User Registration

or Cancel
Ora: 1:30

Important

20 September 2020

În fiecare an, în a treia duminică a lunii septembrie, celebrăm sărbătoarea profesională  „Ziua lucrătorului din

19 September 2020

    Joi, 17 septembrie 2020, Consiliul raional Anenii Noi s-a întrunit în şedinţă ordinară.

11 September 2020

Astăzi, 11 septembrie 2020, cu o vizită de lucru în  raionul Anenii Noi, a

10 September 2020

   Conform planului de lucru,  Serviciul Transport şi Gospodărie a Consiliului raional Anenii Noi în

09 September 2020

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI, în parteneriat cu FONDUL PENTRU TINERI VARNIŢA, cu suportul FUNDAŢIEI EST-EUROPENE 

08 September 2020

Luni, data de 07 septembrie curent, domnul Vitalie EVTODIEV,  deputat în Parlamentul Republicii Moldova s-a

05 September 2020

      Recent  Consiliul raional Anenii Noi a desfăşurat Concursul raional "Cel mai

04 September 2020

15 PROIECTE DE TINERET FINANȚATE ÎN PREMIERĂ ÎN CADRUL            

27 August 2020

Ziua independenței marcată inedit la Anenii Noi grație Consilului raional. În Piața 31 August 1989

24 August 2020

    Astăzi, 24 august 2020, la primele ore ale zilei, în Piaţa 31 August 1989,

Previous
Next
 • 20 September 2020
  Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populație
 • 19 September 2020
  17 septembrie 2020, şedinţa ordinară a Consiliului raional Anenii Noi
 • 11 September 2020
  Vizita de lucru a Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, dlui Ion PERJU la Anenii Noi
 • 10 September 2020
  Inspectarea complexă a autobuzelor şcolare
 • 09 September 2020
  GALA TINERETULUI 2020!
 • 08 September 2020
  Domnul Vitalie EVTODIEV, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în vizită la Anenii Noi
 • 05 September 2020
  Cel mai bun contribuabil al anului
 • 04 September 2020
  15 PROIECTE DE TINERET FINANȚATE ÎN PREMIERĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI RAIONAL DE GRANTURI!
 • 27 August 2020
  A 29-a aniversare de la proclamarea Independenței Republicii Moldova
 • 24 August 2020
  În memoria eroilor

Actual

Anunț funcție vacantă…

18-September-2020

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea                                                             funcţiei vacante: Administrator al IP Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată Scopul funcţiei: Elaborarea, promovarea, înaintarea, implementarea și monitorizarea eficientă a programelor și serviciilor...

Hits:86 No comments

Read more

Galerie Foto

galeriegaleriegaleriegaleriegaleriegalerie

Evenimente

Arhitectul-şef

310

Gore  Axenia

           

Arhitect – şef  al  r-lui

 

2-25-11

 

 

Serviciului relaţii funciare şi cadastru

 

 

 

Numele , prenumele

 

Funcţia  ocupată

 

 

 

 Tel.Serviciu

 

 

  Sîrbu Nadejda

 Specialist principal relaţii funciare şi cadastru

 

2  27 67

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M E N TU L

Serviciului relaţii funciare şi cadastru

 

I. Dispoziţii generale.

1.  Regulamentul Serviciului relaţii funciare şi cadastru (în continuare Serviciul) este elaborat în temeiul Legilor privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar" (nr.1247-XII din 22 decembrie 1992), privind organizarea administrativ-­teritorială a Republicii Moldova (nr.764-XV din 27 decembrie 2001), privind administraţia publică locală (nr.436 din 28 decembrie 2006), Hotărîrii Guvernului R.Moldova „Cu privire la organigrama si statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional" (nr.689 din l0 iunie 2003), deciziei cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Consiliului raional Anenii Noi nr.03-18 din 24 mai 2012.

2.  Serviciu relaţii funciare şi cadastru  al raionului Anenii Noi este subdiviziune a Consilului raional  şi este creat în scopul promovării şi implementării politicii funciare a statului în raion.

3.  Regulamentul de funcţionare al Serviciului (în continuare  - Regulamentul) stabileşte funcţiile, sarcinile, drepturile şi atribuţiile specialiştilor Serviciului.

4.  În activitatea sa Serviciul se conduce de Legile Republicii Moldova, Hotărîrile Guvernului, ordinile şi instrucţiunile Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului  cît şi de prezentul Regulament.

5.  Serviciul dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, de formulare cu antet şi funcţionează ca o subdiviziune sinestătătoare în cadrul Consiliului raional.                                            

6.  Serviciul activează sub conducerea Consiliului raional, preşedintelui şi vicepreşedintelui raionului în domeniul politicii socio-economice.

7.  Serviciul este finanţat din contul mijloacelor bugetului raional.

8.  Activitatea Serviciului se desfăşoară sub asistenţa metodologică a Agenţiei Relaţii Funciare şi   Cadastru a Republicii Moldova, în colaborare cu subdiviziunile interioare ale autorităţilor administraţiei publice locale.

 9.  În cadrul Serviciului sunt încadraţi ingineri pentru organizarea teritoriului,  ingineri cadastrali sau specialişti licenţiaţi în domeniul pedologiei şi protecţiei solurilor, absolvenţi ai instituţiilor de profil.

 

II.  Atribuţiile Serviciului

 

Serviciul are următoarele atribuţii de bază:

        1.  Dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglamentare a regimului proprietăţii funciare; 

 2.  Ţinerea cadastrului funciar general; 

 3.  Ţinerea monitoringului funciar.

 

III.  Sarcinile de bază ale Serviciului

 

1.      Pregătirea şi prezentarea spre examinare autorităţilor publice locale de nivelul 2  a

            proiectelor, propunerilor ce ţin de reglementarea relaţiilor funciare, atribuirea, retragerea şi înstrainarea terenurilor, indiferent de categoria terenurilor,deţinătorilor şi tipul de proprietate, soluţionarea litigiilor funciare. 

 2.  Examinarea petiţiilor, plîngerilor, adresărilor cetăţenilor în organele administraţiei publice, analiza  propunerilor şi interpelărilor ce ţin de reforma funciară,reglementarea regimului proprietăţii funciare şi protecţia solurilor şi prezentarea explicaţiilor respective pe marginea lor,întreprinderea măsurilor concrete  pentru soluţionarea chestiunilor abordate în propuneri şi interpelări.                                 

3.  Ţinerea evidenţei funciare  a tuturor categoriilor de terenuri, a cadastrului şi monitoringului funciar pe teritoriul raionului şi prezentarea dărilor de seamă cu privire la disponibilitatea şi folosirea terenurilor conform formelor şi în termenele stabilite de organelor ierarhic superioare.                             

4.  Asigurarea finalizării reformei funciare, îndreptată spre crearea condiţiilor egale pentru activitatea diferitor forme de proprietate asupra pămîntului.

5. Participarea la elaborarea, realizarea şi îndeplinirea programelor de stat de folosire raţională şi protecţie a terenurilor, restabilirea solurilor, îmbunătăţirea mediului ambiant.

6.  Coordonarea şi controlul asupra tuturor genurilor de lucrări în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare, cercetărilor topografice şi geodezice,ridicărilor pedologice, agrochimice şi geobotanice pe teritoriul raionului.

7.  Elaborarea şi prezentarea către organele publice locale şi Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a calculelor privind organizarea programelor de lucru anuale şi perspective , necesare pentru ţinerea , cu ajutorul organizaţiilor de proiectări a cadstrului funciar general, realizarea măsurilor pentru folosirea raţională şi protecţia terenurilor, precum şi folosirea după destinaţie a mijloacelor alocate pentru executarea acestor lucrări, efectuînd sistematizarea şi prezentarea informaţiei organelor raspective.

8.  Studierea fondului funciar a tuturor deţinătorilor de tern în scopul folosirei lui mai raţional, evidenţa unor noi terenuri utile pentru valorificare şi a terenurilor care nu se folosesc conform destinaţiei sau cu încălcarea cerincelor stabilite de legislaţie.

9.   Acordarea asistenţei autorităţilor publice locale la organizarea şi petrecerea licitaţiilor funciare.

10.  Supravegerea bornelor de hotar şi geodezice

11.  Pregătirea şi reciclarea specialiştilor, perfecţionarea calificaţiei lor şi asigurarea executării sarcinilor puse în faţa lor, organizarea şcolarizării în chestiunile legislaţiei funciare.

12.  Asigurarea renovării materialelor cartografice  pentru ţinerea cadastrului funciar general, monitoringului funciar, efectuarea lucrărilor de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi îndeplinirea lucrărilor pentru folosirea raţională şi protecţia terenurilor.

13.  Participarea la selectarea sectoarelor de teren  pentru amplasarea obiectivelor de construcţie, pregătirea avizelor respective pentru acordarea preventivă a locurilor amplasării obiectivelor conform cerinţelor legislaţiei funciare, pregătirea proiectelor de decizii (dispoziţii, avize) a organelor administraţiei publice locale, referitor la retragerea,transmiterea lor în folosinţă, schimbarea categoriei de destinaţie a terenurilor, ect.

