User Registration

or Cancel
Ora: 12:07

Proiect: Cu privire la aprobarea unor regulamente de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2017

 Propunerile pot fi remise secretarului consiliului raional Anenii Noi la emailul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la serviciul tineret şi sport la emailul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PROIECT

DECIZIE  nr.______

din          februarie                 2017

 

Cu privire la aprobarea unor regulamente de organizare a concursurilor

pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2017

 

În scopul susţinerii sectorului asociativ de tineret din raionul Anenii Noi, în conformitate cu preveerile Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu prevederile Legii nr.  215 din  29.07.2016 cu privire la tineret, Hotărîrii Guvernului nr.1213 din 27.12.2010 privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret, Hotărîrii Guvernului nr. 1006 din  10.12.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1151 din 02.09.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, în baza deciziei consiliului raional Anenii Noi nr. 05-02 din 24 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 și planului de activitate al serviciului tinert și sport pentru domeniul tineret pentru anul 2017, Consiliul raional Anenii Noi

DECIDE:

1.     A aproba Regulamentul de organizare şi desfășurare a concursului de finanțare a  proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2017 conform anexei nr. 1 la prezenta decizie.

2.     A aproba Regulamentul de organizare şi desfășurare a concursului raional de tineret ”Localitatea mea” conform anexei nr. 2 la prezenta decizie.

3.     A aproba Regulamentul de organizare şi desfășurare a programului raional de susținere și promovare a inițiativelor de afaceri ale tinerilor din raionul Anenii Noi conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.

4.     A aproba Regulamentul de organizare şi desfășurare a Festivalului tineretului conform anexei nr. 4 la prezenta decizie.

5.     A aproba regulamentul de organizare şi desfășurare a concursului de promovare a tinerelor talente din raionul Anenii Noi conform anexei nr. 5 la prezenta decizie.

6.     Cheltuielile aferente desfășurării activităților stipulate la pct. 1-5 ale prezentei decizii se vor încadra în limitele bugetuui de tineret aprobat prin deciziei consiliului raional Anenii Noi nr. 05-02 din 24 noiembrie 2016.

7.     Responsabil de executarea prezentei dispoziţii se desemnează dl Octavian Zelinski, specialist principal Serviciul Tineret şi Sport.

8.     Controlul asupra executării prezentei dispoziţii este încredinţat dnei Natalia Procopii-Scobioală, vicepreşedinte al raionului.

         

Preşedintele ședinței                                                                       _________________________

 

Secretarul Consiliului raional Anenii Noi                                     Petru Boicu


Anexă nr. 1

la Decizia consiliului raional Anenii Noi

nr._____ din_________________2017

Cu privire la aprobarea unor regulamente

 de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2017

 

Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de finanţare a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2017

 

Prezentul Regulament este elaborate în concordanţă cu Legea nr.  215 din  29.07.2016 cu privire la tineret, cu Hotărîrea Guvernului nr. 1213 din 27.12.2010 privind privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret, cu Hotărîrea Guvernului nr. 1006 din  10.12.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia

 

În sensul actelor normative nominalizate mai sus, următorii termeni se definesc după cum urmează:

 

Dispoziţii Generale

 

  În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:

 

a) Organizație neguvernamentală de tineret/grup de tineret – organizaţie necomercială constituită conform legii/grup informal de tineri, în care tinerii constituie 2/3 din numărul de membri și din componenţa organelor de conducere, iar scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalității tinerilor și integrarea lor în viața publică.

b) Program şi proiect raional pentru tineret – complex de acţiuni şi măsuri pentru tineret care contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale tinerilor şi la dezvoltarea iniţiativelor acestora;

c) Activitate pentru tineret – congrese, conferinţe, schimburi de experienţă bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întîlniri oficiale, seminare, cursuri de instruire, forumuri, concursuri, emisiuni radio şi televizate, publicaţii de tineret şi alte acţiuni similare consacrate problemelor tineretului;

d) Parteneriat - relație de cooperare/ colaborare între autoritatea finanțatoare și beneficiar, statuată printr-un contract care stabilește responsabilitățile fiecărei părți întru realizarea activităților de tineret;

e)  Contribuție proprie –aportul financiar al beneficiarului contractului de finanțare;

f)  Autoritate finanțatoare – consiliul raional Anenii Noi, care are calitatea de executor primar de buget, în condițiile legii;

g)  Finanțare – alocație financiară din bugetul raional, în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor ce țin de realizarea de către organizațiile neguvernamentale și grupurile neformale de tineret, a altor forme juridice de organizare a activităţii de tineret, a programelor și/ sau proiectelor pentru tineret;

h)  Solicitant – organizație neguvernamentală sau grup neformal de tineret, alte forme juridice de organizare a activităţii de tineret, care activează pe teritoriul raionului Anenii Noi,  care solicită susținerea financiară pentru implementare unor programe și/ sau proiecte destinate îmbunătățirii condițiilor sociale ale tinerilor și dezvoltării inițiativelor acestora;

i)  Beneficiar  solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

j)  Activitate generatoare de profit – activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;

k)  Cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțare;

l)   Contract de finanțare – contract încheiat în condițiile legii, între autoritatea publică, numită în continuare autoritate finanțatoare, şi un beneficiar.

 

1.                  Prezentul regulament stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare pentru domeniul tineret de la bugetul raional Anenii Noi.

2.                  Finanțările acordate se vor utiliza numai pentru programele și proiectele de interes public inițiate și organizate de solicitant.

Domeniul de aplicare

 

3.                   Domeniile de finanțare vor fi stabilite anual în baza documentelor de politici în vigoare și vor fi publicate în anunțul de lansare a concursului de proiecte. La finanțarea anuală a proiectelor de tineret se recomandă a lua în considerare următoarele tematici:

            Participarea tinerilor la viaţa societăţii:

-                     Participarea economică

a1)  promovarea instruirii antreprenoriale, proiecte eligibile: campanii, cursuri, concursuri, simpozioane, seminarii;

a2)  stimularea creativităţii tinerilor, proiecte eligibile: campanii, tabere, festivaluri, cursuri, concursuri, tîrguri, simpozioane, seminarii, mese rotunde, bănci de date, pagini web.

-                      Participarea civică

 b1) sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat, proiecte eligibile: campanii, emisiuni de radio şi/sau televiziune, publicaţii, caravane, tabere, simpozioane, seminare, mese rotunde, traininguri, târguri de proiecte, târg de joburi, expoziţii.

b2) facilitarea consultării între autorităţile centrale şi locale şi structurile reprezentative de tineret,  proiecte eligibile: campanii, caravane, simpozioane, seminarii, mese rotunde.

-                      Participarea culturală

c1) sprijinirea şi stimularea  creativităţii culturale, proiecte eligibile: campanii, tabere, festivaluri,  cursuri, concursuri,  simpozioane, seminarii, mese rotunde, expoziţii, lansări de carte.

-                      Participarea la educaţie

d1) dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale pentru tineri, proiecte eligibile:evenimente, concursuri, simpozioane, seminarii, traininguri, mese rotunde;

d2) dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism pentru tineri, proiecte eligibile: evenimente, tabere, concursuri.

-  Reducerea factorilor de risc  care conduc la marginalizare şi excludere socială

e1) dezvoltarea şi diversificarea de programe/acţiuni de prevenire şi combatere a factorilor de risc, în vederea reducerii numărului de tineri aflaţi în situaţie de risc, proiecte eligibile: campanii, tabere, festivaluri, cursuri, concursuri, simpozioane, seminarii, mese rotunde.

e2)  promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării în rândul tinerilor, proiecte eligibile: campanii, tabere, festivaluri, cursuri, simpozioane, seminare, mese rotunde, pagini web.

e3)  prevenirea şi combaterea şomajului, devianţei şi delincvenţei juvenile, proiecte eligibile: tîrguri de job-uri, cursuri, simpozioane, seminarii, mese rotunde.

