User Registration

or Cancel
Ora: 1:42

Important

20 September 2020

În fiecare an, în a treia duminică a lunii septembrie, celebrăm sărbătoarea profesională  „Ziua lucrătorului din

19 September 2020

    Joi, 17 septembrie 2020, Consiliul raional Anenii Noi s-a întrunit în şedinţă ordinară.

11 September 2020

Astăzi, 11 septembrie 2020, cu o vizită de lucru în  raionul Anenii Noi, a

10 September 2020

   Conform planului de lucru,  Serviciul Transport şi Gospodărie a Consiliului raional Anenii Noi în

09 September 2020

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI, în parteneriat cu FONDUL PENTRU TINERI VARNIŢA, cu suportul FUNDAŢIEI EST-EUROPENE 

08 September 2020

Luni, data de 07 septembrie curent, domnul Vitalie EVTODIEV,  deputat în Parlamentul Republicii Moldova s-a

05 September 2020

      Recent  Consiliul raional Anenii Noi a desfăşurat Concursul raional "Cel mai

04 September 2020

15 PROIECTE DE TINERET FINANȚATE ÎN PREMIERĂ ÎN CADRUL            

27 August 2020

Ziua independenței marcată inedit la Anenii Noi grație Consilului raional. În Piața 31 August 1989

24 August 2020

    Astăzi, 24 august 2020, la primele ore ale zilei, în Piaţa 31 August 1989,

Previous
Next
 • 20 September 2020
  Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populație
 • 19 September 2020
  17 septembrie 2020, şedinţa ordinară a Consiliului raional Anenii Noi
 • 11 September 2020
  Vizita de lucru a Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, dlui Ion PERJU la Anenii Noi
 • 10 September 2020
  Inspectarea complexă a autobuzelor şcolare
 • 09 September 2020
  GALA TINERETULUI 2020!
 • 08 September 2020
  Domnul Vitalie EVTODIEV, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în vizită la Anenii Noi
 • 05 September 2020
  Cel mai bun contribuabil al anului
 • 04 September 2020
  15 PROIECTE DE TINERET FINANȚATE ÎN PREMIERĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI RAIONAL DE GRANTURI!
 • 27 August 2020
  A 29-a aniversare de la proclamarea Independenței Republicii Moldova
 • 24 August 2020
  În memoria eroilor

Actual

Anunț funcție vacantă…

18-September-2020

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea                                                             funcţiei vacante: Administrator al IP Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată Scopul funcţiei: Elaborarea, promovarea, înaintarea, implementarea și monitorizarea eficientă a programelor și serviciilor...

Hits:86 No comments

Read more

Galerie Foto

galeriegaleriegaleriegaleriegaleriegalerie

Evenimente

Regulament Direcţia finanţe

 

Regulamentul Direcţiei Finanţe

a Consiliului raional Anenii Noi

I.                  Dispoziţii generale

 

1.       Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Legii nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităii bugetar-fiscale, Hotărârii de Guvern nr.757 din  05.07.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al Direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale.

2.     Direcţia finanţe a Consiliului raional este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului raional care activează sub conducerea preşedintelui raionului.

3.     În activitatea sa Direcţia Finanţe se călăuzeşte de Constituţia şi Legile
Republicii Moldova, Decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului şi Guvernului, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor, precum şi de prezentul Regulament.

4.  Direcţia Finanţe este persoană juridică, dispune de ştampilă şi cont trezorerial în trezoreria regională centru.

5.  Obiectivul de bază al Direcţiei Finanţe constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului.

II. Structura, personalul şi organizarea activităţii Direcţiei Finanţe

6.  Structura şi statele de personal ale Direcţiei Finanţe se aprobă de către Consiliul raional, în conformitate cu statele–tip aprobate de Guvern. Consiliul raional poate opera modificări în structura Direcţiei Finanţe şi distribui  personalul în cadrul acesteia în funcţie de necesităţile şi particularităţile teritoriului raionului.

7.  Şeful Direcţiei Finanţe este desemnat şi eliberat din funcţie de către
Consiliul raional, în bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei, informând  Ministerul Finanţelor.

8.     Personalul Direcţiei Finanţe se desemnează şi se eliberează din funcţie de către şeful Direcţiei Finanţe.

9.     Direcţia Finanţe activează sub conducerea şefului Direcţiei Finanţe, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor direcţiei.

10.           Şeful Direcţiei Finanţe:

a) Asigură managementul de calitate al resurselor umane prin:

- elaborarea şi aprobarea funcţiilor de serviciu (fişele de post) pentru fiecare angajat;

- elaborarea şi aprobarea planurilor de lucru ale direcţiei finanţe;

- angajarea şi eliberarea din funcţie a personalului direcţiei;

- efectuarea evaluarii profesionale a angajaţilor şi aprecierea performanţelor acestora;

- executarea controlului permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.

b) Dirijează metodologic planificarea bugetului raionului.

c) Realizează acţiunile necesare în vederea optimizării cheltuielilor bugetului raionului.

d) Organizează şi desfăşoară seminare pe problemele ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale.

e) Implementează politica bugetar- fiscală a statului, organizează şi asigură  elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului.

11.  În activitatea sa şeful DF Anenii Noi este asistat de către un şef adjunct, care este concomitent şi şeful Secţiei elaborarea şi administrarea bugetului. eful adjunct exercită atribuţiile delegate de către şeful direciei, în lipsa şefului direciei, funcţiile acestuia sunt executate de către eful adjunct al direciei, fără emiterea unui act suplimentar în acest scop.

III. Funcţiile Direcţiei  Finanţe

12.        În cadrul Direcţiei Finanţe activează subdiviziunile: Secia elaborarea şi adminis-trarea bugetului, Secţia rapoarte i analiză, precum şi un specialist principal pe managementul resurselor, secretar, fiecare exercitând următoarele funcţii:

12.1Secţia elaborarea şi administrarea bugetului :

1.  Asigură estimarea veridică şi economic argumentată a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale prin:

a)  examinarea sistematică a datelor privind dezvoltarea social-economică a unităţi administrativ-teritoriale necesare pentru elaborarea proiectului de buget;  

b)  analizarea executării bugetului;

c)   estimarea executării scontate la venituri şi cheltuieli în anul curent, în baza datelor operative despre încasarea veniturilor la buget, starea reţelei, statele şi contingentele  instituţiilor publice finanţate de la buget, actele întocmite în urma controalelor;

d)  participarea la întocmirea pronosticului dezvoltării social-economice a raionului

2.Elaborează, în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, conform principiilor de bază ale  politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitor/i, pronosticul bugetului raionului:

a)     elaborează şi aprobă calendarul bugetar al activităţilor aferente elaborării şi prezentăriii bugetelor UAT, inclusiv şi a persoanelor responsabile de programele/subprogramele de cheltuieli;

b)    analizează sursele de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi doi întru estimarea bazei fiscale a unităţii administrativ-teritoriale;

c)   estimează cadrul de resurse al bugetului raional şi stabileşte limitele de cheltuieli pe funcţii, pe programe/subprograme şi pe autorităţi/instituţii bugetare;

d) asigură direcţionarea resurselor disponibile ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi doi la programe de importanţă vitală, care ar permite soluţionarea problemelor stringente, fără admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare;

e)      comunică autorităţilor administraţiei publice locale, în termenele stabilite de legislaţie, prognozele macroeconomice, principiile de bază ale politicii statutului în domeiul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru anul/anii viitor/i;

f)      pregăteşte circulara cu instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerilor la proiectulul bugetului UAT;

g)     organizează şi desfăşoară seminare pe problemele ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor locale;

h)    organizează, dirijază şi ghidează autorităţile APL de ambele niveluri, în vederea elaborării proiectelor de buget, cît şi transpunerea proiectelor bugetelor UAT de ambele niveluri în bază de programe;

i)       elaborează proiectul bugetului raional;

j)       asigură definitivarea propunerilor de buget, inclusiv pe programe ca urmare a consultărilor bugetare în cadrul APL de nivelul doi şi reieşind din limitele de cheltuieli stabilite;

k)    prezintă Ministerului Finanţelor, în termenele stabilite, sinteza consolidată a proiectelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de ambele niveluri;

l)       întocmeşte proiectul deciziei şi al anexelor, precum şi alte documente adiţionale şi le prezintă Consiliului raional, inclusiv:

·    sinteza indicatorilor generali i surselor de finanare ale bugetului local;

·     componena veniturilor bugetului raional;

·     resursele i cheltuielile bugetului local conform clasificaiei funcionale i pe programe;

·     nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituiile bugetare;

·     transferurile de la/către alte bugete;

·     sinteza proiectelor de investiii capitale finanate de la bugetul local, inclusiv din contul transferurilor de la alte bugete, precum i lista proiectelor finanate din surse externe;

·     efectivul-limită al statelor de personal din autorităile/instituiile bugetare finanate de la bugetul respectiv;

·     cuantumul fondului de rezervă;

·     plafonul datoriei unităii administrativ-teritoriale i plafonul garaniilor acordate de autorităile administraiei publice locale;

·     nota informativă la proiectul deciziei bugetare anuale cu informaii necesare.

m)  după aprobarea deciziei privind aprobarea bugetului raional, comunică limitele aprobate de alocaţii bugetare şi coordonează procesul de detaliere a bugetului;

n)     examinează rapoartele financiare şi de performanţă ale autorităţilor/ instituţiilor finanţate de la bugetul raional şi monitorizează performanţele financiare şi nefinanciare ale acestora.

3.  Asigură funcţionarea instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional, precum şi finanţarea altor măsuri şi activităţi.  În acest scop:

a)  efectuează dirijarea metodologică a planificării bugetare; 

b)  verifică corectitudinea întocmirii repartizărilor ale instituţiilor publice finanţate de la buget, corespunderea indicatorilor din repartizări şi a calculelor anexate cu alocaţiile aprobate în buget şi cu clasificaţia bugetară, precum şi cu resursele colectate de către acestea; 

c)   efectuează controlul asupra corectitudinii formării reţelei instituţiilor de învăţământ şi înaintează propuneri de reducere a grupelor, claselor incomplete;

d)  verifică corectitudinea întocmirii listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal ale instituţiilor publice finanţate de la buget;

e)   întocmeşte sau asigură întocmirea repartizării anuale a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raionului în conformitate cu Ordinul nr.209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea i modificarea bugetului;

f)    întreprinde măsuri întru asigurarea finanţării continue a activităţii instituţiilor publice finanţate din bugetul raional.