14.  Efectuarea controlului asupra realizării proiectelor pentru reglementarea regimului funciar, construcţiei obiectivelor antierozionale, alte construcţii destinate folosirii raţionale şi protecţiei terenurilor.

15.  Organizarea şi asigurarea efectuării lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, a cercetărilor aărofotogeodezice, a ridicărilor topografice prin fotografieri aeriene  necesare pentru ţinerea cadastrului funciar,efectuării controlului asupra folosirii şi protecţiei terenurilor

16.  Asigurarea culegerei ,păstrării şi sistematizării materialelor funciare, fotografice şi de cercetări, folosite la efectuarea lucrărilor de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi îndeplinirea lucrărilor pentru folosirea raţională şi protecţia terenurilor.

17.  Organizarea şcolarizării specialiştilor primăriilor, întrepriderilor agricole şi a altor deţinători de terenuri în chestiuni de reglementare a regimului proprităţii funciare, dreptului funciar ş.a.

18.  Participarea în lucrul comisiilor pentru darea în exploatare şi casare a terenurilor irigate, desecate,   terenurilor nou însuşite şi recultivate şi a altor obiecte şi construcţii (drumuri, obiecte industriale şi alte).

19.  Serviciul îndeplineşte şi alte funcţii, care corespund sarcinilor puse în faţa lui.

 

IV.  Drepturile serviciului.

 

1.  Să solicită de la toţi deţinătorii de terenuri indeferent de tipul de proprietate şi de subordonare lor departamentală, materialele şi informaţia necesară privind folosirea terenurilor, executarea măsurilor antierozionale şi culturtehnice, plantarea şi îngrijirea fîşiilor forestiere de protecţie, recultivarea terenurilor şi îndeplinirea altor lucrări asupra pămîntului.

2.  prezinte  pentru examinare autorităţilor publice propuneri referitor la suspendarea hotărîrilor, ce ţin de reglementarea relaţiilor funciare, care contravin legislaţiei, precum şi propuneri privind suspendarea dreptului de folosinţă a terenurilor în cazurile prevăzute de legislaţie.

3.  Să i se prezinte fără plată de la autorităţile publice locale,întreprinderi şi organizaţii documentele,materialele şi informaţia necesară pentru ăndeplinirea sarcinilor puse în faţa Serviciului.

4.  Să prezinte propuneri către autorităţile publice locale privind limitarea, interzicerea provizorie sau suspendarea lucrărilor de construcţii industriale, civile sau a altor genuri de construcţii, valorificării sectoarelor de teren, efectuării lucrărilor de cercetări geologice, care se petrec  cu încălcarea legislaţiei funciare şi pot influenţa negative asupra stării resurselor funciare.

 5.  participe în lucrul comisiilor pentru darea în exploatare a terenurilor ameliorate şi recultivate, a fîşiilor de protecţie, a construcţiilor hidrotehnice antierzionale şi a altor obiecte, ce se construiesc cu scopul folosirii raţionale şi protecţiei terenurilor, precum şi a drumurilor,obiectivelor industriale, ect.

 6.   Să participe  la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, regulamentelor şi recomandărilor în chestiunea relaţiilor funciare şi folosirii pămîntului.

  7. Să efectueze expertiza proiectelor, documentelor, care legitimează rezultatele înventarierii şi privatizării pămîntului.                             

  8.  Să frecventeze liber şi să cerceteze terenurile tuturor deţinătorilor de terenuri a raionului.

  9.   Să primească de la primariile satelor şi oraşului darea de seamă funciară la data de 1 ianuarie.

 10. Să execute supravegherea lucrărilor pentru repartizarea terenurilor în natură (pe teren) pentru   necisităţi individuale, de stat şi obşteşti.

 11. Să controleze eficienţa folosirii conform destinaţiei a terenurilor atribuite cetăţenilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor în proprietate, posesie şi folosinţă.

 

                                      V.   Responsabilitatea Serviciului                                                                                          

                         Serviciul poartă răspundere pentru:

 

   1.   Intocmirea şi prezentarea în instanţele ierarhic superioare în termenele stabilite a cadastrului  

         funciar generalanual în conformitate cu cerinţele legislaţiei;

    2.   Calitatea lucrărilor îndeplinite pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, precum şi a

          lucrărilor de valorificare complexă a terenurilor noi şi recultivarea tertenurilor detiorate;

    3.   Ţinerea cadastrului şi monitoringului funciarpe teritoriul raionului .

    4.  Calitatea propunerilor pregătite pentru examinare şi adoptare de către autorităţile publice 

          respective  

VI.   Dispoziţii finale.

 

1.      Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Serviciului, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.

2.      Obligaţiunile de serviciu şi fişile de post ale funcţionarilor publici din Serviciu se elaborează în conformitate cu regulamentul dat.

3.  Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.

 

 

Secretarul   CR                             P.Boicu                     

 

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

 

 

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

114

  Bunescu Zinaida

 

Şef  direcţie

2 – 41 - 00

2 - 31 - 17

Gopaş Nadejda

Bîrca  Lilia

Secretar administrativ superior

Felcer - protezist

2 – 29 – 86

Perju Aliona

Rău Tatiana

 

 

  Frunza Olga

Sp. principal în prob. Pers. în etate şi cu dezabilităţi

Şef adjunct (Sp. principal în prob. Pers. în etate şi cu dezabilităţi)

 Specialist principal pentru acordarea ajutorului material din FLSSP

 

2 - 31 - 17

 

113

Ostrioglo Elena

Ceban Maria

Contabil-şef al Fondului local

Contabil

2 - 32 - 87Muntean Ira

 

  Vîzîi Maria

              -

 Rebii Iulia

Şef  serviciu  asistenţă Socială Comunitară

 Contabil

 Psiholog

Specialist resurse umane

2 – 39 - 63

 111

 Perdivari Andrei

 Lungu Lidia

 Lapicus Tatiana

Specialist principal protecţia drepturile copiilor

Sp. principal în probl. familiei cu copii în situaţii de risc

Specialist superior protecţia drepturilor copilului

  2 - 42 - 03

109

 Cireş Sergiu

 

Pavalachi Irina

Specialist principal privind administrarea  ajutorului social

Sp. Comisia expertizare

412

Catîrev Angela
Ghereg Olesea

Ambrosi Eudochia

 

Portean Vlentina

Şef serviciu asistenţă personală

Şef serviciu echipa mobilă

Şef serviciu deservire la domiciliu

Şef serviciu deservire la domiciliu

 2 - 36 - 04

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei 

    

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă socială şi protecţie a familiei a Consiliului raional  Anenii Noi (în continuare Regulament) stabileşte statutul juridic, atribuţiile şi drepturile Structurii teritoriale de asistenţă socială, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acesteia.

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

 

1.      Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei se constituie de către Consiliul raional  în coordonare cu MMPSF şi în activitatea sa este subordonată în plan administrativ - Consiliului raional Anenii Noi , iar în plan metodologic - MMPSF.

2.      Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei este o subdiviziune independentă a Consiliului raional Anenii Noi .

3.      În activitatea sa Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei se conduce de prevederile actelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte, Constituţiei Republicii Moldova, legilor, hotărârilor Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile organelor administraţiei publice locale, ordinile, dispoziţiile şi instrucţiunile MMPSF şi de alte acte normative, precum şi de prezentul Regulament.

4.      Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa, de cont de decontare, de alte conturi în instituţiile bancare.

 

Capitolul II.  Scopul şi obiectivele .

 

5.      Scopul Direcţiei  Asistenţă socialâ, tineret şi protecţie a familiei este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenţei sociale în raza raionului Anenii Noi .

6.      În vederea realizării scopului propus, Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei are următoarele obiective:

a)      Dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistenţă socială la nivel teritorial în conformitate cu politica naţională şi strategiile din domeniu.

b)     Satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale.

 

Capitolul III.  Principiile de activitate

 

7.      Principiile de care se conduce Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei sînt   următoarele:

a)      principiul accesibilităţii prevede asigurarea accesului persoanelor în dificultate la toate serviciile sociale: informarea populaţiei despre serviciile sociale existente, dezvoltarea serviciilor sociale noi şi amplasarea lor în proximitatea beneficiarilor, precum şi adaptarea serviciilor la necesităţile beneficiarilor.

b)     principiul centrării pe beneficiar prevede ajustarea serviciilor sociale la nevoile individuale ale beneficiarilor, într-un proces de schimbare continuă, în baza evaluării impactului acestora asupra situaţiei beneficiarului. Aceasta include consolidarea capacităţilor şi motivarea beneficiarului de a depăşi situaţia de dificultate, acolo unde este posibil, precum şi încurajarea implicării active a beneficiarului în identificarea nevoilor, planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale.

c)principiul oportunităţilor egale prevede asigurarea drepturilor la serviciile sociale pentru toate persoanele în dificultate, fără discriminare de gen, vârstă, disabilitate, religie, cultură, limba vorbită.

d)     principiul asistenţei sociale orientate prevede direcţionarea prioritară a asistenţei sociale spre cei mai săraci şi vulnerabili, identificaţi în baza evaluării nevoilor individuale.

e)principiul celerităţii, care prevede promptitudine în luarea deciziilor în vederea prevenirii agravării stării de dificultate a beneficiarului.

