User Registration

or Cancel
Ora: 9:13

Articles

Dispoziţiile preşedintelui raionului

2017:

Serviciul tineret şi sport

 

Serviciul Tineret şi Sport

 204

 

vacant

Şef Serviciul Tineret şi Sport

 

 204

  

 vacant

Specialist principal în  domeniul sportului

 

 

 

Buget anual tineret (2017): 280.500 lei.

Buget tineret 2018: 234 000 lei.

Buget anual sport (2017): 360.000 lei

 

Regulamentele de desfășurare a concursurilor de tineret în anul 2017:

Localitatea mea: https://www.4shared.com/office/kG7Fhfrlei/Anex_nr_2_Localitatea_mea_la_d.html

Programul de susținere  tinerilor oameni de afaceri: https://www.4shared.com/office/F_6o80Siei/Anex_nr_3_Program_de_afaceri_l.html

Festivalul tineretului: https://www.4shared.com/office/BMNHgGb7ei/Anex_nr_4_Festivalul_tineretul.html

Concursul de descoperire a tinerelor talente: https://www.4shared.com/office/VYe-yROVca/FINAL_Anex_nr_5_concurs_tinere.html

Concursul de finanțare a proiectelor de tineret: https://www.4shared.com/office/og0VZfvwei/Decizia_si_anexa_1_-_Metodolog.html

Formularul de aplicare pentru concursul de finanțare a proiectelor de tineret:

https://www.4shared.com/office/OJHUiXKlei/Formular_de_aplicare.html

Secţia administraţie publică

 

 

 

 

 

218

Bulbuc  Tatiana

Cherdevară  Lilia

 Morari Olga

 Melnic Rodica

Şef Secţia  Administraţie Publică

Specialist principal Secţia Administraţie Publică

Specialist superior în  protecţia civilă şi serviciul civil

Specialist  relaţii cu publicul

 

2 – 31 – 43

 

 

Serviciul Arhivă

Nr. de  birou

Numele, prenumele lucătorilor

Funcţia  ocupată

Tel. de serviciu

1

2

3

4

Arhiva  raională

201

Arhiva

202

Caramova  Lilia

Begal  Victoria

Şef serviciu  arhivă

Specialist  superior

2 – 39 – 69

 

 

Secţia Resurse umane, Audienţă şi Protocol

 

 

 

208

 

Şef Secţia Resurse Umane, Audienţă şi Protocol

2-37-20 fax.

 208

 Bumbu Elena

 Specialist principal - Serviciul juridic

 

Ghişeu

unic

Gheorghiţa Svetlana

Specialist superior

2-20-58

 

Terpilo  Maria

Secretar dactilograf

 

 

 

                                  REGULAMENTUL

        SECŢIEI  RESURSE  UMANE, AUDIENŢĂ ŞI PROTOCOL

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul Secţiei resurse umane, audienţă şi protocol al Aparatului Preşedintelui Anenii Noi (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art.12 alin.(3) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare a subdiviziunii resurse umane din cadrul autorităţii publice.

2. Secia resurse umane, audienţă şi protocol se instituie ca subdiviziune structurală autonomă, care se subordonează nemijlocit conducătorului autorităţii publice. Structura şi numărul de unităţi în resurse umane se stabilesc de către conducătorul autorităţii publice.

3. Seciţa resurse umane, audienţă li protocol îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale Consiliului raional Anenii Noi, cu organele administrative/instituţiile din subordine, cu serviciile publice desconcentrate şi/sau descentralizate.

4. Modul de organizare şi funcţionare a Seciei resurse umane, audienţă şi protocol se stabileşte prin prezentul regulament.

5.Secţia resurse umane, audienţă şi protocol îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, profesionalismului şi imparţialităţii.

            II. MISIUNEA, FUNCŢŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ

          A SECŢIEI  RESURSE  UMANE, AUDIENŢĂ ŞI PROTOCOL

6. Secţia resurse umane, audienţă li protocolare misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale autorităţii publice prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorităţii publice.