4.  Oferă suport metodologic la toate etapele procesului bugetar, inclusiv la elaborarea propunerilor de buget fundamentat pe programe, instituiilor bugetare i autorităilor publice locale de nivelul întâi;

5.  Analizează corespunderea bugetelor locale aprobate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

6.  Prezintă Ministerului Finanţelor bugetul aprobat al raionului pentru a fi inclus în bugetul public naţional;

7.  Pregăteşte materialele şi, în caz de necesitate, înaintează propuneri de rectificare a bugetului  raional;  

8.  Perfectează documentele necesare la contractarea de împrumuturi atît pe termen scurt, cît şi pe termen lung de la bugetul de stat, din sistemul financiar şi de la alţi creditori,   în  conformitate cu prevederile legale;

9.  Analizează şi prezintă Preşedintelui raionului şi Consiliului raional, informaţia despre utilizarea fondului de rezervă al bugetului raional;

10.   Participă, în caz de necesitate, la efectuarea controalelor în instituţiile publice şi în primăriile satelor (comunelor) şi oraşului;

11.  Realizează acţiuni concrete în vederea optimizării cheltuielilor bugetului.
                       
12.2 Secţia rapoarte şi analiză:

1.       Ţine evidenţa contabilă a executării bugetului raional/raionului.

2.       Ţine registrul şi duce evidenţa acordării şi rambursării împrumuturilor care se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar cauzat de decalajul de casă;

3.       Ţine evidenţa contabilă a îndeplinirii repartizării cheltuieli ale Direcţiei Finanţe şi asigură integritatea bunurilor aflate la balanţa acesteia;

4.       Verifică zilnic în comun cu trezoreria regională centru, corectitudinea reflectării în evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional;

5.       Ţine evidenţa contabilă a investiţiilor în instituţiile subordonate finanţarea cărora s-a efectuat din bugetul raional;

6.       Generalizează şi analizează, trimestrial şi anual, rapoartele financiare ale instituţiilor subordonate administraţiei publice locale, raportează autorităţilor administraţiei publice locale;

7.       Întocmeşte, în termenele stabilite, rapoarte lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului raional, le prezintă Preşedintelui raionului pentru a fi remise Consiliului raional;

8.       Înaintează, în comun cu secţia elaborarea şi administrarea bugetului, propuneri referitor la stabilirea termenelor de prezentare a rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului, precum şi a repartizărilor instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;

9.       Recepţionează, examinează şi totalizează rapoartele privind executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului, precum şi repartizările executorilor (ordonatorilor) de buget;

10.  Prezintă în termenii stabiliţi de Ministerul Finanţelor, rapoartele lunare,    

      trimestriale  şi anuale privind executarea bugetului raionului;

11.  Efectuează monitoringul financiar al activităii instituiilor publice la

      autogestiune;

12.  Verifică corectitudinea întocmirii dărilor de seamă privind executarea   

      devizelor de venituri şi cheltuieli pe resurse şi fonduri speciale;

13.  Verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor referitor la executarea

      bugetelor satelor (comunelor), oraşului şi a repartizărilor ale instituţiilor  

      publice finanţate de la bugetul raional;

14.  Acordă ajutor metodologic şi practic executorilor (ordonatorilor) de buget în probleme ce ţin de evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă privind executarea bugetelor şi repartizărilor;

15.  Organizează şi desfăşoară sistematic seminare referitor la aplicarea actelor normative, evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă despre executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului,  a devizelor de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor) de buget;

16.  Ţine registrul şi duce evidenţa contabilă a transferurilor şi mijloacelor transmise de la bugetele de toate nivelurile.

17.  Efectuează zilnic finanarea transferurilor de la Bugetul de Stat către instituiile subordonate Consiliului Raional.

   12.3 Specialistul principal pe managementul resurselor:

1.  Elaborează sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative ce ţin de activitatea  Direcţiei  Finanţe;

2.  Efectuează sistematizarea, evidenţa şi păstrarea actelor normative;

3.  Realizează expertizele conform legislaiei, a proiectelor actelor normative primite spre examinare;

4.  Acordă autorităţilor administraţiei publice locale asistenţă privind punerea în aplicare a actelor normative i legislative ( acte privind salarizarea, resurse umane);

5.  Acordă lucrătorilor Direcţiei Finanţe asistenţă privind punerea în aplicare a actelor normative i legislative;

6.  Ţine evidenţa cadrelor prin:

a)     Întocmirea documentelor de angajare, transfer, concediere, pensionare, acordare a concediilor, înregistrare a certificatelor medicale;

b)    Completarea, păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă.

7. Verifică schemele de încadrare a personalului autorităţilor publice             locale de nivelul I.

IV. Drepturile şi responsabilităţile Direcţiei Finanţe

13. Direcţia Finanţe este în drept să:

        - Dispună de patrimoniu şi să-l gestioneze;

  - înainteze propuneri în instanţele ierarhic superioare vizând perfecţionarea şi eficientizarea procesului de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor locale;

       -  efectuieze controlul tematic asupra respectării disciplinei financiare în procesul de elaborare şi executare a bugetelor locale;

 - verifice corectitudinea întocmirii listelor tarifare, a statelor de personal, a repartizării anuale a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a modificărilor acestora;

    -   verifice respectarea limitelor unităţilor şi cheltuielilor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional;

    -    solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice finanţate de la buget informaţiile necesare pentru elaborarea şi executarea  bugetului;

  - să suspende temporar finanţarea de la bugetul raional a instituţiilor publice, a altor beneficiari de mijloace bugetare, dacă aceştea nu au prezentat informaţiile solicitate, nu au înlăturat, în termenele stabilite, încălcările şi neajunsurile depistate, nu au prezentat la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate anterior, precum şi alte rapoarte obligatorii, s-au eschivat de la prezentarea altor documente şi informaţii solicitate, necesare pentru realizarea funcţiilor sale;

  -   participe, în caz de necesitate, la selectarea şi atestarea  persoanelor care urmează a fi încadrate în funcţii cu profil economico-financiar în instituţiile publice finanţate de la bugetele locale şi raional. 

14. Direcţia  Finanţe este responsabilă de:

 - respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor hotărârilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor;

 - executarea deciziilor Consiliului raional şi a dispoziţiilor Preşedintelui raionului;

 - respectarea autonomiei financiare a bugetelor locale, în conformitate cu cadrul legislativ;

 - păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;

 - asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

V. Dispoziţii finale

15. În procesul elaborării şi executării bugetului raional Direcţia Finanţe 

      colaborează cu:

·        Direcia deservire fiscală Anenii Noi;

·        Trezoreria regională centru;

·        Direcia pentru statistică Anenii Noi;

·        alte instituţii şi organizaţii.

16. Prezentul Regulament poate fi completat, suspendat sau aprobat prin Decizia 

     Consiliului raional.

 

         Secretarul  Consiliului raional                                   P. Boicu

 

                            

Serviciul Relaţii funciare şi cadastru

 

Numele , prenumele

Funcţia  ocupată

 

 

 

Serviciu

 

 

   vacant

 Specialist principal relaţii funciare şi cadastru

 

2  27 67

 

 

 

 

Descarcă regulamentul

Secţia Cultură și turism

 

 

Numele , prenumele

Funcţia  ocupată

Telefon serviciu

 
 

Moroşanu  Vasile

Şef Secţia cultură şi turism 

2 42 66

 

 

 

 

Regulamentul 

 

 Regulamentul  Secţiei  cultură  şi  turism

 

I. Dispoziţii   generale.

1.1 Prezentul Regulament stabilește organizarea, structura, funcțiile, atribuțiile Secției Cultură și Turism a Consiliului Raional Anenii Noi  elaborate în conformitate cu Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI  din  28.12.2006, Lege privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale nr.317-XV  din  18.07.2003, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Ministerului Culturii, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia nr. 696  din  19.11.2009. 

1.2. Secția  Cultură și Turism  (în continuare-secția) este organul care realizează politica statului şi raionului în domeniul culturii, turismului cultural  în teritoriu și își desfășoară activitatea în corespundere cu legislația în vigoare, actele normative emise de Ministerul Culturii, organele Administrației publice centrale și locale şi prezentul regulament.

1.3. Secția este subordonată Ministerului Culturii şi Consiliului raional– în domeniile organizare, administrare şi asigurare financiară.

1.4 Secţia  este persoană juridică, dispune de balanță independentă, conturi trezorereriale pentru gestionarea mijloacelor financiare bugetare și extrabugetare, ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova și cu denumirea deplină a instituției, foaie cu antet în limba de stat, alte simboluri aprobate și înregistrate conform legislației.

II. Principii fundamentale de activitate ale Secției.

În cadrul activității sale, Secția respectă:

2.1Libertatea creației. Secția protejează libertatea creației și pledează pentru crearea condițiilor materiale şi spirituale adecvate, liberei manifestări a talentului în domeniul culturii.

2.2Prioritatea valorilor culturale. Secția promovează și susține afirmarea talentelor autentice, includerea în circuitul național turistic  a obiectivelor  și operelor  de certă valoare, având drept scop suprem renașterea și afirmarea culturii, învățământului artistic, turismului național.

2.3Egalitatea culturilor naționale. Secția creează condițiile necesare pentru păstrarea, îmbogățirea  și punerea în circuit a valorilor culturale ale poporului băștinaș, precum și grupurilor etnice de pe teritoriul  Republicii Moldova.

III. Structura și organizarea Secției.

3.1. Structura secției este aprobată de Consiliul Raional Anenii Noi în conformitate   cu statele-tip propuse de Guvern.

3.2. Pe lângă Secția Cultură și Turism funcționează următoarele instituții și servicii:

3.2.1. Casa raională  de Cultură;

3.2.2. Biblioteca  raională;

3.2.3. Organizația concertistică.

3.3. Secția  este condusă de șeful secției, numit în funcție și eliberat din funcție  cu acordul Ministerului Culturii în conformitate cu legislația muncii în vigoare.