 

Capitolul IV.  Funcţiile de bază

 

8.      În vederea realizării scopului şi obiectivelor Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei realizează următoarele funcţii:

a)      de planificare strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale de asistenţă socială în conformitate cu necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriu şi cu politica naţională în domeniul asistenţei sociale.

b)     de administrare, prin care se asigură dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială şi asigurarea lor cu resurse umane şi resurse financiare necesare, în funcţie de necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriul,în conformitate cu competenţele stabilite prin lege.

c)      de prestare a serviciilor de asistenţă socială, prin care se asigură acordarea prestaţiilor sociale şi serviciilor sociale populaţiei aflate în dificultate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

d)     de coordonare, prin care se asigurăcorelarea activităţilor cu suportul metodologic oferit de MMPSF, precum şi cu activitatea unităţilor de asistenţă socială din cadrul administraţiei publice locale de nivelul întîi din raza administrativ-teritorială.

e)      de colaborare, prin care se asigură interacţiunea cu serviciile publice centrale şi locale  în domeniul asistenţei sociale, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu.

 

Capitolul V.  Atribuţiile Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei

 

9.      În domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice aflate în dificultate Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei are următoarele atribuţii:

a)      realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice aflate în dificultate şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)     promovează interesele persoanelor vîrstnice aflate în dificultate conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU cu privire drepturile omului şi Declaraţiei de la Madrid la care Republica Moldova face parte.

c)      elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea vîrstnicilor aflaţi în dificultate în parteneriat cu reprezentanţii Consiliului raional, instituţiilor relevante şi a societăţii civile, conducîndu-se de rezultatele evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.

d)     informează populaţia despre serviciile de asistenţă socială adresate persoanelor vîrstnice, criteriile de eligibilitate, procedurile de solicitare a serviciilor de asistenţă socială, drepturile şi responsabilităţile beneficiarilor.

e)      contribuie la perfectarea documentelor necesare pentru oferirea prestaţiilor sociale.

f)       dezvoltă, consolidează şi prestează servicii sociale adresate persoanelor vîrstnice aflate în dificultate:

-      serviciile sociale comunitare pentru persoanele vîrstnice (serviciul de îngrijire socială la domiciliu, serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare).

-      în caz de necesitate, serviciile specializate şi cu specializare înaltă (aziluri, centre de plasament temporar pentru persoane în etate,  centre de reabilitare, etc.).

g)      referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:

-      serviciile internatelor psiho-neurologice.

-      serviciile centrelor republicane de reabilitare.

h)     coordonează activitatea specialiştilor şi asistenţilor sociali comunitari care prestează servicii sociale adresate persoanelor  vîrstnice aflate în dificultate şi a reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale şi ne-guvernamentale.

i)        asigură realizarea intervenţiei în cazul persoanelor vîrstnice aflate în dificultate conform procedurii managementului de caz.

j)       evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele vîrstnice aflate în dificultate.

k)     promovează şi implementează măsuri necesare pentru eficientizarea  acordării prestaţiilor sociale şi sporirii accesului şi calităţii serviciilor sociale pentru persoanele vîrstnice aflate în dificultate.

10.  În domeniul asistenţei sociale a familiei şi copilului Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei are următoarele atribuţii:

a)      realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a familiilor cu copii şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)     respectă, promovează şi garantează drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte.

c)      exercită funcţiile de Autoritate Tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului în raza unităţii administrativ-teritoriale.

d)     elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea familiilor cu copii în dificultate în parteneriat cu Consiliul raional, Consiliul pentru protecţia drepturilor copilului şi Consiliile locale pentru protecţia drepturilor copilului în baza evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.

e)      consolidează, dezvoltă şi prestează servicii sociale adresate familiilor cu copii în dificultate:

-      servicii sociale comunitare (serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare, serviciul de reintegrare şi sprijin familial);

-      servicii de tip familie (forma de protecţie tutela/curatela, casa de copii de tip familie, asistenţa parentală profesionistă, adopţia naţională);

-      în caz de necesitate, a serviciilor de zi;

-      în caz de necesitate, a serviciilor de tip rezidenţial.

f)       coordonează activitatea specialiştilor şi asistenţilor sociali care prestează servicii sociale adresate familiilor cu copii şi a reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale şi ne-guvernamentale relevante.

g)      identifică activ cazurile copiilor aflaţi în dificultate, asigură intervenţia timpurie şi prevenirea agravării problemelor sociale.

h)     realizează intervenţia în cazul familiilor şi copiilor în dificultate conform procedurii managementului de caz, stabileşte statutul copilului, determină forma de protecţie adecvată situaţiei copilului, reprezintă interesele copiilor în Judecată, monitorizează situaţia copilului în cadrul serviciului în care a fost plasat.

i)        adresează către Comisia medico-psiho-pedagogică copiii cu necesităţi educaţionale speciale pentru diagnosticare şi recomandarea instituţiei educaţionale adecvate capacităţilor copilului.

j)       adresează către Comisia medicală-consultativă copiii cu disabilităţi pentru stabilirea gradului de dizabilitate în baza căruia se recomandă tratamentul şi se perfectează îndemnizaţia de dizabilitate.

k)     înaintează pentru examinare la Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate cazurile copiilor propuşi pentru plasament.

l)        referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:

-  serviciile instituţiilor rezidenţiale pentru copii;

-  serviciile centrelor de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă;

-  serviciile centrul de plasament temporar al minorilor.

m)   monitorizează situaţia copiilor aflaţi în diferite forme de plasament.

n)     evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresate familiilor cu copii aflate în dificultate în vederea prevenirii separării copilului de familie şi comunitate.  

11.  În domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu disabilităţi  Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei are următoarele atribuţii:

a)      realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu disabilităţi de toate vîrstele şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)     promovează interesele tuturor persoanelor cu disabilităţi de toate vîrstele conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU privind protecţia persoanelor cu disabilităţi la care Republica Moldova este parte.

c)      elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea procesului de reabilitare şi integrare socială şi ocupaţională a persoanelor cu disabilităţi în baza necesităţilor identificate în parteneriat cu instituţiile de profil şi societatea civilă.

d)     consolidează, dezvoltă şi prestează servicii de asistenţă socială adresate persoanelor cu disabilităţi:

-  servicii comunitare (serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare,  ,serviciul asistentului personal);

-  serviciul de protezare şi,ortopedie;

-  în caz de necesitate, a serviciilor de zi (servicii de reabilitare, dezvoltare a abilităţilor de auto-îngrijire, socializare, kineto-terapie, ergo-terapie, etc..);

-  în caz de necesitate, serviciilor de tip rezidenţial (aziluri, centre de plasament temporar,  etc.).

e)      realizează intervenţia în cazul persoanelor cu disabilităţi conform procedurii managementului de caz.

f)       adresează către Consiliul medical consultativ, Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii, Comisia medico-psiho-pedagogice, precum şi către alte servicii medicale relevante cazurile persoanelor cu disabilităţi pentru asigurarea diagnosticării, tratamentului medical şi reabilitării.

g)      facilitează accesarea serviciilor educaţionale, de socializare, de dezvoltarea a abilităţilor de viaţă independentă.

h)     distribuie articole protetico-ortopedice şi mijloacele de locomoţie nemecanizate pentru persoanele cu disabilităţi şi a biletelor de reabilitare sanatorială, precum şi a tuturor tipurilor de facilităţi pentru persoanele cu disabilităţi.

i)        referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:

-    centrului republican experimental protezare, ortopedie şi reabilitare;

-    caselor internat pentru copii cu deficienţe mintale;

-    internatelor psiho-neurologice;

-    centrelor republicane de reabilitare a invalizilor;

-    şcoala internat specială pentru copii cu deficienţe fizice şi senzoriale (disabilităţi locomotorii, surzi, hipoacuzici şi cu surditate tardivă, slab-văzători, nevăzători);

-    şcoala internat auxiliară pentru copii cu deficienţe mintale.

j)       conlucrează cu administraţia publică locală, agenţi economici şi societatea civilă în vederea adaptării spaţiilor şi facilitarea deplasării persoanelor cu disabilităţi locomotorii în locurile publice.

k)     monitorizează şi evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresate persoanelor cu disabilităţi în vederea estimării gradului de integrare socială a acestora.

l)        Stabileşte şi achită compensaţiile anuale pentru deservirea cu transport şi compensaţiile pentru transportul urban, suburban şi interurban.