7. Secţia resurse umane, audienţă li protocol are următoarele funcţii de bază:

     1) administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea,    

         desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal privind:

a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;

b) asigurarea necesarului de personal;

c) dezvoltarea profesională a personalului;

d) motivarea şi menţinerea personalului;

e) sănătatea în muncă.

    2) acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;

    3) evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.

4) conlucrează cu mass-media, oferă informaţiile solicitate în limita competenţelor sale; asigură corectitudinea, integritatea şi protecţia informaţiei procesate şi transmise prin intermediul ghişeului unic şi poartă răspundere personală în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8. Atribuţiile de bază ale efului Seciei resurse umane, audienă i protocol sînt:

      1) administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a  procedurilor de personal privind   

a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor:

·        participă la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a autorităţii publice, în special privind stabilirea obiectivelor şi acţiunilor referitoare la managementul resurselor umane ;

·         participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii publice, a regulamentului intern al autorităţii publice; elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Seciei resurse umane, audienă i protocol ;

·        participă la proiectarea structurii organizatorice a autorităţii publice şi a subdiviziunilor structurale ;

·        planifică/estimează necesarul de personal ;

·         completează statul de personal în corespundere cu structura şi efectivul-limită ale autorităţii publice ;

·         proiectează/ reproiectează funcţiile/ posturile în cadrul autorităţii publice, coordonează elaborarea/ actualizarea fişelor de post pentru diferite categorii de funcţii/posturi din cadrul autorităţii publice şi vizarea acestora;

                b) asigurarea necesarului de personal:

·        organizează şi participă la desfăşurarea/realizarea procedurilor cu privire la ocuparea funcţiilor vacante ;

·        organizează şi coordonează procesul de integrare socioprofesională a noilor angajaţi, perioada de probă a funcţionarilor publici debutanţi.

              c) dezvoltarea profesională a personalului:

·        elaborează, în baza necesităţilor de instruire a personalului, planul anual de dezvoltare profesională a personalului; organizează, coordonează şi monitorizează implementarea acestuia ;

·        participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/tenderelor privind procurarea serviciilor de instruire, inclusiv la negocierea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor de instruire;

·        evaluează rezultatele şi impactul activităţilor de instruire desfăşurate.

               d) motivarea şi menţinerea personalului:

·        evaluează factorii de motivare a personalului ;

·         elaborează/actualizează programul de motivare nonfinanciară a personalului, după caz, şi programul de motivare financiară; organizează, coordonează şi monitorizează implementarea acestuia;

·        coordonează şi monitorizează implementarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale; vizează obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici ;

·         participă la examinarea contestaţiilor în domeniul managementului resurselor umane depuse de angajaţi;

·         promovează şi cultivă climatul psihologic pozitiv de muncă în autoritatea publică şi o cultură organizaţională bazată pe principii general umane, mana-gement participativ, orientare spre rezultate şi relaţii de muncă armonioase.

              e) sănătatea în muncă :

·        monitorizează condiţiile psihologice de muncă în raport cu cerinţele şi standardele în domeniu; elaborează, la necesitate şi prezintă conducerii autorităţii publice măsuri de îmbunătăţire a acestora ;

·         participă la evaluarea riscurilor de sănătate în muncă în cadrul autorităţii publice ;

·        abordează problemele psihosociale la locul de muncă (stresul ocupaţional, violenţa în muncă, hărţuirea sexuală la locul de muncă); propune soluţii pentru prevenirea şi ameliorarea acestora;

·        participă la procesul de prevenire şi atenuare a conflictelor interpersonale.