3.4. Secția propune spre aprobare Consiliului raional, luând ca bază statele tip, aprobate de Guvern, organigrama şi statele de personal din aparatul secției și din instituțiile de cultură de nivel raional din subordine.

3.5. Secția coordonează cu primăriile angajarea personalului în instituțiile de cultură din teritoriu, stabilește categoriile de salarizare, condițiile de premiere, aplică măsuri disciplinare în conformitate cu legislația muncii în vigoare.

3.6. În cadrul secției poate fi constituit un Consiliul Artistic din număr impar: șeful secției şi câte un reprezentant al domeniilor: case de cultură, biblioteci, învățământ artistic, turism, administrația publică locală, mijloace de informare în masă (presa, radioul, TV), oameni de afaceri etc.

3.7. Consiliul examinează problemele de strategie culturală, turism, elaborează programe de dezvoltare a acestor domenii  în raion, monitorizează activitatea din domeniu pe teritoriul raionului. Avizează programele de concert ale tuturor instituțiilor, indiferent de apartenența departamentală (repertoriul, conținutul, calitatea, mesajul, interpretarea).

3.8. Consiliul în activitatea sa se călăuzește de propriul regulament, elaborat în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Secției cultură și turism aprobat de consiliul raional.

3.9. Consiliul secției este ales la ședința lucrătorilor din domeniul culturii şi turis-mului pentru o perioadă de4 ani.Consiliul secției se întrunește cel puțin de 4 ori pe an

3.10. Șeful secției este numit în bază de concurs și eliberat din funcție de către Consiliul raional. La concurs pot participa persoane care corespund următoarelor exigențe:

3.10.1. au studii superioare de specialitate;

3.10.2. dispun de experiență de lucru în administrația publică de minimum 3 ani;

3.10.3. prezintă Programul-concept de desfășurare a activității secției.

 

3.11.Șeful secției:

3.11.1. angajează, numește în condițiile legii, în baza cerințelor din fișa postului  personalul aparatului secției și conducătorii instituțiilor subordonate de  nivel raional; În baza concursului organizat de către comisia de cocncurs sub conducerea vicepreședintelui de domeniu ca președinte al comisiei.

3.11.2. stabilește competența și responsabilitatea angajaților secției, conducătorilor organizaților din subordine, în baza cerințelor și obligațiunilor funcționale  elaborate de Ministerul de resort;

3.11.3.asigură atestarea lucrătorilor din domeniul culturii, turismului, învățământ artistic, biblioteconomiei aprobă decizia comisiei de atestare a lucrătorai şcolilor de arte, bibliotecilor, specialiștilor în domeniul turismului ;

3.11.4.elaborează pronosticul personalului scriptic conform necesităților de    

specialiști în domeniu;

3.11.5. reprezintă secția în organele administrative, juridice și în organizații   

obștești, încheie contracte de muncă și colaborare culturală și turistică cu 

           persoane juridice și fizice;

3.11.6. emite ordine și dispoziții, elaborează acte normative în limitele competenței sale;   - asigură respectarea prevederilor legislației;

3.11.7 coordonează și aprobă scenariile, regulamentele, programele de concert,     manifestările culturale, planurile și programele  de activitate în perimetrul raionului,    indiferent de apartenența departamentală.

IV. Obiective de activitate ale Secției.

4.1 Secția realizează politica de stat în domeniul culturii  şi turismului prin;

4.1.1. elaborarea, în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii și artei, turismului ;

4.1.2. selectarea și promovarea specialiștilor de înaltă calificare în domeniu;

4.1.3. asigurarea conservării și valorificării patrimoniului imaterial,

promovării turismului     cultural.

4.2 Elaborarea concepției privind dezvoltarea strategică a culturii, turismului în teritoriul raionului și a programelor complexe de activități culturale, crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea creației populare și a meșteșugurilor tradiționale, pentru desfășurarea la nivel a activităților culturale de agrement.

4.3 Realizarea programelor de conservare și dezvoltare a patrimoniului imaterial, a culturii și artei în teritoriu prin organizarea diverselor activități culturale, festivaluri, concursuri, acțiuni de conservare și valorificare a creației populare, trecerii în revistă ale formațiilor artistice de amatori, expoziții de artă plastică și de creații ale meșterilor populari, programe de dezvoltare a turismului cultural și rural etc.

4.4 Promovarea politicii de ocrotire, conservare și valorificare a patrimoniului cultural național, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice și siturilor din teritoriu, zonelor turistice, edificiilor culturale.

4.5 Asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea, protecția, conservarea, restaurarea și valorificarea monumentelor istorice, aplicarea normelor sistemului național de evidență a bunurilor culturale, operarea modificărilor ce țin de destinația monumentelor istorice și transferul dreptului de proprietate, controlarea periodică a stării de conservare și securitate a monumentelor istorice și elaborarea, de comun acord cu organele competente, a măsurilor necesare în acest domeniu, colaborarea directă cu organele Administrației publice locale la elaborarea programelor de dezvoltare a localităților, precum și a programelor de amenajare a teritoriului, în care sunt edificate monumente istorice, zone turistice și de agrement.

4.6  Dezvoltarea, diversificarea și promovarea ofertei turistice.

4.7  Crearea și dezvoltarea serviciilor de turism.

4.8  Dezvoltarea diferitelor forme de turism (agroturism, turism cultural etc.)

4.9 Coordonarea activității instituțiilor de cultură, învățământ artistic, muzee, zonelor turistice, serviciilor hoteliere indiferent de apartenența departamentală, stabilirea relațiilor de colaborare în domeniul culturii și turismului.

4.10 Organizarea participării instituțiilor şi formațiilor artistice, interpreților, meșterilor populari la festivaluri, concursuri, expoziții, seminare, simpozioane, conferințe regionale, republicane și internaționale.

4.11recomandarea pentru conferirea titlurilor, categoriilor și nominativilor în domeniul culturii. Prezintă comisiei republicane informații despre candidații pentru conferirea titlului “ Maestru în arte”, Medaliilor „Meritul Civic”, „Mihai Eminescu” „Gloria Muncii”etc.

4.12 Organizarea asociațiilor culturale, supravegherea activității lor, asigurarea utilizării  raționale a instituțiilor culturale din raion și a școlilor de arte, muzeelor și zonelor turistice.

4.13 Promovarea înființării școlilor de arte, a studiourilor artistice, muzeelor, zonelor turistice.

4.14 Supravegherea promovării politicii naționale unice în activitatea bibliotecilor din raion, conducerea profesională, reglementarea și asigurarea controlului respectării legislației în domeniul biblioteconomiei.

4.15 Examinarea și aprobarea programelor de activitate, a rapoartelor anuale ale instituțiilor de cultură, învățământ artistic, zonelor de agrement, obiectivelor turistice, turismului hotelier acordarea asistenței metodice și practice tuturor instituțiilor de cultură, artă și turism indiferent de apartenența lor departamentală.

4.16 Asigurarea controlului realizării programelor de activitate ale instituțiilor de cultură, artă și turism subordonate direct cît și metodologic, al îndeplinirii de către acestea a Hotărârilor Guvernului, ordinelor și dispozițiilor Ministerului Culturii, ale organelor Administrației publice locale.

4.17 Verificarea activității personalului instituțiilor de cultură, școlilor de arte, muzeelor, bibliotecilor, edificiilor turistice și de agrement în ceia ce privește îndeplinirea conformă a competențelor ce le revin, organizează testarea lor.

4.18 Secția solicită primăriilor crearea condițiilor pentru buna funcționare a instituțiilor de cultură, învățământ artistic, edificiilor muzeistice, turistice protejarea patrimoniului cultural, dezvoltarea turismului.

4.19 Prezentarea raportului anual cătreMinisterul Culturii, Consiliul raional cu privire la activitatea sa și a rețelei instituțiilor subordonate direct și metodologic, a informațiilor cu privire la activitatea instituțiilor în domeniul culturii, turismului, învățămîntului artistic, biblioteconomiei,

4.20 Selectează, pregătește, promovează tinere talente.

V. Drepturile Secției.

În scopul  realizării obiectivelor propuse, secția este în drept:

5.1. De a antrena, sub diferite forme organizatorice, reprezentanții săi, a instituțiilor de stat, ai administrării publice locale, la examinarea și soluționarea proble-melor în domeniile: cultură, turismă, învățămîntă artistic, biblioteconomie.

5.2. De a solicita Consiliului Raional, în conformitate cu legislația în vigoare, crearea, reorganizarea sau suspendarea activității unităților subordonate direct și metodologic.

5.3. Să stabilească programe individuale de muncă cu regim flexibil al timpului de muncă, conform contractului individual sau colectiv de muncă și legislației în vigoare.

5.4. De a prezenta proiecte de decizii spre aprobare Consiliului Raional care vizează domeniul culturii, turismului, învățământului artistic, patrimoniului imaterial, biblioteconomie.

5.5. De a reprezenta interesele colaboratorilor secției și a unităților subordonate direct și metodologic în fața Autorităților publice.

5.6. de a constitui comisiile de atestare a bibliotecarilor, a colectivelor artistice cu titlul „model”, a specialiștilor din domeniul culturii, turism, patrimoniu imaterial, învățămîntului artistic și de a acorda și anula titlurile, gradele de calificare de competență profisională în domeniu.

VI. Colaborarea Secției cu alte instituții și organizații.

6.1 Secția programează aprovizionarea și coordonează cu organele Administrației publice locale și alte instituții procurarea instrumentelor muzicale, a costumelor naționale, a mijloacelor tehnice de sonorizare, a mobilierului, transportului auto și a utilajului tehnic necesar instituțiilor de cultură, învățămînt artistic, turism, biblioteconomiei, efectuează controlul utilizării acestora.

6.2 Secția stabilește relații cu organisme similare din republică și străinătate, încheie acorduri bilaterale de colaborare, asigură participarea reprezentanților din instituțiile de cultură subordonate la direct și metodologic la activitățile programate în cadrul schimburilor culturale.