12.  În domeniul asistenţei sociale a victimelor violenţei în familie, victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi în domeniul asigurării respectării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi Direcţia Asistenţă socială şi protecţie a familiei are următoarele atribuţii:

a)      realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor victimelor violenţei în familie, victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigurări egalităţii genurilor.

b)     asigură implementarea Sistemului naţional de referire (SNR) pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. asigură coordonarea activităţii echipelor multidisciplinare la nivel local.

c)      prezintă rapoarte semestriale referitor la activitatea desfăşurată în teritoriu în contextul prevenirii fenomenelor de violenţă în familie şi  traficul de fiinţe umane.

d)     elaborează programe individuale de acordare a asistenţei beneficiarilor întru integrarea acestora în societate.

e)      dezvoltă parteneriate sociale, contribuie la mobilizarea comunităţii în soluţionarea problemelor ce ţin de fenomenul violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane.

f)       apără drepturile şi interesele legitime ale victimelor violenţei în familie, victimelor traficului de fiinţe umane, inclusiv şi ale victimelor minore.

g)      realizează, în comun cu alte autorităţi abilitate cu competenţe în domeniu şi în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, programe informaţionale în vederea prevenirii violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane, depăşirea stereotipurilor de gen şi educarea populaţiei în spiritul comportamentului non-violent.

h)     determină necesitatea creării de centre/servicii de reabilitare a subiecţilor violenţei în familie precum şi pentru victimele şi potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane.

i)         monitorizează şi coordonează activităţile profesionale ale asistenţilor sociali din cadrul primăriilor, de prevenire ale violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane,  de sprijinire/consiliere, şi de resocializare a victimelor (precum şi agresorilor în cazurile violenţei în familie).

j)       monitorizează victimele şi le acordă asistenţă în procesul de (re)integrare şi resocializare.

k)      conlucrează cu autorităţile publice locale în vederea repartizării echitabile din punct de vedere gender a funcţiilor publice şi de decizie, comunică activ cu conducerea agenţilor economici, asociaţiile de patronat şi sindicatele din teritoriu vizând respectarea principiului de asigurarea egalităţii de gen în sfera socio-economică, contribuie la sporirea activismului social al femeilor din mediul rural.

l)        organizează popularizarea cunoştinţelor de educare şi informează populaţia în vederea combaterii stereotipurilor cu referire la responsabilităţile părinteşti, valoarea muncii casnice,  promovarea responsabilităţilor egale în viaţa de familie şi cea profesională.

13.  În domeniul asistenţei sociale a altor grupuri de beneficiari Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei are următoarele atribuţii:

a)      organizează evaluări periodice în raza administrativ-teritorială pentru depistarea problemelor sociale din teritoriu şi identificarea persoanelor aflate în dificultate şi grupurilor noi de beneficiari.

b)     duce evidenţa şi contribuie la socializarea şi reintegrarea  persoanelor reîntoarse din locurile de detenţie, inclusiv a tinerilor delincvenţi în colaborare cu Comisariatul de Poliţie, inclusiv cu Inspectoratul Minori şi Moravuri. participă în comun cu organele de drept la monitorizarea desfăşurării pedepselor alternative.

c)      identifică şi referă persoanele dependente de drog şi alcool către comisiile pe problemele sociale pentru a fi direcţionate  spre  servicii specializate de dezalcoolizare şi dezintoxicare.

d)     oferă suport pentru integrarea socială pentru tinerii absolvenţi ai şcolilor de tip rezidenţial.

e)      identifică şi recomandă crearea serviciilor  specializate pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală.

f)       identifică şi oferă suport persoanelor fără adăpost şi refugiaţilor.

g)      oferă suport şomerilor, inclusiv familiilor tinere cu copii, care temporar nu sînt angajaţi în câmpul muncii,  prin intermediul Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

h)     conlucrarea cu instituţiile medicale şi organizaţiile neguvernamentale specializate în vederea  asigurării accesului/ crearea serviciilor socio-medicale pentru persoanele şi copii infectaţi cu HIV/SIDA, precum şi familiile acestora.

i)        participă la desfăşurarea campaniilor informaţionale ce ţin de prevenirea răspândirii infecţiei HIV/SIDA, aspectelor de stigmă şi discriminare a persoanelor afectaţi/infectaţi şi familiilor acestora

j)       conlucrează cu reprezentanţii de etnie romă în vederea asigurării accesului non-discriminatoriu la sistemul de protecţie socială.

k)     acţionează ca reprezentant legal pentru persoanele adulte dependente care suferă de abuz, neglijare sau probleme de sănătate mintală.

l)        identifică şi oferă suport altor persoane aflate în dificultate care nu sînt specificate în prezentul Regulament.

 Alte atribuţii ale Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei sînt:

a)      efectuează audienţa cetăţenilor, examinează scrisori, petiţii, cereri, pregătesc răspunsuri şi explicaţii privind aplicarea legislaţiei.

b)     informează populaţia şi acordă consultaţii cu privire la serviciile de asistenţă socială şi drepturile persoanei la aceste servicii.

c)      referă cererile/reclamaţiile către organul abilitat de prestare a serviciilor sociale respective în cazul în care obiectul cererii/reclamaţiei depăşeşte limita competenţei sale.

d)     informează neîntârziat autorităţile competente despre cazurile de încălcare a legislaţiei în domeniul prestării serviciilor sociale, precum şi despre alte cazuri de necorespundere a cerinţelor prescrise.

e)      asigură evidenţa tuturor prestatorilor şi beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială.

f)       identifică necesităţile de formare profesională a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială şi asigură consolidarea capacităţilor profesionale ale acestora.

g)      în dependenţă de necesităţile identificate, planifică măsurile de asistenţă socială şi  identifică mijloacele financiare necesare, inclusiv pentru procurarea serviciilor sociale de care nu dispune.

h)     supraveghează acumularea mijloacelor financiare la Fondul local de susţinere socială a populaţiei şi distribuirea acestora celor mai defavorizate categorii ale populaţiei.

i)        contribuie prin mijloace posibile la funcţionarea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică cu domeniul de activitate în sfera serviciilor sociale.

j)       conlucrează cu organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internaţionale în vederea susţinerii populaţiei aflate în dificultate.

k)     prezintă Consiliului raional şi MMPSF dări de seamă privind activitatea Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei,

 

Capitolul VI. Drepturile Direcţiei Asistenţă socialâ, tineret şi protecţie a familiei

 

14.  Pentru exercitarea funcţiilor sale, Direcţia Asistenţă socialâ, tineret şi protecţie a familiei este investită cu următoarele drepturi:

 

a)      să stabilească atribuţiile, normele de funcţionare a Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei , efectivul de personal de care este nevoie pentru soluţionarea problemelor sociale ale unităţii administrativ-teritoriale.

b)     să aprobe ordine privind realizarea atribuţiilor prevăzute de prezentul Regulament  şi deciziilor autorităţilor publice locale, ordinilor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodologice, dispoziţiilor MMPSF.

c)să apeleze la organele administraţiei publice locale şi centrale care au tangenţă cu domeniul asistenţei sociale pentru a contribui la implementarea politicilor şi strategiilor în domeniu precum şi la soluţionarea cazurilor beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială.

d)     să dezvolte şi să consolideze asistenţa socială la nivelul unităţii administrativ-teritoriale conform necesităţilor sociale identificate.

e)să organizeze activităţi de consolidare a competenţelor profesionale ale personalului angajat în Direcţia asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei.

f)  să solicite de la MMPSF materiale metodologice şi instrucţiuni de aplicare practică, precum şi organizarea periodică a instruirilor de formare profesională continuă pentru angajaţii Direcţiei asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei.

g)      să solicite organelor abilitate cu responsabilităţi de acreditare şi inspecţie a serviciilor sociale să ofere rapoarte de inspecţie cu specificarea lacunelor şi încălcărilor şi cu recomandări de eficientizare a activităţii.

h)     să formeze parteneriate locale cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, agenţii economici de la nivel naţional şi internaţional pentru a facilita procesul de implementare a strategiei locale de asistenţă socială şi de prestare a serviciilor de asistenţă socială.

i)     să înainteze organelor administraţiei publice locale şi structurilor ierarhic superioare  propuneri ce vizează eficientizarea asistenţei sociale pentru persoane şi grupuri aflate în dificultate.

j)   să introducă modificări în prezentul Regulament în funcţie de specificul local şi să-l aprobe la Consiliul raional.

 

Capitolul VII. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Asistenţă socialâ, tineret şi protecţie a familiei

 

15.  În cadrul Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei este angajat următorul personal:

a)      Şef  al Direcţiei Asistenţă socialâ, tineret şi protecţie a familiei - director al Fondului local de susţinere socială a populaţiei, Autoritate tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

b)     Contabil –şef al fondului local de susţinere a populaţiei.

c)Specialisti  principail în problemele persoanelor în etate şi cu disabilităţi.

d)     Specialist principal în problemele familie şi copilului în situaţii de risc.

e)Specialist principal în protecţia drepturilor copilului.

f)   Specialist superior în administrarea ajutorului social

g)      Specialist superior în problemele acordării ajutorului material persoanelor social-vulnerabile.

h)     Specialist principal în problemele tineretului

i)    Şeful serviciul de îngrijire socială la domiciliu.

j)  Şeful serviciul de asistenţă socială comunitară.

k)     felcerul-protezist.

l)    Contabil.

m)   Conducător auto

n)     personal auxiliar.

