prevazute de legislatie.

             e)  in domeniul organizational:

   -  Elaboreaza documentele ce urmeaza a fi discutate, avizate si/sau aprobate de Consiliul raional;

   - Acorda suport informational, metodologic si consultativ APL si societatii civile din raion privind dezvoltarea echilibrata si durabila  a raionului;

   -  Creaza si actualizeaza baza de date a investitorilor din tara si straini;

   -  Monitorizeaza informatia privind dezvoltarea regionala in teritoriul raionului;

   - Exercită atribuţiile de investitor (beneficiar) în domeniul construcţiilor publice locale pe teritoriul raionului, inclusiv supravegherea respectării Legii privind Calitatea în construcţii şi bazei normative în perioada construcţiei şi exploatării;

    - Participă la stabilirea orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a localităţilor, precum şi  la amenajarea teritoriului raionului.

   - Acordă ajutor consiliilor locale ale comunelor şi satelor raionului la fundamentarea şi elaborarea programelor pe termen lung, mediu şi scurt pentru lucrările publice de interes local:

  - Administrează sursele financiare de la bugetul raional şi de stat  alocate raionului pentru construcţia, reconstrucţia - modernizarea şi reparaţia institutiilor publice, sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, termoficare, drumurilor şi altor  obiective comunale;

   - Organizeza şi desfăşoara licitaţiile (tenderele) privind proiectarea şi execuţia investiţiilor publice, finanţate din contul bugetului raional şi de Stat;

   - Contribuie la întocmirea temelor de proiectare privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor publice prin care se desfăşoară licitaţiile din bugetele locale;

  - Urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor legale la încredinţarea spre proiectare şi executare a lucrărilor publice pe teritoriul raionului, controlează respectarea prevederilor actelor normative în exploatarea sistemelor de servicii comunale;

  -  Promovează politica tehnică şi strategia a statului în domeniile întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare şi gaze naturale, a drumurilor şi a  altor obiecte de amenajare a teritoriului raional;

  -  Iniţiază acţiuni de pregătire, fundamentare şi promovare a unor programe şi  proiecte de dezvoltare prioritare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare, a drumurilor şi altor obiective de menire comunală;

-  Acordă cu alte secţii şi direcţii ale consiliului raional ajutor practic întreprinderilor la implementarea tehnologiilor noi în construcţii şi gospodăria locativ-comunală, utilizarea raţională a surselor energetice;

 -  Asigură pregătirea obiectelor şi sistemelor de menire locativ-comunală pentru funcţionarea lor stabilă, inclusiv în perioada de toamnă-iarnă;

-   Asigură elaborarea şi realizarea măsurilor ce ţin de eficienţa  energetică, implementarea tehnologiilor  performante  în  utilizarea  surselor netradiţionale şi  renovabile, a sistemelor de evidenţă comercială şi a sistemelor de reglare automatizată a consumului de energie;

 -  Iniţiază şi participă în condiţiile legii, la procesul asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, colaborînd de asemenea cu agenţii economici  din ţară şi din străinătate în scopul unor  acţiuni sau lucrări  de interes comun;

 -  Colaborează cu alte secţii şi direcţii din cadrul consiliului raional pentru aducerea la îndeplinire a oricăror alte atribuţii ce-i revin consiliului din legi, hotărîrii sau din alte acte normative şi dispoziţii generale ce ţin de competenţa ei;

 -  Colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului şi alte organe centrale interesate privind politica în domeniul de activitate a directiei, inclusiv cadrul legislativ şi normativ :

      *Întreprinderile de construcţii şi exploatare, de fabricare a materialelor de construcţii, care

        funcţionează pe teritoriul raionului;     * Licitaţiile organizate în construcţii;

   * Locuinţele şi obiectele comunale pe teritoriul raionului (pe compartimente –construcţia nouă,   

            reconstrucţia–modernizarea, reparaţia);    * Obiectele nefinalizate;

         * Producerea materialelor de construcţii  .

 

IV.             Structura şi statele de personal ale Direcţiei

 

   Structura şi statele de personal ale Direcţiei sunt aprobate prin decizia Consiliului raional 03-18 din   24.05.2012 în baza organigramei şi statelor – tip de personal aprobate de Guvernul RM.

   Structura Direcţiei este următoarea :

 

 

 

Nr

d/r

Denumirea funcţiei

Tipul funcţiei

Numărul de unităţi

1.

Şef  Direcţie

,, fpc”

1

2.

Specialist principal in constructii

,, fpe”

1

3.

Specialist principal in drumuri

,, fpe”

1

4.

Specialist superior in problemele gospodariei comunale si energetice

,,fpe,,

1

5.

