User Registration

or Cancel
Ora: 2:58
Monday, 11 November 2019 15:18

Anunț

Preşedintele –interimar al raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  repetat pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 

Specialist principal, Direcția economie și dezvoltare regională

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

          Elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

Sarcinile de bază:

-         Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţin de atragerea  investiţiiilor;

-         Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor  privind dezvoltarea social-economică a raionului pe termen mediu şi lung;

-          Colaborează şi furnizează  consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implementate.

      Studii superioare în domeniu;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Cunoașterea limbii engleze

Specialist principal, Direcția economie și dezvoltare regională

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

 -  elaborarea proiectelor;

-  atragerea de investiţii în dezvoltarea locală;

- înregistrarea contractelor de achiziţii publice.

Sarcinile de bază:

-         Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţine de atragerea  investiţiiilor;

-           Organizarea licitaţiei pentru achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi prestarea serviciilor;

-         Înregistrarea contractelor de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de achiziţii prin cererea ofertelor de preţuri;

-         Elaborarea rapoartelor de efectuare a achiziţiilor publice.

      Studii superioare in domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Cunoașterea limbii engleze

 

Specialist principal, Serviciu juridic

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

    asigurarea juridică a activităţii autorităţii şi respectarea uniformă a legislaţiei, sarcinile principale fiind asigurarea prin mijloace juridice a respectării legislaţiei în activitatea Aparatului Președintelui.

Sarcinile de bază

- elaborează proiecte de dispoziții  ale preşedintelui raionului, precum şi a altor acte normative, elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;

- vizează  dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

     - reprezintă în modul stabilit, interesele Aparatului Președintelui,Consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi în alte organe;

  Studii superioare in domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Specialist  superior, Secția resurse umane, audiență și protocol

  1.  Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

-          asigurarea şi participarea la desfăşurarea şedinţelor, conferinţelor, meselor rotunde şi altor măsuri desfăşurate de  preşedintele raionului,

-          asigurarea lucrului organizatoric de audiere a cetățenilor,gestionarea resurselor interne de informație.

 Sarcinile de bază:primește și înregistrează solicitările privind informațiile de interes public,soluționarea lor.

Studii superioare  ;
   - Minimum 6 luni  de experienţă ;

Specialist principal, auditor-intern

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanțăpreședintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional, propune măsuri, soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional.

Șef Serviciu juridic

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

    asigurarea juridică a activităţii autorităţii şi respectarea uniformă a legislaţiei, sarcinile principale fiind asigurarea prin mijloace juridice a respectării legislaţiei în activitatea Consiliului raional, a subdiviziunilor acestuia

Sarcinile de bază

- elaborează proiecte de decizii ale consiliului raional, şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, precum şi a altor acte normative, elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;

- vizează  dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

- reprezintă în modul stabilit, interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi în alte organe; 

Studii superioare în domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Șef Serviciu tineret și sport

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Realizarea politicii de stat în domeniul tineretului

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația culturală sportivă,economică a tineretului în raionul Anenii Noi.Desfășurarea de programe și activități a tinerilor și implicarea lor în viața raionului.

Studii superioare în domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

Secretar-administrativ

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

-         tratarea informaţiilor: primirea, stocarea, exploatarea, reorientarea şi difuzarea acestora;

-         asistarea conducerii şi colaborarea cu aceasta;

-         asigurarea legăturii administrative a unităţii cu exteriorul;

-         documentarea: clasificarea materialelor, arhivarea, fişarea, evidenţa.

Sarcinile de bază:

a)    primeşte, distribuie şi duce evidenţa corespondenţei.Recepţionează, prelucrează şi distribuie corespondenţa specială (de serviciu, oficială, secretă, strict secretă, de valoare deosebită, taină comercială).

b)    întocmeşte nomenclatura dosarelor aparatului preşedintelui, duce lucrările de secretariat în cadrul aparatului preşedintelui în conformitate cu Instrucţiunea lucrărilor de secretariat.

c)     pregăteşte  şi predă în arhivă materialele ce ţin de  activitatea lucrărilor de sceretariat;

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare  ;
   - Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs care va conţine:
   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs -   29 noiembrie,2019
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Secția resurse umane, audiență și protocol,

Şef Secție resurse umane, audiență și protocol, Aurelia Mihailov.
Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită afuncţionarului public

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în RepublicaMoldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizareaadministrativă

 

Published in Actual
Monday, 11 November 2019 15:18

Anunț

Preşedintele –interimar al raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  repetat pentru ocuparea funcţilor publice vacante: 

Specialist principal, Direcția economie și dezvoltare regională

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

          Elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

Sarcinile de bază:

-         Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţin de atragerea  investiţiiilor;

-         Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor  privind dezvoltarea social-economică a raionului pe termen mediu şi lung;

-          Colaborează şi furnizează  consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implementate.