 

16.  Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei este condusă de Şef, care este desemnat şi eliberat din funcţie de Consiliul raional. Şeful Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei exercită următoarele funcţii principale:

 

a)      conduce întreaga activitate a Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei şi o reprezintă în raporturile cu MMPSF, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, instituţiile private şi persoanele fizice.

b)     ajustează şi dezvoltă atribuţiile specificate în prezentul Regulament în funcţie de specificul unităţii administrativ-teritoriale.

c)      asigură şi răspunde de crearea condiţiilor necesare pentru realizarea scopului şi obiectivelor de activitate ale Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei, în limitele competenţei acordate cu respectarea prevederilor legale.

d)     asigură organizarea activităţii în vederea implementării cadrului normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

e)      stabileşte atribuţiile funcţionale ale salariaţilor Direcţiei Asistentă socială, tineret şi protecţie a familiei.

f)       angajează şi eliberează personalul Direcţiei Asistentă socială, tineret şi protecţie a familiei ,în conformitate cu legislaţia

g)      asigură dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale personalului angajat.

h)     reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita competenţelor aprobate de organul ierarhic superior şi al Regulamentului.

17.  Şeful Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei este şi directorul executiv al Fondului de susţinere socială a populaţiei, care asigură administrarea eficientă a mijloacelor financiare şi valorilor materiale.

18.  Şeful Direcţiei Asistentă socială, tineret şi protecţie a familiei exercită funcţia de Autoritate tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului conform stipulărilor Codului Familiei.

19.  Contabilul-şef exercită următoarele funcţii principale:

a)      duce evidenţa contabilă a tuturor activităţilor realizate în cadrul Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei

b)     asigură evidenţa contabilă a mijloacelor extrabugetare a fondului local de susţinere socială a populaţiei şi evidenţa distribuirii ajutoarelor materiale şi umanitare persoanelor aflate în dificultate.

c)      participă la procesul de planificare bugetară.

20.  Specialiştii din cadrul Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile Direcţiei  Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei  descrise pe domenii de asistenţă socială.

21.  Serviciile instituite în subordinea Direcţiei Asistentă socială, tineret si protecţie a familiei sînt:

a)      Serviciul de îngrijire socială la domiciliu,

            - lucrători sociali

b)     Serviciul de asistenţă socială comunitară,

            - asistenţi sociali comunitari

c)      Serviciul protezare şi ortopedie.

d)     Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă

             - asistenţi parentali profesionişti

e)      Serviciul de asistenţă personală

             - asistenţi personali

f)       Serviciul social „Casă comunitară”

             - director/ psihopedagog

             - asistent medical

             - lucrători sociali/ infermieri

             - bucătar

g)      Serviciul social „Echipa mobilă”

                -   manager de caz

-          asistent social    1 unitate

-          psiholg  1 unitate

-          medic    1 unitate

-          contabil  0,25 unitate

-          şofer    1 unitate

22.  Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei poate institui servicii sociale noi reieşind din necesităţile unităţii administrativ-teritoriale, acţionând în mod autonom sau în parteneriat cu agenţii economici, organizaţiile ne-guvernamentale naţionale şi internaţionale.

 

Capitolul VIII. Raporturile de colaborare

 

23.  Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei stabileşte raporturi de colaborare cu  instituţiile şi organizaţiile:

a)         La nivel central se stabilesc raporturi de colaborare cu instituţiile şi organizaţiile ne-guvernamentale prestatoare de servicii sociale cu specializare înaltă.

b)     La nivelul doi al administraţiei publice locale Direcţia Asistenţă socialâ, tineret şi protecţie a familiei stabileşte relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:

-      Consiliul raional, inclusiv cu comisiile care activează în cadrul acestuia: Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului, Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate, Comisia teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe umane,

-      Casa teritorială de asigurări sociale,

-      Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă,

-      Direcţia învăţământ, tineret şi sport inclusiv cu Comisia medico-psiho-pedagogică din cadrul acesteia,

-      Instituţiile medicale din teritoriu: Spitalul raional, Centrul medicilor de familie inclusiv cu Comisia medicală consultativă din cadrul acestuia,

-      Oficiul de înregistrare a actelor stării civile,

-      Secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei,

-      Comisariatul de Poliţie, inclusiv cu Inspectoratul minori şi moravuri şi Secţia probaţiune din cadrul acestuia,

-      organele de drept (judecătoria, procuratura),

-      organizaţiile ne-guvernamentale, inclusiv cu organizaţiile prestatoare de servicii sociale,

-      altele

c)      La nivelul întîi al administraţiei publice locale Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei stabileşte relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:

-      Consiliile locale, inclusiv cu Comisia pentru protecţia drepturilor copilului,

-      primăriile, inclusiv cu primarul – Autoritate tutelară la nivelul întîi al administraţiei publice locale,

-      instituţiile de învăţămînt preşcolar şi şcolar,

-      medicii de familie,

-      poliţiştii de sector,

-      organizaţiile ne-guvernamentale locale, inclusiv cu organizaţiile prestatoare de servicii sociale,

-      biserica,

-      agenţii economici,

-      liderii comunitari,

-      altele

 

Capitolul IX. Monitorizarea şi evaluarea activităţii

 

24.  Direcţia Asistentă socială, tineret şi protecţie a familiei realizează monitorizarea serviciilor de asistenţă socială şi evaluarea impactului acestora asupra calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate.

a)      monitorizarea se realizează sistematic prin colectarea şi analiza datelor conform indicatorilor de monitorizare pentru fiecare serviciu în parte în baza formularelor elaborate de MMPSF. Datele pentru indicatorii de monitorizare sînt colectaţi de către personalul Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei în limita atribuţiilor de serviciu.

b)     evaluarea se realizează la o anumită perioadă şi urmăreşte identificarea efectelor şi impactului serviciilor de asistenţă socială asupra populaţiei vulnerabile la nivel teritorial. Evaluările sînt realizate de echipa de evaluare formată prin ordinul Şefului Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei. În dependenţă de scopul evaluării se stabilesc metodele, termenele şi grupurile ţintă cuprinse în procesul de evaluare.

25.  Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei este responsabilă de prezentarea către MMPSF a informaţiilor acumulate în rezultatul monitorizării şi evaluării la nivel teritorial, în forma şi intervalele stabilite.

 

Capitolul X. Finanţarea activităţii Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei

 

26.  Cheltuielile pentru realizarea activităţilor Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a  familiei, se finanţează din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, granturilor, sumelor oferite de donatori, neguvernamentale şi religioase, persoane fizice şi juridice, contribuţiile beneficiarilor, alte surse, conform legislaţiei.

27.  Personalul Serviciului de asistenţă socială comunitară şi Serviciului de îngrijire socială la           domiciliu beneficiază anual de echipament pentru realizarea obligaţiunilor funcţionale.

28.  Cheltuielile pentru călătoriile în transportul public a personalului Direcției Asistenţă socială şi protecţie a familiei, realizate în scop de serviciu şi întreţinerea serviciului sînt acoperite din mijloacele bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

 

Capitolul XI. Dispoziţii finale

 

29.  Reorganizarea şi lichidarea Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei se efectuează de către Consiliul raional cu acordul MMPSF.

30.  Administraţia publică locală de nivelul al doilea oferă pentru Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei un local adaptat şi dotat cu echipamentul necesar pentru desfăşurarea activităţilor ce permit organizarea activităţilor în grup şi lucrul individual cu beneficiarii.

 

Secratrul   Consiliului   raional                             P.Boicu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţia agricultură, alimentaţie şi implementarea tehnologiilor avansate

Secţia agricultură, alimentaţie şi implementarea tehnologiilor avansate

 

203 

 

Ermurachi Tamara

 

 Morari Leonid

 

Şef secţie

 

Specialist superior

 

2-27-67 

206

 Gnilenco  Oxana

 

 

Sîrbu Nadejda

Specialist Principal în problemele planificării şi dezvoltării producţiei animaliere   

Specialist Principal în reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastru 

 

                            

                                                   REGULAMENTUL 

                     Secției  Agricultură aprobat prin decizia Consiliului raional

                              Anenii Noi nr.01-02 din 07 februarie 2019

 

I. Dispoziţii generale

1.  Secția Agricultură  a raionului Anenii Noi (în continuare–Secție) este  subdiviziune a Consiliului raional şi este creată în scopul promovării şi implementării politicii  agrare și funciare a statului în raion.

2.    Regulamentul de funcţionare a Secției (în continuare Regulamentul) stabileşte funcţiile, sarcinile şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Secției.

3.    În activitatea sa Secția se călăuzeşte de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului RM, hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului RM, ordinile, directivele, programele, instrucţiunile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, serviciilor şi inspectoratelor Ministerului, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi prezentului Regulament.