Specialist in  atragerea si stimularea investitiilor

 

1

 

Total

 

5

V.  Atribuţiile funcţionale ale personalului Direcţiei

Şeful Direcţiei exercită următoarele atribuţii de serviciu:

-   Organizeaza activitatea directiei in baza prevederilor legislatiei in vigoare si actele normative care reglementeaza raporturile in domeniu;

-  Prin intermediul conlucrarii cu serviciile desconcentrate in teritoriu si cu Administratia Publica Locala promoveaza politica de moderniyare a ramurii constructii si implementarea tehnologiilor  moderne;

-    Organizeaza activitatea directiei in baza prevederilor legislatiei in vigoare si actele normative care reglementeaza activitatea in domeniul:constructiei, gospodariei comunala, constructia si exploatarea drumurilor, constructia si exploatarea retelelor de gaze natural, eficienta energetica;

-   Coordoneaza conformităţii executării lucrărilor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparaţie de orice tip cu condiţiile stipulate în autorizaţia respectivă;

-   Coordoneaza verificarea proiectelor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele social culturale;

-   Examineaza şi avizeaza proiecte de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele social culturale;

-   Organizează implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a planului operaţional în atragerea investiţiilor financiare din  fondul naţional pentru dezvoltarea regională, din surse investiţionale ale donatorilor străini;

-  In activitatea permanenta cu colegii de serviciu motiveaza necesitatea de instruire tehnico-profesionala, cunoasterea cadrului legal si regulamentelor din domeniile de activitate, respectarea normelor si standartelor in vigoare;

-   Coordonează procesul de ajustarea Strategiei de dezvoltare regională, a planului operaţional cu    Strategia Naţională de Dezvoltare cu planurile sectoriale ce ţin de dezvoltarea raionului;

-    Prezintă CR rapoarte  privind implementarea Strategiei de dezvoltare şi a planului operaţional  al raionului;

-     Elaborează documente ce urmează a fi discutate, avizate şi/sau aprobate de CR;

-     Alte acţiuni, detailate  în regulamentul, aprobat de consiliul raional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Specialistul principal pe constructii - responsabil pe construcţia, reconstructia, reparatia obiectelor de menire socială şi exploatarea lor, implementarea proiectelor ce tin de eficienta energetica, implementarea tehnologiilor performante in utiliyarea surselor netraditionale de energie;

-    Participa în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la organizarea şi petrecerea procedurii de achiziţionare a lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-   Implementeaza elaborarea şi realizarea lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-   Analizeaza şi organizeaza procedura de avizare şi aprobare de către autorităţile administraţiei publice locale a lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-     Coordoneaza executarea lucrărilor publice,  conform documentaţiei de proiect aprobate;

-   Implementeaza în condiţiile legii, controlului asupra respectării reglementărilor în vigoare a lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu;

-     Elaboreaza planuri operative, programe de reparaţie a obiectelor;

-   Coordoneaza verificarea  executării lucrărilor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparaţie de orice tip cu condiţiile stipulate în autorizaţia respectivă;

-   Coordoneaza verificarea proiectelor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele social culturale;

    -   În comun cu specialiştii din direcţie, după necesitate acordă consultaţii tehnice administraţiei publice din localităţile raionului;

    -  Ţine evidenţa temelor de proiectare privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor      publice prin care se desfăşoară licitaţiile din bugetele locale;

    -    Acordă cu alte secţii şi direcţii ale consiliului raional ajutor practic întreprinderilor la mplementarea tehnologiilor noi în construcţii şi gospodăria locativ-comunală, utilizarea raţională a surselor   energetice;

   -  Asigură  pregătirea obiectivelor şi sistemelor de menire locativ-comunală pentru funcţionarealor  stabilă, inclusiv  în  perioada  de  toamnă-iarnă;

        -     Colaborează cu Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Ministerul

    Transporturilor şi Comunicaţiilor şi alte organe centrale interesante privind politica în   

    domeniul de  activitate a direcţiei, inclusiv cadrul legislativ şi normativ;

 

Specialist principal pe drumuri

- responsabil de construcţia, reparaţia şi întreţinerea pe timp de iarna  a drumurilor, străzilor,

  podurilor şi locurilor publice din raion.

- Participa în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la organizarea şi petrecerea procedurii de achiziţionare a lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

- Elaborarea şi realizarea lucrărilor de construcţii a drumurilor,  precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-  Analizeaza şi organizeaza procedura de avizare şi aprobare de către autorităţile administraţiei publice locale a lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-    Coordoneaza  executarea  lucrărilor publice,  conform documentaţiei de proiect aprobate;

-   Implementeaza în condiţiile legii, controlul asupra respectării reglementărilor în vigoare a lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu;

-    Elaboreaza planuri operative, programe de reparaţie a  drumurilor;

-   Coordoneaza  executarea lucrărilor de construire a drumurilor, reconstruire, modificare, extindere sau reparaţie de orice tip cu condiţiile stipulate în autorizaţia respectivă;

-   Coordonarea verificării proiectelor de construire a drumurilor, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele social culturale;

-    Alte acţiuni, detailate  în regulamentul ,aprobat de consiliul raional;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Specialist superior în problemele gospodăriei comunale şi energetice

- realizarea politicii statului în domeniul construcţiilor şi acţiunilor trasate care au drept scop direcţionarea dezvoltării economice şi sociale a raionul Anenii Noi.