      2) acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu:

     a) acordă asistenţă informaţională şi metodologică în aplicarea procedurilor   de personal şi a prevederilor cadrului normativ în :

· elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor structurale ale autorităţii publice, ale organelor administrative/instituţiilor din subordine, ale serviciilor publice desconcentrate şi/sau descentralizate ;

·  elaborarea/revizuirea şi aprobarea fişelor de post pentru toate categoriile de funcţii/posturi din cadrul autorităţii publice, din organele administrative/ instituţiile din subordine, din serviciile publice desconcentrate şi/sau descentralizate ;

·  organizarea şi desfăşurarea procedurii de ocupare a funcţiilor vacante, a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, a procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, a procesului de atestare a funcţionarilor publici cu statut special şi a persoanelor care deţin posturi de deservire tehnică;

·        identificarea şi evaluarea necesităţilor de instruire a personalului, stabilirea factorilor motivaţionali;

·        promovarea normelor de conduită a funcţionarilor publici.

        b) examinează petiţiile care abordează subiecte din domeniul de                  competenţă şi formulează răspunsurile de rigoare

        3) evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul

        autorităţii publice:

      a) ţine evidenţa personalului: elaborează proiecte de acte administrative cu privire la angajarea, modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, la instruirea, evaluarea personalului şi la alte proceduri de personal; completează carnetele de muncă; întocmeşte şi actualizează dosarele personale; completează formularele statistice privind personalul din autoritatea publică; ţine evidenţa tuturor tipurilor de concedii oferite personalului; eliberează şi gestionează legitimaţiile de serviciu; ţine evidenţa persoanelor supuse serviciului militar; realizează acţiunile privind obţinerea de către colaboratori a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a certificatelor de atribuire a codului personal de asigurări sociale; eliberează, la solicitarea colaboratorilor, certificate/copii ale actelor cu privire la datele lor personale;

           b)  creează şi administrează baza de date computerizată

           privind funcţiile şi personalul autorităţii publice;

       c) efectuează controlul privind realizarea deciziilor conducerii cu privire la     personal; formulează şi prezintă conducerii autorităţii publice propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate;

          d) acumulează, analizează şi generalizează informaţia cu privire  

           la personal;   

           întocmeşte şi prezintă conducerii autorităţii publice rapoarte

           informative;

          e) pregăteşte şi predă în arhivă materiale ce ţin de activitatea

           subdiviziunii  resurse umane.

    4) Specialistul superior (responsabil de comunicarea cu publicul,                ghieul unic) îndeplineşte următoarele atribuţii de bază:

                 - furnizează informaţii solicitanţilor, în temeiul cererilor depuse, în               conformitate cu legislaţia în vigoare, conlucrează cu mass-media,              oferă informaţiile solicitate   în limita competenţelor sale;

   - asigură corectitudinea, integritatea şi protecţia informaţiei procesate şi transmise prin intermediul ghişeului unic şi poartă răspundere personală în conformitate cu legislaţia în vigoare ;

-     consultă şi informează solicitantul cu privire la:

   procedura de depunere şi examinare a cererii de solicitare a actelor permisive; verifică dacă cererea de solicitare a actelor permisive este completată corect şi dacă la cerere sînt anexate toate documentele necesare; solicită şi anexează la cererea de solicitare a actelor permisive copiile de pe acte ;organizează realizarea măsurilor de protocol pentru preşedintele raionului .

5) Secretarul administrativ îndeplineşte următoarele atribuţii de bază:

-        întocmeşte şi perfectează notele informative, întocmeşte şi perfectează scrisorile oficiale, mesajele de felicitare;

-        primeşte şi prelucrează corespondenţa, clasifică documentele, transmite spre examinare preşedintelui raionului documentele primite, repartizează documentele conform destinaţiei;

-        înregistrează documentele în registrul de intrare şi ieşire, indică data la care documentul trebuie să fie rezolvat.

6) Dactilografa îndeplineşte următoarele atribuţii de bază:

·                Primirea şi recepţionarea sunetelor.

·                Dactilografierea documentelor.

·                Distribuirea şi ducerea evidenţei documentelor.

9. Secţia resurse umane, audienţă şi protocol   participă la activitatea comisiilor cu atribuţii în domeniul gestionării personalului, exercită alte atribuţii în domeniu  prevăzute de lege sau delegate de conducătorul autorităţii publice, în conformitate  cu legislaţia în vigoare. 