4.    Secția  nu despune de statut de persoane juridice şi este subdeviziune a Consiliului   raional.

5.    În activitatea sa Secția se conduce de Legile Republicii Moldova, Hotărîrile Guvernului, ordinile şi instrucţiunile Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului,  cît şi de prezentul Regulament.

                                   II. Funcţiile de bază ale Secției

6.      Secția îşi organizează activitatea în conformitate cu directivele principale de realizare a  obiectivelor strategice ale politicii agrare aprobate de Guvernul Republici Moldova sau de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului şi exercită în acest scop următoarele funcţii:

· Promovarea politicii agrare și funciare a statului în raion;

·    Supraveghează respectarea normelor tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole în stare proaspătă sau prelucrate, şi a materiei prime agricole, precum şi utilizării factorilor de producţie aferenţi;

·    Monitorizarea stării social – economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar indiferent de forma de proprietate şi organizare juridică;

·    Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali de terenuri şi organizaţiilor obşteşti din zona rurală;

·    Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social – economică în sectorul agroalimentar al raionului;

·    Acordarea suportului necesar implementării programelor de utilizare a forţei de muncă în raion.

·    Dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglamentare a regimului proprietăţii funciare; 

·                  Ţinerea cadastrului funciar general; 

·                   Ţinerea monitoringului funciar.

III. Sarcinile Secției

7.    Întru exercitarea funcţiilor sale Secția îndeplineşte următoarele sarcini:

·    Promovarea politicii agrare și funciare în perioada postprivatizării, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate şi cooperarea proprietarilor indivi-duali, în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar, precum şi implementarea proiectelor investiţionale de profil ;

·    Asigurarea utilizării eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic şi ecologic, conform cerinţelor tehnologice de agricultură durabilă şi a resurselor naturale şi tehnologice agricole.

·    Monitorizarea pieţei resurselor şi produselor agroalimentare , necesităţilor şi capacităţilor de producţie, păstrare, prelucrare  şi distribuire a producţiei de profil şi a factorilor de producţie.

·    Organizarea infrastructurii raionale pentru prestarea serviciilor de colectare, aprovizionare şi desfacere a producţiei agroalimentare şi contracararea proceselor negative la monitorizarea acestor procese;

·    Coordonarea activităţii cu serviciile teritoriale şi descentralizate din raion în scop de control al comercializării în raion a materialului săditor, semincer şi reproductiv, a fertilizatorilor şi materialului de uz fitosanitar;

·    Asigurarea dezvoltării localităţilor rurale prin diversificarea activităţilor economice şi obşteşti în baza utilizării raţionale a resurselor umane locale în condiţiile protecţiei mediului natural şi cultural autohton;

·    Asigură protecţia agricultorilor, ca proprietari de resurse agricole, angajaţi sau manageri, contra insecurităţii informaţionale, fiscale, financiare, comerciale, patrimoniale, juridice, contra deposedării de pămînt sau patrimoniu şi de alt gen;

·    Gestionarea patrimoniului statului în societăţile economice cu cota de participare majoritară a statului;

·    Monitorizarea şi calcularea pierderilor în urma calamităţilor naturale ale agenţilor   economici din raion;

·    Asigură asistența tehnică și tehnologică, atît a agenților economici din sectorul agroalimentar, cît și proprietarilor individuali și organizațiilor obștești de profil;

·    Contribuie la dezvoltarea sistemelor de irigație și serviciului antigrindină;

·    Asigură monitorizarea folosirii terenurilor irigate din sistema de stat și irigația mică, inclusiv irigarea prin picurare;

·    Asigură implimentarea și dezvoltarea tehnologiilor postrecoltate, prin instalarea și modernizarea echipamentelor, proceselor  și tehnologiilor de procesare, uscare și congelare a fructelor și legumelor.

IV. Structura şi statele de personal ale Secției

8.    Structura Secției este următoarea:

Nr.

d/r

Denumirea funcţiei

Tipul funcţiei

Numărul de unităţi

1.

Şef  Secției

,,fpc”

1

2.

Specialist principal

,,fpe”

1

3.

Specialist

,,fpe”

1

4.

Specialist principal

,,fpe”

1

Total :

 

4

V. Atribuţiile funcţionale ale personalului Secției

9. Şeful Secției exercită următoarele atribuţii de serviciu:

·       Conduce întreaga activitate a Secției şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite Secției în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Regulament şi obiectivele strategice ale politicii agrare și funciare;

·       Asigură coordonarea activităţii Secției cu Consiliul raional şi cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului;

·       Poartă răspundere personală pentru aplicarea întocmai a normelor de structură şi de personal, aprobate pentru Secție;

·       Supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi normative privind promovarea politicii agrare și funciare în raion, precum şi implementarea diferitor programe postprivatizaţionale, de restructurare, cooperare şi integrare în sectorul agroalimentar al raionului;

·       Asigură planificarea şi dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar şi contribuie la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din raion;

·       Asigură elaborarea rapoartelor analitice lunare, trimestriale şi anuale de sinteză şi previzionare a situaţiei social–economice a sectorului agroalimentar și funciar al raionului;

·       Examinează şi controlează activitatea specialiştilor din cadrul Secției;

·       Asigură elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar și funciar, a instrucţiunilor şi regulamentelor de serviciu;

·       Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economici din raion prin intermediul mass – media, expoziţiilor, iarmaroacelor şi prin alte metode;

·       Asigură respectarea cerinţelor de atestare, autorizare, licenţiere şi certificare a produselor agroalimentare, a sistemelor agrotehnice efectiv aplicate, a utilajelor şi echipamentelor de prelucrare, de stocare sau depozitare, transportare şi ambalaj în scopul protejării consumatorului autohton şi de îmbunătăţire a calităţii producţiei respective;

·       Reprezintă Secția în relaţiile sale cu diferite organizaţii, instituţii şi întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa acesteia.

10. Specialistul principal - responsabil  pe problemele planificării şi dezvoltării în    domeniul agricol:

·       Monitorizează situaţia privind fertilitatea terenurilor cu destinaţie agricolă şi după caz, contribuie la ameliorarea bonităţii solului;

·       Monitorizează situaţia privind utilizarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agri-colă şi după caz, contribuie la contracararea utilizării iresponsabile a pămîntului;

·       Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu materiale de uz fitosanitar şi fertilităţii solului şi exercită controlul asupra comercializării şi utilizării acestora în raion;

·       Asigură implementarea şi monitorizarea mecanismelor adecvate de utilizare a sistemelor de agricultură durabilă şi eficientă, precum şi de sporire a fertilităţii solului prin metode şi măsuri agrotehnice, agrochimice, de organizare şi amenajare a teritoriului, inclusiv întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor hidroameliorative şi de conservare a solului, de menţinere a echilibrului ecologic, de valorificare a rezervelor de apă, inclusiv minerală.

·       Supraveghează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole:

·       Contribuie la monitorizarea situaţiei privind utilizarea resurselor naturale agricole şi a sistemelor agrotehnice;

·       Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu seminţe şi materialul săditor de calitate, fertilizanţi şi produse de uz fitosanitar;

·       Asigură aplicarea realizărilor ştiinţei agricole şi agroeconomice naţionale şi internaţionale în sectorul agroalimentar întru sporirea competitivităţii producţiei.

·       Asigură promovarea agriculturii organice în localităţile raionului prin creşterea suprafeţelor cultivate după modul de producţie agroalimentară ecologică.

11. Specialistul   - responsabil pe problemele planificării şi dezvoltării în domeniul   zootehniei și producţiei  animaliere:

·    Promovează în raion sarcinile politicii agrare în sectorul zootehnic ;

·    Supraveghează respectarea normelor juridico - administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor animaliere proaspete şi prelucrate ;

·    Monitorizează starea social - economică şi ecologică a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor animaliere şi a factorilor de producţie ;

·    Elaborează programele de dezvoltare a ramurilor din sectorul zootehnic, instrucţiunile şi regulamentele de serviciu ;

·    Asigură respectarea în raion a cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea  producţiei animaliere ;

·    Contribuie la elaborarea sintezelor şi prognozelor (previziunilor) lunare, trimestriale şi anuale privind dezvoltarea sectorului zootehnic al raionului ;

·     Asigură aplicarea realizărilor ştiinţei zootehnice naţionale şi internaţionale în sectorul zootehnic al raionului întru sporirea competitivităţii producţiei animaliere

·    Coordonează în fiecare localitate reproducţia animalelor cu deschiderea punc-telor de însămînţare artificială a animalelor şi de tratare a maladiilor la animale;

·    Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu animale de prăsilă şi material reproductiv;

·    Contribuie, în comun cu specialiştii din alte domenii, la rezolvarea problemelor producerii nutreţurilor;

·    Asigură organizarea şi înnoirea tehnologică a fermelor zootehnice.

4.        Specialist principal - responsabil pe problemele funciare şi cadastru.

·       Ţinerea evidenţei funciare a tuturor categoriilor de terenuri, a cadastrului şi monitoringului funciar pe teritoriul raionului şi prezentarea dărilor de seamă cu privire la disponibilitatea şi folosirea terenurilor conform formelor şi în termenele stabilite de organele ierarhic superioare.                             