VII. Finanțarea Secției.

7.1 Secția este finanțată din mijloacele bugetare și venituri obținute din diverse activități culturale, prestări servicii, sponsorizări, alte surse ce nu contravin legislației. Mijloacele financiare bugetare se acumulează pe contul bugetar al secției. mijloacele financiare de alt ordin se acumulează pe un cont special. Utilizarea mijloacelor respective se efectuează conform legislației în vigoare.

7.2 Secția elaborează și propune spre aprobare consiliului raional proiectul de buget al secției și în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind finanțarea suplimentară a acțiunilor concrete, exercită controlul asupra utilizării mijloacelor financiare conform destinației.

7.3. Secția este finanțată de bugetul de stat, beneficiind şi de fonduri extrabugetare.

VIII . Dispoziții finale

 

8.1 Reorganizarea ori suspendarea activității Secției cultură și turism se efectuează prin decizia Consiliului Raional Anenii Noi în coordonare cu Ministerul Cultruii, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8.2 Prezentul Regulament se modifică şi se completează de către Consiliul Raional Anenii Noi, la inițiativa Secției cultură și turism în modul stabilit.

                     Secretarul     CR                                   P.Boicu

 

 

 

 

 

Direcţia economie, dezvoltare regională şi atragerea investiţiilor

 

 

              Direcţia Economie, dezvoltare regională şi atragerea    

                                              investiţiilor

 

Buga Andrei

   Şef Direcţie

 

209

Slivinscaia Larisa

 

 

 

Parutenco Petru

Specialist principal în  problemele achiziţiilor publice

 

 

 

Specialist principal 

 

 

 

211

 

Caraseni Valerii

 

Zop Nadejda

  

 Specialist superior

 

    Specialist

 

R E G U L A M E N T U L

Direcţiei  Economie 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.    Direcția Economie și Dezvoltare Regională  constituie o subdiviziune structurală  al Consiliului raional, abilitată cu dreptul de a promova  politica regională de stat în domeniul social şi economic a teritoriului administrat.                              

2.    Prin intermediul Direcției Economie și Dezvoltare Regională  se asigură legătura şi se realizează interacţiunea dintre Consiliul raional Anenii Noi, cu Ministerul Economiei şi Infrastructurii, cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Ţinând cont de cerinţele politicii social-economice a statului, Direcția Economie și Dezvoltare Regională  expediază  unităţilor administrative teritoriale recomandări, solicită pronosticuri ale dezvoltării social-economice şi informaţia necesară, examinează rapoartele solicitate, adoptă decizii cu caracter de recomandare, acordă asistenţă metodologică necesară, organizează seminare, consfătuiri cu lucrătorii primăriilor şi agenţii economici.                                                                                                                                      

 3. Direcția Economie și Dezvoltare Regională  îşi desfăşoară activitatea in comun acord cu vicepreşedintele raionului, direcţiile, secţiile şi serviciile sub conducerea Consiliului raional în corespundere cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului, Hotărârile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional, precum şi prezentului Regulament.                                                                           

 4.  În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu organele publice centrale şi locale Direcția Economie și Dezvoltare Regională  acţionează în limitele competenţei sale.
                          II. SARCINILE PRINCIPALE

5. Sarcinile principale ale Direcției Economie și Dezvoltare Regională  sunt:

-   elaborarea strategiei de dezvoltare social-economică a teritoriului administrat, stabilirea suportului financiar, surselor de finanţare pentru fiecare obiectiv prioritar de dezvoltare cuprins în strategia regională în scopul creării unei economii de piaţă multisectorială, capabile să însuşească realizările progresului tehnico-ştiinţific, să folosească raţional resursele locale: naturale, tehnico materiale, financiare şi umane;

-   elaborarea programelor teritoriale de dezvoltare, ameliorarea cadrului legislativ, instituţional şi organizaţional, instrumentelor administrative de diminuare a decalajelor existente şi relansării social-economice;

-   participarea la elaborarea și implementarea strategiilor, programelor și proiectelor de dezvoltare regională:

-   elaborarea de sine stătătoare și în comun cu alte subdiviziuni a propunerilor de proiecte;

-   coordonarea activităților în domeniul cooperării transfrontaliere;

-   întocmirea măsurilor orientate spre impulsionarea procesului de reformare a sferei sociale, intensificarea protecţiei sociale a păturilor social vulnerabile din teritoriu;

-   înaintarea propunerilor în vederea utilizării eficiente a investiţiilor capitale din contul bugetelor local şi de stat;

-   promovarea  Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, participarea la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansării lor (studii, analize, acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării) în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare pe o bază multianuală;

-   elaborarea și coordonarea, în parteneriat cu autoritățile publice ce nivelul I, Mig-urile și administrația națională, a proiectelor de finanțare și de atragere a investițiilor de la donatorii internaționali;

-   promovarea în teritoriu a politicii statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor, susţinerea metodologică şi organizatorică a acestui proces;

-   asigurarea mediului economico-organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micului business, dezvoltarea concurenţei locale şi controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol în teritoriu;

-   acordarea ajutorului necesar în vederea promovării exportului de mărfuri şi servicii;

-   promovarea politicilor în domeniul dezvoltării infrastructurii în raion prin participarea la elaborarea proiectelor investiționale în conformitate cu programele de dezvoltare;

-   administrarea proprietății publice în scopul armonizării proprietăților și a structurii proprietății publice, precum și a modalităților de administrare a acesteia, în conformitate cu atribuțiile unității administrativ teritoriale.

-   avizarea şi prezentarea în modul stabilit a propunerilor privind elaborarea proiectului bugetului de stat, precum şi participarea la constituirea bugetului local;

-   promovarea politicii agrare și funciare în perioada postprivatizării, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate şi cooperarea proprietarilor individuali, în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar, precum şi implementarea proiectelor investiţionale de profil ;

-   monitorizarea pieţei resurselor şi produselor agroalimentare , necesităţilor şi capacităţilor de producţie, păstrare, prelucrare  şi distribuire a producţiei de profil şi a factorilor de producţie.

-   organizarea infrastructurii raionale pentru prestarea serviciilor de colectare, aprovizionare şi desfacere a producţiei agroalimentare şi contracararea proceselor negative la monitorizarea acestor procese;

-   coordonarea activităţii cu serviciile teritoriale şi descentralizate din raion în scop de control al comercializării în raion a materialului săditor, semincer şi reproductiv, a fertilizatorilor şi materialului de uz fitosanitar;

-   gestionarea patrimoniului statului în societăţile economice cu cota de participare majoritară a statului;

-   monitorizarea şi calcularea pierderilor în urma calamităţilor naturale ale agenţilor   economici din raion;

-   asigură implementarea și dezvoltarea tehnologiilor postrecoltate, prin instalarea și modernizarea echipamentelor, proceselor  și tehnologiilor de procesare, uscare și congelare a fructelor și legumelor.

                                                    III. FUNCŢIILE DIRECȚIEI

6.   În corespundere cu sarcinile ce îi revin, Direcția Economie și Dezvoltare Regională  exercită următoarele funcţii:

-            coordonarea procesului de ajustare a strategiei de dezvoltare regionale, a planului operațional cu Strategia națională de dezvoltare, cu planurile ce țin de dezvoltarea raionului;

-            analiza situaţiei economice şi sociale, monitorizarea actelor legislative şi normative ale organelor centrale de stat, a deciziilor organelor administraţiei publice centrale, precum şi ale sale;

-            întocmirea proiectelor de acte normative, care se înaintează Guvernului;

-            organizarea în comun cu subdiviziunile organului administraţiei publice locale, ministerele şi departamentele, agenţii economici situaţi pe teritoriul administrat a lucrărilor de elaborare a indicatorilor de prognoză a dezvoltării economice şi sociale a teritoriilor din subordine, programelor privind coeziunea socială şi economică;

-            analiza structurii şi a stării potenţialului de producţie în aspect sectorial şi elabo-rarea pe această bază a strategiei şi programelor de restructurare  a întreprinderilor;

-            înaintarea propunerilor privind prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu şi resurselor naturale;

-            acordă asistenţa metodică şi consultative  agenţilor economici, APL  in scopul promovării,  dezvoltării  antreprenoriatului şi micului bussines în raion.

-            acordă asistenţa informaţională agenţilor economici din teritoriu privind soluţi-onarea  problemelor relaţiilor internaţionale şi atragerea investiţiilor în infrastruc-tura tehnică şi economică la nivel regional.

-            coordonarea activităţilor agenţilor economici in vederea stabilirii relaţiilor economice externe, colaborarea în cadrul euroregiunii, contribuie la lărgirea şi diversificarea operaţiilor export – import.

-            organizarea şi dezvoltarea procedurilor de achiziții publice, examinarea şi înregis-trarea documentelor  privind achiziţiile publice al Consiliului  raional. Consultarea primăriilor, agenţilor economici in problemele achiziţiilor publice .

-            întocmirea informaţiilor, rapoartelor, comunicatelor şi analizelor privind realizarea achiziţiilor publice al Consiliului raţional.

-            organizarea audienţei cetăţenilor şi acordarea consultaţiilor în chestiunile ce ţin de competenţa Direcției Economie și Dezvoltare Regională;

-            determinarea componenței și a valorii bunurilor din domeniul public al unității administrativ teritoriale, evidența acestor bunuri.

-            monitorizarea stării social – economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar indiferent de forma de proprietate şi organizare juridică;

-            acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali de terenuri şi organizaţiilor obşteşti din zona rurală;

-            dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare; 

-            asigură ținerea cadastrului funciar general; 

-            asigură ținerea monitoringului funciar.

