User Registration

or Cancel
Ora: 3:34

Regulamentului privind funcţionarea aparatului preşedintelui raionului

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

   CONSILIUL RAIONAL                                               РАЙОННЫЙ  СОВЕТ    

           ANENII NOI                                                                АНЕНИЙ  НОЙ       

                                                                               

MD-6501, or.Anenii Noi, Piaţa 31 August, 4                                               МД-6501, г. Анений Ной, Площадь 31 Августа, 4

          tel. 2-26-50 / fax (265) 2-37-20                                                                           тел. 2-26-50 / факс (265) 2-37-20

        

                                                                                                                    

 

 

 DECIZIE  nr. 03-20

din 24 mai  2012

 

 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind  funcţionarea  aparatului preşedintelui  raionului

 

 

 

 

 

In conformitate cu art.art. 43, 46, 49 al.2, 51 al.3 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional Anenii Noi

DECIDE :

 

1. Se aprobă Regulamentul privind funcţionarea aparatului preşedintelui raionului, care face parte integrală a prezentei decizii, conform anexei.

2. Preşedintele raionului (dl V.Vizdoagă) va asigura funcţionarea aparatului preşedintelui raionului conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi prezentul Regulament.

3.  Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui V.Vizdoagă,

      preşedintele raionului Anenii Noi


          

 

 

 

         Preşedintele şedinţei                                                    O.Bogovic

 

                     

            Contrasemnează :

          Secretar interimar

          al Consiliului raional                                                   S.Gheorghiţa

 

 

 

 

Anexă

la decizia CR Anenii Noi

nr. 03-20 din 24.05.2012

 

R E G U L A M E N T U L

privind funcţionarea aparatului preşedintelui raionului Anenii Noi

 

I.                  DISPOZIŢII GENERALE

 

1.    Aparatul preşedintelui raionului (în continuare Aparatul) se organizează şi funcţionează ca subdiviziune a Consiliului raional, structura şi statele de personal se aprobă prin decizia Consiliului raional.

2.    În activitatea sa  Aparatul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, alte acte legislative, decretele preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, deciziile consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi de prevederile prezentului Regulament.

3.    Regulamentul, structura şi statele de personal ale Aparatului se aprobă de Consiliul raional.

4.    Aparatul activează cu statut de persoană juridică, are ştampilă cu imaginea  Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea „Preşedintele raionului Anenii Noi” şi dispune de cont în bancă.

Aparatul îşi are sediul în oraşul Anenii Noi, str. Mihai Eminescu, 28.

 

II.               ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII APARATULUI

                    

1.             Structura Aparatului

5.      Aparatul preşedintelui raionului are următoarea structură:

·        preşedintele raionului

·        vicepreşedinţi raionului (doi)

·         secretarul Consiliului raional

·         arhitect-şef al raionului

·         Secţia administraţie publică

·         Serviciu resurse umane şi secretariat

·         Serviciu arhivă

·         Secţia administrativ-financiară

Pe lîngă Aparat activează Serviciul de deservire tehnică al Consiliului raional (personal angajat fără statut de funcţionar public).

 

2. Conducerea Aparatului

6. Conducerea Aparatului este asigurată de preşedintele raionului, care este autoritate executivă a Consiliului raional, ales în şi eliberat din funcţie de Consiliul raional în condiţiile legii.

7. Preşedintele raionului este asistat de doi vicepreşedinţi, aleşi în şi eliberaţi din funcţie în condiţiile legii.     

      8. Angajaţii Aparatului (cu excepţia preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului, secretarul consiliului raional) sunt încadraţi în şi eliberaţi din funcţie prin dispoziţia preşedintelui raionului, în condiţiile legii.

