User Registration

or Cancel
Ora: 9:30

Direcţia agricultură şi alimentaţie

Direcţia  agricolă  şi alimentaţie

 

 204

 

Pînzari  Ion

 

 

 

 

Gnilenco  Oxana

 

 

 

Şef al direcţie Agricultură şi Alimentaţie, responsabil de problemele planificării şi dezvoltării producţiei vegetale

 

Specialist în problemele planificării  şi dezvoltării  producţiei animaliere 

 

2 - 28 - 50

 

202

Deliraico   Victor

 

 

 Morari  Leonid

 

 

 Meleca  Vasile

 

 

 

 

 

 

Specialist superior  în problemele funciare şi consolidare a terenurilor agricole

 

Specialist principal în problemele mecanizării şi prestării serviciilor  mecanizate 

 

Specialist principal în problemele planificării şi dezvoltării producţiei vegetale, protecţiei şi ameliorării fertilităţii solului

 

 

2 – 28 – 50

 

 

 

 

REGULAMENTUL

 Direcţiei agricultură  şi alimentaţie

 

I. Dispoziţii generale

1. Direcţia agricultură şi alimentaţie a raionului Anenii Noi (în continuare–Direcţia) este

     subdiviziune a Consiliului raional şi este creată în scopul promovării şi implementării politicii   

     agrare a statului în raion.

1.      Regulamentul de funcţionare a Direcţiei (în continuare Regulamentul) stabileşte funcţiile, sarcinile şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Direcţiei.

2.      În activitatea sa Direcţia se călăuzeşte de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului RM, hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului RM, ordinile, directivele, programele, instrucţiunile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, serviciilor şi inspectoratelor Ministerului, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi prezentului Regulament.

3.      Direcţia  nu  de  spune  de  statut  de  persoane  juridice  şi  este  subdeviziune  Consiliului   raional.

II. Funcţiile de bază ale Direcţiei

 

Direcţia îşi organizează activitatea în conformitate cu directivele principale de realizare a  obiectivelor strategice ale politicii agrare aprobate de Guvernul Republici Moldova sau de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi exercită în acest scop următoarele funcţii:

1)      Promovarea politicii agrare a statului în raion;

2)      Supraveghează respectarea normelor, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole în stare proaspătă sau prelucrate, şi a materiei prime agricole , precum şi utilizării factorilor de producţie aferenţi;

3)      Monitorizarea stării social – economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar indiferent de forma de proprietate şi organizare juridică;

4)      Acordarea asistenţei informaţionale , metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali de terenuri şi organizaţiilor obşteşti din zona rurală;

5)      Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social – economică în sectorul agroalimentar al raionului;

6)      Acordarea suportului necesar implementării programelor de utilizare a forţei de muncă în raion.

III. Sarcinile Direcţiei

 

Întru exercitarea funcţiilor sale Direcţia îndeplineşte următoarele sarcini:

1)            Promovarea politicii agrare în perioada postprivatizare, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate şi cooperarea proprietarilor individuali, în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar, precum şi implementarea proiectelor investiţionale de profil;

2)            Asigurarea utilizării eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic şi ecologic, conform cerinţelor tehnologice de agricultură durabilă şi a resurselor naturale şi tehnologice agricole.

3)            Monitorizarea pieţei resurselor şi produselor agroalimentare , necesităţilor şi capacităţilor de producţie, păstrare, prelucrare  şi distribuire a producţiei de profil şi a factorilor de producţie.

4)            Organizarea infrastructurii raionale pentru prestarea serviciilor de colectare, aprovizionare şi desfacere a producţiei agroalimentare şi contracararea proceselor negative la monitorizarea acestor procese;

5)            Coordonarea activităţii cu serviciile teritoriale şi descentralizate din raion în scop de control al comercializării în raion a materialului săditor , semincer şi reproductiv, a fertilizatorilor şi materialului de uz fitosanitar;

6)            Asigurarea dezvoltării localităţilor rurale prin diversificarea activităţilor economice şi obşteşti în baza utilizării raţionale a resurselor umane locale în condiţiile protecţiei mediului natural şi cultural autohton;

7)            Asigură protecţia agricultorilor, ca proprietari de resurse agricole, angajaţi sau manageri, contra insecurităţii informaţionale , fiscale, financiare , comerciale , patrimoniale, juridice, contra deposedării de pămînt sau patrimoniu şi de alt gen;

8)            Gestionarea patrimoniului statului în societăţile economice cu cota de participare majoritară a statului;

9)            Monitorizarea şi calcularea pierderilor în urma calamităţilor naturale ale agenţilor     economici din raion.