 

IV. DREPTURILE DIRECȚIEI ECONOMIE ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ

7.  Direcția Economie și Dezvoltare Regională  este investită cu următoarele drepturi:

-     să solicite de la întreprinderi, organizaţii, instituţii (indiferent de forma lor organizatorico-juridică) şi organele administraţiei publice locale informaţii referitoare la procesul transformărilor structurale şi economice, materialele necesare pentru analiza social-economică la elaborarea prognozelor şi progra-melor de dezvoltare social-economică, informaţiilor economico-statistice etc;

-     să analizeze informaţiile oferite de conducătorii diferitor servicii ale administraţiei publice locale privind executarea prevederilor actelor normative şi legislative, să elaboreze propuneri pentru înlăturarea încălcărilor comise;

-     să convoace consfătuiri pe problemele ce îi revin;

-     să înainteze organelor administraţiei publice centrale propuneri, coordonate cu conducerea organului administraţiei publice locale, privind perfectarea legislaţiei în vigoare;

-     să atragă în comisii (grupurile de lucru) specialişti din cadrul unităţii administrativ teritoriale, diverse organizaţii de stat şi întreprinderi, în scopul elaborării în comun a proiectelor de decizii, dispoziţii;

-     să stabilească relaţii de colaborare cu secţii, servicii, direcții similare din alte unităţi administrativ teritoriale.

V. ATRIBUȚIILE FUNCȚIONALE ALE PERSONALULUI DIRECȚIEI

Şef direcţie

1.Administrarea activităţii Direcţiei, poartă răspundere personală pentru realizarea obiectivelor şi executarea funcţiilor atribuite în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul dat.

2.Asigurarea organizării activităţii Direcţiei în vederea implementării prevederilor legislative şi normative privind promovarea directivelor prioritare în domeniul economiei, transportului şi atragerea investiţiilor, implementarea programelor de dezvoltare teritorială şi postprivatizare.

3. Elaborarea programelor teritoriale de dezvoltare, ameliorarea cadrului legislativ, instituţional şi organizaţional, instrumentelor administra-tive de diminuare a decalajelor existente şi relansării social-economice

4. Coordonarea activităţii agenţilor economici în vederea stabilirii relaţiilor economice
externe, colaborarea în cadrul Euroregiunilor, contribuie la lărgirea şi diversificarea operaţiilor export-import.

5. Elaborarea periodică a pronosticului de dezvoltarea social-economică a raionului.

Specialist principal

1 .Organizare și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, prin intermediul programului, conform cadrului legal.

2. Întocmește anunțuri și/sau invitații de participare în cadrul procedurilor de achiziție public și asigură publicarea, după necesitate.

3.Elaborează documente în cadrul procedurii de achiziție public, coordonându-le cu Președintele și membrii grupului de lucru.

4. Întocmește dările de seamă privind desfășurarea procedurii de achiziție și asigură  păstrarea dosarului de achiziție publice.

5.Acordarea autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice.

6.Întocmește informații ,rapoarte, comunicate și analize privind situația

social-economică și problemele din teritoriul raional.

Specialist principal

1. Elaborarea programelor și proiectelor de  dezvoltare şi propunerea lor spre aprobare finanțatorilor externi și locali.

2. Conlucrarea cu primăriile din raionul Anenii Noi, cu alte consilii raionale, cu entități publice și private, neguvernamentale din Republica Moldova și din afara Republicii Moldova în vederea atragerii de proiecte.

3. Atrage investiții locale și străine.

4. Contribuie la elaborarea programelor de dezvoltarea a localității;

5.Asigură arhiva pentru păstrarea documentației de proiect.

Specialist principal

1. Organizarea licitaţiei pentru achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi prestarea serviciilor.

2. Înregistrarea contractelor de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de achiziţii prin cererea ofertelor de preţuri.

3. Elaborarea rapoartelor de efectuare a achiziţiilor publice.

4. Efectuarea supravegherii, coordonării şi controlului modului în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţii publice şi de atribuire a contractelor de achiziţii.

5. Contribuie la elaborarea proiectelor de  dezvoltare şi propunerea  lor spre aprobare finanțatorilor externi și locali

Specialist superior

1.Analizează situația social-economică și problemele din teritoriul raional

2. Contribuirea la elaborarea programelor de dezvoltare a antreprenoriatului  micului business şi organizează activităţii de realizare a acestorprograme

3. Acordarea asistenţei metodice şi consultative agenţilor economici în promovarea dezvoltării antreprenoriatului şi micului business în raion.

4. Evaluarea propunerilor privind perfecţionarea formelor de stimulare a activităţii agenţilor economici din teritoriu.

5. Acordarea asistenţei informaţionale agenţilor economici din teritoriu referitor la problemele relaţiilor internaţionale și atragerii investiţiilor străine.

Specialist

1. Administrarea proprietăţii publice în scopul armonizării proprietăţilor şi a structurii proprietăţii publice, precum şi a modalităţilor de administrare a acesteia, cu funcţiile unităţii administrativ teritoriale;

2.  Determinarea componenţei şi a valorii bunurilor domeniului public al unităţii administrativ teritoriale, evidenţa acestor bunuri;

3. Delimitarea bunurilor proprietate publică a statului şi a bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale;

4. Sporirea atractivităţii bunurilor pasibile de privatizare prin alegerea unei modalităţi adecvate de restructurare şi de privatizare, prin alte măsuri;

5. Atragerea unui număr cât mai mare de participanţi la privatizare, asigurarea concurenţei loiale între participanţi.

 

 

Şef Serviciu

Agricul-tură

1.Conduce întreaga activitate a Serviciului şi poartă răspunderepersonală

pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite serviciului

în strictă conformitate cu legislaţia învigoare, prezentul Regulament şi

obiectivele strategice ale  politicii agrare și funciare;

2. Asigură coordonarea activităţii serviciului cu Consiliul raional şi cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului și Agenția Relații Funciare și Cadastru.

3.Supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi

  normative privind promovarea politicii agrare și funciare în raion, precum

şi implementarea diferitor programepostprivatizaţionale, de restructurare,

cooperare şi integrare în  sectorul agroalimentar al raionului;

4. Asigură planificarea şi dezvoltarea eficientă a sectorului  agroalimentar şi contribuie la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din raion;

5. Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economici din raion prin intermediul mass–media,expoziţiilor,iarmaroacelor şi prin alte metode.

Specialist principal

1.  Asigură implementarea şi monitorizarea mecanismelor adecvate de utilizare a sistemelor de agricultură durabilă şi eficientă, precum şi de sporire a fertilităţii solului prin metode şi măsuri agrotehnice, agrochimice, de organizare şi amenajare a teritoriului, inclusiv întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor hidroameliorative şi de conservare a solului, de menţinere a echilibrului ecologic, de valorificare a rezervelor de apă, inclusiv minerală.

2.  Supraveghează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole.

3.  Supraveghează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, tran-sportare şi distribuire a produselor animaliere proaspete şi prelucrate ;

4.  Ţinerea evidenţei funciare a tuturor categoriilor de terenuri, a cadastrului şi monitoringului funciar pe teritoriul raionului şi prezentarea dărilor de seamă cu privire la disponibilitatea şi folosirea terenurilor conform formelor şi în termenele stabilite de organele ierarhic superioare.

5.      Să i se prezinte fără plată de la autoritățile publice locale, întreprinderi și organizații documentele, materialele şi informaţia necesară pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite.

6.  Să primească de la primăriile satelor şi oraşului darea de seamă funciară la data de 01 ianuarie.

Serviciul relații funciare și cadastru

Specialist principal

1.   Asigură evidenţa funciară a tuturor categoriilor de terenuri, a cadastrului funciar pe teritoriul raionului, întocmeşte şi prezintă dările de seamă cu privire la disponibilitatea şi folosirea terenurilor după formele şi termenele stabilite de organele ierarhic superioare;

2.   Coordonează şi controlează toate genurile de lucrări în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare, ridicărilor topografice, geodezice pe teritoriul raionului;

3.   Supraveghează sistemul geodezic, renovarea materialelor carto-grafice pentru ţinerea cadastrului funciar, a monitoringului funciar;

4.   Asigură culegerea, păstrarea şi sistematizarea materialelor funciare, fotografice de cercetări şi ţine harta de serviciu a deţinătorilor de teren pe teritoriul raionului;

5.   Asigură ajutorul consultativ şi examinarea petiţiilor, cererilor în domeniul respectiv, analizează propunerile şi interpretările legate de reforma funciară, reglementează regimul proprietăţii funciare şi protecţia solurilor şi dă explicaţii respective pe marginea lor, întreprinde măsuri pentru soluţionarea chestiunilor abordate în propuneri şi întrebări.

VI. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECȚIEI

9. Direcția Economie și Dezvoltare Regională  este condusă de şeful Direcției   

Economie și Dezvoltare Regională, care este desemnat (destituit) în (din) funcţie 

prin decizia Consiliului raional Anenii Noi, în bază de concurs

10. Direcția Economie și Dezvoltare Regională:

-        organizează activitatea şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru deciziile adoptate, pentru autenticitatea informaţiei utilizate, precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare şi valorilor materiale repartizate pentru întreţinerea Secţiei ;

-        asigură executarea legilor,decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor Parlamentului,hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, hotărârilor organului administrativ respectiv,precum şi realizarea sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul Regulament

-        prezintă în modul stabilit spre examinare conducerii unităţii administrativ teritoriale proiecte de decizii, dispoziţii, pronosticuri şi programe de dezvoltare social-economică a teritoriului respectiv;

-        distribuie funcţiile de serviciu ale locţiitorului său şi ale colaboratorilor Direcției

      

  VII. DISPOZIŢII FINALE

11.Cheltuielile pentru întreţinerea Direcției Economie și Dezvoltare Regională  se finanţează de la bugetul raional.

12. Şeful Direcției Economie și Dezvoltare Regională  asigură detalierea funcţiilor prin regulamentul de organizare şi funcţionare, ţinând cont de sarcinile curente şi de perspectivă.

13.Şeful Direcției Economie și Dezvoltare Regională răspunde conform reglementărilor în vigoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea nesatisfăcătoare a sarcinilor care îi revin.

14. Reorganizarea sau lichidarea Direcției Economie și Dezvoltare Regională  se efectuează de către Consiliul raional.

15. Angajaţii Direcției Economie și Dezvoltare Regională  sunt funcţionari publici şi beneficiază de toate drepturile, garanţiile şi compensaţiile prevăzute de legea respectivă.

