User Registration

or Cancel
Ora: 12:38

Regulamentului privind funcţionarea aparatului preşedintelui raionului

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

   CONSILIUL RAIONAL                                               РАЙОННЫЙ  СОВЕТ    

           ANENII NOI                                                                АНЕНИЙ  НОЙ       

                                                                               

MD-6501, or.Anenii Noi, Piaţa 31 August, 4                                               МД-6501, г. Анений Ной, Площадь 31 Августа, 4

          tel. 2-26-50 / fax (265) 2-37-20                                                                           тел. 2-26-50 / факс (265) 2-37-20

        

                                                                                                                    

 

 

 DECIZIE  nr. 03-20

din 24 mai  2012

 

 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind  funcţionarea  aparatului preşedintelui  raionului

 

 

 

 

 

In conformitate cu art.art. 43, 46, 49 al.2, 51 al.3 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional Anenii Noi

DECIDE :

 

1. Se aprobă Regulamentul privind funcţionarea aparatului preşedintelui raionului, care face parte integrală a prezentei decizii, conform anexei.

2. Preşedintele raionului (dl V.Vizdoagă) va asigura funcţionarea aparatului preşedintelui raionului conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi prezentul Regulament.

3.  Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui V.Vizdoagă,

      preşedintele raionului Anenii Noi


          

 

 

 

         Preşedintele şedinţei                                                    O.Bogovic

 

                     

            Contrasemnează :

          Secretar interimar

          al Consiliului raional                                                   S.Gheorghiţa

 

 

 

 

Anexă

la decizia CR Anenii Noi

nr. 03-20 din 24.05.2012

 

R E G U L A M E N T U L

privind funcţionarea aparatului preşedintelui raionului Anenii Noi

 

I.                  DISPOZIŢII GENERALE

 

1.    Aparatul preşedintelui raionului (în continuare Aparatul) se organizează şi funcţionează ca subdiviziune a Consiliului raional, structura şi statele de personal se aprobă prin decizia Consiliului raional.

2.    În activitatea sa  Aparatul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, alte acte legislative, decretele preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, deciziile consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi de prevederile prezentului Regulament.

3.    Regulamentul, structura şi statele de personal ale Aparatului se aprobă de Consiliul raional.

4.    Aparatul activează cu statut de persoană juridică, are ştampilă cu imaginea  Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea „Preşedintele raionului Anenii Noi” şi dispune de cont în bancă.

Aparatul îşi are sediul în oraşul Anenii Noi, str. Mihai Eminescu, 28.

 

II.               ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII APARATULUI

                    

1.             Structura Aparatului

5.      Aparatul preşedintelui raionului are următoarea structură:

·        preşedintele raionului

·        vicepreşedinţi raionului (doi)

·         secretarul Consiliului raional

·         arhitect-şef al raionului

·         Secţia administraţie publică

·         Serviciu resurse umane şi secretariat

·         Serviciu arhivă

·         Secţia administrativ-financiară

Pe lîngă Aparat activează Serviciul de deservire tehnică al Consiliului raional (personal angajat fără statut de funcţionar public).

 

2. Conducerea Aparatului

6. Conducerea Aparatului este asigurată de preşedintele raionului, care este autoritate executivă a Consiliului raional, ales în şi eliberat din funcţie de Consiliul raional în condiţiile legii.

7. Preşedintele raionului este asistat de doi vicepreşedinţi, aleşi în şi eliberaţi din funcţie în condiţiile legii.     

      8. Angajaţii Aparatului (cu excepţia preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului, secretarul consiliului raional) sunt încadraţi în şi eliberaţi din funcţie prin dispoziţia preşedintelui raionului, în condiţiile legii.

III. ATRIBUŢIILE APARATULUI

 

 9. În scopul realizării autorităţii executive a prerogativelor atribuite prin actele legislative şi normative, Aparatul are următoarele atribuţii:

a)    Asigură asistenţa organizatorică şi informaţională a activităţii preşedintelui raionului şi vicepreşedinţilor în vederea exercitării de către aceştia  a atribuţiilor funcţionale;

b)    Asigură respectarea de către subdiviziunile din subordinea Consiliului raional a cerinţelor prevăzute de cadrul normativ în vigoare  privind elaborarea, avizarea, definitivarea, şi prezentarea proiectelor de decizii, dispoziţii ale preşedintelui raionului, a altor acte care urmează a fi semnate de preşedintele raionului, inclusiv a procedurilor de consultare publică a opiniei în procesul decizional;

c)     Supraveghează executarea măsurilor dispuse de preşedintele raionului în teritoriu administrat;

d)    Contribuie la elaborarea proiectului bugetului raional pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare  a bugetului, care urmează a fi prezentate de preşedintele raionului spre examinare Consiliului raional;

e)     Asigură executarea  bugetului raional, în conformitate cu deciziile Consiliului raional, şi respectarea prevederilor legale;

f)  Asistă secretarul Consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii; 

g)    Acordă suport metodologic şi organizatoric privind elaborarea şi implementarea   Programului strategic de dezvoltare social-economică al raionului şi pregăteşte materiale analitico - informaţionale în baza informaţiilor prezentate de subdiviziunile subordonate Consiliului raional privind realizarea acestuia;

h)    Pregăteşte materiale, răspunsuri, inclusiv cu consultarea autorităţilor publice competente, asupra documentelor parvenite în adresa preşedintelui raionului, Consiliului raional şi le prezintă preşedintelui raionului;