 

Principii de atribuire a contractelor de finanțare:

 

4.                  Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare sunt:

a)                  Libera concurență – asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;

b)                 Transparența – punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare;

c)                  Diversitatea și pluridisciplinaritatea – tratamentul nedescriminatoriu al solicitanților  reprezentanți ai diferitelor domenii, reprezentare teritorială, precum și promovarea diversității și abordare multidisciplinară;

d)                 Neretroactivitatea – excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare.

e)                  Susținerea debutului – încurajarea inițiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat recent înregistrate, respective înființate, pentru a desfășura activități în domeniul tineretului.

5.                  Criteriile de selecție și criteriile de atribuire a contractului de finanțare, vor fi aplicate în mod nedescriminatoriu, astfel încît orice solicitant să aibă șanse egale înainte de finanțare.

 

Finanțarea

 

6.                  Bugetul total al concursului pentru finanțarea în anul 2017 a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi, în limita sumelor alocate prin decizia nr. 05-02 din 24 noiembrie 2016, este stabilit în sumă de 80000-00 (optzeci mii lei 00 bani), conform devizului pe categorii de cheltuieli:

 

 

Cod ECO: 222400 Servicii de transport, lei 5000-00

Cod ECO: 222990 Servicii neatribuite altor alineate, lei 5000-00

Cod ECO: 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou, lei, 5000-00

Cod ECO: 253000 Subsidii acordate organizaţiilor obşteşti, lei, 65000-00

TOTAL: 80000-00 lei

7.                  Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între părți, însă nu mai mult de 8000 de lei per proiect oferiţi din bugetul raional solicitanţilor de finanţare. Acordarea finanțărilor este condiționată de existența contribuției proprii din partea beneficiarului de cel puțin 20 la sută  din valoarea totală a proiectului.

8.                  Finanțarea din sursele bugetare pentru acoperirea parțială a unui program sau proiect se efectuează în baza unui contract încheiat între părți.

9.                  Pentru același program/proiect, un beneficiar nu poate contracta decît o singură finanțare de la aceași autoritate finanțatoare.

10.              Programele și proiectele de interes public vor fi selectate pentru finanțare din contul și în limita alocațiilor bugetare prevăzute anual în acest scop.

11.              Concursul se desfășoară în perioada 1 martie 2017 – 31 decembrie 2017.

 

Procedura de solicitare a finanțării

 

12.              Atribuirea contractelor de finanțare se face pe baza selecției de oferte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare din bugetul public, prin selectarea acestuia de comisie, cu respectarea principiilor prevăzute.

13.              Sesiunea de selecție de oferte se desfășoară în următoarele etape:

a)                  Publicarea anunțului;

b)                 Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție;

c)                  Selecția ofertelor;

d)                 Comunicarea publică a rezultatelor selecției;

e)                  Soluționarea contestațiilor.

14.              Pentru a putea participa la selecție, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)                  Să dețină statutul de instituție publică, asociație obștească sau grup neformal de tineret, în conformitate cu prevederile acestui regulament, cît și alte prevederi legale în vigoare;

b)                 Nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;

c)                  A respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare anterioare.

15.              Documentația de solicitare a finanțării se va depune la cancelaria autorității publice pe toată durata anului 2017.

16.              Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

17.              Bugetul proiectului va fi prezentat exclusive în lei (moldovenești) şi va rămîne ferm pe toată durata de indeplinire a contractului de finanțare.

18.              Documentația solicitanților va conține actele prevăzute mai jos:

a)                  Formularul de solicitare a finanțării, conform anexei nr. 3;

b)                 Bugetul detaliat al programului/proiectului.

c)                  Dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți:

-                     Scrisori de intenție din partea terților;

-                     Contracte de sponsorizare;

-                     Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;

d)                 Statutul și certificatul de înregistrare fiscal și actele adiționale după caz;

e)                  Documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autorități publice, organizații guvernamentale și neguvernamentale, dacă este cazul;

f)                  CV-ul coordonatorului de proiect;

g)                 Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat;

h)                 Declarații completate de imparțialitate, conform anexei nr. 2. 

i)                   Alte documente considerate relevante după aplicant;

19.              Documentația se depune în plic închis, în ordinea prezentată la punctul 18

 

Criteriile de acordare a finanțărilor

 

20.              Toate solicitările primite vor fi examinate. Dintre acestea vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

a)                  Programele/proiectele sunt de interes public;

b)                 Programele/proiectele sunt din domeniul tineretului;

c)                  Documentația care însoțește cererea conține actele prevăzute la punctul 18;

d)                 Justificarea programului/proiectului în raport cu necesitățile, prioritățile și strategia națională în domeniul tineretului.

e)                  Este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării prin:

-                     Experiența în domeniul administrării altor programe/proiecte în domeniul tineretului;

-                     Căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor sunt clar descrise;

-                     Capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului/proiectului la nivelul propus;

-                     Experiență de colaboarare, parteneriat cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate după caz.

21.              Nu sunt selectați solicitanții aflați în una din următoarele situații:

a)                  Documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile pct.18;

b)                 Au conturile bancare blocate;

c)                  Solicitanții nu au respectat un contract de finanțare anterior;

d)                 Solicitanții au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară;

e)                  Solicitanții nu și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor și contrubuțiilor către bugetul de stat, bugetul local precum și bugetul asigurărilor sociale.

f)                  Solicitanții care nu fac dovada contrubuției proprii de cel puțin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.

g)                 Solicitările nu respectă principiul neretroactivității.

22.              Toate cererile selecționate vor fi supuse evaluarii.

 

Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare și selecționare

 

23.              Evaluarea și selecționarea solicitărilor se va face de către comisia de examinare și  selectare stabilită.

24.              Componența nominală a comisiei se va face publică după încheierea sesiunii de selecție.

25.              Comisia va fi formată dintr-un număr de 5 persoane, după cum urmează: vicepreşedintele raionului responsabil de domeniul tineret, specialistul consiliului raional în domeniul tineret, 2 consilieri raionali, cu experienţă în domeniul de tineret, precum şi un reprezentant al consiliului raional al elevilor şi tinerilor.

26.              Autoritatea publică finanțatoare stabilește calendarul de organizare a concursurilor de selecție în perioada cuprinsă între lunile ianuarie și septembrie, în dependență de prioritățile stabilite în politica de tineret și bugetul alocat anual pentru finanțarea programelor și proiectelor de tineret.  

27.              Preşedintele comisiei de evaluare și selecționare este vicepreşedintele raionului, responsabil de sectorul de tineret.

28.              Președintele comisiei va asigura desemnarea nominală a membrilor comisiei, convocarea și prezența membrilor comisiei.

Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul autorității publice prin ordinul preşedintelui comisiei. Secretarul comisiei nu are drept de vot.

29.              Fiecare membru al comisiei va semna o declarație de imparțialitate, potrivit modelului din anexa nr. 1.

30.              Deciziile comisiei sunt adoptate prin votul majorității membrilor.

 

Procedura evaluării și selectării proiectelor

 

31.               Documentațiile de solicitare a finanțării vor fi communicate de urgență secretariatului comisiei de evaluare și selecționare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentațiile înregistrate după termenul limită, dacă acesta este stabilit. Acestea vor fi returnate solicitantului nedeschise.

32.              Documentația de solicitare a finanțării este analizată de către membrii comisiei de evaluare și selecționare în termenul stabilit prin anunțul de participare și va fi notată potrivit criteriilor de evaluare prezentate mai jos și conform anexelor nr. 5 și 6 care prezintă criteriile și formularul de apreciere a proiectelor înaitate.  

