Print this page

Anunț ! Concursuri pentru funcții publice vacante ! Featured

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  prelungirea  termenului de depunere a  dosarelor pentru ocuparea  funcţiilor  publice vacante: 

Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 Scopul funcţiei:

-Realizarea politicilor de stat în domeniul economiei cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional.

Obiectivele de bază:

-         asigură organizarea activității Direcției  în vederea implementării  prevederilor legislative și normative privind  promovarea directivelor prioritare în domeniul economiei și atragerii investițiilor;

-         implementează programe de dezvoltare teritorială;

-         coordonează activitatea agenților economici  în vederea stabilirii relațiilor economice externe, cât și colaborarea în cadrul Euroregiunilor;

-         contribuie la extinderea și diversificarea operațiunilor de export – import;

-         elaborează periodic pronosticul de dezvoltare social- economică  a raionului.

 

Specialist  Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 Scopul funcţiei:

-Realizarea  concepției în domeniul eficienței energetice în raion.

 Obiectivele  de bază:

-         coordonează activitatea în domeniul eficienței energetice a administrației publice locale de nivelele I și II, cât și a instituțiilor publice din raion;

-         elaborează rapoarte de efectuare a achizițiilor publice  în urma procedurilor de  achiziții cu valoare mică.

 

Bibliografia concursurilor

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-         Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-         Hotărârea de Guvern nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

-         Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

  Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor: 

-         Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM

-         Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă 

-         Legea nr. 231/2010 cu privire la comerț interior

-         Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice

-         Legea nr.181/2014 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale

-         Legea nr. 81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător

-         Legea nr. 172/2019 a bugetului de stat pentru anul 2020

-         Codul transporturilor rutiere nr.150/2014

-         Hotărârea de Guvern nr.986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

-         Ghid metodic “ Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public”

-         Ghid de reguli și principii de bază de scriere a unui proiect “Cum scriu un proiect

-         Ghidul autorităților publice locale  “Elaborarea proiectelor

 

Specialist Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor: 

-         Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM

-         Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă

-         Legea nr. 231/2010 cu privire la comerț interior

-         Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice

-         Legea nr. 139/2018 privind eficiența energetică

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea  funcţiilor  publice vacante: 

Specialist principal Secția juridică

Scopul funcţiei:

 - Asigurarea juridică a activităţii instituției cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

 

Obiectivele de bază:

- elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, efectuează expertiza juridică a acestora;

- întocmește dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului;

- acordă consultare juridică subdiviziunilor Consiliului raional.

 

 Specialist Secția financiară

 Scopul funcţiei:

-Realizarea concepției cu privire la privatizare.

Obiectivele de bază:

-         administrează proprietăți publice în scopul armonizării proprietății și a structurii proprietății publice, precum și modalitățile de administrare a acesteia, cu funcțiile unității administrativ-teritoriale;

-         determină componența și valoarea bunurilor domeniului public al unității administrativ-teritoriale, evidența acerstor bunuri;

-         delimitează bunurile de proprietate publică și bunurile  de proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;

-         sporește activitatea bunurilor pasibile de privatizare prin alegerea unei modalități adecvate de restructurare și de privatizare;

-         atrage un număr cât mai mare de participanți la privatizare, asigurând concurența.

 

Bibliografia concursurilor

• Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-         Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-         Hotărârea  de Guvern nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

-         Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

Specialist Secția financiară:

-         Legea  nr.1324/1993  cu privire la privatizarea fondului de locuinţe

-          Legea nr.75/2015 cu privire la locuinţe

-          Hotărârea de Guvern nr.675/2008 cu privire la Registrul patrimoniului public

-          Legea nr. 913/2000 cuprivire la condominiul în fondul locativ.

Specialist principal Secția juridică:

-         Codul Civil nr.1107/2002 al RM

-         Codul de procedură  civilă nr.225/2003 al RM

-        Codul administrativ nr..116/2018 al RM

 

 Condiţii de participare la concursuri:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare de specialitate;
   - Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate;

  - Neatingerea vârstei de pensionare;

   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

 

  Dosarul  de concurs va conţine:
   - Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru 
postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă
 anterioare.

 

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs -  08.07.2020

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

  MD-6501, or.Anenii Noi,

      Piața  31 August,4, et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane

Olga Morari- Specialist principal  
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

 

Last modified on Tuesday, 23 June 2020 17:14
Rate this item
(0 votes)
Read 400 times
Admin

Latest from Admin