III. ATRIBUŢIILE APARATULUI

 

 9. În scopul realizării autorităţii executive a prerogativelor atribuite prin actele legislative şi normative, Aparatul are următoarele atribuţii:

a)    Asigură asistenţa organizatorică şi informaţională a activităţii preşedintelui raionului şi vicepreşedinţilor în vederea exercitării de către aceştia  a atribuţiilor funcţionale;

b)    Asigură respectarea de către subdiviziunile din subordinea Consiliului raional a cerinţelor prevăzute de cadrul normativ în vigoare  privind elaborarea, avizarea, definitivarea, şi prezentarea proiectelor de decizii, dispoziţii ale preşedintelui raionului, a altor acte care urmează a fi semnate de preşedintele raionului, inclusiv a procedurilor de consultare publică a opiniei în procesul decizional;

c)     Supraveghează executarea măsurilor dispuse de preşedintele raionului în teritoriu administrat;

d)    Contribuie la elaborarea proiectului bugetului raional pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare  a bugetului, care urmează a fi prezentate de preşedintele raionului spre examinare Consiliului raional;

e)     Asigură executarea  bugetului raional, în conformitate cu deciziile Consiliului raional, şi respectarea prevederilor legale;

f)  Asistă secretarul Consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii; 

g)    Acordă suport metodologic şi organizatoric privind elaborarea şi implementarea   Programului strategic de dezvoltare social-economică al raionului şi pregăteşte materiale analitico - informaţionale în baza informaţiilor prezentate de subdiviziunile subordonate Consiliului raional privind realizarea acestuia;

h)    Pregăteşte materiale, răspunsuri, inclusiv cu consultarea autorităţilor publice competente, asupra documentelor parvenite în adresa preşedintelui raionului, Consiliului raional şi le prezintă preşedintelui raionului;

i)       Acordă asistenţă metodologică, informaţională şi juridică, reieşind din prerogativele ce-i revin, autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi în vederea respectării actelor legislative şi normative în vigoare;

j)      Asigură asistenţa organizaţională şi informaţională Comisiei raionale pentru conferirea insignei raionului „”Pentru merite”, „Cetăţean de onoare”, Diplomei Consiliului raional;

k)    Asigură derularea adecvată a măsurilor privind soluţionarea problemelor organi zatorice ale activităţii Aparatului şi structurilor din subordinea Consiliului raional ;

l)       Examinează petiţiile persoanelor fizice şi juridice adresate preşedintelui raionului, Consiliului raional şi în caz de necesitate le expediază către autorităţile competente pentru luarea măsurilor  ce se impun, efectuează analiza şi sinteza petiţiilor  înaintate pentru soluţionarea problemelor abordate, precum şi organizează audienţa cetăţenilor la conducerea raionului;

m)Apără interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti;

n)    Asigură, sub aspect organizatoric şi logistic, condiţiile necesare pentru desfăşurarea şedinţelor de lucru a preşedintelui raionului, şedinţelor Consiliului raional, desfăşurarea măsurilor de protocol, ţinerea lucrărilor de secretariat, întreprinde acţiunile necesare pentru protejarea secretului de stat;

o)    Asigură publicarea în mass-media, plasarea pe pagina web a Consiliului raional, în condiţiile legii, a deciziilor Consiliului raional, dispoziţiilor preşedintelui raionului.

 

1.     ATRIBUŢIILE  PREŞEDINTELUI  RAIONULUI

 

10. Preşedintele raionului are stabilite atribuţii de bază prin Legea nr.436 –

       XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

11. Preşedintele raionului exercită şi alte atribuţii stabilite prin ale acte legislative şi normative în vigoare sau încredinţate de Consiliul raional.

12.       Preşedintele raionului conduce, coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de Aparat, subdiviziunile subordonate Consiliului raional, precum şi asigură condiţii de perfecţionare profesională a angajaţilor.

13. Preşedintele raionului, angajează, în condiţiile legii, personalul din subdiviziunile subordonate Consiliului raional, fără statut de persoană juridică, cu excepţia şefilor acestora.        

14. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.  Dispoziţiile cu caracter normativ intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică. Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cunoştinţă persoanelor vizate în ele. 