33.              Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:

 

Criteriu

Punctaj

Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica națională de tineret

20

Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori

20

Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi  încadrabile în timp – SMART

5

Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor

5

Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate 

10

Capacitatea de a atrage resurse, altele decît Consiliul raional Anenii Noi

5

Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor

10

Consistenţa acţiunilor de promovare

5

Durabilitatea proiectului

10

Capacitatea de realizare și experiența organizației/grupului de tineret                                                                                   

10

 

34.              Algoritmul de calcul aplicat este următorul:

 

Ø  punctaj între 40-45           - 10% din suma eligibilă

Ø  punctaj între 46-50           - 20 % din suma eligibilă

Ø  punctaj între 51-55           - 30 % din suma eligibilă

Ø  punctaj între 56-60           - 40 % din suma eligibilă

Ø  punctaj între 61-65           - 50 % din suma eligibilă

Ø  punctaj între 66-70           - 60 % din suma eligibilă

Ø  punctaj între 71-75           - 70 % din suma eligibilă

Ø  punctaj între 76-80           - 80 % din suma eligibilă

Ø  punctaj între 81-85           - 90 % din suma eligibilă

Ø  punctaj între 86-100         - 100 % din suma eligibilă

Ø  proiectele care întrunesc un punctaj mai mic de 40 de puncte sunt respinse

 

35.              Comisia de examinare și selectare înaintează procesul verbal de stabilire a proiectelor cîștigătoare a procedurii de selecție către conducătorul autorității publice, în vederea întocmirii documentelor de finanțare din bugetul raional Anenii Noi.

36.              Rezultatele selecției se publică pe site-ul autorității publice, după caz în sursele mass-media disponibile, în termen de 30 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea dosarelor pentru concurs.

37.              Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției și să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința  acestora a rezultatului selecției. Contestațiile se depun la sediul autorității finanțatoare.

38.              Contestațiile se examinează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.

 

Încheierea contractului de finanțare

 

39.              Finanțările se acordă pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii, în condițiile legii.

40.              Contractul se încheie între autoritatea publică și solicitantul selecționat, în termen de maximum 60 de zile, de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecție a ofertelor în presa locală sau pe site-ul autorității publice.

41.              La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanțării, precum și bugetul detaliat al programului/proiectului (conform anexei nr. 3 și 4).

 

Procedura privind derularea contractului de finanțare

 

42.              Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate în baza unui contract de finanțare numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în scopul executării contractului.

43.              Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile sunt prevăzute în Hotărîrea de Guvern nr.1213 din 27.12.2010, Hotărîrea de Guvern nr.1151din 02.09.2002 cît și alte acte și documente oficiale.

44.              Finanțările se acordă în tranșă unică, după cum urmează:

prin virament bancar, pe contul bancar al beneficiarului, în cazul asociațiilor obștești înregistrate conform prevederilor legislației Republicii Moldova

sau prin finanțarea directă a cheltuielilor de proiect – prin virament bancar pe conturile bancare ale furnizorilor de bunuri și/sau servicii necesare desfășurării proiectelor. Raportarea narativă privind cheltuielile se va prezenta aurorității publice în baza raportului narativ despre cheltuielile efectuate, prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul Regulament.

45.              Cuantumul și eșalonarea tranșelor se fac în baza unui grafic de finanțare individual, în funcție de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice și/sau durata și evoluția în timp a activităților cuprinse în oferta cultural evaluată, și se prevăd în contractul de finanțare.

46.              În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea acțiunii, proiectului sau programului, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorității finanțatoare documentele justificative pentru ultima tranșă/suma integrală și raportul final de activitate.

47.              Nerespectarea de către beneficiari a obligațiunilor asumate prin contractele de acordare a finanțărilor atrage obligarea acestora la restituirea integrală a sumelor primite.

48.              În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranșă și a raportului final de activitate, autoritatea finanțatoare are obligația de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decît cele eligibile.

49.              Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile este supus controlului autorității finanțatoare, precum și celor cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.

 

Procedura de raportare și control

 

50.              Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au primit finanțare au obligația să prezinte următoarele raportări:

-                     Raportări intermediare, vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare;

-                     Raportarea finală, conform anexei nr.7 și anexei nr.4, va fi depusă în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea activității și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzînd atît finanțarea proprie cît și contribuția autorității publice, iar conform anexei nr. 8 se va prezenta raportul narativ despre totalitatea cheltuielilor efectuate pe parcursul implementării programului/proiectului pentru tineret.

           Raportările întocmite vor fi depuse la sediul autorității publice în termenii stabiliți.

51.              Comisia de selecție va stabili duratele contractelor de finanțare astfel încît să asigure derularea procedeului de finanțare a contractului și de decontare a ultimei tranșe în anul calendaristic în care sa acordat finanțarea.

52.              Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanță cu perioada desfășurării acțiunii.

53.              Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări, atît în perioada contractului de finanțare, cît și ulterior validării raportului final.

54.              Contractele de finanțare vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțată din bugetul public.

55.              Regimul de gestionare a sumelor finanțate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditori independenți/comisii de evaluare. Dosarul complet conținînd raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de 5 ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

 

Documentele justificative

 

56.              Pentru justificarea cheltuielilor, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:

a)                  Raport narativ despre cheltuielile efectuate;

b)                 Originalele și copiile actelor ce justifică cheltuielile efectuate (factură fiscală, factură de expediție, bon de casă, ordine de plată prin transfer, contracte etc.) pe care se aplică ștampila beneficiarului de program/proiect.

c)                  Copiile şi originalul contractele de achiziţii şi darea de seamă, încheiate între părţi în conformitate cu Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

d)                 Alte documente justificative.

 

Sancțiuni

 

57.              Contractele de finanţare pot fi reziliate pe deplin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.

58.               În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finantãrii este obligat în termen de 15 zile să returneze executorului principal de buget sumele primite.

Dispoziții finale

59.                 Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea determinate de  aplicarea procedurilor prevăzute de prezentul regulament se fac sub formă de document scris.

        Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii/transmiterii şi al primirii.

        Documentele scrise vor fi transmise prin scrisoare prin poştă;

        Documentele scrise, transmise prin formele prevăzute mai sus trebuie confirmate că au fost primite.

60.  Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

61.  Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

 

Preşedintele ședinței                                                                       _________________________

 

Secretarul Consiliului raional Anenii Noi                                     Petru Boicu

 

 

 

Anexa nr. 1

la Regulamentul de organizare

și desfășurare a concursului de finanţare

 a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

           

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

 

Subsemnatul, ca persoană fizică membru al comisiei de evaluare şi selecţionare, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE:

 

FUNCŢIE:

 

SEMNĂTURA:

 

 

Anexă nr.2

la Regulamentul de organizare

și desfășurare a concursului de finanţare

a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi

 

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE

   

            Subsemnatul,……………………………………... domiciliat în loca-litatea……………………,raionul/sectorul………………..…,strada………………………, nr. ….., bloc…., apartament……, identificat prin BI seria……,nr…………....., IDNP........…………………….., în calitate preşedinte/director  al ………………………….........……… în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice situaţie care m-ar împiedica în orice moment să acţionez în conformitate cu obiectivele Consiliului raional Anenii Noi. De asemenea mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare evitării oricăror situaţii  în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Totodată, mă oblig să informez de îndată Consiliul raional Anenii Noi despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict de interese.

 

Preşedinte/Director ONG/Lider grup informal……………………….