               III. DREPTURILE SECŢIEI  RESURSE  UMANE,

                          AUDIENŢĂ ŞI PROTOCOL

10. Secia resurse umane, audienă i protocol are dreptul:

a) să exercite în subdiviziunile structurale ale autorităţii publice, în organele administrative/instituţiile din subordine, în serviciile publice desconcentrate şi/sau descentralizate, monitorizarea respectării: legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi legislaţiei muncii; regulamentelor de organizare şi funcţionare, regulamentelor interne; executării deciziilor conducerii autorităţii publice cu privire la procedurile de personal;

b) să solicite de la subdiviziunile structurale ale autorităţii publice, organele administrative/instituţiile din subordine, serviciile publice desconcentrate şi/sau descentralizate, informaţii şi alte documente cu referire la procedurile de personal;

c) să examineze şi să avizeze proiecte de documente de politici, legi, acte normative care conţin prevederi referitoare la diferite categorii de personal;

d) să antreneze conducătorii şi funcţionarii publici de execuţie din cadrul autorităţii publice în implementarea procedurilor de personal;

e) să colaboreze cu organizaţii sindicale, cu alte asociaţii profesionale, cu diverse comisii legal constituite în domeniul managementului resurselor umane;

f) să participe la activităţi de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde cu subiecte ce ţin de managementul resurselor umane, de elaborarea şi implementarea procedurilor de personal, organizate în Republica Moldova şi peste hotare;

g) să colaboreze cu subdiviziunile resurse umane din alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii în scopul studierii şi schimbului de experienţă în domeniul managementului resurselor umane. 

IV. RESPONSABILITĂŢILE SECIEI  RESURSE  UMANE,

AUDIENĂ I PROTOCOL

11. Secţia resurse umane, audienţă şi protocol este responsabil pentru:

a) respectarea strictă, la elaborarea proiectelor de acte administrative, a legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public în autoritatea publică, a legislaţiei muncii, a altor acte normative ce reglementează lucrul cu personalul ;

b) informarea operativă şi obiectivă a conducerii autorităţii publice despre posibilele încălcări ale prevederilor legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, a legislaţiei muncii, a altor acte normative ce reglementează lucrul cu personalul în proiectele de acte administrative elaborate de alte subdiviziuni din cadrul autorităţii publice;

c) depistarea şi informarea la timp a conducerii autorităţii publice privind lacunele existente în managementul resurselor umane; elaborarea şi prezentarea propunerilor de înlăturare a acestora;

d) asigurarea calităţii şi veridicităţii informaţiilor în baza cărora se iau decizii şi se aprobă acte administrative cu privire la personal;

e) asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal ale funcţionarilor publici şi altor categorii de personal, inclusiv a confidenţialităţii acestora potrivit legii;

f) acţionarea promptă şi fără tergiversări în cazurile de încălcare a drepturilor angajaţilor din autoritatea publică în cadrul raporturilor de serviciu şi de muncă;

g) perfectarea corectă a documentaţiei referitoare la administrarea personalului

IV. DISPOZIŢII FINALE

12. Structura şi efectivul limită ale secţiei resurse umane, audienţă şi protocol se aprobă prin  decizia Consiliului raional.

13. Secţia resurse umane, audienţă şi protocol, are în gestiune birouri echipate cu mobilier, reţea de telecomunicaţii şi tehnică computerizată.

14.Sarcinile şi atribuţiile posturilor funcţionarilor  din cadrul seciei resurse umane, audienţă şi protocol sunt stabilite în fişele posturilor, care se elaborează de eful seciei resurse umane, audienă şi protocol  şi se aprobă de preşedintele raionului. 

 15. Regulamentul seciei resurse umane, audienţă şi protocol se aprobă    de Preşedintele raionului. 

 

                                     Secretarul  CR                 P.Boicu

 

 

 

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« March 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]