Print this page

Anunț funcții vacante! Featured

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs 

pentru  ocuparea funcţiei publice  vacante de conducere - șef adjunct, șef al Secției  „Elaborarea şi administrarea bugetului”.

 

Scopul general al funcţiei: Estimarea veniturilor și cheltuielilor bugetului raional/raionului. Organizarea și asigurarea elaborării și aprobării bugetului raionului și bugetului raional. Administrarea executării bugetului raionului/raional.

Sarcinile de bază:

-          asigurarea estimării veridice şi economic argumentate a veniturilor și cheltuielilor bugetului raional și bugetelor locale;

-          elaborarea pronosticului bugetului raionului/raional;

-          asigurarea funcționării instituților publice finanțate din bugetul raional, precum și finanțarea altor măsuri și activități;

-          monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri;

-          prezentarea dărilor de seamă trimestriale și anuale.

 

Condițiile pentru participare la concurs:

-          deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

-          dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;

-          lipsa antecedentelor nestinse;

-          nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice;

-          cunoașterea limbii de stat;

-          studii superioare de licență/masterat sau echivalente de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate);

-          experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil);

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

-          cunoaşterea Programelor Word, Excel.

 Conţinutul Dosarului de concurs:

- Formularul de participare (forma tipică).

- Copia buletinului de identitate.

- Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz).

- Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar, conform cerințelor.

- Copia carnetului de muncă (după caz).

 

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 08 octombrie  2020 ora 17.00

 

Dosarul de concurs se depune la adresa:

or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409,

Bostan Tatiana, specialist principal  Direcția Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi

 

Date dec contact: 0-265-2-28-41; 0-265-2-48-06.

 

 

Bibliografia concursului :

     - Constituţia Republicii Moldova;

       Acte normative în domeniul serviciului public :

     - Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

     - Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public ;

     - Legea nr.16 –XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

     - Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

     -  Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

      Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

    - Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

    - Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativ-teritorială a RM;

    - Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

      Acte normative în domeniul de specialitate :

    - Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 „ Cu privire la finanţele publice locale”;

    - Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale.

    - Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

    - Hotărârea Guvernului RM nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

    - Hotărârea Guvernului RM nr.868 din 08.10.2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea;

    - Legea RM nr.113 din 27.04.2007 contabilității.

       

Last modified on Wednesday, 23 September 2020 17:36
Rate this item
(0 votes)
Read 239 times
Admin

Latest from Admin