 

Numele şi prenumele

 

Semnătura şi ştampila

Anexa nr. 3

la Regulamentul de organizare

și desfășurare a concursului de finanţare

 a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi

 

Consiliul raional Anenii Noi

PROGRAMUL DE GRANTURI

 

FORMULAR DE APLICARE

 

  1. INFORMATIA DESPRE APLICANT

 

APLICANT

Aplicant

 

Adresa completă

 

Număr de telefon (inclusiv celular)

 

Adresa electronica

 

 

PERSOANA DE CONTACT

Nume, Prenume

 

Adresa completă

 

Număr de telefon (inclusiv celular)

 

Adresa electronică

 

 

  1. INFORMATIA DESPRE PROIECT

 

Titlul proiectului

 

Domeniul de interventie

 

Durata proiectului (se va exprima în luni)

 

 

 

  1. REZUMATUL PROIECTULUI (max. 500 cuvinte)

 

 

  1. PREZENTAREA PROIECTULUI

 

Obiectivul general al proiectului

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului elaborate în baza regulamentului SMART

 

Grupul-ţintă

 

 

Planul de acțiuni/activități

 

 

Rezultatele proiectului

 

 

Bugetul proiectului/devizul estimat de cheltuieli (specificați toate categoriile de cheltuieli solicitate de la Consiliul raional Anenii Noi și contribuția proprie sau a altor parteneri)

 

 

 

 

Partenerii implicați în proiect și rolul acestora

 

Beneficiarii directi și indirecti ai Proiectului

 

 

Impactul estimat al proiectului

 

 

Durabilitatea/Continuitatea proiectului

 

 

 

Coordonator proiect 

(semnatura)

 

Președintele Organizației/liderul grupului informal

(semnătura, ștampila)

 

 

 

 

____________________________


Anexa nr.4

la Regulamentul de organizare

și desfășurare a concursului de finanţare

 a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi

Bugetul detaliat

al programului/proiectului pentru tineret

Denumirea organizației/grupului de tineret ……………………………………………….

Denumirea proiectului                                    ……………………………………………….

Numărul și data contractului de grant          ……………………………………………….

 

Linia de buget

Itemul bugetar

 

 

Unitatea

Costul per unitate

 

 

Număr unităţi

 

 

Solicitat de la Consiliul raional Anenii Noi

 

 

Contribuția proprie

Alte Contribuţii (specificaţi fiecare contribuţie)

Suma totală, lei

Partener / donator 1 (indicaţi denumirea)

Partener / donator 2 (indicaţi denumirea)

1

2

 

3

 

 

 

4

5

7

1

LINIA 1: Cheltuieli pentru mărfuri și servicii, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Mărfuri de birotică

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Servicii editoriale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

1.3 Închiriere de spații și aparatură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

1.4 Alimentare participanți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

1.5 Transport participanți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

1.6 Cazare participanți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

1.7 Acțiuni de publicitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

1.8 Alte cheltuieli*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

SUBTOTAL LINIA 1:

 

0,00

 

 

 

0,00

0,00

0,00

2

LINIA 2: Servicii de consultanță și expertiză

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

SUBTOTAL LINIA 2:

 

0,00

 

 

 

0,00

0,00

0,00

3

LINIA 3: Remunerarea muncii colaboratorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

SUBTOTAL LINIA 3:

 

0,00

 

 

 

0,00

0,00

0,00

TOTAL:

 

0,00

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

Preşedintele asociaţiei/ liderul grupului informal .............................                                              ............ (numele, prenumele şi semnătura)

Responsabilul financiar al asociaţiei ..........                                                                                    ........................... (numele, prenumele şi semnătura)

                                                                   Data .........................     Ştampila

:____________________________

 

 

 

 

·        Categoriile de cheltuieli pot fi modificate și/sau completate în dependență de specificul proiectului.


Anexa  nr. 5

la Regulamentul de organizare

și desfășurare a concursului de finanţare

 a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi

 

 

PUNCTAJ DE APRECIERE:

 

Criteriu

Punctaj

Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica națională de tineret

20

Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori

20

Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi  încadrabile în timp – SMART

5

Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor

5

Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate 

10

Capacitatea de a atrage resurse, altele decît Consiliul raional Anenii Noi

5

Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor

10

Consistenţa acţiunilor de promovare

5

Durabilitatea proiectului

10

Capacitatea de realizare și experiența organizației/grupului de tineret                                                                                    

10

 

 Anexa nr. 6

la Regulamentul de organizare

și desfășurare a concursului de finanţare

 a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi

 

 

FORMULAR DE APRECIERE:

Denumire  proiect de tineret:____________________________________________________

 

Nume /prenume membru

comisie:______________________________________________________________________

 

Nr. crt.

Proiectul de tineret

Punctaj acordat

1.

Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica națională de tineret

 

2.

Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori

 

3.

Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi  încadrabile în timp – SMART

 

4.

Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor

 

5.

Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate 

 

6.

Capacitatea de a atrage resurse, altele decît Consiliul raional Anenii Noi

 

7.

Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor

 

8.

Consistenţa acţiunilor de promovare

 

9.

Durabilitatea proiectului

 

10.

Capacitatea de realizare și experiența organizației/grupului de tineret                                                                                    

 

 

TOTAL

 

 

Data:___________________________________

 

Punctaj total acordat:__________________

 

Semnătura:____________________________

 

 

 

Semnătura:____________________________


Anexa nr. 7

la Regulamentul de organizare

și desfășurare a concursului de finanţare

 a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi

 

RAPORTARE FINALĂ

privind realizarea programului, proiectului sau acţiunii pentru tineret

 

Denumirea proiectului…………………………………………………………………………………………….………………………………….…

Numarul si data contractului de finanțare........................................................................................................................................................................

Bugetul total al proiectului conform contractului………………………………………………………………………………………………………

Suma alocațiilor utilizate………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr. beneficiarilor direcți unici după segmentul de vîrstă: …….16 -19 ani -…… ………, 20 – 24 ani - ……………., 25 -30 ani - ……………….

Denumirea organizației/grupului ……………………………………………………………..…………………………………..…………………….

Asociaţia Obștească............................................................................................................................... ……………………..………………...……..…

adresa ................................................................................................................................................... ……………………..………………………..…

telefon/fax ............................................................................................................................................ ……………………..………………………..…

Coordonatorul proiectului …………………………………………………………………………………………………..………………………..…

Data prezentării raportului .................................................................................................................. ……………………..………………………..…

Instituţia, numele, funcţia persoanei care a recepționat raportul ......................................................... ……………………..………………………..…

Nr copiilor anexate la raportul final ale actelor justificative pentru cheltuielile efectuate conform anexei nr. 8………………………………………..

 

Preşedintele asociaţiei/ liderul grupului informal .............................                                                           ............ (numele, prenumele şi semnătura)

Responsabilul financiar al asociaţiei ..........                                                                                    ........................... (numele, prenumele şi semnătura)

                                                                   Data .........................     Ştampila

 

I.          Scopul și obiectivele proiectului:  

Scopurile și obiective indicate în contractual de finanțare cu Consiliul raional Anenii Noi: În cazul în care obiectivele sau scopul au suferit modificări, vă rugăm să menționați acest fapt.

         

Scopul

 

Obiectivul general al proiectului

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1.

2.

3.

 

 

II.         Realizarea activităţilor propuse

includeți activitățile proiectului, în conformitate cu anexa 1 la contractul semnat cu Consiliul raional Anenii Noi:

Nivelul de realizare a ctivității va rugăm să îl apreciați cu  Da dacă activitatea a fost realizată în totalmente, Parțial dacă a fost realizată parțial, sau Nu dacă activitatea nu a fost realizată.