      Studii superioare în domeniu;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Cunoașterea limbii engleze

Specialist principal, Direcția economie și dezvoltare regională

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

 -  elaborarea proiectelor;

-  atragerea de investiţii în dezvoltarea locală;

- înregistrarea contractelor de achiziţii publice.

Sarcinile de bază:

-         Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţine de atragerea  investiţiiilor;

-           Organizarea licitaţiei pentru achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi prestarea serviciilor;

-         Înregistrarea contractelor de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de achiziţii prin cererea ofertelor de preţuri;

-         Elaborarea rapoartelor de efectuare a achiziţiilor publice.

      Studii superioare in domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Cunoașterea limbii engleze

 

Specialist principal, Serviciu juridic

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

    asigurarea juridică a activităţii autorităţii şi respectarea uniformă a legislaţiei, sarcinile principale fiind asigurarea prin mijloace juridice a respectării legislaţiei în activitatea Aparatului Președintelui.

Sarcinile de bază

- elaborează proiecte de dispoziții  ale preşedintelui raionului, precum şi a altor acte normative, elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;

- vizează  dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

     - reprezintă în modul stabilit, interesele Aparatului Președintelui,Consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi în alte organe;

  Studii superioare in domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Specialist  superior, Secția resurse umane, audiență și protocol

  1.  Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

-          asigurarea şi participarea la desfăşurarea şedinţelor, conferinţelor, meselor rotunde şi altor măsuri desfăşurate de  preşedintele raionului,

-          asigurarea lucrului organizatoric de audiere a cetățenilor,gestionarea resurselor interne de informație.

 Sarcinile de bază:primește și înregistrează solicitările privind informațiile de interes public,soluționarea lor.

Studii superioare  ;
   - Minimum 6 luni  de experienţă ;

Specialist principal, auditor-intern

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanțăpreședintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional, propune măsuri, soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional.

Șef Serviciu juridic

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

    asigurarea juridică a activităţii autorităţii şi respectarea uniformă a legislaţiei, sarcinile principale fiind asigurarea prin mijloace juridice a respectării legislaţiei în activitatea Consiliului raional, a subdiviziunilor acestuia

Sarcinile de bază

- elaborează proiecte de decizii ale consiliului raional, şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, precum şi a altor acte normative, elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;

- vizează  dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

- reprezintă în modul stabilit, interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi în alte organe; 

Studii superioare în domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Șef Serviciu tineret și sport

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Realizarea politicii de stat în domeniul tineretului

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația culturală sportivă,economică a tineretului în raionul Anenii Noi.Desfășurarea de programe și activități a tinerilor și implicarea lor în viața raionului.

Studii superioare în domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

Secretar-administrativ

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

-         tratarea informaţiilor: primirea, stocarea, exploatarea, reorientarea şi difuzarea acestora;

-         asistarea conducerii şi colaborarea cu aceasta;

-         asigurarea legăturii administrative a unităţii cu exteriorul;

-         documentarea: clasificarea materialelor, arhivarea, fişarea, evidenţa.

Sarcinile de bază:

a)    primeşte, distribuie şi duce evidenţa corespondenţei.Recepţionează, prelucrează şi distribuie corespondenţa specială (de serviciu, oficială, secretă, strict secretă, de valoare deosebită, taină comercială).

b)    întocmeşte nomenclatura dosarelor aparatului preşedintelui, duce lucrările de secretariat în cadrul aparatului preşedintelui în conformitate cu Instrucţiunea lucrărilor de secretariat.

c)     pregăteşte  şi predă în arhivă materialele ce ţin de  activitatea lucrărilor de sceretariat;

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare  ;
   - Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs care va conţine:
   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs -   29 noiembrie,2019
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Secția resurse umane, audiență și protocol,

Şef Secție resurse umane, audiență și protocol, Aurelia Mihailov.
Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită afuncţionarului public

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în RepublicaMoldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizareaadministrativă

 

Published in Actual
Monday, 11 November 2019 15:18

Anunț

Preşedintele –interimar al raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 

Specialist principal, Direcția economie și dezvoltare regională

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

          Elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

Sarcinile de bază:

-         Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţin de atragerea  investiţiiilor;

-         Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor  privind dezvoltarea social-economică a raionului pe termen mediu şi lung;

-          Colaborează şi furnizează  consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implementate.

      Studii superioare în domeniu;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Cunoașterea limbii engleze

Specialist principal, Direcția economie și dezvoltare regională

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

 -  elaborarea proiectelor;

-  atragerea de investiţii în dezvoltarea locală;

- înregistrarea contractelor de achiziţii publice.