 

IV. Structura şi statele de personal ale Direcţiei

 

Structura şi statele de personal ale Direcţiei sînt aprobate prin decizia Consiliului raional nr. 03-18 din  24.05.2012  în baza organigramei şi statelor – tip de personal aprobate de Guvernul RM.

Structura Direcţiei este următoarea

 

Nr.

d/r

Denumirea funcţiei

Tipul funcţiei

Numărul de unităţi

1

Şef  Direcţie

,, fpc”

1

2

Specialist principal

,,fpe”

2

3

Specialist superior

,,fpe”

1

4

Specialist

,,fpe”

1

Total

 

5

 

V. Atribuţiile funcţionale ale personalului Direcţiei

 

 

Şeful Direcţiei exercită următoarele atribuţii de serviciu:

 

1)      Conduce întreaga activitate a Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite Direcţiei în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Regulament şi obiectivele strategice ale politicii agrare;

2)      Asigură coordonarea activităţii Direcţiei cu Consiliul raional şi cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;

3)      Poartă răspundere personală pentru aplicarea întocmai a normelor de structură şi de personal , aprobate pentru Direcţie;

4)      Supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi normative privind promovarea politicii agrare în raion, precum şi implementarea diferitor programe postprivatizaţionale, de restructurare, cooperare şi integrare în sectorul agroalimentar al raionului;

5)      Asigură planificarea şi dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar şi contribuie la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din raion;

6)      Asigură elaborarea rapoartelor analitice lunare, trimestriale şi anuale de sinteză şi previzionare a situaţiei social – economice a sectorului agroalimentar al raionului;

7)      Examinează şi controlează activitatea specialiştilor din cadrul Direcţiei;

8)      Asigură elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, a instrucţiunilor şi regulamentelor de serviciu;

9)      Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economici din raion prin intermediul mass – media, expoziţiilor , iarmaroacelor şi prin alte metode;

10)  Asigură respectarea cerinţelor de atestare, autorizare, licenţiere şi certificare a produselor agroalimentare, a sistemelor agrotehnice efectiv aplicate, a utilajelor şi echipamentelor de prelucrare, de stocare sau depozitare, transportare şi ambalaj în scopul protejării consumatorului autohton şi de îmbunătăţire a calităţii producţiei respective;

11)  Reprezintă Direcţia în relaţiile sale cu diferite organizaţii, instituţii, şi întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa acesteia.

 

Specialistul principal - responsabil  pe problemele planificării şi dezvoltării producţiei   vegetale,  protecţiei şi ameliorării fertilităţii solului:

1)  Monitorizează situaţia privind fertilitatea terenurilor cu destinaţie agricolă şi, după caz, contribuie la ameliorarea bonităţii solului

2) Monitorizează situaţia privind utilizarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă şi, după caz, contribuie la contracararea utilizării iresponsabile a pămîntului;

3)  Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu materiale de uz fitosanitar şi fertilităţii solului şi exercită controlul asupra comercializării şi utilizării acestora în raion;

4) Asigură implementarea şi monitorizarea mecanismelor adecvate de utilizare a sistemelor de agricultură durabilă şi eficientă, precum şi de sporire a fertilităţii solului prin metode şi măsuri agrotehnice, agrochimice, de organizare şi amenajare a teritoriului, inclusive întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor hidroameliorative şi de conservare a solului, de menţinere a echilibrului ecologic, de valorificare a rezervelor de apă, inclusiv minerală.

5) Supraveghează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole:

6)  Contribuie la monitorizarea situaţiei privind utilizarea resurselor naturale agricole şi a sistemelor agrotehnice;

7)  Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu seminţe şi materialul săditor de calitate, fertilizanţi şi produse de uz fitosanitar;

8)  Asigură aplicarea realizărilor ştiinţei agricole şi agroeconomice naţionale şi internaţionale în sectorul agroalimentar întru sporirea competitivităţii producţiei.

9)  Asigură promovarea agriculturii organice în localităţile raionului prin creşterea suprafeţelor cultivate după modul de producţie agroalimentară ecologică.

 

Specialistul   - responsabil pe problemele planificării şi dezvoltării producţiei  animaliere:

1)  Promovează în raion sarcinile politicii agrare în sectorul zootehnic;

2) Supraveghează respectarea normelor juridico - administrative , tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor animaliere proaspete şi prelucrate;

3) Monitorizează starea social - economică şi ecologică a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor animaliere şi a factorilor de producţie;

4) Elaborează programele de dezvoltare a ramurilor din sectorul zootehnic, instrucţiunile şi regulamentele de serviciu;

5)  Asigură respectarea în raion a cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea  producţiei animaliere;

6)  Contribuie la elaborarea sintezelor şi prognozelor (previziunilor) lunare, trimestriale şi anuale privind dezvoltarea sectorului zootehnic al raionului;

7)  Asigură aplicarea realizărilor ştiinţei zootehnice naţionale şi internaţionale în sectorul zootehnic al raionului întru sporirea competitivităţii producţiei animaliere;

8)  Coordonează în fiecare localitate reproducţia animalelor cu deschiderea punctelor de însămînţare artificială a animalelor şi de tratare a maladiilor la animale;

9)  Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu animale de prăsilă şi material reproductiv;

10) Contribuie, în comun cu specialiştii din alte domenii, la rezolvarea problemelor producerii nutreţurilor;

11)  Asigură organizarea şi înnoirea tehnologică a fermelor zootehnice.