i)       Acordă asistenţă metodologică, informaţională şi juridică, reieşind din prerogativele ce-i revin, autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi în vederea respectării actelor legislative şi normative în vigoare;

j)      Asigură asistenţa organizaţională şi informaţională Comisiei raionale pentru conferirea insignei raionului „”Pentru merite”, „Cetăţean de onoare”, Diplomei Consiliului raional;

k)    Asigură derularea adecvată a măsurilor privind soluţionarea problemelor organi zatorice ale activităţii Aparatului şi structurilor din subordinea Consiliului raional ;

l)       Examinează petiţiile persoanelor fizice şi juridice adresate preşedintelui raionului, Consiliului raional şi în caz de necesitate le expediază către autorităţile competente pentru luarea măsurilor  ce se impun, efectuează analiza şi sinteza petiţiilor  înaintate pentru soluţionarea problemelor abordate, precum şi organizează audienţa cetăţenilor la conducerea raionului;

m)Apără interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti;

n)    Asigură, sub aspect organizatoric şi logistic, condiţiile necesare pentru desfăşurarea şedinţelor de lucru a preşedintelui raionului, şedinţelor Consiliului raional, desfăşurarea măsurilor de protocol, ţinerea lucrărilor de secretariat, întreprinde acţiunile necesare pentru protejarea secretului de stat;

o)    Asigură publicarea în mass-media, plasarea pe pagina web a Consiliului raional, în condiţiile legii, a deciziilor Consiliului raional, dispoziţiilor preşedintelui raionului.

 

1.     ATRIBUŢIILE  PREŞEDINTELUI  RAIONULUI

 

10. Preşedintele raionului are stabilite atribuţii de bază prin Legea nr.436 –

       XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

11. Preşedintele raionului exercită şi alte atribuţii stabilite prin ale acte legislative şi normative în vigoare sau încredinţate de Consiliul raional.

12.       Preşedintele raionului conduce, coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de Aparat, subdiviziunile subordonate Consiliului raional, precum şi asigură condiţii de perfecţionare profesională a angajaţilor.

13. Preşedintele raionului, angajează, în condiţiile legii, personalul din subdiviziunile subordonate Consiliului raional, fără statut de persoană juridică, cu excepţia şefilor acestora.        

14. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.  Dispoziţiile cu caracter normativ intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică. Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cunoştinţă persoanelor vizate în ele. 

15.  Preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce ţin de competenţa sa. Dispoziţiile preşedintelui raionului se consemnează în registre speciale.

       16. Corespondenţa în numele preşedintelui raionului este semnată de preşedintele raionului sau de vicepreşedintele raionului, conform atribuţiilor stabilite prin dispoziţia preşedintelui raionului.

 

2.     ATRIBUŢIILE  VICEPREŞEDINŢILOR  RAIONULUI

 

        17. Vicepreşedinţii raionului exercită atribuţiile stabilite de către preşedintele raionului sau Consiliul raional şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru legalitatea acţiunilor sale.

        18. Vicepreşedinţii raionului conduc activităţile comisiilor în care deţin funcţia de preşedinte, constituite prin decizia Consiliului raional sau dispoziţia preşedintelui raionului, în condiţiile legii.

 

3.     ATRIBUŢIILE SECRETARULUI CONSILIULUI RAIONAL

 

19. Secretarul Consiliului raional este desemnat în funcţie de către Consiliul raional, pe bază de concurs, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Concursul se organizează numai în cazul în care funcţia de secretar  este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului, conform Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.  Secretarului Consiliului raional îşi exercită atribuţiile în conformitate cu Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, altor legi şi acte normative în vigoare.

20. Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de către Consiliul raional ori de către preşedintele raionului.

21. În conformitate cu organigrama aprobată prin decizia Consiliului raional, secretarul Consiliului raional are în subordinea sa secţiile, serviciile, specialistul principal în lucrul cu documentele, specialistul  în problemele relaţii cu publicul din cadrul Aparatului şi este asistat în activitatea  sa de funcţionarii  acestuia.

4.     ATRIBUŢIILE ARHITECTULUI-ŞEF AL RAIONULUI

 

 22. Arhitectul-şef al raionului este angajat în funcţie prin dispoziţia preşedintelui raionului, în bază legislaţiei în vigoare, este în subordonarea preşedintelui raionului, şi îndeplineşte următoarele atribuţii de bază :

- asigură realizarea politicii de stat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului;

- supraveghează elaborarea şi realizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobă modul de utilizare a terenurilor, regimul de construire şi funcţiile urbanistice ale obiectelor amplasate pe teritoriile unităţilor administrative;

- participă în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la organizarea şi amenajarea teritoriului administrat, la întocmirea prognozelor orientative şi programelor de dezvoltare social-economică, corelate cu Planul de amenajare a teritoriului raionului;

- contribuie la asigurarea obligatorie cu documentaţiile de amenajare a teritoriului administrat şi cu planurile urbanistice generale ale localităţilor din componenţa unităţii administrativ-teritoriale respective;

- exercită, în condiţiile legii, controlul asupra respectării reglementărilor în vigoare  în urbanism şi amenajarea teritoriului la nivelul respectiv (orăşenesc, sătesc, comunal) în procesul realizării documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu ale Inspecţiei de Stat în Construcţii;

- organizează controlul privind aplicarea şi executarea documentaţiei aprobate de urbanism şi amenajare a teritoriului;

- coordonează executarea lucrărilor publice, conform documentaţiei de proiect aprobate;