 

Activități planificate

Nivelul de realizare

Nr. beneficiari

Partenerii de colaborarea

Reflectarea în mass-media

da

parțial

nu (cauza nerealizrii)

direcți

indirecți

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.       Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:                                                                                                                        

 

Activități planificate

Perioada de realizare

Rezultatul/produsele

Indicatori de succes

Provocări si recomandari ulterioare

 1

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.       Au intervenit careva schimbări asupra conținutului și perioadei de realizare a activităților aprobate:  Da ¨ Nu ¨

         Daca Da, va rugăm să explicați în tabelul de mai jos.

 

V.        Descrieți impactul proiectului asupra Strategiei Naţionale / Locale de Tineret din comunitatea dvs.

 

 

VI.       Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea proiectului. Totodată, explicați de ce fel de sprijin aveţi nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea programului, proiectului sau acţiunii pentru tineret:

1.

2.

3.

VII.      Sugestiile de îmbunătățire a programului granturi

 

 

VIII.    Comentarii

 

 

 


Anexa nr.8

la Regulamentul de organizare

și desfășurare a concursului de finanţare

 a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi

Raport narativ despre cheltuielile efectuate

Denumirea organizației/grupului de tineret  ……………………………………………….

Denumirea proiectului                                     ……………………………………………….

Numărul și data contractului de grant           ……………………………………………….

 

Linia de buget

Itemul bugetar

Suma aprobată, lei

Raport financiar aferent proiectului

Suma totală, lei

Sold, lei

I tranșă

II tranșă

III tranșă

Perioada de raportare nr. 1:  (perioada)

Perioada de raportare nr. 2: (perioada)

Perioada de raportare nr. 3:

 (perioada)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

LINIA 1: Cheltuieli pentru mărfuri și servicii, din care:

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Total mărfuri de birotică

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Servicii editoriale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

 

1.3 Închiriere de spații și aparatură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

 

1.4 Alimentare participanți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

 

1.5 Transport participanți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

 

1.6 Cazare participanți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

 

1.7 Acțiuni de publicitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

 

1.8 Alte cheltuieli*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

SUBTOTAL LINIA 1:

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

2

LINIA 2: Servicii de consultanță și expertiză

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

SUBTOTAL LINIA 2:

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

3

LINIA 3: Remunerarea muncii colaboratorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

SUBTOTAL LINIA 3:

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

TOTAL:

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

Preşedintele asociaţiei/ liderul grupului informal .............................                                                           ............ (numele, prenumele şi semnătura)

Responsabilul financiar al asociaţiei ..........                                                                                    ........................... (numele, prenumele şi semnătura)

                                                                   Data .........................     Ştampila

 

 

·        Categoriile de cheltuieli pot fi modificate și/sau completate în dependență de specificul proiectului.

 *************


Anexă nr. 2

la Decizia consiliului raional Anenii Noi

nr._____ din_________________2017

Cu privire la aprobarea unor regulamente

 de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2017

 

Regulament dedesfășurare a concursului raional de tineret ”Localitatea mea”

 


I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1.  Prezentul regulament trasează liniile generale de organizare a concursului raional de tineret ”Localitatea mea” (în continuare - activitatea).

Art. 2. Prezentul regulament este realizat în scopul implicării active a tinerilor în viaţa social-economică, civică şi culturală a raionului Anenii Noi, în conformitate cu prevderile ale Legii nr. 215 din  29.07.2016 cu privire la tineret, cu Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014-2020, cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de finanţare a activităţilor pentru tineret aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 1213 din  27.12.2010 privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret, în baza planului de activitate pentru domeniul tineret pentru anul 2017, în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1151 din 02.09.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, în baza deciziei consiliului raional Anenii Noi nr. 05-02 din 24 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017  şi în scopul formării de abilităţi profesionale și personale pentru tinerii din raion.

Art. 3. Activitatea este organizată de Serviciul tineret și sport al consiliului raional Anenii Noi, în colaborare cu asociaţiile obşteşti de tineret din raion și autoritățile locale de nivelul I.

 

II. SCOPURI SI OBIECTIVE

Art. 4.

(1) Activitatea  militează pentru edificarea în cadrul raionului a unui statut al tînărului care  să determine clar drepturile și îndatoririle tînărului, dar care să-și scoată în evidență rolul  lui într-o societate modernă şi să stimuleze implicare tineretului în viaţa social-economică, civică şi culturală a raionului Anenii Noi.

(2) Activitatea  contribuie la libera exprimare a voinței tineretului, promovează respectarea drepturilor și îndatoririlor acestora și asigură înfăptuirea unor  raporturi corecte între tineri și societate, la instruirea și formarea de abilități profesionale pentru tineri.

(3) Activitatea îşi propune drept scop implicarea unui număr cît mai mare de tineri în viaţa socială a raionului.

(4) Activitatea  poate  elabora și propune organizarea de programe civice, educative, culturale,  distractive, sportive și turistice corespunzătoare intereselor și aspirațiilor tineretului.

(5) Activitatea  urmărește educarea tinerilor din punct de vedere civic, în baza valorilor și  principiilor europene.

Art. 5. Activitatea  urmăreşte numai obiectivele tineretului în  conformitate cu drepturile, îndatoririle,  interesele și aspirațiile acestora, astfel:

(1) susține identificarea și mediatizarea problemelor tineretului în dorința ca acestea să fie   rezolvate de către forurile abilitate;

(2) elaborează programe care să asigure creșterea calităţii procesului educațional;

(3) promovează programe și acțiuni de formare și afirmare a tineretului,

(4) evaluează activitatea reţelei locale a consiliilor de  elevi şi tineret din raion,

(5) evaluează activitatea asociaţiilor obşteşti de tineret din raion

(6) propune şi elaborează programe, concepte, strategii raionale de tineret.

 

III. ORGANIZAREA ȘI FUNCTIONAREA ACTIVITĂȚII  

Art. 6. Concursul raional de tineret ”Localitatea mea” constă în selectarea și aprecierea celor mai reușite proiecte de amenajare urbanistică și arhitecturală a localităților raionului Anenii Noi. Lucrările vor fi prezentate în formă de machetă 3D cu dimensiunea nu mai mică de 1 m* 1 m sau în formă de desen tehnic, pe hârtie, format minim coală de hârtie – A0, însoțit de planșe suplimentare explicative pentru clădiri și alte construcții 3D. În ambele cazuri dosarul trebuie să conțină și memoriul explicativ al proiectului (în formă text).

Art. 7. Termeni de desfăşurare: concursul raional de tineret ”Localitatea mea” se desfăşoară în perioada 01.03.2017 – 31.08.2017 în localitățile raionului Anenii Noi, în scopul implicării tinerilor din raion în viața social-economică a societății, în procersul de luare a deciziilor, în scopul formării de abilități profesionale și în scopul participării active a tinerilor la amenajarea localităților unde locuiesc și/sau a oricărei localități din raionul Anenii Noi.

Art. 8. În cadrul concursului vor participa 40 de tineri din raion, care vor prezenta viziunile lor asupra amenajării urbanistice și arhitecturale a localităților unde locuiesc și/sau a oricărei localități din raionul Anenii Noi.

Art. 9.  În calitate de beneficiari ai activității se admit tineri din raionul Anenii Noi cu vîrsta cuprinsă între 14 – 35 de ani, conform legii cu privire la tineret nr. 215 din  29.07.2016.

Art. 10. Evaluarea și selecționarea solicitărilor se va face de către comisia de examinare și  selectare stabilită. Comisia va fi formată dintr-un număr de 3 persoane, după cum urmează: vicepreşedintele raionului responsabil de domeniul tineret, specialistul consiliului raional în domeniul tineret, un specialist în domeniul arhitecturii.

Art. 11. Preşedintele comisiei de evaluare și selecționare este vicepreşedintele raionului, responsabil de sectorul de tineret. Președintele comisiei va asigura desemnarea nominală a membrilor comisiei, convocarea și prezența membrilor comisiei.