·       Participarea la elaborarea, realizarea şi îndeplinirea programelor de stat de folosire raţională şi protecţie a terenurilor, restabilirea solurilor, îmbunătăţirea mediului ambiant.

·       Studierea fondului funciar a tuturor deţinătorilor de teren în scopul folosirei lui raţional, evidenţa unor noi terenuri utile pentru valorificare şi a terenurilor care nu se folosesc conform destinaţiei sau cu încălcarea cerincelor stabilite de legislaţie.

·       Organizarea şcolarizării specialiştilor primăriilor, întrepriderilor agricole şi a altor deţinători de terenuri în chestiuni de reglementare a regimului proprităţii funciare, dreptului funciar ş.a.

·       Participarea în lucrul comisiilor pentru darea în exploatare şi casare a terenurilor irigate, desecate, terenurilor nou însuşite şi recultivate şi a altor obiecte şi construcţii (drumuri, obiecte industriale şi alte).

·       Să i se prezinte fără plată de la autoritățile publice locale, întreprinderi și organizații documentele, materialele şi informaţia necesară pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite.

·       Să primească de la primăriile satelor şi oraşului darea de seamă funciară la data de 01 ianuarie.

·       participe în lucrul comisiilor pentru darea în exploatare a terenurilor ameliorate şi recultivate, a fîşiilor de protecţie, a construcţiilor hidrotehnice şi altor obiecte, ce se construiesc cu scopul folosirii raţionale şi protecţiei terenurilor, precum şi a drumurilor, obiectivelor industriale, etc.

Capitolul VI.  Organizarea activităţii Secției

5.         Pentru angajaţi se stabileşte o săptămînă de muncă cu durată normală.

  14. Locul de muncă al funcţionarilor Secției  Agricultură se consideră sediul Consiliul    

        raional. Părăsirea locului de muncă de către funcţionari se admite numai cu

        învoirea conducătorului.

 15. Activitatea Secţiei ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se    

       efectuează în corespundere cu legea  privind petiţionarea.

       Audienţa  cetăţenilor  se efectuează după cum  urmează:

       Şeful Secției:  în fiecare zi de luni  între orele  9-1200 ; 

       Specialiştii Secţiei zilnic.                                                         

16. Consfătuirile operative se desfăşoară în fiecare zi de luni ora  900 – 930.

VII. Dispoziţii finale

17. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a  

     personalului Secţiei, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare   

     şi de prezentul regulament.

18. Obligaţiunele de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Secţie se  

     elaborează în conformitate cu regulamentul dat.

19.  Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii

      Secţiei numai cu încuviinţarea şefului Secţiei sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia.

20.  Încălcarea prezentului regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespun-  

     zătoare de sancţionare.

21.  Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai

        prin decizia Consiliului raional.

 

Secretarul  CR                                       P.Boicu

 

Secţia construcţii

 

Secţia construcţii

308

Jizdan Valentin

Şeful secţiei

2 – 25 – 11

308

Croitor Anatolie

 

Spec.princ. în construcţii

 

2 – 25 – 11

 

 

 

 

310

Gore  Axenia

            Gîncu Valeria

Arhitect–şef  al  raionului

 Specialist superior

2-25-11 

 

e-mail:dezvoltare regională@mail.ru

 

 

REGULAMENTUL

de funcţionare al  Secţiei  construcţii a raionului Anenii Noi

 

I.                  Dispoziţii generale

1.       Secia Construcii a raionului Anenii Noi (în continuare – Secţia) este subdiviziune a Consiliului raional şi este constituită pentru asigurarea operaionalităii procesului de implementare şi realizare a Strategiei de dezvoltare naională şi regională întru dezvoltarea  infrastructurii în raion.

2.       Regulamentul de funcţionare a Seciei (în continuare –Regulamentul) stabileşte funcţiile, sarcinile şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Secţiei.

3.       În activitatea sa Secţia se călăuzeşte de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului RM, hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului RM, ordinile, directivele, programele, instrucţiunile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerul Econo-miei şi Infrastructurii, serviciilor şi inspectoratelor Ministerului, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi prezentului Regulament

4.       Secia îi desfăoară activitatea în colaborare cu autorităile administraiei publice locale, agenii economici, direciile şi secţiile Consiliului raional, având la bază principiile autonomiei, legalităii, transparenei i colaborării în rezolvarea problemelor de interes raional.

II.               Funcţiile de bază ale Secţiei

5.       Secţia îşi organizează activitatea în conformitate cu directivele principale de realizare a obiectivelor strategice ale politicii dezvoltării  infrastructurii în raion aprobate de Consiliul raional, de Guvernul Republici Moldova sau de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi  Mediului,  Ministerul Economiei  şi Infrastructurii  şi exercită în acest scop următoarele funcţii:

·        Promovează politica dezvoltării infrastructurii în raion prin participarea la elaborarea proiectelor investiionale în conformitate cu programele de dezvoltare.

·        Promovează politica statului în domeniul urbanizmului şi amenajării teritoriului în raionul Anenii Noi, execută controlul asupra disciplinei în urbanism.

·        Elaborează programe raionale privind construcţia, reconstrucţia şi reparaţia instituţiilor publice bugetare.

·        Promovează elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul  bugetar în toate primariile şi instituţiile bugetare, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia de dezvoltare echitabilă în sectorul infrastructurii  raionului prin atragerea investiiilor locale şi străine.

·        Supraveghează elaborarea şi realizarea documentaiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobarea modului de utilizare.

·        Supraveghează respectarea normelor juridice şi administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de  construcţie, reparaţie a obiectelor publice, de  gospodărie  comunală,  reparaţia  şi  întreţinerea  drumurilor  publice  locale.

·        Exercită atribuiile de supraveghere tehnică în perioada construciei şi exploatării obiectelor.

·        Promovează politica tehnică şi strategia statului în domeniul întreinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare a drumurilor şi altor obiecte de menire comunală.

·        Promovează elaborarea şi realizarea măsurilor ce ţin de eficiena energetică, implementarea tehnologiilor performante în utilizarea surselor netradiţionale şi renovabile, a sistemelor de evidenţă comercială şi a sistemelor de reglare automatizată a consumului de energie.

·        Acordă asistenă metodologică şi practică autorităţilor publice locale în domeniul de competenţă.

III.           Sarcinile Secţiei

6.       Întru exercitarea funcţiilor sale Secţia îndeplineşte următoarele sarcini:

6.1.în domeniul elaborării şi implementării Strategiei de dezvoltare teritorială,

      planului operaional şi a planului anual de dezvoltare:

a)  analizează situaţia social-economică şi problemele din teritoriul de dezvoltare respectivă în raion;

b)  contribuie la consolidarea capacităţilor grupurilor teritoriale pentru planificarea şi luarea deciziilor strategice;

   c) coordonează procesul de ajustare a Strategiei de dezvoltare regionala, a planului operaţional cu Strategia Naţională  de Dezvoltare, cu planurile  sectoriale ce ţin de dezvoltarea raionului;

   d) monitorizează şi evaluează implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului;

 e) organizează implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a planului   operaional în atragerea investiţiilor financiare din Fondul naţional pentru dezvoltare, din surse investiţionale ale donatorilor străini.

  6.2. în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului:

   a) contribuie la consolidarea capacităţilor autorităţilor locale în dezvoltarea  urbanismului şi amenajarea teritoriului;

    b)suprveghează elaborarea şi realizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobă modul de utilizare a terenurilor, regimul de construire şi funcţiile urbanistice ale obiectelor amplasate pe terenurile unităţilor administrative.

  6.3. în domeniul programelor si proiectelor regionale:

   a) contribuie la consolidarea capacităţilor autorităţilor locale şi organizaiilor neguvernamentale implicate în dezvoltarea regională privind identificarea, efectuarea studiului de fezabilitate şi a design-ului de proiecte;

   b) elaborează proiectul programului investiţional anual şi asigură realizarea lui după aprobarea de Consiliul raional;

   c) consolidează şi mobilizează ideile de proiecte teritoriale;

   e) propune idei de proiecte, oferă suport logistic privind elaborarea conceptele  de proiect.

   6.4. în domeniul finanţelor şi  finanţării:

    a) coordonează planul operaţional cu mijloacele financiare locale, raionale, naţionale, internaţionale;

    b) asigură implementarea şi finanţarea programelor şi proiectelor de  dezvoltare aprobate de Consiliul raional;

    c) atrage mijloace nebugetare pentru implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a programelor şi a proiectelor viabile în raion, conform Strategiei SE raională;

    d) cooperează cu comunitatea donatorilor activi în regiunea de dezvoltare respectivă ;

    e) atrage investitori locali şi străini ;

    f) consolidează capacităţile actorilor dezvoltării regionale în raion;

   g) consolidează capacităile în domeniul pregătirii aplicaţiilor la proiect pentru instituţiile şi organizaţiile eligibile.

