Secţia administraţie publică

Category: Subdiviziunile CR
Published on Friday, 03 January 2014 07:55
Written by Info
Hits: 8953

 

 

 

 

 

218

Bulbuc  Tatiana

Cherdevară  Lilia

 

Pogreban Victoria

 

 

 Melnic Rodica

Şef Secţia  Administraţie Publică

Specialist principal Secţia Administraţie Publică

Specialist superior în  protecţia civilă şi serviciul civil

Specialist  superior în relaţiile cu publicul

 

2 – 31 – 43

  

REGULAMENTUL

secției administrație publică a

Consiliului raional Anenii Noi

I. Dispoziții generale

1. Secția administrație publică este o subdiviziune a aparatului președintelui raionului care asigură realizarea atribuțiilor ce-i revin în domeniul administrației publice.

2. Secția își desfășoară activitatea în baza Constituției Republicii Moldova, legilor republicii Moldova, Hotărîrilor parlamentului, Decretelor Președintelui RM, Hotărîrilor și Dispozițiilor Guvernului RM,Regulamentului Copnsiliului raional și prezentului Regulament.

3. În soluționarea chestiunilor ce țin de competența sa , secția conlucrează cu subdiviziunile în subordinea aparatului președintelui, cu organele administrației Publice Locale și alte organizații, întreprinderi, instituții amplasate în teritoriu.

4. Secția prezintă conducerii raionului informații asupra implementării reformei administrației publice locale și activității desfășurate în domeniul administrației publice locale.

5.Pentru realizarea sarcinilor și atribuțiilor ce-i revin, secția are un aparat propriu, care este organizat și funcționează potrivit prevederilor prezentuluiRegulament.

                                                                                                   II. Atribuțiile secției

1. Secția exercită următoarele atribuții:

- coordonează activitățile în vederea implementării reformei administrației publice locale;

- coordonează și controlează,  prin deplasări în teritoriu, prin analiza documentelor parvenite și alte metode, activitatea desfășurată de organele administrației publice locale, exercită atribuțiile care-i revn , conform legii;

- informează în mod sistematic conducerea raionului despre principalele probleme din unitățile administrativ-teritoriale măsurile luate  pentru prevenire sau înlăturarea  neajunsurilor;

- asigură participarea colaboratorilor secției la ședințele consiliilor locale și la alte acțiuni importante ale organelor locale, pe care le sprijină în soluționarea problemelor cu care se confruntă;

- participă la elaborarea măsurilor pentru realizarea programelor de activitate curentă și de perspectivă ale Consiliului raional;

- contribuie la organizarea ședințelor Consiliuluii raional și ședințelor de lucru ale președintelui raionului;

- participă la elaborarea  proiectelor de decizii ale Consiliului raional și dispozițiilor președintelui raionului în problemele ce țin de competența sa;

- acordă ajutor metodic și practic primăriilor în organizarea lucrărilor de secretariat , la pregătirea și desfășurarea ședințelor, contribuie la conlucrarea cu direcțiile, secțiile, Consiliului raional, unitățile economice și organizațiile obștești din teritoriu;

- analizează obiecțiile , sesizările, propunerile și interpelările consilierilor Consiliului raional, organizează controlul executării măsurilor pentru îndeplinirea lor;

- coordonează activitatea primăriilor în relațiile cu publicul,examinarea petițiilor și executarea lucrărilor de secretrariat;

 - asigură evidența și examinarea petițiilor precum și efectuarea controlului asupra executării legii cu privire la petiții , informează petiționarul și organele ierarhic superioare despre măsurile întreprinse;

- primește cererile motivate  ale cetățenilor de scutire de serviciul militar în termen (pregătirea militară obligatorie) și de încorporare în serviciul de alternativă, verifică veridicitatea actelor  prezentate și înștiințează despre aceasta organul administrativ militar respectiv;

- îndreaptă cetățenii la locurile de satisfacere a serviciului de alternativă și la centrele de instrucție pentru pregătirea profesională specială ;

- ține evidența cetățenilor care satisfac serviciul de alternativă și face dări de seamă statistice în modul stabilit de organele statistice de stat;

- organiyeayă controlul asupra satisfacerii  serviciului de alternativă;

remite organelor de anchetă materiale privind cetățenii care se eschivează de la serviciul de alternativă;

- îndeplinește orice alte atribuții  și stabilite de conducerea raionului.

 

                                                      III Secția administrație publică are dreptul:

- să obțină de la primăriile orășenești, comunale și sătești , Direcțiile, secțiile Consiliului raional  și organizațiile subordonate materialeleinformative necesare;

- nsă prezinte spre examinare chestiuni ce vizează îmbunătățirea activității organelor administrației publice locale;

- să împuternicească reprezentanții din rândul  funcționarilor săi  pentru a asista la ședințele Consiliului raional , consiliilor orașului , comunelor, satelor, comisiilor permanente la ședințele Consiliului raional , consiliilor orașului, comunelor, satelor, comisiilor permanente, la adunările comunelor, satelor, colectivelor de muncă ale unităților ale unităților economice din teritoriu.

                                                         IV. Dispoziții finale

1. Regulamentul este aprobat de președintele raionului.

2. În activitatea sa lucrătorii secției nemijlocit se supun secretarului Consiliului raional.