- organizează activitatea organului consultativ-coordonator în domeniu - consiliului local pentru urbanism şi arhitectură, în scopul examinării proiectelor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi arhitecturii;

- asigură actualizarea şi păstrarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi ţine evidenţa executării acesteia;

- avizează documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului, precum şi aprobă proiectele tuturor obiectelor amplasate în limitele teritoriilor administrate;

- analizează şi organizează procedura de avizare şi aprobare de către autorităţile administraţiei publice locale a planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor urbanistice ale localităţilor din componenţa unităţilor administrativ-teritoriale;

- avizează proiectele de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele de orice tip;

       - examinează şi avizează proiectele de decor interior ale clădirilor de utilitate publică,  proiectele mobilierului urban, reclamelor, iluminărilor exterioare, amenajării spaţiilor verzi, precum şi soluţiile coloristice ale tuturor elementelor urbane care determină decorul localităţilor.

 

 

5. ATRIBUŢIILE SECŢIEI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 

       23. Secţia asigură realizarea prerogativelor legislative ce-i revin aparatului preşedintelui raionului, în problemele ce ţin de competenţa sa, colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, subdiviziunile subordonate Consiliului raional şi alte organizaţii, instituţii în rezolvarea problemelor comune.

       24. Elaborează dispoziţii, indicaţii ale preşedintelui  şi prezintă propuneri pentru examinarea chestiunilor ce necesită soluţionare la nivel de preşedinte de raion.

       25. Asigură pregătirea tehnico-organizatorică a şedinţelor de lucru a preşedintelui raionului, şedinţelor Consiliului raional.

       26. Asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale Consiliului raional şi de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului şi informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise.

       27. Colectează  de la şefii subdiviziunilor Consiliului raional informaţii pentru raportul anual  privind starea economică şi socială a raionului şi  le prezintă  preşedintelui raionului.

       28. Prezintă preşedintelui raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre  funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor create de Consiliul raional.      

       29. Secţia administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul Regulament,  aprobat de preşedintele raionului, care stabileşte sarcinile şi atribuţiile de bază.

 

6.    SERVICIU RESURSE UMANE ŞI SECRETARIAT

 

30. Serviciul resurse umane se instituie ca subdiviziune structurală autonomă, care se subordonează nemijlocit conducătorului autorităţii publice, îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale Consiliului raional Anenii Noi, cu organele administrative/instituţiile din subordine, cu serviciile publice desconcentrate şi/sau descentralizate.

31. Serviciul resurse umane îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, profesionalismului şi imparţialităţii şi are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale autorităţii publice prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorităţii publice.

 

32. Serviciul resurse umane are următoarele funcţii de bază:

 

32.1 administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal privind:

a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;

b) asigurarea necesarului de personal;

c) dezvoltarea profesională a personalului;

d) motivarea şi menţinerea personalului;

e) sănătatea în muncă;

2) acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;

3) evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.

 

 

32.2  specialistul principal (jurist)

- elaborează proiecte de decizii ale consiliului raional, şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, precum şi a altor acte normative, elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora ;

- vizează  dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional ;

- reprezintă în modul stabilit, interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi în alte organe ; 

- asigură realizarea procedurilor de personal în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

33. Serviciul resurse umane  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul Regulament,  aprobat de preşedintele raionului, care stabileşte sarcinile şi atribuţiile de bază.

 

7.     ATRIBUŢIILE SERVICIULUI ARHIVĂ

 

      34. Serviciul raional de Arhivă Anenii Noi a fost instituit în conformitate cu legislaţia privind noua organizare teritorial administrativă şi a administraţiei publice locale.

      35. Serviciul arhivă asigură ordonarea, păstrarea, evidenţa, completarea şi valorificarea documentelor de arhivă, care reflectă istoria raionului.

      36. Serviciul arhivă este finanţat din contul bugetului raionului, conform schemei de încadrare, aprobate de către preşedintele raionului. Serviciul arhivă dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea instituţiei.

      37.  Serviciul arhivă activează în conformitate cu propriul Regulament, aprobat prin decizia Consiliului raional, care stabileşte sarcinile şi atribuţiile de bază.

 

8.     ATRIBUŢIILE SECŢIEI ADMINISTRATIV-FINANCIARE

 

38. Secţia administrativ-financiară este condusă de şeful Secţiei, desemnat în funcţie prin dispoziţia preşedintelui raionului, care coordonează şi răspunde de activitatea compartimentelor contabilitate, precum şi administrarea, gospodărirea şi gestiunea patrimoniului.

39. Secţia administrativ-financiară:

- ţine  evidenţă  contabilă a sumelor  primite din bugetul raional pentru executarea cheltuielilor proprii  ale Aparatului  Preşedinteluir-lui, secţiilor si Direcţiilor din subordine ;

- elaborează proiectul  bugetului al  Aparatului Preşedintelui r-lui, secţiilor si Direcţiilor din subordine,  investiţiilor capitale, fondului de rezervă, masurilor cultural  sportive pentru anul in curs cu repartizarea lunara;

- întocmeşte contracte pentru achiziţionarea  mărfurilor si serviciilor in Aparatul Preşedintelui, secţii si direcţii in subordine ;

-   asigura si organizează evidenta contabila a investiţiilor capitale în r-n Anenii Noi ;

-   conduce si asigura activitatea secţiei  Administrativ Financiare, Grupului de deservire a clădirii C.R. si Secţiei Administrativ – Militare ;

-   coordonează  si  participa la operaţiuni de inventariere a valorilor materiale si băneşti a Aparatului Preşedintelui , secţiilor  si Direcţiilor din subordine ;

-   asigură evidenţa măsurilor şi cheltuielilor conform devizului financiar al mijloacelor speciale şi evidenţa operaţiunilor privind alte surse extrabugetare ;

-   participă la efectuarea inventarierii resurselor băneşti,  obiectelor a valorilor  mici  şi fondurilor  fixe ;

-   întocmeşte şi prezintă în termenul stabilit dările de seamă contabile.