    6.5. în domeniul cooperării intraregionale şi interregionale, precum şi

          internaţionale :

     a) coordonează activităţile ce ţin de dezvoltarea regională cu autorităţile publice centrale şi locale, asociaţiile obşteşti, alte instituţii şi organizaţii  din cadrul societăţii civile şi sectorului privat;

     b) susţine iniţiativele transregionale şi transfrontaliere;

     c) promovează dezvoltarea regională în raion şi în ţară;

   d) sprijină iniţiativele ce ţin de dezvoltarea localităţilor ţi suport logistic la compartimentul dezvoltare locală;

     e) exercită funcţiile şi sarcinile atribuite de Consiliul raional şi de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în cazul alocării de către acetea a resurselor financiare necesare;

     f) exercită şi alte împuterniciri prevăzute de legislaţie.

     6.6. în domeniul organizaţional :

     a) elaboreaza documentele ce urmează a fi discutate, avizate şi/sau aprobate de   Consiliul raional;

     b) acorda suport informational, metodologic şi consultativ APL şi societăţii civile din raion privind dezvoltarea echilibrată şi durabilă  a raionului;

      c)monitorizează informaţia privind dezvoltarea regională în teritoriul

         raionului;

   d)exercită atribuţiile de investitor (beneficiar) în domeniul construcţiilor publice locale pe teritoriul raionului, inclusiv supravegherea respectării Legii privind Calitatea în construcţii şi bazei normative în perioada construcţiei şi exploatării;

      e) participă la stabilirea orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a localităţilor, precum şi la amenajarea teritoriului raionului;

      f) acordă ajutor consiliilor locale ale comunelor şi satelor raionului la

         fundamentarea şi elaborarea programelor pe termen lung, mediu şi scurt  pentru lucrările publice de interes local; 

      g) contribuie la întocmirea temelor de proiectare privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor publice prin care se desfăşoară licitaţiile din bugetele locale;

      h)urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor legale la încredinţarea spre proiectare şi executare a lucrărilor publice pe teritoriul raionului, controlează respectarea prevederilor actelor normative în exploatarea sistemelor de servicii comunale;

       i) promovează politica tehnică şi strategia statului în domeniile întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare şi gaze naturale, a drumurilor şi a  altor obiecte de amenajare a teritoriului raional;

       j) iniţiază acţiuni de pregătire, fundamentare şi promovare a unor programe şi  proiecte de dezvoltare prioritare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare, a drumurilor şi altor obiective de menire comunală;

  k) acordă cu alte Secţii şi Direcţii ale Consiliului raional ajutor practic întreprinderilor la implementarea tehnologiilor noi în construcţii şi gospodăria locativ-comunală, utilizarea raţională a  surselor energetice;

      l) asigură pregătirea obiectelor şi sistemelor de menire locativ-comunală pentru funcţionarea lor stabilă, inclusiv în perioada de toamnă-iarnă;

     m) asigură elaborarea şi realizarea măsurilor ce ţin de eficienţa  energetică, implementarea tehnologiilor  performane  în  utilizarea  surselor netradiţionale şi  renovabile, a sistemelor de evidenţă comercială şi a sistemelor de reglare automatizată a consumului de energie;

     n) iniţiază şi participă în condiţiile legii, la procesul asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, colaborînd de asemenea cu agenţii economici  din ţară şi din străinătate în scopul unor  acţiuni sau lucrări  de interes comun;

      o)colaborează cu alte secţii şi direcţii din cadrul Consiliului raional pentru aducerea la îndeplinire a oricăror alte atribuţii ce-i revin consiliului din legi, hotărîrii sau din alte acte normative şi dispoziţii generale ce ţin de competenţa ei;

      p)colaborează cu MEI, MADRM şi alte organe centrale interesate, privind politica în domeniul de activitate a sectiei, inclusiv cadrul legislativ şi normativ.

IV.           Structura şi statele de personal ale Seciei

7.     Structura şi statele de personal ale Seciei sunt aprobate prin decizia Consiliului raional 07-10 din 20.12.2018 în baza organigramei şi statelor – tip de personal aprobate de Guvernul RM.

 

                  Structura Seciei este următoarea:

Nr.

d/r

Denumirea funcţiei

Tipul funcţiei

Numărul de unităţi

1

Şef  Secţie

,, fpc”

1

2

Specialist principal în construcţii

,, fpe”

1

3

Specialist superior (responsabil de domeniul drumurilor)

,, fpe”

1

4

    Arhitect -şef

„ fre”

1

 

Total

 

4

V. 

VI.           Atribuţiile funcţionale ale personalului Secţiei

Şeful  Secţiei exercită următoarele atribuţii de serviciu:

-   Organizează activitatea Seciei în baza prevederilor legislaiei în vigoare şi actele normative care reglementează raporturile în domeniu;

-  Prin intermediul conlucrării cu serviciile desconcentrate în teritoriu şi cu Administraia Publică Locală promovează politica de modernizare a ramurii construcii i implementarea tehnologiilor moderne;

-    Organizează activitatea Seciei în baza prevederilor legislaiei în vigoare şi actelor normative care reglementează activitatea în domeniul: construciei, gospodăriei comunale, construcia şi exploatarea drumurilor, construcia şi exploatarea reelelor de gaze naturale;

-   Coordonează actele  de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele social publice raionale;

-   În activitatea permanentă cu colegii de serviciu motivează necesitatea de instruire tehnico-profesională, cunoaterea cadrului legal şi regulamentelor din domeniile de activitate, respectarea normelor şi standartelor în vigoare;

-     Elaborează documente ce urmează a fi discutate, avizate şi/sau aprobate de CR;

- Alte acţiuni detaliate în regulamentul aprobat de Consiliul raional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Specialistul principal în construcţii - responsabil de construcţia, reconstrucţia,  reparaţia obiectelor de menire socială şi exploatarea lor;

- Participă în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la organizarea şi desfăurarea procedurii de achiziţionare a lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

- Implementează  realizarea lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-  Analizează şi organizează procedura de avizare şi aprobare de către autorităţile administraţiei publice locale a lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-  Implementează în condiţiile legii, controlul asupra respectării reglementărilor în vigoare a lucrărilor de construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu;

-  Elaborează planuri operative, programe de reparaţie a obiectelor;

- În comun cu specialiştii din Secie, după necesitate acordă consultaţii tehnice administraţiei publice din localităţile raionului;

- Ţine evidenţa temelor de proiectare privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor  publice prin care se desfăşoară licitaţiile din bugetele locale;

- Acordă cu alte Secţii şi Direcţii ale Consiliului rational, ajutor practic întreprinderilor la implementarea tehnologiilor noi în construcţii şi gospodăria locativ-comunală, utilizarea raţională a surselor energetice;

-  Asigură  pregătirea obiectivelor şi sistemelor de menire locativ-comunală pentru funcţionarea lor  stabilă, inclusiv  în  perioada  de  toamnă-iarnă;

- Colaborează cu MADRM, MEI şi alte organe centrale interesante privind politica în domeniul de activitate a Secţiei, inclusiv cadrul legislativ şi normativ.

Specialist  superior (responsabil de  domeniul drumurilor) - responsabil de  construcţia, reparaţia şi întreţinerea pe timp de vara şi iarnă a drumurilor, străzilor podurilor şi locurilor publice din raion.

- Participă în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la organizarea şi desfăurarea procedurii de achiziţionare a lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-  Elaborarea şi realizarea lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

-  Analizează şi organizează procedura de avizare şi aprobare de către autorităţile administraţiei publice locale a lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora;

- Implementează în condiţiile legii, controlul asupra respectării reglementărilor în vigoare a lucrărilor de construcţii a drumurilor, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie ale acestora, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu;

-    Elaborează planuri operative, programe de reparaţie a  drumurilor;

-  Coordonarea verificării proiectelor de construire a drumurilor, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele social culturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Arhitect – şef – realizează  politicile statului în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în raionul Anenii Noi, execută controlul asupra disciplinei în urbanism;

- execută,  în conditiile legii, controlul asupra respectării reglementărilor în vigoare în urbanism şi amenajarea teritoriului la nivel raional, oraenesc, sătesc în procesul realizării documentaiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu ale Inspeciei de Stat în Construcii;

- avizarea proiectelor de construcie, reconstrucie, modificare, extindere sau reparare de orice tip cu condiiile stipulate în autorizaia respectivă;

- urmarete ca în planul urbanistic general să fie prezentată strategia priorităilor, reglementările urbanistice, privind utilizarea raională a terenurilor şi construciilor din localităţi.                                                                                                                                                        

                                               VI. Dispoziţii finale

11. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Sectiei, drepturile şi obligaţiile lui sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.

12. Obligaţiunile de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Secie se elaborează în conformitate cu regulamentul dat.

13. Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii Seciei numai cu încuviinţarea şefului Secţiei sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia.

 14. Încălcarea prezentului regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespun-zătoare de sancţionare conform cadrului legal.

15. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.

Конецформы

                                                       

Secretarul   CR                        P.Boicu

 

             

 

Social

Economic

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]