 

Specialistul principal - responsabil pe problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate:

1) Asigură asistenţa tehnică şi tehnologică, atît a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, cît şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti de profil;

2)  Asigură utilizarea raţională a resurselor energetice şi modernizarea parcului de maşini şi tractoare în scopul implementării tehnologiilor avansate şi sporirii eficienţei producţiei agricole;

3) Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu tehnică agricolă, piese de rezervă, lubrifianţi (motorină, benzină, ulei etc.);

4)  Monitorizează în permanenţă starea tehnică a formaţiunilor economice din sectorul agroalimentar al raionului;

5)  Contribuie la dezvoltarea sistemelor de irigaţie şi serviciului antigrindină;

6) Acordă sprijin şi monitorizează crearea infrastructurilor urbanistice pentru localităţile rurale – reţele de drumuri, de telecomunicaţii, de aprovizionare cu apă, energie electrică, gaze naturale, de epurare a deşeurilor menajere şi industriale.

7) Asigură monitorizarea folosirii terenurilor irigate din sistema de stat şi irigaţia mică, inclusiv irigarea prin picurare;

8) Asigură implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltate, prin instalarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor.

 

Specialist superior  - responsabil pe problemele funciare şi consolidare a terenurilor agricole.

1) Monitorizează situaţia privind utilizarea terenurilor cu destinaţie agricolă şi, după caz, contribuie la   contracararea utilizării iresponsabile a pămîntului;

 

2)  Contribuie la consolidarea terenurilor agricole parcelate pentru o utilizare mai eficientă a acestora,  inclusiv prin metoda de cooperare, arendă, schimb de terenuri, vînzare - cumpărare a acestora;

3)  Asigură ajutorul consultativ pe problemele cooperării şi integrării deţinătorilor de teren şi   

      patrimoniu;

4) Contribuie la asigurarea protecţiei juridice a agricultorilor în procesul de activitate  sine stătătoare   sau de arendă;

5) Asigură concentrarea tehnologică a terenurilor agricole în vederea exploatării eficiente din punct de    vedere economic şi ecologic;

6)  Asigură implementarea şi funcţionarea mecanismelor juridice, instituţionale şi financiare de

     funcţionare a pieţii funciare.

7) Înregistrează persoanele în audiență, petiţiile şi adresările cetăţenilor, întocmeşte fişe de evidenţă şi control al solicitărilor, efectuează controlul soluţionării problemelor curente;

8) Înregistrează corespondenţa şi efectuează controlul expedierii răspunsurilor la scrisori, petiţii, demersuri etc

Capitolul VI

Organizarea activităţii Direcţiei

 

  1. Pentru angajaţi se stabileşte o săptămînă de muncă de cinci zile lucrătoare cu următorul program  de lucru;

                               Începutul zilei de lucru  - 0800

                               Întrerupere la prînz 12-1300

                               Sfîrşitul zilei de lucru 17 00

2. Locul de muncă al funcţionarilor Direcţiei agricultură se consideră sediul Consiliul raional. Părăsirea locului de muncă de către funcţionari se admite numai cu învoirea conducătorului.

3. Activitatea Direcţiei ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu legea cu privire la petiţionare.

      Audienţa  cetăţenilor  se efectuează după cum  urmează:

      Şeful Direcţiei  în fiecare zi de luni  între orele  9-1200

      Specialiştii Direcţiei zilnic.

4. Consfătuirile operative se desfăşoară în fiecare zi de luni ora  900 – 930.

 

VII. Dispoziţii finale

 

1. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Direcţiei, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.

2. Obligaţiunele de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Direcţie se elaborează în conformitate cu regulamentul dat.

3. Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii Direcţiei numai cu încuviinţarea şefului Direcţiei sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia.

4. Încălcarea prezentului regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.

5 Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.

 

 

 

 

Secretarul  CR                                  P.Boicu

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL ”Golden Piglet”, SA „Romadon", SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie SA „Agrovin Bulboaca", CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SA „Dionysos Mereni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi

Calendar

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]