40. Secţia administrativ-financiară activează în baza  Regulamentului aprobat de preşedintele raionului, care stabileşte sarcinile şi atribuţiile de bază.

 

IV. DISPOZIŢII FINALE

 

      41. Structura şi efectivul limită ale aparatului se aprobă prin decizia Consiliului raional.

      42. Aparatul este dotat cu transport, birouri echipate cu mobilier, reţea de telecomunicaţii şi tehnică computerizată.

      43. Sarcinile şi atribuţiile posturilor funcţionarilor  din cadrul Aparatului sunt stabilite în fişele posturilor, care se elaborează de secretarul Consiliului raional, şefii secţiilor şi serviciilor şi se aprobă de preşedintele raionului. 

      44. Regulamentul Aparatului se aprobă de Consiliul raional şi poate fi modificat prin decizia acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

        Secretar interimar al Consiliului raional              S. Gheorghiţa

 

 

 

Regulamentul Consiliului raional Anenii Noi

DECIZIE  nr. 7/10

din 19 decembrie 2019

 

Cu privire la aprobarea

Regulamentului  Consiliului  raional  Anenii  Noi 

 

În temeiul art 43, alin. (1) și (2) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, prevederile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, Regulamentului – cadru privind constituirea şi funcţionarea Consiliilor locale și raionale aprobat prin Legea  nr.457/2003, conform prevederilor Legii  nr.768/2000 privind statutul alesului local, Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi rezultatele examinărilor în comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional Anenii  Noi

D E C I D E:

1.     Se  aprobă  Regulamentul  privind constituirea  şi funcţionarea Consiliului  raional Anenii  Noi  cu  modificarea ulterioară  conform  anexei  ce face  parte  integrantă  din  prezenta  decizie.

2.     Se abrogă decizia nr.01-25 din 28 februarie 2012 cu privire la Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului raional cu modificările ulterioare.

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin plasare în registrul de stat al actelor locale, pe pagina web și panoul informativ al instituției.

4. Prezentul act administrativ este  supus căilor de atac în procedură prealabilă către autoitatea emitentă în termen de 30 de zile conform Codului Administrativ.

5.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina tuturor comisiilor consultative de specialitate.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                    Plamadeala Serghei

 

         Contrasemnează:

         Secretarul Consiliului raional                                   Boicu Petru

 

 

 

Anexă

la decizia Consiliului raional Anenii Noi

                                                                          nr. 7/10 din 19 decembrie 2019

Regulamentul

privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Anenii Noi

 

Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu Legea nr.457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale

 

T i t l u l  I

CONSTITUIREA CONSILIULUI RAIONAL

CAPITOLUL I

MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

 

1.   Consiliului Raional Anenii Noi este compus din 33 de consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral şi constituie autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei raionului Anenii Noi.

      Consilierii raionali îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor în plen şi în cadrul

   comisiilor de specialitate, structuri organizatorice colective ale Consiliului Raional Anenii Noi

2.  Ședinţa de constituire a Consiliului raional se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.

Consiliul raional este legal constituit dacă  sunt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

Convocarea consilierilor Consiliului raional în prima şedinţă  de constituire  a consiliului se face prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

Ședinţa de constituire  a Consiliului raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectându-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia, convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:

a) aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor şi înmânarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale Centrale;

b) iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, și a blocurilor;

c) iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.

Lucrările şedinţei de constituire   sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

    La şedinţa  de constituire  a consiliului participă şi reprezentantul  Comisiei Electorale Centrale.

 Reprezentantul  Comisiei Electorale Centrale aduce la cunoştinţa consilierilor hotărârea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmânează legitimaţiile.

 3.  După constituirea legală a consiliului local, raional, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.

Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.

Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

4. Consiliul raional alege preşedintele şi vicepreşedintele (vicepreşedinţii) raionului. Alegerea se  face, prin decizia aprobată de Consiliul raional conform prevederilor legislației în vigoare.

    Consiliul raional alege preşedintele raionului, din rândul consilierilor la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.

Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi.

Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului, în condițiile cînd cheltuielile administrative nu depăşesc 30 la sută din suma totală a veniturilor  proprii. Candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte (vicepreşedinţi) al raionului se propune de preşedintele raionului, după consultarea fracţiunilor. 

În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rândul consilierilor.

Președintele și vicepreşedintele raionului este funcţie de demnitate publică, şi cad sub incidenţa Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local, şi Legii 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

5.   Consiliul raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului înainte de termen, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi.

Vicepreşedintele raionului poate fi eliberat din funcţie înainte de termen, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, la propunerea preşedintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleşi.
 Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi prezintă cererea de demisie în ședința Consiliului raional.

Decizia privind acordarea concediului președintelui, precum și decizia privind desemnarea vicepreședintelui care exercită atribuțiilor președintelui, în cazul survenirii unor atare situații,  aparține doar Consiliului raional.

 Mandatul preşedintelui şi cel al vicepreşedintelui raionului încetează odată cu mandatul Consiliului raional.