Art. 12. Activitatea  se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 13. Recepționarea lucrărilor de concurs se face pînă pe data de  31 iulie 2017, personal, la cancelaria consiliului raional Anenii Noi. 

Art. 14. Autorii celor mai reușite lucrări vor fi menționați cu premii bănești (cod ECO 281900), conform devizului:

N/o

Denumirea mențiunii

Unitate de măsură

Număr unități

Valoare unitară mențiune, lei

Valoare totală mențiune, lei

1

Locul 1

Persoane

1

4000

4000-00

2

Locul 2

Persoane

1

3000

3000-00

3

Locul 3

Persoane

2

2000

4000-00

4

Premii de susținere

Persoane

3

1000

4000-00

Total, lei

14000-00

 

IV. DREPTURI SI ÎNDATORIRI

Art. 15. Beneficiarii Activității  au următoarele drepturi:

(1) să-și exprime liber opinia, în cadru organizat;

(2) să fie informați cu privire la activităţile propuse în cadrul activității;

(3) să participe la luarea hotărârilor în cadrul activității;

(4) opiniile exprimate să determine adoptarea deciziilor;

(5) să aibă inițiativă în rezolvarea unor probleme ale tineretului și să ceară examinarea acestora   în cadrul Activității;

Art. 16. Beneficiarii Activității  au următoarele îndatoriri:

(1) să cunoască și să respecte prezentul regulament;

(2) să acționeze pentru înfăptuirea scopurilor și obiectivelor activității;

(3) să respecte și să se conformeze ordinii şi disciplinei stabilite de moderatorii/formatorii activității;

(4) să respecte opinia altora şi să asigure caracterul civilizat al discuţiilor.

 

 

Preşedintele ședinței                                                                      _________________________

 

Secretarul Consiliului raional Anenii Noi                                     Petru Boicu

 

 *************

Anexă nr. 3

la Decizia consiliului raional Anenii Noi

nr._____ din_________________2017

Cu privire la aprobarea unor regulamente

 de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2017

 

 

Regulament dedesfășurare a programului raional de susținere și promovare a inițiativelor de afaceri ale tinerilor din raionul Anenii Noi

 


I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1.  Prezentul regulament trasează liniile generale de organizare a programului raional de susținere și promovare a inițiativelor de afaceri ale tinerilor din raionul Anenii Noi (în continuare - activitatea).

Art. 2. Prezentul regulament este realizat în scopul implicării active a tinerilor în viaţa social-economică, a raionului Anenii Noi, în conformitate cu prevderile ale Legii nr. 215 din  29.07.2016 cu privire la tineret, cu Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014-2020, cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de finanţare a activităţilor pentru tineret aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 1213 din  27.12.2010 privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret, în baza planului de activitate pentru domeniul tineret pentru anul 2017, în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1151 din 02.09.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, în baza deciziei consiliului raional Anenii Noi nr. 05-02 din 24 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 şi în scopul susținerii participării active a tinerilor la dezvoltarea social-economică a raionului Anenii Noi.

Art. 3. Activitatea este organizată de Serviciul tineret și sport al consiliului raional Anenii Noi.

 

II. SCOPURI SI OBIECTIVE

Art. 4.

(1) Activitatea  militează pentru edificarea în cadrul raionului a unui statut al tînărului care  să determine clar drepturile și îndatoririle tînărului, dar care să-și scoată în evidență rolul  lui într-o societate modernă şi să stimuleze implicare tineretului în viaţa social-economică a raionului Anenii Noi.

(2) Activitatea  contribuie la libera exprimare a voinței tineretului, promovează respectarea drepturilor și îndatoririlor acestora și asigură înfăptuirea unor  raporturi corecte între tineri și societate, la instruirea și formarea de abilități profesionale și de afaceri pentru tineri.

(3) Activitatea îşi propune drept scop implicarea unui număr cît mai mare de tineri, inclusv cu dizabilități, în viaţa socială a raionului.

(4) Activitatea  poate  elabora și propune organizarea de programe corespunzătoare intereselor și aspirațiilor tineretului.

(5) Activitatea  urmărește educarea tinerilor din punct de vedere economic, familiarizarea lor cu valorile și  principiile europene.

Art. 5. Activitatea  urmăreşte numai obiectivele tineretului în  conformitate cu drepturile, îndatoririle,  interesele și aspirațiile acestora, astfel:

(1) susține identificarea și mediatizarea problemelor tineretului în dorința ca acestea să fie   rezolvate de către forurile abilitate;

(2) elaborează programe care să asigure creșterea calităţii procesului educațional;

(3) promovează programe și acțiuni de formare și afirmare a tineretului,

(4) evaluează activitatea reţelei locale a consiliilor de  elevi şi tineret din raion,

(5) evaluează activitatea asociaţiilor obşteşti de tineret din raion

(6) propune şi elaborează programe, concepte, strategii raionale de tineret.

 

III. ORGANIZAREA ȘI FUNCTIONAREA ACTIVITĂȚII  

Art. 6. Programul raional de susținere și promovare a inițiativelor de afaceri ale tinerilor din raionul Anenii Noi constă în selectarea și aprecierea celor mai reușite și de succes afaceri funcționale ale tinerilor din raionul Anenii Noi, în vederea menționării lor cu premii bănești.

Art. 7. Termeni de desfăşurare: programul raional de susținere și promovare a inițiativelor de afaceri ale tinerilor din raionul Anenii Noi se desfăşoară în perioada 01.03.2017 – 31.08.2017 în localitățile raionului Anenii Noi, în scopul implicării tinerilor din raion în viața social-economică a raionului, în scopul formării de abilități profesionale și în scopul participării active a tinerilor la dezvoltarea raionului Anenii Noi.

Art. 8. În cadrul concursului vor participa 40 de tineri din raion, care vor prezenta afacerile lor.

Art. 9.  În calitate de beneficiari ai activității se admit tineri din raionul Anenii Noi cu vîrsta cuprinsă între 14 – 35 de ani, conform legii cu privire la tineret nr. 215 din  29.07.2016.

Art. 10. Evaluarea și selecționarea solicitărilor se va face de către comisia de examinare și  selectare stabilită. Comisia va fi formată dintr-un număr de 3 persoane, după cum urmează: vicepreşedintele raionului responsabil de domeniul tineret, specialistul consiliului raional în domeniul tineret, un specialist al secției economie a consiliului raional Anenii Noi.

Art. 11. Preşedintele comisiei de evaluare și selecționare este vicepreşedintele raionului, responsabil de sectorul de tineret. Președintele comisiei va asigura desemnarea nominală a membrilor comisiei, convocarea și prezența membrilor comisiei.

Art. 12. Activitatea  se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 13. Dosarele de concurs ale participanților va conține o descriere a afacerii, copia ultimului bilanț contabil/declarații de venit al persoanei juridice, copiile brevetelor de invenție, fotografii relevante, alte documente care caracterizează afacerea tânărului.

Art. 14. Recepționarea dosarelor de concurs se face pînă pe data de  31 iulie 2017, personal, la cancelaria consiliului raional Anenii Noi. 

