User Registration

or Cancel
Ora: 3:36
Admin

Admin

La mulți ani, stimați Bibliotecari !

Tuesday, 23 April 2019 14:23

Stimați Bibliotecari !

Sincere felicitări cu prilejul Zilei Profesionale a Bibliotecarului.

Să aveți parte de realizări frumoase, împliniri vocaționale și să

Vă îndreptați destinul profesional spre deschiderea noilor orizonturi intelectuale.

Să fiți un  model de rezistență umană, păstrând mereu aprinsă flacăra inspirației

și aspirațiilor prin intermediul Cărții.

Fie-Vă sufletul oază nemărginită de înțelepciune,

energie și creativitate întru prosperarea culturii.

 

Cu profund respect,

Președintele raionului Anenii Noi

Serghei RAPCEA

 

 

 

 

 

Anunţ

Wednesday, 17 April 2019 20:06

Centrul militar teritorial Căuşeni anunţă  concurs  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă în Secţia administrativ-militară Anenii Noi:                               Specialist superior.

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

          Contribuirea la organizarea activităţii secţiei administrativ-militare prin determinarea priorităţilor şi politicii în domeniul  recrutării şi încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen.

Sarcinile de bază:

           1. Elaborarea politicilor cu privire la planificare şi realizarea cerinţelor în vigoare                       privind organizarea  procesului de recrutare şi încorporare a tinerilor.

          2. Participarea la activităţile de organizare a încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen şi repartizarea acestora în unităţile militare.

          3.  Selectarea candidaţilor pentru instruire în instituţiile militare de învăţămînt.

          4. Organizarea şi desfăşurarea activităţiilor psihopedagogice de studiere şi selectare a recruţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în termen.

      Condiţii de participare la concurs:  

   - Cetăţean al Republicii Moldova;
   - Domiciliu permanent în Republica Moldova;
   -
Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul resurselor umane,  

     administraţiei publice,drept, psihologie;
   - Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe de operare la calculator: (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

        Dosarul  de concurs care va conţine:
   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul  

     respectiv;   

   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs - 02 mai 2019
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi, str. Suvorov, nr.19

Secţia administrativ-militară Anenii Noi. Relaţii  la tel./fax  0265 2-10-90, 0265 2-23-23;

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

   funcţionarului public

– Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

   funcţionarului public

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor   

   Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  

   public

 • Acte normative în domeniul administrativ-militar

– Legea nr. 1245–XV din 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei

– Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17 august 2005, Regulamnetul cu privire la 

 

   încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen

„Aleea Siguranței” la Gura Bâcului

Saturday, 13 April 2019 12:47

Începând cu data de 12.04.2019, adiacentul Primăriei din s.Gura Bâcului s-a transformat în  „Aleea Siguranței”, iar cetățenii vor avea oportunitatea de a se informa printr-o manieră accesibilă despre măsurile care necesită a fi luate pentru realizarea climatului de securitate publică! 

ANUNŢ

Friday, 12 April 2019 15:12

Preşedintele raionului  Anenii  Noi   anunţă  concurs  repetat pentru

                                                     ocuparea funcţiei publice vacante: 

Specialist principal,Direcția economie și dezvoltare regională.

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

          Elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

Sarcinile de bază:

Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţin de atragerea  investiţiiilor.

Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor  privind dezvoltarea social-economică a raionului pe termen mediu şi lung;Colaborează şi furnizează  consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implementate.

      Studii superioare in domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Cunoașterea limbii engleze

Specialist principal,Serviciu juridic

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

    asigurarea juridică a activităţii autorităţii şi respectarea uniformă a legislaţiei, sarcinile principale fiind asigurarea prin mijloace juridice a respectării legislaţiei în activitatea Aparatului Președintelui.

Sarcinile de bază

elaborează proiecte de dispoziții  ale preşedintelui raionului, precum şi a altor acte normative, elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;

- vizează  dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

- reprezintă în modul stabilit, interesele Aparatului Președintelui,Consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi în alte organe;

  Studii superioare in domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Specialist superior (responsabil de domeniul sportului) Serviciu tineret și sport:

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Realizarea politicii de stat în domeniul tineretului

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația culturală sportivă,economică a tineretului în raionul Anenii Noi.Desfășurarea de programe și activități a tinerilor și implicarea lor în viața raionului.