 În cazul în care mandatul Consiliului raional încetează înainte de termen, preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi exercită atribuţiile şi soluţionează problemele curente ale raionului până la alegerea de către consiliul raional nou-constituit a unui alt preşedinte al raionului.

6. Secretarul Consiliului raional este funcţiorar public şi se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Persoana numită în funcţia de secretar al Consiliului raional, trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi de drept sau de administraţie publică.

 (a)Secretarul Consiliului Raional este numit de consiliul respectiv, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a consiliului, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Prevederile alin.6 lit.(a) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului în temeiul şi în modul stabilite de Legea nr. 158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Şefii de subdiviziuni din subordinea Consiliului raional – funcționari publici -  sunt desemnaţi prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, din rândurile persoanelor care au câştigat concursul pentru ocuparea funcţiei respective, organizat de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale  sunt desemnaţi de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.

Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către consiliu, la propunerea preşedintelui raionului, sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor  aleşi, cu votul majorităţii consilierilor, în temeiurile şi modul stabilit de legislaţie.

7. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către Consiliul raional în baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile publice, aprobat de Guvern.

 

Capitolul II

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE

DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

 

8. După constituire, Consiliul raional formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate şi poate modifica componenţa acestora.

Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate  sunt prevăzute în anexa nr.1.

9. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către Consiliul raional, în funcţie de specificul şi necesităţile raionului. La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.

10. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.

11. Comisiile de specialitate  sunt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi  sunt menite să asigure eficienţa activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi  sunt subordonate acestuia.

12. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul  comisiei.

13. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea  sunt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţele comisiei, de regulă,  sunt publice.

La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu  sunt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac  obiectul lucrărilor comisiei.      

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass - media.

14.  Membrii comisiei de specialitate  sunt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi / sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului. Materialele pentru ședința comisiei sunt  pregătite de către secretarul consiliului, cu 10 zile înainte de ședința Consiliului raional.

15.  În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate avizează proiectele de decizii cu votul deschis al majorităţii  membrilor  săi, în  situația parității de voturi proiectul se consideră avizat. Proiectele de decizii înaintate spre examinare comisiei de specialitate sunt consultate de președintele comisiei de specialitate.

          Demersurile înaintate în adresa consiliului de către persoanele fizice și juridice vor fi depuse în cancelaria instituției cu minim 15 zile până la emiterea dispoziției de convocare a ședinței Consiliului raional. Proiectul de decizie înaintat comisiei de specialitate va fi însoțit de fișa proiectului de decizie elaborată conform anexei nr. 2

Avizele comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv şi conţinutul acestora poate avea următoarele variante:

  • se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva;
  • se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva ţinându-se cont de amendamentele anexate;
  • se propune Consiliului sa respingă proiectul înaintat. In acest caz, comisia va enumera consecinţele nefavorabile ce pot urma după aprobarea deciziei respective;
  • se propune Consiliului un nou proiect de decizie.

In caz de necesitate, unele proiecte de decizii pot fi examinate în cadrul unei şedinţe comune a câtorva comisii consultative, pentru eliminarea divergentelor existente.

16. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul raional și se aprobă prin votul consilierilor raionali.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei, prin votul majorității consilierilor prezenți.

În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.

17. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a)      identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;

b)     analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;

c)      întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;

d)     se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.

e)      exercită funcții de control asupra deciziilor Consiliului Raional.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

18. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:

a)      reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;

b)     convoacă şi conduce şedinţele acesteia;

c)      propune la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;

d)     participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

e)      anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

f)       susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul  de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

În lipsa Preşedintelui, atribuţiile sale se deleagă secretarului comisiei.

19. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:

a)      asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;

b)     face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;

c)      numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;

d)     asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

20. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.

21. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei aplică acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele  comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.

22. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul  comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise .

Lucrările şedinţelor comisiei pot fi înregistrate audio şi/sau video pentru asigurarea transparenţei şi corectitudinii procesului decizional, de către subdiviziunile responsabile din cadrul consiliului raional. La solicitarea reprezentanților instituțiilor media înregistrate conform legii, lucrările ședințelor pot fi înregistrate cu acordul președintelui sau a membrilor comisiei respective.

 

T i t l u l   II

ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL

Capitolul I

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI

ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

 

23. Consiliul raional alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi,  pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de  secretarul consiliului. Propunerea candidaturii  preşedintelui şedinţei se înaintează de fracțiuni în ordinea descrescătoare a repartizării mandatelor în Consiliul raional Anenii Noi. Votarea este organizată de secretarul consiliului. Președintele raionului asistă în prezidium pe tot parcursul ședinței.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează deciziile consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

24. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:

a)      conduce şedinţele consiliului;

b)     supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatele votării, cu precizarea “ pro”, “ contra “, şi a abţinerilor;

c)      semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;

d)     asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;

e)      supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f)       aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

25. În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv în şedinţa de constituire, nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe  sunt semnate de preşedintele nou-ales.

26. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la  şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lângă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

a)      asigură înştiinţarea  consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;

b)     asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului, inclusiv asigură prezentarea materialelor aferente ședințelor cu 10 zile înainte de desfășurarea lor;

c)      ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

d)     numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor când consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;

e)      informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;

f)       asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

g)      urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.21 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;

h)     contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie și încetare a raporturilor de serviciu a secretarului consiliului;

i)        acordă consilierilor, precum şi președinților acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

Secretarul îndeplineşte și alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Capitolul II

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 

27.  Şedinţa Consiliului este publică și se desfăşoară în sala de şedinţe, amenajată cu locuri pentru consilieri, invitaţi şi alte persoane care doresc să asiste la şedinţă.