Secretarul Consiliului raional                            Petru Boicu

 

Direcţia Educaţie

 

Numele , prenumele

Funcţia  ocupată

Telefon serviciu

 
 

Moroşan  Radion

Şef Direcţia  educaţie

2 21 62

 

 

 

Regulamentul Direcţiei Educaţie

 

I. Dispoziţii generale

1.             Regulamentul intern este un act juridic, care reglementează raporturile de muncă ale tuturor salatiaţilor Direcţiei Educaţie, contribuie la creşterea productivităţii muncii şi la întărirea discipllinei muncii. Îndeplinirea cerinţelor Regulamentului sînt obligatorii pentru toţi angajaţii. Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţa Aparatului DE şi tuturor angajaţilor.     

2.              Activitatea DE se bazează pe respectarea Prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova, Convenţiei Colective (nivel de ramură), Legii Învăţămîntului, Constituţiei Republicii Moldova, alte acte Legislative şi normative ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, inclusiv cu modificările ulterioare şi deciziilor Consiliului raional Anenii Noi.   

 

II. Angajarea şi concedierea

1.             Angajarea salariaţilor DE se face în modul stabilit de lege. La angajare în funcţie angajatorul este în drept să ceară de la persoana angajată următoarele documente: * Carnetul de muncă * Diploma de studii; * Buletinul de identitate; * Curriculum Vitae; * Certificat medical; * Documente de evidenţă militară (după caz); * Actul de căsătorie(după caz); * Certificat de grad didactic; * Certificate de la cursuri de perfecţionare, recalificare.

2.             Contractul individual de muncă se încheie în baza negocierilor dintre salariat şi Şeful DE, în două exemplare, se semnează de către părţi, aplicîndu-i-se parafa DE, se înregistrează în catalogul de evidenţă a contractelor individuale de muncă. Un exemplar se păstrează la DE, al doilea - la salariat

3.             .Angajarea, demisia, concediera se legalizează prin ordinul Şefului DE. În ordin se indică numărul acestuia, data angajării, funcţia, termenul de probă (după caz). Ordinul de angajare, demisie, concediere se sduce la cunoştinţă salariatului sub semnătură în termen de cinci zile lucrătoare de la data emiterii lui

4.             Specialiştii DE sînt funcţionari publici, cu exepţia personalului de deservire a instituţiei şi angajaţilor Centrului Metodic. Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică

5.             La angajarea în funcţie, angajatorul îl face cunoscut pe salariat cu : * Regulamentul Intern al instituţiei respective ; * Atribuţiile funcţionale, anexate la contractul individual de muncă; * Condiţiile de muncă; * Retribuirea muncii; * Tehnica securităţii şi igiena muncii . Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă salariatului sub semnătură şi produce efecte juridice pentru salariat de la data familiarizării lui cu acesta.

6.             Pentru toţi salariaţii care au lucrat mai mult de 5(cinci) zile şi nu dispun de carnet de muncă, li se întocmeşte carnet de muncă model- nou, în care se efectuează înscrierile necesare.

7.             Transferarea la o altă muncă în cadrul unităţii, se face cu acordul salariatului, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

8.             Desfacerea Contractului individual de muncă se poate efectua la iniţiativa ambelor părţi,în condiţiile prevăzute de lege. Salariaţii DE au dreptul să desfacă contractul individual de muncă, urmînd să anunţe, în scris, administraţia cu 14 zile calendaristice înainte. În cazul acceptării cererii salariatului de a fi concediat din iniţiativă proprie, administraţia desface contractul individual de muncă în termenul stabilit de legislaţia în vigoare. Desfacerea contractului individual de muncă se face în baza ordinului Şefului DE . Carnetul de muncă se eliberează salariatului în ziua concedierii sub semnătură în registrul de evidenţă a circulaţiei carnetelor de muncă. Ziua încetării contractului individual de muncă se consideră ultima zi de aflare a acestuia la seviciu.

 

III. Obligaţiile salariatului

Salariatul este obligat:

Ø   Să-şi îndeplinească conştiincios atribuţiile funcţiei, prevăzute de contractul individual, să  respecte disciplina muncii, să îndeplinească la timp şi calitativ obligaţiile de serviciu, ordinele şi  dispoziţiile administraţiei, utilizînd în acest scop integral programul de lucru.

Ø   Să se călăuzească în executarea atribuţiilor de Legislaţia în vigoare, să fie obiectiv şi imparţial, să nu dea dovadă de tergiversări şi birocratism.

Ø   Să-şi perfecteze permanent calificarea personală.

Ø   Să respecte cu stricteţe prezentul Regulament.

Ø   Să manifeste atitudine gospodărească faţă de bunurile şi mijloacele aflate în gestiunea DE.

Ø   Să respecte cu stricteţe normele şi regulile de protecţie, igienă şi securitate a muncii.

Ø    

IV. Obligaţiile angajatorului

  Angajatorul este obligat:

Ø   Să organizeze corect şi eficient munca salariaţilor, ca fiecare să activeze conform specialităţii şi calificării, la timp să i se aducă la cunoştinţă sarcinile stabilite şi obligaţiile funcţionale.

Ø   Să asigure corectitudinea calculării şi efectuării în termenii stabiliţi a remunerării muncii.

Ø   Să respecte întocmai cadrul juridic, privind munca salariaţilor.

Ø   Să supravegheze şi să controleze respectarea de către salariaţi a obligaţiilor dumnealor.

Ø   Să contribuie la crearea unei atmosfere de creaţie prin neadmiterea discriminării pe motive religioase, naţionale, avere, sex ş.a în rîndul colectivului de muncă şi să sprigine iniţiativa salariaţilor.

Ø   Să asigure condiţii de muncă sănătoase şi inofensive pentru toţi salariaţii.   

Ø    

V. Organizarea activităţii Direcţiei Educaţie

1.             Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii constituie 8 ore pe zi, timp de 5(cinci) zile, cu două zile de repaus. Regimul de lucru: Începutul activităţii - 8.00 ; Pauza de masă - 12.00 - 13.00 ; Sfîrşitul lucrului - 17.00 ;

2.              Regimul de muncă poate fi modificat de către Şeful DE, prin ordin, la iniţiativa specialiştilor , a direcţiilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar , primar, complementar (extraşcolar) şi preşcolar teritorial. Despre intenţia modificării regimului de muncă se aduce la cunoştinţa administraţiei cu trei zile înainte.

3.              Locul de muncă al specialiştilor principali, secretarului, contabilităţii, a Centrului metodic se consideră sediul acestora. În baza planului de lucru, se vor efectua controale în instituţiile din subordinea DE. În conformitate cu l egislaţia se permite angajarea, prin cumul. Părăsirea locului de muncă de către salariaţii DE se admite numai cu motivarea întemeiată conform legislaţiei.       Salariatul care nu respectă regimul de muncă poate fi pedepsit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Detaşarea şi deplasarea în interes de serviciu a angajaţilor se face în baza ordinului individual sau al ordinului comun, autorizat de Şeful DE, ce permite deplasarea în teritoriu , şi se înscrie în registrul de evidenţă a deplasărilor, înregistat în modul stabilit în secţia resurse umane.

4.             Zile de sărbătoare nelucrătoare, stabilite de Codul Muncii al Republicii Moldova sînt:

  * 1 ianuarie - Anul Nou; * 7-8 ianuarie - Crăciunul (Naşterea Domnului);

  * 8 martie - Ziua Internaţională a femeii; * Prima şi a doua zi de Paşti - conform calendarului bisericesc;

  * Ziua de luni la o săptămînă după Paşti - Paştele Blajinilor;

  * 1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;

  * 9mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;

  * 27 August - Ziua Independenţei;

  * 31 August - Sărbătoarea „Limba noastră”;

  * Ziua sfîntului în al cărui nume e sfinţită biserica satului - Hramul satului. Durata zilei de muncă în ajunul sărbătorilor se reduce cu o oră pentru toţi salariaţii.

5.             Problemele curente privind activitatea DE se examinează în cadrul şedinţelor operative.

6.             În conformitate cu Legea privitor la petiţionare , administraţia DE acordă audienţă în sfera sa de competenţă. Audienţa se efectuează de Şeful DE şi şeful adjunct şi se înregistrează în registrul de evidenţă a audienţelor. Rezultatul soluţionării petiţiilor se aduce la cunoştinţa petiţionarilor în scris sub semnătura Şefului Direcţiei sau al persoanei care-l înlocuieşte.

VI. Concediile

1.             Angajaţilor li se acordă concediu de odihnă anual plătit cu durata prevăzută de Legislaţie (Codul Muncii al Republicii  g Moldova şi Convenţia Colectivă -nivel de ramură – 2011-2015). Dacă vechimea în funcţie public depăşeşte 5, 10, 15  ani, concediul de odihnă plătit se măreşte respectiv cu 3,5,7 zile calendaristice (Legea Republicii Moldova nr. 158 -  XVI din 04.07.2008 “Cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public”). Concediul pentru primul an de   muncă se acordă salariaţilor după expirarea a şase luni de activitate în unitatea respectivă.

2.             Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de specialistul resurse umane , de comun  acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic, se semnează de Şeful Direcţiei şi se aduce la cunoştinţă salariaţilor sub semnătură.

3.             Este interzis neacordarea concediului de odihnă anual în curs de doi ani la rînd. Salariaţii au dreptul la un concediu suplimentar neplătit cu durata de pînă la 60 zile calendaristice, cu acordul Şefului Direcţiei. În afara concediului anual plătit, salariaţii vor beneficia de zile de concediu   remunerat în cazul unor evenimente deosebite, inclusiv:

* căsătoria salariatului sau a unui copil - 3(trei) zile;    

* naşterea sau înfierea unui copil - 2(două) zile;

* decesul soţului (soţiei),părinţilor, buneilor, fraţilor, surorilor, - 3(trei) zile, iar în cazul necesităţii deplasării peste 300 km.- 5(cinci) zile;

* jubileul salariatului (40, 50, 60, 70, ani etc.), precum şi atingerea vîrstei de pensionare - 1(una) zi;

* părinţilor care au copii în clasele I şi a II-a - prima zi la începutul anului şcolar, 1(una) zi.                             