15.  Preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce ţin de competenţa sa. Dispoziţiile preşedintelui raionului se consemnează în registre speciale.

       16. Corespondenţa în numele preşedintelui raionului este semnată de preşedintele raionului sau de vicepreşedintele raionului, conform atribuţiilor stabilite prin dispoziţia preşedintelui raionului.

 

2.     ATRIBUŢIILE  VICEPREŞEDINŢILOR  RAIONULUI

 

        17. Vicepreşedinţii raionului exercită atribuţiile stabilite de către preşedintele raionului sau Consiliul raional şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru legalitatea acţiunilor sale.

        18. Vicepreşedinţii raionului conduc activităţile comisiilor în care deţin funcţia de preşedinte, constituite prin decizia Consiliului raional sau dispoziţia preşedintelui raionului, în condiţiile legii.

 

3.     ATRIBUŢIILE SECRETARULUI CONSILIULUI RAIONAL

 

19. Secretarul Consiliului raional este desemnat în funcţie de către Consiliul raional, pe bază de concurs, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Concursul se organizează numai în cazul în care funcţia de secretar  este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului, conform Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.  Secretarului Consiliului raional îşi exercită atribuţiile în conformitate cu Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, altor legi şi acte normative în vigoare.

20. Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de către Consiliul raional ori de către preşedintele raionului.

21. În conformitate cu organigrama aprobată prin decizia Consiliului raional, secretarul Consiliului raional are în subordinea sa secţiile, serviciile, specialistul principal în lucrul cu documentele, specialistul  în problemele relaţii cu publicul din cadrul Aparatului şi este asistat în activitatea  sa de funcţionarii  acestuia.

4.     ATRIBUŢIILE ARHITECTULUI-ŞEF AL RAIONULUI

 

 22. Arhitectul-şef al raionului este angajat în funcţie prin dispoziţia preşedintelui raionului, în bază legislaţiei în vigoare, este în subordonarea preşedintelui raionului, şi îndeplineşte următoarele atribuţii de bază :

- asigură realizarea politicii de stat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului;

- supraveghează elaborarea şi realizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobă modul de utilizare a terenurilor, regimul de construire şi funcţiile urbanistice ale obiectelor amplasate pe teritoriile unităţilor administrative;

- participă în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la organizarea şi amenajarea teritoriului administrat, la întocmirea prognozelor orientative şi programelor de dezvoltare social-economică, corelate cu Planul de amenajare a teritoriului raionului;

- contribuie la asigurarea obligatorie cu documentaţiile de amenajare a teritoriului administrat şi cu planurile urbanistice generale ale localităţilor din componenţa unităţii administrativ-teritoriale respective;

- exercită, în condiţiile legii, controlul asupra respectării reglementărilor în vigoare  în urbanism şi amenajarea teritoriului la nivelul respectiv (orăşenesc, sătesc, comunal) în procesul realizării documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu ale Inspecţiei de Stat în Construcţii;

- organizează controlul privind aplicarea şi executarea documentaţiei aprobate de urbanism şi amenajare a teritoriului;

- coordonează executarea lucrărilor publice, conform documentaţiei de proiect aprobate;

- organizează activitatea organului consultativ-coordonator în domeniu - consiliului local pentru urbanism şi arhitectură, în scopul examinării proiectelor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi arhitecturii;

- asigură actualizarea şi păstrarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi ţine evidenţa executării acesteia;

- avizează documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului, precum şi aprobă proiectele tuturor obiectelor amplasate în limitele teritoriilor administrate;

- analizează şi organizează procedura de avizare şi aprobare de către autorităţile administraţiei publice locale a planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor urbanistice ale localităţilor din componenţa unităţilor administrativ-teritoriale;

- avizează proiectele de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele de orice tip;

       - examinează şi avizează proiectele de decor interior ale clădirilor de utilitate publică,  proiectele mobilierului urban, reclamelor, iluminărilor exterioare, amenajării spaţiilor verzi, precum şi soluţiile coloristice ale tuturor elementelor urbane care determină decorul localităţilor.