Şedinţa Consiliului raional începe cu onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova şi Drapelul raionului Anenii Noi, intonarea Imnului Republicii Moldova

28.  Consiliul Raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată în trei  luni şi se poate întruni în şedinţe extraordinare, cu ordinea de zi propusă, ori de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

29. Convocarea consiliului raional se face, prin dispoziţie a preşedintelui raionului, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare. În temeiul dispoziţiei, fiecărui consilier i se expediază o înştiinţare în care se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Proiectele de decizii la fel și materialele care au stat la baza înaintării proiectului vor fi transmise cu cel puțin 10 zile până la data desfășurării ședințelor ordinare. Toți consilierii vor primi o mapă cu materialele imprimate care va fi dublată prin intermediul poștei electronice. Înştiinţarea este semnată de secretarul consiliului raional.

În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordinare a consiliului raional, cerută de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, aceştia  sunt în drept:

să convoace şedinţa consiliului raional de sine stătător, asistați de secretarul consiliului raional, în condiţiile prezentei legi; şi/sau să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.

30. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).

În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului prin mass-media, pagina web, rețele de socializare sau prin orice alt mijloc de informare.

31. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art.45 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei. Pentru includerea în ordinea de zi a ședinței a toate proiectele de decizii vor fi însoțite de avizul a cel puțin comisiei de spacialitate. După aprobarea ordinei de zia ședinței nu se mai admite modificarea sau completarea acesteia.

32. Consilierii  sunt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să contrasemneze prezența.

            Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui raionului sau secretarului. Preşedintele raionului sau secretarul  sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.

Pentru participarea la fiecare şedinţă a consiliului, consilierii raionali primesc o indemnizaţie. Mărimea ei se va stabili prin decizia consiliului raional.

33. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea  sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată, înconformitate cu procedura stabilită prin Legea 436/2006. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise în ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul, este, de regulă, persoana care a iniţiat proiectul respectiv.

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvântul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvânt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

34. Preşedintele şedinţei permite oricând unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.

35. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

36. La cererea unei fracţiuni, preşedintele şedinţei este obligat de a suspenda lucrările şedinţei, pe o durată de cel mult 20 de minute, pentru a da acestora posibilitatea să se consulte, o singură dată pentru fiecare punct al ordinii de zi.

37. Consiliul poate decide întreruperea şedinţei şi reluarea lucrărilor în altă zi la decizia sa.

38. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

39. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei  poate să întrerupă dezbaterile cel mult  pentru  10 minute  şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:

a)      să cheme la ordine;

b)     să retragă cuvântul;

c)      să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor, apelând dacă este necesar la organele de ordine.

40. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:

a)      avertisment;

b)     eliminarea din sala de şedinţe.

41. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba oficială a statului.  

Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba de stat. 

42.  Pentru a asigura plenitudinea procesului verbal, în cadrul şedinţelor de Consiliului raional se utilizează mijloace de înregistrare audio şi/sau video ori alte mijloace tehnice. Utilizarea mijloacelor tehnice pentru înregistrarea şedinţei Consiliului raional se consemnează în procesul-verbal. Consiliul raional va asigura în mod obligatoriu transmiterea online a ședințelor.

Capitolul III

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

 

43. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor, președintelui raionului și vicepreședinților. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face preşedintele raionului. Preşedintele raionului și vicepreședinții pot participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.

44.Secretarul consiliului, cu cel puţin 10 zile, pentru ședințele ordinare, și 3 zile pentru ședințele extraordinare, până la examinarea deciziilor, va asigura în mod obligatoriu plasarea  proiectelor de decizie pe pagina web oficială, expedierea prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, sau afişarea la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau îl va difuza către mass-media locală, după caz.

      Proiectele de decizii cu caracter normativ sunt expuse pentru consultări publice conform prevederilor legale cu 15 zile lucrătoare până la ședință.

       Secretarul consiliului va asigura accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora în modul stabilit de lege.

45. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă din partea inițiatorului şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul consiliului este responsabil pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate și prezentarea proiectelor de decizie.

     Înainte de a fi prezentat spre aprobare şedinţei Consiliului Raional, proiectul deciziei este supus consultării publice pe problemele ce ţin de interes raional şi care pot avea impact economic, de mediu, social (asupra mediului de viaţă şi drepturile omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, colectivelor locale, serviciilor publice), În condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 96/2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

Proiectele de decizii se prezintă în limba oficială a statului.

46. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către preşedintele raionului și vicepreședinți, consemnându-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa de către secretarul consiliului consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare  şi cu invitația de a prezenta amendamente.

47. Proiectele de decizii cu nota informativă a inițiatorului și materialele de însoţire, avizate de subdiviziunile specializate ale Consiliului raional, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului însoțite de fișa de proiect şi după caz, compartimentelor de specialitate ale preşedintelui raionului şi serviciilor publice descentralizate şi desconcentrate.

Odată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului .

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, până la înscrierea acestora în ordinea de zi.

48. După examinarea proiectului de decizie şi după caz a propunerilor compartimentului de specialitate al preşedintelui raionului şi serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un proces-verbal cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Procesele-verbale, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către preşedintele raionului şi către consilieri cel târziu pînă la data şedinţei consiliului.