4.             Părinţii care au copii pînă la vîrsta de 14 ani (copii invalizi - pînă la 16-şaisprezece ani ) vor beneficia, la cerere, de  concediu în perioada solicitată.

 

VII . Retribuirea Muncii

1.             Retribuirea muncii trebuie să asigure salariaţilor condiţii materiale pentru exercitarea independentă a atribuţiilor funcţionale, să încurajeze spiritul de iniţiativă. Salariul include salariul de bază (salariul funcţiei), salariul suplimentar (adaosuri şi sporuri ) şi alte plăţi de stimulare şi compensare. Cuantumul salariului de funcţie e stabilit conform Reţelei tarifare unice, în raport cu responsabilitatea şi complexitatea atribuţiilor funcţionarului.                        

2.             Salariul va fi plătit nu mai tîrziu de data de 10 a lunii curente.

            

VIII . Disciplina Muncii

1.             Salariaţii sînt obligaţi să muncească cinstit şi conştiincios, să respecte disciplina muncii.

2.             Pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor, spirit activ şi spirit de iniţiativă, muncă îndelungată şi ireproşabilă şi   pentru alte realizări în muncă, administraţia este în drept să aplice următoarele încurajări : * mulţumire; * acordarea unei premii; * menţionarea cu diplomă de onoare.

3.             Pentru merite deosebite în muncă, salariaţii sînt propuşi spre a fi distinşi cu decoraţii de stat, titluri onorifice. Pentru încălcarea disciplinei de muncă, îndeplinirea nesatisfăcătoare a atribuţiilor funcţionale, comiterea unor    infracţiuni etc., angajatorul este în drept să aplice sancţiuni disciplinare, in conformitate cu prevederile Codului  Muncii şi altor acte Legislative. Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, salariatul trebuie să depună o explicaţie în scris referitoare la încălcările comise, Refuzul de a da explicaţii, se consemnează într-un proces-verbal. Pentru o abatere poate fi aplicată o singură sancţiune disciplinară. Conform explicaţiei, se întocmeşte ordinul cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare respective. Ordinul respectiv se aduce la cunoştinţă titularului în termenii prevăzuţi de legislaţia în vigoare sub semnătură .            

 

IX. Direcţia Educaţie

1. Principii generale

1.             Direcţia Educaţie reprezintă o structură specializată de învăţămîntului în cadrul Consiliului raional.                                     

2.              Direcţia Educaţie îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii Învăţămîntului, Legii privind administraţia publică locală şi altor acte normative,ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor emise de Ministerul Educaţiei şi deciziilor administraţiei raionale.                                

3.             Direcţia Educaţie este subordonată Ministerului Educaţiei în plan administrativ şi ştiinţifico - didactic şi consiliului raional - în problemele asigurării financiare şi materiale.

4.              Direcţia Educaţie îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului propriu, elaborat în conformitate cu Regulamentul - tip, coordonat cu Consiliul Raional şi aprobat de Ministerul Educaţiei.

5.             Direcţia Educaţie are statut de persoană juridică , dispune de ştampilă cu denumirea sa şi de cont bancar.  

 

 2. Atribuţiile Direcţiei Educaţie Direcţia Educaţie :            

Ø   asigură promovarea şi realizarea politicii educaţionale a statului, Legii Învăţămîntului, Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, actelor normative, emise de Ministerul Educaţiei şi Administraţia Raională în domeniul învăţămîntului;

Ø   asigură implementarea şi îndeplinirea curriculumului şcolar, programelor de studii, metodologiilor didactice şi de alternativă, coordonează activitatea instituţiilor de învăţămînt particulare;

Ø   proiectează reţeaua şcolară, în baza recensămîntului anual al populaţiei de vărstă şcolară obligatorie, a ofertelor unităţilor de învăţămînt, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi agenţilor economici interesaţi, o coordonează cu Ministerul Educaţiei şi o propune spre aprobare Guvernului Republicii Moldova, elaborează, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, planuri anuale şi perspective de şcolarizare şi le prezintă Ministerului Educaţiei spre aprobare, asigură, în comun cu autorităţile publice locale, premisele necesare pentru şcolarizarea obligatorie a copiilor cu vîrsta între 7 şi 16 ani, creează condiţii optime pentru pregătirea către şcoală a copiilor de 5-6 ani;

Ø   efectează inspecţia şcolară, verifică activitatea personalului didactic şi altor categorii de personal din instituţiile subordonate în ceea ce priveşte îndeplinirea conformă a competenţelor ce le revin, organizează atestarea cadrelor didactice, asigură perfecţionarea continuă a procesului educaţional, desfăşoară activităţi educative şi sportive; analizează periodic reuşita şcolară, contribuie la îmbunătăţirea procesului educaţional;

Ø   organizează desfăşurarea examenelor de promovare şi absolvire în instituţiile în de învăţămînt din subordine şi a concursurilor la disciplinele şcolare, inclusiv totalizarea rezultatelor acestora;

Ø   duce evidenţa personalului didactic, supraveghează desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante, asigură aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare, privind normela de muncă şi salarizare a personalului din instituţiile subordonate;

Ø   organizează, îndrumă şi sprigină activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice, studiază, generalizează şi promovează experienţa pedagogică avansată, stimulează activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, elaborează instrucţiuni cu caracter metodic;

Ø    coordonează activitatea centrului metodic, a comisiei medico-psiho-pedagogice şi al serviciului psihojogic şi logopedic, asigură repartizarea copiilor cu handicap în instituţiile de învăţămînt special în parteneriat cu reprezentantul direcţiei generale asistenţă socială (oficiul sectorial asistenţă socială);

Ø   contribuie la dezvoltarea şi consolidarea continuă a bazei tehnico - materiale a instituţiilor de învăţămînt, complementare(extraşcolare) şi sportive, la crearea condiţiilor optime pentru realizarea procesului educaţional şi protecţiei sociale a personalului didactic şi elevilor;

Ø   urmăreşte asigurarea fucţionalităţii bazei tehnico -materiale a înstituţiilor de învăţămînt, realizează studii privimd necesarul de construcţii şcolare, avizează capacităţile şi anplasamentul acestora, solicită autorităţilor administraţiei publice locale crearea condiţiilor pentru buna funcţionare a localurilor şcolare,căminelor, cantinelor, complexelor sportive, taberelor de odihnă şi întremare;

Ø   creează, în conformitate cu actele legislative în vigoare, condiţii de dezvoltare a învăţămîntului pentru minorităţile naţionale;

Ø   exercită funcţia de tutelă, curatelă şi protecţie a drepturilor copilului şi, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi asistenţă socială (oficiul sectoral asistenţă socială), organizează munca de plasare a minorilor orfani în instituţiile respective ;

Ø   prezintă spre examinare autorităţilor administraţiei publice locale propuneri de acordare a înlesnirilor pentru întreţinerea copiilor în şcolile de tip internat şi căminele şcolilor, pentru hrana elevilor în şcoli şi înfiinţarea grupelor cu regim prelungit - în parteneriat cu reprezentantul direcţiei generale asistenţă socială (oficiul sectorial asistenţă socială);

Ø   sprijină acţiunile de orientare şcolară şi profesională a elevilor şi tineretului ;

Ø    stabileşte, în comun cu administraţia raională specialităţile şi meseriile necesare economiei locale şi creează condiţii pentru organizarea învăţămîntului secundar profesional;

Ø   nfiinţează şi reorganizează, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei, instituţii de învăţămînt în limitele competenţelor ce-i revin prin lege;

Ø   Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în vederea realizării diverselor programe la nivel raional şi local;  - asigură cadrele didactice cu informaţiile ştiinţifice de specialitate , planifică şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, simpozioane, spartachiade;

Ø   supraveghează asigurarea didactico - metodică a instituţiilor de învăţămînt şi acordă cadrelor didactice asistenţă metodică, acordă asistenţă metodică necesară tinerilor specialişti pedagogi prin organizarea colocviilor, seminarelor, atelierelor de lucru şi altor forme de instruire;

Ø    întreprinde măsuri pentru cunoaştera şi respectarea de către personal a mincii de prevenire a accidentelor, inclusiv de ocrotire a vieţii şi sănătăţii copiilor;

Ø   participă la elaborarea bugetului raional, gestionează mijloacele financiare alocate, exercită controlul asupra utilizării corecte şi raţionale a alocaţiilorfinanciare;

Ø    examinează petiţiile,cererile şi propunerile cetăţenilor, întreprinde măsuri în vederea lichidării neajunsurilor semnalate; propune şi aplică menţiunile, sancţiunile disciplinare prevăzute de lege; asigură, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi conducătorii instituţiilor de învăţămînt, buna funcţionare a schemei de închiriere a manualelor; analizează şi prezintă Ministerului Educaţiei, la solicitare, rapoarte privind asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu manuale şi materiale didactice;

Ø   elaborează, la sfîrşitul fiecărui an şcolar, un raport de activitate, privind starea învăţămîntului în teritoriu, pe care îl prezintă Ministerului Educaţiei şi autorităţilor publice locale;

Ø   conlucrează şi acordă ajutorul necesar autorităţilor publice locale, care vor să încheie contracte cu instituţiile de învăţămînt de stat, privind pregătirea cadrelor pedagogice cu destinaţie specială, ţine la evidenţă persoanele care îşi fac studiile în astfel de condiţii;

 

3.             Structura Direcţiei Generale Structura Direcţiei Generale

Se aprobă de către Consiliul Raional în conformitate cu statele-tip ale direcţiei , aprobate de Guvern. Pe lîngă Direcţiei Generale funcţionează următoarele servicii: Aparatul DE : Serviciul administrativ ; Secţia inspectare şi evaluare ; Secţia economico-financiară ; Centrul Metodic ; Contabilitatea ; Grupul de deservire.          

 

X. PERSONALUL DIRECŢIEI EDUCAŢIE

1.             Personalul Direcţiei este angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2.             Şeful Direcţiei Educaţie este numit în funcţie, pe un termen de 4 ani, prin concurs, de către Consiliul raional, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei.

3.             Ministerul Educaţiei, în baza Legii Învăţămîntului, confirmă în post Şeful, seful adjunct şi şeful centrului metodic al Direcţiei, prin aviz.