-  Participa în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la organizarea şi petrecerea procedurii de achiziţionare a lucrărilor la obiectele de gospodărie comunală, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

- Elaboreaza şi realizeaza lucrările la obiectele de gospodărie comunală construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-  Coordonarea executării lucrărilor publice,  conform documentaţiei de proiect aprobate;

-  Crearea băncii informaţionale de date şi sisteme de dirijare a teritoriilor  şi localităţilor conform indicaţiilor metodologice  ale Ministerului;

- Coordonarea conformităţii executării lucrărilor la obiectele de gospodărie comunală, reconstruire, modificare, extindere sau reparaţie de orice tip cu condiţiile stipulate în autorizaţia respectivă;

- Coordonarea verificării proiectelor la obiectele de gospodărie comunală, reconstruire, modificare, extindere sau reparare;

- Examinarea şi avizarea proiectelor la obiectele de gospodărie comunală, reconstruire, modificare, extindere sau reparare;

-  Fondarea arhivei tehnică pentru păstrarea documentaţiei tehnice de proiect, a lucrărilor la obiectele de gospodărie comunală, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-  Alte acţiuni, detailate  în regulamentul ,aprobat de consiliul raional;    

 Specialist în atragerea şi stimularea investiţiilor - Realizeaza politica statului în domeniul atragerii şi stimulării investiţiilor şi acţiunilor trasate care au drept scop direcţionarea dezvoltării economice şi sociale a raionul Anenii Noi.participa la elaborarea proiectelor in vestitionale si pregatirea lansarii lor la nivel raional si de localitati in conformitate cu programele de dezvoltare nationala si regionala.    Asigura durabilitatea investiiilor valorificate la nivel de raion prin elaborarea şi implementarea unor mecanisme eficiente de asigurare  a durabilităţii.

 - Implemeneaza  procesul de promovare a politicii de stat în domeniul  atragerii investiţiilor;

-  Promovarea dezvoltării locale durabile în comunităţile din raion;

- Acordarea asistenţei în domeniu atragerii investiţiilor subdiviziunilor Consiliului raional, primarilor comunităţilor din caion, ONG-lor, AE în vederea dezvoltării capacităţilor locale în atragerea investiţiilor, precum şi asigurarea durabilităţii lor;

-  Consolidează şi mobilizează ideile de proiecte teritoriale;

-  Elaborează concepte de proiect şi proiectele;

- Atrage mijloace bugetare pentru implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a programelor viabile în raion;

-  Atrage investiţii locale şi străine;

-  Fondeaza  arhiva pentru păstrarea documentaţiei investitionale in raion;

-   Alte acţiuni, detailate  în regulamentul, aprobat de consiliul raional.   

                                                                                                    

                                                                

VI.             Organizarea activităţii Direcţiei

 

 

1.      Pentru angajaţi se stabileşte o săptămînă de muncă de cinci zile lucrătoare cu următorul program de lucru :     Începutul zilei de lucru -0800  ;     Întrerupere la prînz    12-1300

                                                              Sfîrşitul zilei de lucru  -17 00

    2. Locul de muncă al funcţionarilor Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri  se consideră sediul Consiliul raional. După necesitate  sunt  deplasaţi la obiectele  care  se  repară  pentru  a  menţine buna  funcţionare.  Părăsirea locului de muncă de către funcţionari se admite numai cu învoirea conducătorului.

    3. Activitatea Direcţiei ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu legea cu privire la petiţionare.

         Audienţa  cetăţenilor  se efectuează după cum  urmează:

         Şeful Direcţiei  în fiecare zi de luni  între orele  9-1200 .        

         Specialiştii Direcţiei zilnic.

    4.  Consfătuirile operative se desfăşoară în fiecare zi de vineri ora 1330-1400

 

Dispoziţii finale

 

1. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Direcţiei, drepturile şi obligaţiile lui sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.

2. Obligaţiunile de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Direcţie se elaborează   

     în  conformitate cu regulamentul dat.

3. Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii Direcţiei numai cu încuviinţarea şefului Direcţiei sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia.

4. Încălcarea prezentului regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.

5. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.

Secretarul Consiliului raional                                                     P. Boicu

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Calendar

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]