 

 

5. ATRIBUŢIILE SECŢIEI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 

       23. Secţia asigură realizarea prerogativelor legislative ce-i revin aparatului preşedintelui raionului, în problemele ce ţin de competenţa sa, colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, subdiviziunile subordonate Consiliului raional şi alte organizaţii, instituţii în rezolvarea problemelor comune.

       24. Elaborează dispoziţii, indicaţii ale preşedintelui  şi prezintă propuneri pentru examinarea chestiunilor ce necesită soluţionare la nivel de preşedinte de raion.

       25. Asigură pregătirea tehnico-organizatorică a şedinţelor de lucru a preşedintelui raionului, şedinţelor Consiliului raional.

       26. Asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale Consiliului raional şi de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului şi informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise.

       27. Colectează  de la şefii subdiviziunilor Consiliului raional informaţii pentru raportul anual  privind starea economică şi socială a raionului şi  le prezintă  preşedintelui raionului.

       28. Prezintă preşedintelui raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre  funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor create de Consiliul raional.      

       29. Secţia administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul Regulament,  aprobat de preşedintele raionului, care stabileşte sarcinile şi atribuţiile de bază.

 

6.    SERVICIU RESURSE UMANE ŞI SECRETARIAT

 

30. Serviciul resurse umane se instituie ca subdiviziune structurală autonomă, care se subordonează nemijlocit conducătorului autorităţii publice, îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale Consiliului raional Anenii Noi, cu organele administrative/instituţiile din subordine, cu serviciile publice desconcentrate şi/sau descentralizate.

31. Serviciul resurse umane îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, profesionalismului şi imparţialităţii şi are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale autorităţii publice prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorităţii publice.

 

32. Serviciul resurse umane are următoarele funcţii de bază:

 

32.1 administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal privind:

a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;

b) asigurarea necesarului de personal;

c) dezvoltarea profesională a personalului;

d) motivarea şi menţinerea personalului;

e) sănătatea în muncă;

2) acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;

3) evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.

 

 

32.2  specialistul principal (jurist)

- elaborează proiecte de decizii ale consiliului raional, şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, precum şi a altor acte normative, elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora ;

- vizează  dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional ;

- reprezintă în modul stabilit, interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi în alte organe ; 

- asigură realizarea procedurilor de personal în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

33. Serviciul resurse umane  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul Regulament,  aprobat de preşedintele raionului, care stabileşte sarcinile şi atribuţiile de bază.

 

7.     ATRIBUŢIILE SERVICIULUI ARHIVĂ

 

      34. Serviciul raional de Arhivă Anenii Noi a fost instituit în conformitate cu legislaţia privind noua organizare teritorial administrativă şi a administraţiei publice locale.

      35. Serviciul arhivă asigură ordonarea, păstrarea, evidenţa, completarea şi valorificarea documentelor de arhivă, care reflectă istoria raionului.

      36. Serviciul arhivă este finanţat din contul bugetului raionului, conform schemei de încadrare, aprobate de către preşedintele raionului. Serviciul arhivă dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea instituţiei.

      37.  Serviciul arhivă activează în conformitate cu propriul Regulament, aprobat prin decizia Consiliului raional, care stabileşte sarcinile şi atribuţiile de bază.

 

8.     ATRIBUŢIILE SECŢIEI ADMINISTRATIV-FINANCIARE

 

38. Secţia administrativ-financiară este condusă de şeful Secţiei, desemnat în funcţie prin dispoziţia preşedintelui raionului, care coordonează şi răspunde de activitatea compartimentelor contabilitate, precum şi administrarea, gospodărirea şi gestiunea patrimoniului.