49.  Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizele comisiilor de specialitate şi după caz  de rapoartele  compartimentelor de specialitate ale preşedintelui raionului  şi  serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa  acestuia, în conformitate cu prevederile Legii 436/2006.

Capitolul IV

PROCEDURA DE VOT

 

50.Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise.

Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

        Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

51. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele ședinței oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor  “pro”, “contra” şi „abţinut”. Secretarul consiliului dă citirii numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă  cuvântul “ pro” sau “contra “ sau „abţinut”., în funcţie de opţiunea sa.

52. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. 

       Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc unul dincuvintele “ pro”, “contra” şi “ abţinut “.

        Buletinele de vot se întroduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decât cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

53.  Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

          Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

54. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnate expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.

55. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe, ele putând fi supuse examinării doar după expirarea unui termen de 6 luni.

 Deciziile consiliului raional se semnează, în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei, de preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul consiliului. În termen de maxim 5 zile de la semnare deciziile consiliului se plasează în registrul actelor locale (www.rsal.gov.md).

 În cazul în care secretarul consiliului consideră că decizia consiliului este ilegală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea acestei decizii la următoarea ședință a consiliului, însoțită de nota informativă, în care își va argumenta poziția. În cazul în care consiliul menține poziția sa, prin vot conform prevederilor legislației secretarul este obligat a contrasemna decizia.

 Secretarul consiliului va aduce la cunoștință prin publicare pe pagina web și în locuri publice deciziile cu caracter normativ, iar prin contrasemnare deciziile consiliului cu caracter individual de către persoanele vizate.

   În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, președintele raionului poate sesizaoficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ.

   Deciziile consiliului intră în vigoare la data publicării în registrul actelor locale (www.rsal.gov.md).  Deciziile cu caracter normativ se vor aduce la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice, iar cele cu caracter individual – se vor comunica persoanelor vizate.

Deciziile pot intra în vigoare la o dată prevăzută în textul deciziei, dar nu mai devreme de data plasării în registrul actelor locale.

TITLUL  III

Exercitarea mandatului de consilier raional,

precum şi de colaborare cu autorităţile publice locale

de nivelul unu în realizarea problemelor comunităţii

Capitolul I

Activitatea consilierului raional în Consiliul Raional

 

56. Consilierul raional este dator să fie demn de încrederea alegătorilor, să contribuie prin exemplu personal la consolidarea autorităţii administraţiei publice raionale  pe care o reprezintă, onorarea obligaţiilor civice, asigurarea ordinii publice şi la respectarea legislaţiei.

57. Consilierul raional se află încontinuu în exercitarea mandatului pe toată durata acestuia.

58. Participarea consilierului la şedinţa consiliului şi/sau comisiei din care face parte este obligatorie.

59. În cazul în care consilierul este în imposibilitate de a participa la şedinţa respectivă, el comunică despre aceasta, preşedintelui raionului sau secretarului consiliului, cu  indicarea motivelor absenţei.

60. La şedinţa Consiliului consilierul este în drept:

a)   să examineze și să se expună asupra a toate proiectele ce țin de competența Consiliului raional;

b)   să-şi exprime opinia asupra candidaturilor persoanelor cu funcţii de răspundere în cadrul dezbaterilor pentru alegerea, numirea sau confirmarea lor de către Consiliu;

c)    să facă propuneri în scris pentru a fi examinate de Consiliu;

d)   să facă propuneri şi observaţii privind proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului şi modul examinării chestiunilor puse în discuţie, potrivit Legii 436/2006;

e)    să lanseze iniţiative şi să facă propuneri privind examinarea în şedinţele consiliului a dărilor de seamă sau informaţiilor prezentate de orice organ şi persoană cu funcţie de răspundere subordonate consiliului;

f)    să pună în discuţie chestiunea votului de încredere persoanelor alese, numite de cel puţin o treime de consilierii aleşi;

g)   să propună consiliului pentru examinare chestiunile legate de activitatea persoanelor fizice şi juridice la executarea deciziilor, acestuia şi să organizeze pregătirea materialelor respective;

h)   să participe la dezbateri, să facă interpelări, să adreseze întrebări raportorilor şi preşedintelui şedinţei, să ceară răspunsuri;

i)     să propună amendamente la proiectele deciziilor şi ale altor acte prezentate pentru aprobarea consiliului;

j)     să participe cu drept de vot consultativ la examinarea de către autorităţile publice locale din care nu face parte, a oricăror chestiuni ce vizează interesele colectivităţii pe care o prezintă.

61. Consilierul raional, în limitele competenţei sale, contribuie la realizarea deciziilor, programelor, planurilor adoptate de Consiliul raional în toate domeniile de activitate social-economică.

62. Consilierul raional primeşte în audienţă cetăţenii în sediul consiliului raional. Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea normală a audienţei revine secretarului consiliului raional.

63. Examinează cerinţele, petiţiile, demersurile adresate lui sau Consiliului raional, insistă asupra rezolvării lor şi dă răspunsurile corespunzătoare adresatului sau organului care i-a încredinţat examinarea.

64. Studiază necesităţile şi cerinţele populaţiei, prezintă organelor respective propuneri de realizare, depune eforturi pentru realizarea lor.

65. Consilierul raional din însărcinarea consiliului, preşedintelui şedinţei exercită controlul executării deciziilor Consiliului raional, prezintă rezultatele controlului la şedinţa consiliului; consilierul raional poartă răspundere juridică, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului; durata mandatului consiliului raional este stabilită de Codul electoral.