4.             Şeful adjunct este numit în funcţie, de către şeful DE, prin concurs şi avizului Ministerului Educaţiei.

5.             Funcţia de director general adjunct o poate ocupa cadrul didactic cu un stagiu de conducere în învăţămînt de cel puţin 5 ani, deţinător de grade didactice.

6.             Specialiştii, metodiştii şi ceilalţi colaboratori ai Direcţiei educaţie se numesc în funcţie de către Şeful DE, prin concurs, pe baza criteriilor de competenţă profesională. Funcţia de specialist şi metodist poate fi ocupată de cadrul didactic titular, deţinător de grade didactice, cu stagiu pedagogic nu mai mic de 5 ani.

7.             Numărul de specialişti şi metodişti este în funcţie de numărul de cadre didactice din unităţile de învăţămînt subordonate.

XI. COMPETENŢELE PERSONALULUI DIRECŢIEI EDUCAŢIE

1.             Şeful Direcţiei Educaţie răspunde de întreaga activitate a acesteia, asigurînd aplicarea prevederilor Legii învăţămîntului, actelor normative, ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei, a Consiliului Raional , a hotărîrilor şi măsurilor adoptate de Consiliile Consultativ şi de Administraţie ale Direcţiei învăţămînt, conform legislaţiei în vigoare. În acest scop, şeful Direcţiei are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:       -

Ø   reprezintă Direcţia în relaţiile cu instituţiile, organele şi organizaţiile centrale şi locale şi cu persoanele fizice; - răspunde de întreaga activitate educaţională din raion ;                  

Ø   emite decizii de numire şi eliberare a personalului Direcţiei, a personalului de conducere şi didactic în instituţiile subordonate, a administraţiei permanente, şi a altor unităţi subordonate Direcţiei, conform legislaţiei în vigoare;                                 

Ø   organizează, coordonează şi analizează activitatea compartimentelor Direcţiei;

Ø   întocmeşte fişa postului pentru şeful adjunct, specialişti, metodişti precum şi pentru personalul economico-financiar, tehnic, de specialitate şi administrativ, în conformitate cu prevederile regulamentului şi altor acte normative în vigoare ;                              

Ø   analizează periodic concluziile şi eficienţa activităţii de control şi îndrumare, stabilind măsuri de optimizare a procesului de învăţămînt ;                           

Ø   răspunde de activitatea de perfecţionare a personalului didactic, economico-financiar, tehnic şi administrativ, precum şi a personalului didactic ajutător, potrivit metodologiei în vigoare ;             - răspunde de întărirea continuă şi de asigurarea funcţionalităţii bazei didactico-materiale în instituţiile de învăţămînt; asigură efectuarea de studii privind necesarul de construcţii şcolare şi avizează capacităţile şi amplasamentul acestora; urmăreşte efectuarea reparaţiilor curente, capitale, şi, după caz, propune măsuri pentru asigurarea spaţiului de învăţămînt ;                        

Ø   organizează lucrările privind fundamentarea bugetului anual şi executarea acestuia;    

Ø   poartă răspundere personală pentru executarea bugetului;                

Ø   colaborează şi solicită sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale şi al agenţilor economici pentru rezolvarea problemelor privind funcţionarea instituţiilor de învăţămînt şi sportive ;       

Ø    asigură întocmirea şi fundamentarea Planului de dezvoltare a învăţămîntului în teritoriu ;      

Ø   propune şi aprobă comisiile de examene şi concursuri;                 

Ø   răspunde de întocmirea la timp şi de calitatea materialelor de analiză şi sinteză solicitate de Ministerul Educaţiei ;                                 

Ø   emite, în situaţii excepţionale (calamităţi naturale şi epidemii), decizii de suspendare temporară a cursurilor şcolare şi informează Ministerul Educaţiei despre situaţia creată şi măsurile luate ;          

Ø   asigură cadrul necesar de colaborare cu organizaţiile de tineret, copii din teritoriu;

Ø   aplică, în caz de abateri, personalului de conducere din instituţiile de învăţămînt subordonate sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, face propuneri organelor ierarhic superioare pentru aplicarea sancţiunilor care depăşesc competenţa sa;                             

Ø   răspunde de rezolvarea legală şi la timp a problemelor formulate în cererile, reclamaţiile şi sesizările adresate Direcţiei educaţie;                               

Ø   anulează măsurile ilegale luate de personalul din subordine ;                 

Ø   întocmeşte aprecierile anuale pentru şeful adjunct şi, împreună cu acesta, aprecierile celorlalţi colaboratori;

Ø   este ordonator de credite, putînd dispune dreptul de semnătură în bancă;           

Ø   întocmeşte şi înaintează Ministerului Educaţiei propunerile de acordare a distincţiilor pentru cadrele didactice cu merite deosebite.

2.             Şeful adjunct asigură, împreună cu şefii DE, conducerea activităţii Direcţiei , răspunzînd nemijlocit de inspectare şi evaluare şi de activitatea de perfecţionare. În lipsa şefului, şeful adjunct preia şi atribuţiile acestuia.

3.             Şeful adjunct are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:                  -

Ø   asigură elaborarea planurilor de muncă - anuale, trimestriale şi operative, graficelor activităţii de îndrumare şi control, tematicii şi obiectivelor inspecţiei şcolare; verifică şi evaluează, lunar, activitatea de control a fiecărui specialist, în cadrul inspecţiei şcolare, împreună cu şeful Direcţiei organizează, conduce şi finalizează inspecţia şcolară ;                                

Ø   efectuează controlul şi îndrumarea nemijlocită a instituţiilor de învăţămînt ;

Ø    analizează documentele finale de control şi îndrumare încheiate de specialişti şi metodişti, prezintă şefului concluzii şi face propuneri privind sporirea eficienţei activităţii de îndrumare şi control, soluţionarea problemelor apărute şi planifică controalele de revenire ;

Ø   se îngrijeşte de continua perfecţionare profesională a specialiştilor şi metodiştilor ;

Ø   îndrumă specialiştii în vederea studierii şi popularizării experienţei pedagogice a cadrelor didactice ;

Ø   urmăreşte realizarea planurilor de învăţămînt şi a programelor şcolare în instituţiile de învăţămînt ;

Ø   urmăreşte organizarea şi desfăşurarea activităţii metodice la toate nivelurile, precum şi activitatea de pregătire iniţială şi continuă a personalului didactic necalificat, atestarea cadrelor didactice ;

Ø   organizează activităţi de perfecţionare şi atestare a conducătorilor instituţiilor de învăţămînt

Ø   asigură cuprinderea la cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice, specialiştilor şi metodiştilor, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei ;

Ø   urmăreşte cuprinderea şi şcolarizarea tuturor copiilor de vîrstă şcolară obligatorie, precum şi completarea studiilor de către persoanele adulte, la cererea acestora ;

Ø   urmăreşte aplicarea şi respectarea legilor, a hotărîrilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei, deciziilor Consiliului Raional, precum şi a deciziilor Direcţiei Educaţie, funcţionarea schemei de închiriere a manualelor ;

Ø   controlează şi îndrumă activitatea administraţiei permanente a taberelor, a cluburilor şi a cercurilor de elevi, coordonează organizarea concursurilor şcolare ;

Ø   răspunde de educaţia sanitară, ecologică şi rutieră a preşcolarilor şi elevilor, stabilind, în acest scop, programe de măsuri împreună cu organele judeţene (municipale) de specialitate, aprobate de Consiliul de Administraţie al Direcţiei Educaţie ;

Ø   răspunde de activitatea de orientare şcolară şi profesională ;  

Ø   monitorizează implimentarea curricula modernizate în instituţii ;

Ø   întocmeşte aprecierile anuale ale activităţii colaboratorilor din subordine ;

Ø    face propuneri directorului general pentru evidenţierea, promovarea, recompensarea sau sancţionarea personalului din compartimentele de care răspunde.

4.             Atribuţiile şefului adjunct pot fi completate, în baza Fişei post şi a altor documente normative.

5.             Competenţele şi atribuţiile colaboratorilor Direcţiei Educaţie se stabilesc de către Şeful Direcţiei, în conformitate cu fişa postului, care urmează a fi elaborată pentru fiecare funcţie.

 

XII. ORGANELEADMINISTRATIVEŞICONSULTATIVE

1.             În cadrul Direcţiei Educaţie funcţionează Consiliul de Administraţie şi Consiliul Consultativ şi consliul metodic.

2.             Consiliul de Administraţie ale Direcţiei Educaţie este format din :

Ø   Şeful direcţiei;

Ø   Şeful adjunct ;

Ø   Şeful Centrului metodic ;

Ø   Contabilul şef.

Ø   Şeful Direcţiei este preşedinte al Consiliului de Administraţie.

3.             Consiliul de Administraţie coordonează întreaga activitate a Direcţiei Educaţie şi exercită următoarele atribuţii : - analizează activitatea desfăşurată de subdiviziunile Direcţiei şi întreprinde măsuri pentru perfecţionarea acesteia ;                                   -

Ø   supraveghează modul de repartizare a resurselor financiare şi materiale, executarea bugetului ;     -

Ø   aprobă planurile de asigurare a unităţilor de învăţămînt cu cadre didactice şi de conducere;

Ø   analizează activitatea de pregătire, perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice şi întreprinde măsuri în vederea îmbunătăţirii ei ;                            

Ø   se preocupă de problemele sociale ale personalului didactic şi întreprinde măsuri pentru soluţionarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare ;                      -

Ø   analizează şi aprobă planul anual de şcolarizare a copiilor de vîrstă şcolară obligatorie ;

Ø   analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt din subordine.

4.             Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza Planului anual, în care se stipulează obiectivele şi sarcinile principale şi termenele de realizare a lor.

5.             Consiliul de Administraţie se întruneşte în şedinţă lunar. În caz de necesitate, Consiliul se poate întruni în şedinţe mai des, de cîte ori e nevoie. Lucrările şedinţelor, deciziile luate se înregistrează în Cartea de procese-verbale ale Consiliului de Administraţie, care se păstrează

 

 

    Secretar CR                                                                               Boicu P.

 

Social

Economic

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]