Art. 15. Autorii celor mai reușite idei de afaceri vor fi menționați cu premii bănești (cod ECO 281900), conform devizului pe secțiuni:

N/o

Denumirea mențiunii

Unitate de măsură

Număr unități

Valoare unitară mențiune, lei

Valoare totală mențiune, lei

1

Cel mai tânăr antreprenor

Persoane

1

5000-00

5000-00

2

Afacerea care a generat cel mai mare cuantum de impozite achitate la bugetul public național

Persoane

1

5000-00

5000-00

3

Cea mai inovativă afacere

Persoane

1

5000-00

5000-00

4

Afacerea care a generat cele mai multe locuri de muncă pentru tineri

Persoane

1

5000-00

5000-00

5

Cel mai reușit plan de afaceri

Persoane

1

5000-00

5000-00

6

Cea mai bună afacere în mediul rural

Persoane

1

5000-00

5000-00

Total, lei

30000-00

 

IV. DREPTURI SI ÎNDATORIRI

Art. 16. Beneficiarii Activității  au următoarele drepturi:

(1) să-și exprime liber opinia, în cadru organizat;

(2) să fie informați cu privire la activităţile propuse în cadrul activității;

(3) să participe la luarea hotărârilor în cadrul activității;

(4) opiniile exprimate să determine adoptarea deciziilor;

(5) să aibă inițiativă în rezolvarea unor probleme ale tineretului și să ceară examinarea acestora   în cadrul Activității;

Art. 17. Beneficiarii Activității  au următoarele îndatoriri:

(1) să cunoască și să respecte prezentul regulament;

(2) să acționeze pentru înfăptuirea scopurilor și obiectivelor activității;

(3) să respecte și să se conformeze ordinii şi disciplinei stabilite de moderatorii/formatorii activității;

(4) să respecte opinia altora şi să asigure caracterul civilizat al discuţiilor.

 

 

Preşedintele ședinței                                                                      _________________________

 

Secretarul Consiliului raional Anenii Noi                                     Petru Boicu

  *************

Anexă nr. 4

la Decizia consiliului raional Anenii Noi

nr._____ din_________________2017

Cu privire la aprobarea unor regulamente

 de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2017

 

 

Regulament dedesfășurare a Festivalului tineretului 2017

 

I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1.  Prezentul regulament trasează liniile generale de organizare a Festivalului tineretului 2017 (în continuare - activitatea).

Art. 2. Prezentul regulament este realizat în scopul implicării active a tinerilor în viaţa social-economică, civică şi culturală a raionului Anenii Noi, în conformitate cu prevderile ale Legii nr. 215 din  29.07.2016 cu privire la tineret, cu Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014-2020, cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de finanţare a activităţilor pentru tineret aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 1213 din  27.12.2010 privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret, în baza planului de activitate pentru domeniul tineret pentru anul 2016, în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1151 din 02.09.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, în baza deciziei consiliului raional Anenii Noi nr. 05-02 din 24 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 şi în în scopul susținerii și promovării tinerilor talentați în domeniul artistic din raion.

Art. 3. Activitatea este organizată de Serviciul tineret și sport al consiliului raional Anenii Noi, în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Varniţa şi Asociaţia de Tineret „Şansa” și cu suținerea sponsorilor privați și ai administrației locale de nivelul I.

 

II. SCOPURI SI OBIECTIVE

Art. 4.

(1) Activitatea  militează pentru edificarea în cadrul raionului a unui statut al tînărului care  să determine clar drepturile și îndatoririle tînărului, dar care să-și scoată în evidență rolul  lui într-o societate modernă şi să stimuleze implicare tineretului în viaţa social-economică, civică şi culturală a raionului Anenii Noi.

(2) Activitatea  contribuie la libera exprimare a voinței tineretului, promovează respectarea drepturilor și îndatoririlor acestora și asigură înfăptuirea unor  raporturi corecte între tineri și societate, la instruirea și formarea de abilități profesionale pentru tineri.

(3) Activitatea îşi propune drept scop implicarea unui număr cît mai mare de tineri în viaţa socială a raionului.

(4) Activitatea  poate  elabora și propune organizarea de programe civice, educative, culturale,  distractive, sportive și turistice corespunzătoare intereselor și aspirațiilor tineretului.

(5) Activitatea  urmărește educarea tinerilor din punct de vedere civic, în baza valorilor și  principiilor europene.

Art. 5. Activitatea  urmăreşte numai obiectivele tineretului în  conformitate cu drepturile, îndatoririle,  interesele și aspirațiile acestora, astfel:

(1) susține identificarea și mediatizarea problemelor tineretului în dorința ca acestea să fie   rezolvate de către forurile abilitate;

(2) elaborează programe care să asigure creșterea calităţii procesului educațional;

(3) promovează programe și acțiuni de formare și afirmare a tineretului,

(4) evaluează activitatea reţelei locale a consiliilor de  elevi şi tineret din raion,

(5) evaluează activitatea asociaţiilor obşteşti de tineret din raion

(6) propune şi elaborează programe, concepte, strategii raionale de tineret.

Art. 6. Scopul festivalului constă în recunoaşterea publică a muncii şi meritelor tinerilor din localităţile raionului Anenii Noi.

 

 

Art. 7. Grupurile vizate de activitate:

- Tinerii şi ONG-urile din localităţile raionului Anenii Noi, care sunt apreciaţi public pentru meritele depuse în dezvoltarea voluntariatului şi societăţii civile în general.

- Tinerii şi studenţii de la diferite instituţii de învăţământ, originari din raion, care sunt informaţi privitor la oportunităţile de implicare în activităţi de voluntariat în beneficiul comunităţii.

- Populaţia raionului Anenii Noi, care este informată despre rolul şi importanţa tinerilor în dezvoltarea socio-economică a ţării.

 

III. ORGANIZAREA ȘI FUNCTIONAREA ACTIVITĂȚII  

Art. 6. Festivalul tineretului 2017 are drept scop selectarea și aprecierea celor mai activi tineri din raionul Anenii Noi, la următoarele secțiuni, cu acordarea de locuri, de la I la III:

-          Cel mai activ ONG de tineret;

-          Cel mai activ consiliu al elevilor și tinerilor;

-          Cea mai receptivă administrație publică locală în domeniul politicilor de tineret;

-          Cel mai activ voluntar;

-          Cel mai activ tânăr cercetător (domeniul știință și tehnică și conexe);

-          Cel mai activ tânăr creator (domeniul artă, literatură, etc.)

Art. 7. Termeni de desfăşurare: festivalul tineretului 2017 se desfăşoară în perioada 01.08.2017 – 18.11.2017 în orașul Anenii Noi, în scopul implicării tinerilor din raion în viața social-economică a societății, în procersul de luare a deciziilor, în scopul formării de abilități profesionale și în scopul selectării și aprecierii celor mai activi tineri din raionul Anenii Noi.

Art. 8. În cadrul festivalului vor participa 60 de tineri din raion, care vor prezenta dosarele de aprticipare la concurs, conform secțiunilor indicate la arr. 6 al prezentului regulament.

Art. 9.  În calitate de beneficiari ai activității se admit tineri din raionul Anenii Noi cu vîrsta cuprinsă între 14 – 35 de ani, conform legii cu privire la tineret nr. 215 din  29.07.2016.

Art. 10. Evaluarea și selecționarea solicitărilor se va face de către comisia de examinare și  selectare stabilită. Comisia va fi formată dintr-un număr de 5 persoane, după cum urmează: vicepreşedintele raionului responsabil de domeniul tineret, specialistul consiliului raional în domeniul tineret, un consilier raional cu experiență în domeniul tineretului, un reprezentant al Fondului pentru Tineri Varnița și un reprezentant al Consililui raional al tineretului.

Art. 11. Preşedintele comisiei de evaluare și selecționare este vicepreşedintele raionului, responsabil de sectorul de tineret. Președintele comisiei va asigura desemnarea nominală a membrilor comisiei, convocarea și prezența membrilor comisiei.

Art. 12. Activitatea  se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 13. Recepționarea dosarelor de concurs se face pînă pe data de  30 septembrie 2017, personal sau prin email, la cancelaria consiliului raional Anenii Noi. 