Capitolul II

Activitatea consilierilor în cadrul comisiilor

 consultative de specialitate

66. Participă la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional.

67. Studiază şi elaborează propuneri pentru şedinţa Consiliului raional şi a comisiei consultative de specialitate respectivă.

68. Participă şi propune chestiuni pentru planificarea activităţii comisiei consultative de specialitate.

69. În cadrul comisiei analizează şi avizează proiectele deciziilor Consiliului Raional, a altor probleme ce ţin de activitatea comisiei.

70. Îndeplineşte însărcinările date de către comisia consultativă de specialitate, din care el face parte.

71. Informează comisia despre executarea însărcinărilor date de ea.

 

Capitolul III

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII

ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 

72. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului şi secretarului raionului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.

      Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

73. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

74. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea  sunt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămâni, dacă legea nu prevede altfel.

         Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

75. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează  în corespundere cu Codul Administrativ nr. 116/2018.

 

Capitolul IV

Perioada mandatului şi dizolvarea consiliului raional

 

76. Durata mandatului consiliului raional

(a)   Durata mandatului consiliului raional este stabilită de Codul electoral.

(b)   Consiliul raional îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit până la data constituirii legale a consiliului nou-ales.

(c)    Mandatul consiliului raional poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

77. Consiliul raional poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:

    a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărâri definitive întrucât încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;

    b) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul stabilit la art.11 al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală.

     c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor.

78. Dizolvarea de drept a consiliului raional în condiţiile alin.(73) lit.b) şi c) se constată de către preşedintele raionului şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor noi.

79. Parlamentul dizolvă consiliul raional, la propunerea motivată a preşedintelui raionului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţate, prin care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea.

80. Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului raional se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului Electoral al RM.

81. Pînă la constituirea unui nou consiliu, preşedintele raionului va soluţiona problemele curente ale unităţii administrativ-teritoriale.

Capitolul V

Controlul executarii deciziilor consiliului şi interpelarilor consilierilor

 

82. Monitorizarea executării deciziilor Consiliului, interpelărilor şi întrebărilor consilierilor se efectuează de către secretarul Consiliului prin concursul aparatului  preşedintelui raionului. În termen de 5 zile după adoptarea deciziilor, secretarul Consiliului distribuie materialele responsabililor de executare şi, după caz, comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului.

83. Monitorizarea executării cuprinde: stabilirea termenelor de executare, verificarea aducerii la timp spre cunoştinţă executantului a deciziilor, interpelărilor, precum şi verificarea mersului executării, evidenţei şi generalizării rezultatelor executării şi informarea preşedintelui raionului, inclusiv suspendării controlului consiliului raional.

84. Deciziile Consiliului sunt scoase de la control de către Consiliu la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor, secretarului Consiliului.

85. Secretarul Consiliului informează la fiecare ședință ordinară consilierii despre mersul îndeplinirii deciziilor, mai ales despre dificultăţile apărute în legătură cu executarea deciziilor.

 

Capitolul VI

Dispoziții finale și tranzitorii

 

86. Prezentul Regulament intra în vigoare la momentul aprobării acestuia de către Consiliul Raional Anenii Noi și publicarea în registrul electronic al actelor locale (www//rsal.gov.md)

87. În cazul în care cadrul normativ naţional are alte prevederi decât cele prevăzute în prezentul Regulament, va avea prioritate actul normativ naţional,  cu ulterioarele modificări de rigoare ale Regulamentului.

 

 

 

 

Secretar al Consiliului Raional                                       Petru Boicu


Anexă nr.1

la Regulamentul privind

constituirea şi funcţionarea

consiliului   raional Anenii Noi

 

DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE SE POT
FORMA COMISII DE SPECIALITATE

 

1. -  de  planificare, finanţe şi buget ;

2. -  de  agricultură, industria prelucrare, comerţ  şi mediu ;

3. - de construcţie, gospodărie comunală, drumuri şi   transport ;

4. - de  învăţămînt, cultură, tineret  şi  sport ;

5.- de  medicină şi asistenţă socială ;

6. - de  juridică, ordine publică şi accesul  la informaţie.

   

 Notă: În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate decide formarea comisiilor de specialitate şi în alte domeniide activitate sau a unei comisii care să aibă drept obiect de activitate două sau mai multe domenii.

 

Secretar al Consiliului Raional                                       Petru Boicu

 

 

  

Anexă nr.2

la Regulamentul privind

constituirea şi funcţionarea

consiliului   raional Anenii Noi

FIȘA PROIECTULUI DE DECIZIE nr.____   pentru ședința din ______________

 

□ 1. Nota informativă (de argumentare)  elaborat de                                                      nr. file - 

 

□ 2. Avizul anticorupție (pentru proiectele de decizii cu caracter normativ)                  nr. file –

 

□ 3. Valoarea de bilanț/costul estimativ al bunului                                                          nr. file –

 

□ 4. Dovada dreptului de proprietate                                                                               nr. file –

 

□ 5. Deviz de cheltuieli pentru lucrări sau investiții                                                        nr. file –

 

□ 6. Dovada cofinanțării pentru lucrări, servicii sau investiții                                        nr. file –

 

□7. Estimarea cheltuielilor pentru asigurarea sustenabilității                                          nr. file –

 

□ 8. Avizul vicepreședinților, a serviciilor specializate

pe domenii ale Consiliului raional                                               nr. file –

 

□ 9. Cererea, petiția, solicitarea parvenită în adresa consiliului                                      nr. file -

 

 

Secretar al Consiliului Raional                                       Petru Boicu

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]