Studii superioare  ;
   - Minimum 0,6 ani de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Specialist  superior ,Secția resurse umane audiență și protocol

  1.  Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:Asigurarea şi participarea la desfăşurarea şedinţelor, conferinţelor, meselor rotunde şi altor măsuri desfăşurate de  preşedintele raionului,asigurarea lucrului organizatoric de audiere a cetățenilor,gestionarea resurselor interne de informație.

 Sarcinile de bază:primește și înregistrează solicitările privind informațiile de interes public,soluționarea lor.

Studii superioare  ;
   - Minimum 6 lunib  de experienţă ;

Specialist principal,auditor-intern:

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanțăpreședintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional,propune măsuri ,soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional

Studii superioare  ;
   - Minimum 1an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare  ;
   - Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs care va conţine:
   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Casier.Serviciul financiar

Sarcinile de bază:

1.Exercitarea controlului zilnic al operațiunilor efectuate prin casierie și asigură  încasarea la  timp a creanțelor.Lichidarea obligațiilor de plată,luînd măsuri pentru stabilirea răspunderilor atunci cînd este cazul. Ținerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie.

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs -   25 aprilie,2019
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Secția resurse umane audiență și protocol,

Şef Secție resurse umane audiență și protocol, Aurelia Lungu.
Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20/

 

 

 

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica

Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea

administrativă

 

 

In după amiaza zilei de 11.04.2019 Președintele raionului, Sergiu Rapcea a întreprins o vizită de lucru la poligonul din s.Țînțăreni pentru aconstata starea lucrurilor. Președintelui raionului, împreună cu grupul de lucru format din reprezentanți  ai Inspectoratului Ecologic, Agenției  mediului, Directorul ÎM Autosalubritate, Axentiev Eugeniu,  au evaluat modul de respectare a angajamentelor și au concluzionat că obiectivele  trasate în mare parte  au fost deja realizate. Urmează să fie schițat un plan de acțiuni comun cu instituțiile responsabile, pentru a diminua impactul asupra mediului.

Marți,  09.04.2019 a avut loc ședința grupului de lucru în procesul de planificare a "Festivalului Cărnii" care va debuta anul acesta la Anenii Noi. Reprezentanții celor mai mari producători și procesatori de carne s-au implicat în procesul de pregătire a festivalului.

Marți,  09.04.2019 a avut loc ședința grupului de lucru în procesul de planificare a "Festivalului Cărnii" care va debuta anul acesta la Anenii Noi. Reprezentanții celor mai mari producători și procesatori de carne s-au implicat în procesul de pregătire a festivalului.


Primăvara a adus nu doar soare și flori, dar și un suflu nou de speranță în sufletele viitoarelor mame și a celor muguri – copiii, care urmează să înflorească în familiile locuitorilor din raionul Anenii Noi.
Pentru prima data, una din Secțiile Spitalului raional Anenii Noi a fost renovată totalmente și dotată cu echipament modern. Acest fapt se datorează alocației financiare a Consiliului raional Anenii Noi (valoarea investiției fiind de 1200 mii lei) și a perseverenței Președintelui raionului dl Serghei Rapcea, dar și echipei ce a fost implicată la realizarea acestui proiect, antreprenorul ce a executat lucrările de renovare, Secția Construcții a Aparatului Președintelui raionuluiși a personalului medical din această instituție.
La deschiderea Secției de maternitate după renovare au asistat: conducerea raionului Anenii Noi, consilierii raionali, angajații instituției medico-sanitare, viitoarele mămici . La eveniment a fost prezent dl Alexandru Jizdan, deputat în Parlamentul R.Moldova, recent ales pe circumscripția Anenii Noi.
Toți cei prezenți au avut posibilitatea personal să aprecieze calitatea lucrărilor și nivelul înalt al condițiilor create, având un motiv în plus ca în viitor toți copii din raionul Anenii Noi să e nască în această Secție.

 

Page 3 of 4

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL ”Golden Piglet”, SA „Romadon", SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie SA „Agrovin Bulboaca", CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SA „Dionysos Mereni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi

Calendar

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]