Art. 14. Ceremonia de premiere a laureaților Festivalului tineretului 2017 va avea loc pe data de 18 noiembrie 2017 în orașul Anenii Noi.

Art. 15. Laureații festivalului vor fi menționați cu diplome și premii bănești (cod ECO 281900), conform devizului:

N/o

Secțiune

Denumirea mențiunii

Unitate de măsură

Număr unități

Valoare unitară mențiune, lei

Valoare totală mențiune, lei

1

Cel mai activ ONG de tineret

Locul 1

Persoane

1

1000-00

1000-00

Locul 2

Persoane

1

800-00

800-00

Locul 3

Persoane

1

700-00

700-00

2

Cel mai activ consiliu al elevilor și tinerilor

Locul 1

Persoane

1

1000-00

1000-00

Locul 2

Persoane

1

800-00

800-00

Locul 3

Persoane

1

700-00

700-00

3

Cel mai activ voluntar

 

Locul 1

Persoane

1

1000-00

1000-00

Locul 2

Persoane

1

800-00

800-00

Locul 3

Persoane

1

700-00

700-00

4

Cel mai activ tânăr cercetător

Locul 1

Persoane

1

1000-00

1000-00

Locul 2

Persoane

1

800-00

800-00

Locul 3

Persoane

1

700-00

700-00

5

Cel mai activ tânăr creator

 

Locul 1

Persoane

1

1000-00

1000-00

Locul 2

Persoane

1

800-00

800-00

Locul 3

Persoane

1

700-00

700-00

6

Cea mai receptivă administrație publică locală în domeniul politicilor de tineret

Locul 1

Persoane

1

1000-00

1000-00

Locul 2

Persoane

1

800-00

800-00

Locul 3

Persoane

1

700-00

700-00

Total pe deviz, lei

15000-00

 

 

Art. 16. Participanții la festival, care nu se vor clasa pe locurile I, II sau III vor primi diplome de participare.

 

IV. DREPTURI SI ÎNDATORIRI

Art. 17. Beneficiarii Activității  au următoarele drepturi:

(1) să-și exprime liber opinia, în cadru organizat;

(2) să fie informați cu privire la activităţile propuse în cadrul activității;

(3) să participe la luarea hotărârilor în cadrul activității;

(4) opiniile exprimate să determine adoptarea deciziilor;

(5) să aibă inițiativă în rezolvarea unor probleme ale tineretului și să ceară examinarea acestora   în cadrul Activității;

Art. 18. Beneficiarii Activității  au următoarele îndatoriri:

(1) să cunoască și să respecte prezentul regulament;

(2) să acționeze pentru înfăptuirea scopurilor și obiectivelor activității;

(3) să respecte și să se conformeze ordinii şi disciplinei stabilite de moderatorii/formatorii activității;

(4) să respecte opinia altora şi să asigure caracterul civilizat al discuţiilor.

 

 

Preşedintele ședinței                                                                      _________________________

 

Secretarul Consiliului raional Anenii Noi                                     Petru Boicu

  *************

Anexă nr. 5

la Decizia consiliului raional Anenii Noi

nr._____ din_________________2017

Cu privire la aprobarea unor regulamente

 de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2017

 

Regulament dedesfășurare a concursului de promovare a tinerelor talente din raionul Anenii Noi


I. Concursul de promovare a tinerelor talente din raionul Anenii Noi  este:

un eveniment, care se organizează anual pentru a identifica și promova tinerele talente din localităţile raionului Anenii Noi şi regiunea transnistreană. Concursul muzical este organizat de Serviciul tineret și sport Anenii Noi, în parteneriat cu Secția cultură și turism Anenii Noi, cu Fondul pentru Tineri Varniţa şi Asociaţia de Tineret „Şansa”,  cu sprijinul Administrației publica locale Varnița și a Fundaţiei Est-Europene.

 

II. Obiectivele concursului:

1. Identificarea și promovarea tinerelor talente interpretative.

2. Fortificare comunicării, schimbului de experiență printre tinerii animați de pasiunea prezentării pieselor interpreților de muzică populară sau muzică ușoară din țară sau de peste hotare.

3. Studierea și familiarizarea participanților cu viața și activitatea profesională a interpreților, formațiilor de muzică populară și de estradă din țară și de peste hotare.

 

III.Condiții de participare:

l. Concursul se organizează de Serviciul tineret și sport Anenii Noi, în parteneriat cu Secția cultură și turism Anenii Noi, cu Fondul pentru Tineri Varniţa şi Asociaţia de Tineret „Şansa”.

2. La concurs pot participa tinerii cu vîrsta cuprinsă între:

- vîrsta 5 – 12 ani

- vîrsta 13 – 17 ani

- vîrsta 18 - 25 ani.

3. Fiecare participant va prezenta:

- cartea de vizită (pasiuni, performanțe în cadrul festivalurilor, concursurilor);

- o piesă cu caracter divers, fără restricții de gen muzical;

- o informație succintă despre cariera profesionistă a interpretului sau formației selectate.

4. Concurenții vor avea comportament scenic adecvat, ținînd vestimentara respective interpretului sau formației pe care o reprezentă.

5. Concursul se va desfășura în 2 secțiuni musicale, cu divizarea pe categprii de vârstă, conform pct. 2 al prezentului regulament:

- interpretare solo (live)

- interpretare în ansamblu (live).

 

IV. Procedura de depunere a dosarelor

1. Participanții vor expedia un mesaj la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu numele, prenumele, date de contact și melodia piesei pe care o va interpreta.

2. Recepționarea dosarelor de concurs se face pînă pe data de  20 martie 2017, personal sau prin email, la cancelaria consiliului raional Anenii Noi ora 17.00. Informatii suplimentare la telefoanele: 067479905, persoană de contact Octavian Zelinski sau 069958428, persoană de contact, Svetlana Budiștean.

 

V. Componența juriului:

1. Juriul va fi format dintr-un număr de 5 persoane, după cum urmează: vicepreşedintele raionului responsabil de domeniul tineret, specialistul consiliului raional în domeniul tineret, un reprezentant al secției cultură și turism Anenii Noi, un reprezentant al Fondul pentru Tineri Varniţa și un reprezentant al APL Varnița.

 

VI. Criterii de apreciere:

1. Membrii juriului vor aprecia:

- autenticitatea și originalitatea piesei din repertoriul interpretului selectat sau a creației proprii;

- măiestria interpretativă;

- comportamentul scenic respectiv;

- vestimentația etc.

2. Premierea invingătorilor se va efectua în data de desfășurare a concursului, la 26 martie 2017, în baza deciziei juriului, conform categoriilor de virstă, pentru toți participanții la concurs se vor acorda diplome și premii bănești.

3. Laureații concursului vor fi menționați cu diplome și premii bănești (cod ECO 281900), conform devizului:

 

N/o

Denumirea mențiunii

Unitate de măsură

Număr unități

Valoare unitară mențiune, lei

Valoare totală mențiune, lei

1

Locul 1

Persoane

1

1000-00

1000-00

2

Locul 2

Persoane

1

600-00

600-00

3

Locul 3

Persoane

1

400-00

400-00

Total, lei

2000-00

 

 

4. Juriului i se permite de a interveni cu modificări în modalitatea de repartizare a premiilor, menținînd suma indicată în deviz.

 

 

Preşedintele ședinței                                                                    _________________________

 

Secretarul Consiliului raional Anenii Noi                                     Petru Boicu

 

 

 

Proiecte de decizii din 24.11.2016

Proiecte de decizii din 24.11.2016

Deciziile Consiliului Raional

Deciziile Consiliului Raional 

Subcategories

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL ”Golden Piglet”, SA „Romadon", SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie SA „Agrovin Bulboaca", CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SA „Dionysos Mereni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi

Calendar

« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]