39. Secţia administrativ-financiară:

- ţine  evidenţă  contabilă a sumelor  primite din bugetul raional pentru executarea cheltuielilor proprii  ale Aparatului  Preşedinteluir-lui, secţiilor si Direcţiilor din subordine ;

- elaborează proiectul  bugetului al  Aparatului Preşedintelui r-lui, secţiilor si Direcţiilor din subordine,  investiţiilor capitale, fondului de rezervă, masurilor cultural  sportive pentru anul in curs cu repartizarea lunara;

- întocmeşte contracte pentru achiziţionarea  mărfurilor si serviciilor in Aparatul Preşedintelui, secţii si direcţii in subordine ;

-   asigura si organizează evidenta contabila a investiţiilor capitale în r-n Anenii Noi ;

-   conduce si asigura activitatea secţiei  Administrativ Financiare, Grupului de deservire a clădirii C.R. si Secţiei Administrativ – Militare ;

-   coordonează  si  participa la operaţiuni de inventariere a valorilor materiale si băneşti a Aparatului Preşedintelui , secţiilor  si Direcţiilor din subordine ;

-   asigură evidenţa măsurilor şi cheltuielilor conform devizului financiar al mijloacelor speciale şi evidenţa operaţiunilor privind alte surse extrabugetare ;

-   participă la efectuarea inventarierii resurselor băneşti,  obiectelor a valorilor  mici  şi fondurilor  fixe ;

-   întocmeşte şi prezintă în termenul stabilit dările de seamă contabile.

40. Secţia administrativ-financiară activează în baza  Regulamentului aprobat de preşedintele raionului, care stabileşte sarcinile şi atribuţiile de bază.

 

IV. DISPOZIŢII FINALE

 

      41. Structura şi efectivul limită ale aparatului se aprobă prin decizia Consiliului raional.

      42. Aparatul este dotat cu transport, birouri echipate cu mobilier, reţea de telecomunicaţii şi tehnică computerizată.

      43. Sarcinile şi atribuţiile posturilor funcţionarilor  din cadrul Aparatului sunt stabilite în fişele posturilor, care se elaborează de secretarul Consiliului raional, şefii secţiilor şi serviciilor şi se aprobă de preşedintele raionului. 

      44. Regulamentul Aparatului se aprobă de Consiliul raional şi poate fi modificat prin decizia acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

        Secretar interimar al Consiliului raional              S. Gheorghiţa

 

 

 

Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Anenii Noi

Descarcă Regulamentul

Decizie nr.01-25

din 28  februarie  2012

 

 

Cu  privire  la aprobarea  Regulamentului

privind  constituirea  şi  funcţionarea

Consiliului raional Anenii  Noi

 

 

              Examinînd  demersul  fracţiunii PL  şi în legătură  cu  multiple  modificări  în  legislaţie  ce ţine  de administraţia  publică locală, în conformitate  cu Legea  Republicii  Moldova  nr.317-XV  din 18.07.2003  privind  actele  normative  ale  Guvernului  şi  ale  administraţiei  publice  centrale şi locale, în conformitate  cu art.43 alin.1, lit.(o) al Legii  privind  administraţia  publică  locală, nr.436-XVI  din 28 decembrie 2006, Consiliul  raional  Anenii  Noi

DECIDE :

 

1. Se  aprobă  Regulamentul  privind constituirea  şi funcţionarea Consiliului  raional

    Anenii  Noi  cu  modificarea ulterioară  conform  anexei  ce face  parte  integrantă 

    din  prezenta  decizie.

 

2. Se abrogă anexa  „Regulamentul privind  constituirea  şi funcţionarea  Consiliului

    raional  Anenii  Noi” la  Decizia  Consiliului  Raional  nr.03-07 din 13.09.2007.

 

3. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama  dnei  N.Coman, secretarul  Consiliului  raional.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                       I.Leca                 

 

                   

 

Contrasemnează :

Secretarul CR                                                                  N.Coman

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL ”Golden Piglet”, SA „Romadon", SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie SA „Agrovin Bulboaca", CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SA „Dionysos Mereni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi

Calendar

« January 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]