Sarcinile de bază:

-         Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţine de atragerea  investiţiiilor;

-           Organizarea licitaţiei pentru achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi prestarea serviciilor;

-         Înregistrarea contractelor de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de achiziţii prin cererea ofertelor de preţuri;

-         Elaborarea rapoartelor de efectuare a achiziţiilor publice.

      Studii superioare in domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Cunoașterea limbii engleze

 

Specialist principal, Serviciu juridic

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

    asigurarea juridică a activităţii autorităţii şi respectarea uniformă a legislaţiei, sarcinile principale fiind asigurarea prin mijloace juridice a respectării legislaţiei în activitatea Aparatului Președintelui.

Sarcinile de bază

- elaborează proiecte de dispoziții  ale preşedintelui raionului, precum şi a altor acte normative, elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;

- vizează  dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

     - reprezintă în modul stabilit, interesele Aparatului Președintelui,Consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi în alte organe;

  Studii superioare in domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Specialist  superior, Secția resurse umane, audiență și protocol

  1.  Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

-          asigurarea şi participarea la desfăşurarea şedinţelor, conferinţelor, meselor rotunde şi altor măsuri desfăşurate de  preşedintele raionului,

-          asigurarea lucrului organizatoric de audiere a cetățenilor,gestionarea resurselor interne de informație.

 Sarcinile de bază:primește și înregistrează solicitările privind informațiile de interes public,soluționarea lor.

Studii superioare  ;
   - Minimum 6 luni  de experienţă ;

Specialist principal, auditor-intern

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanțăpreședintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional, propune măsuri, soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional.

Șef Serviciu juridic

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

    asigurarea juridică a activităţii autorităţii şi respectarea uniformă a legislaţiei, sarcinile principale fiind asigurarea prin mijloace juridice a respectării legislaţiei în activitatea Consiliului raional, a subdiviziunilor acestuia

Sarcinile de bază

- elaborează proiecte de decizii ale consiliului raional, şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, precum şi a altor acte normative, elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;

- vizează  dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

- reprezintă în modul stabilit, interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi în alte organe; 

Studii superioare în domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Șef Serviciu tineret și sport

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Realizarea politicii de stat în domeniul tineretului

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația culturală sportivă,economică a tineretului în raionul Anenii Noi.Desfășurarea de programe și activități a tinerilor și implicarea lor în viața raionului.

Studii superioare în domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

Secretar-administrativ

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

-         tratarea informaţiilor: primirea, stocarea, exploatarea, reorientarea şi difuzarea acestora;

-         asistarea conducerii şi colaborarea cu aceasta;

-         asigurarea legăturii administrative a unităţii cu exteriorul;

-         documentarea: clasificarea materialelor, arhivarea, fişarea, evidenţa.

Sarcinile de bază:

a)    primeşte, distribuie şi duce evidenţa corespondenţei.Recepţionează, prelucrează şi distribuie corespondenţa specială (de serviciu, oficială, secretă, strict secretă, de valoare deosebită, taină comercială).

b)    întocmeşte nomenclatura dosarelor aparatului preşedintelui, duce lucrările de secretariat în cadrul aparatului preşedintelui în conformitate cu Instrucţiunea lucrărilor de secretariat.

c)     pregăteşte  şi predă în arhivă materialele ce ţin de  activitatea lucrărilor de sceretariat;

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare  ;
   - Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs care va conţine:
   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs -   29 noiembrie,2019
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Secția resurse umane, audiență și protocol,

Şef Secție resurse umane, audiență și protocol, Aurelia Mihailov.
Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită afuncţionarului public

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în RepublicaMoldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizareaadministrativă

 

Published in Actual

Şedința de constituire a Consiliului raional Anenii Noi s-a desfăşurat la data de 08 noiembrie 2019.

    Ședința a fost prezidată de  cel mai în vârstă consilier dl Simion Brânza, asistat de dl Savva Mihail, cel mai tânăr consilier prezent. La şedinţă au participat 28 consilieri din cei 33 aleşi, reprezentantul CEC - Veaceslav Agrigoroae, preşedintele CECE raional Anenii Noi dl Dumitru Ciur, şefii de Secţii şi Direcţii din subordinea Consiliului raional.

     În cadrul şedinţei a fost adusă la cunoştinţă Hotărârea privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmânate legitimaţiile de consilier raional.
Au mai fost constituite fracțiunile PSRM, PDM, PAS, DA și PLDM şi iniţiată procedura de constituire a comisiilor consultative de specialitate.

 Published in Social

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]