User Registration

or Cancel
Ora: 7:45
Admin

Admin

Comisia de identificare a problemelor din domeniul culturii își continuă activitatea în teritoriu, cu vizite în Delacău, Puhăceni și Speia.
Alături de președinta comisiei educație, cultură, tineret și sport a consiliului raional - Olga Creciun - vicepreședintele raionului, Octavian Zelinski, a discutat cu primarii și angajații din domeniul culturii.
Printre problemele identificate:
- starea proastă a caselor de cultură și necesitatea reparațiilor acestor edificii;
- reducerea abuzivă a salariilor angajaților din cultură, de la 1 unitate până la 0,5 sau chiar 0,25 unități.

    Azi, 22 mai 2020, Consiliul raional Anenii Noi s-a întrunit în şedinţă extraordinară.  În cadrul sesiunii au fost propuse spre examinare 7 proiecte de decizii de importanţă primordială pentru raion.

     Printre acestea au fost corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2020 cu Legea Bugetului de Stat, modificarea bugetului raional pe anul 2020,  cât şi aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.

   Consilierii raionali s-au  pronunţat  referitor la distribuirea mijloacelor financiare pentru subvenţionarea cantinei de ajutor social, instituirea unităţilor de personal în Serviciul Social  "Asistenţă personală".

    Asupra proiectelor propuse spre examinare au fost adoptate decizii, care pot fi accesate pe pagina Web a Consiliului raional: anenii-noi.md.

       Şedinţa a fost prezidată de dna  Nelli Buruian, consilier raional. 

 


În conformitate cu decizia Consiliului raional și dispoziția președintelui raionului Anenii Noi, dlui Ion Vicol, o comisie formată din vicepreședintele raionului, Octavian Zelinski, președinta comisiei consultative educație, cultură, tineret și sport, Olga Creciun, președintele comisiei planificare, finanțe și buget, Serghei Plamadeala, șefa direcției finanțe, Cristina Boicu și specialistul în domeniul audit al consiliului raional, efectuează o radiografie a domeniului culturii în raion.
În acest context, membrii comisiei vor vizita localitățile raionului, vor discuta cu directorii caselor de cultură, cu conducătorii de colective, vor studia activitatea secției raionale cultură, a casei raionale de cultură.
Toate acestea - pentru a identifica în mod obiectiv problemele domeniului, neregulile admise, dar și pentru a propune, împreună cu angajații din domeniu - SOLUȚII.
Un raport amplu al activității comisiei va fi prezentat în cadrul următoarei ședințe ordinare a legislativului raional  în conformitate cu planul de acțiuni al Consiliului raional Anenii Noi.

 

Stațiunea tehnologico- experimentală Maximovca, având ca activitate producerea, păstrarea și comercializarea materialului biologic, vine în ajutorul sectorului zootehnic, prin promovarea și implementarea tehnologiilor avansate în creșterea animalelor de prăsilă. În sectorul zootehnic raional avem 2 complexe zootehnice SRL Holstein și SRL Agronatura, producere de lapte marfă. În dialog cu administratorul  Stațiunii tehnologico- experimentale Maximovca, dl Cociug Viorel, am convenit  spre o colaborare fructuoasă, în suportul sectorului privat din domeniul zootehnic.

Totodată, conducerea raionului a vizitat ÎS Centrul republican pentru ameliorarea și reproducția animalelor, unde au fost surprinși de tehnologia modernă, privind echipamentul tehnologic pentru păstrarea materialului seminal, privind însămînțarea artificială, ce are la bază dirijarea procesului de reproducere și păstrarea potențialului genetic înalt al animalelor.

 

Tamara Ermurachi,  

Șef Secția agricultură, alimentație și implementarea tehnologiilor avansate

 

 

Dispoziție de convocare

Tuesday, 19 May 2020 12:42

 

 

DISPOZIŢIE  nr.92
din  18 mai  2020

 

Cu privire la convocarea ședinței

extraordinare a Consiliului raional

 

     În  conformitate cu  art.45 alin.(3) al Legii nr.436–XVI  din 28.12.2006  privind  administrația  publică  locală  se  convoacă  ședința extraordinară Consiliului raional Anenii Noi la 22 mai 2020, cu  începere  de  la  orele 1000  în  incinta Consiliului raional sala mare (or. Anenii Noi, Piața 31 august, 4) cu  următoarea 

 

ordine  de  zi :

 

1.      Proiectul de Decizie nr.01 pentru ședința din 22.05.2020.

Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2020 cu Legea Bugetului de Stat.        

Raportor :dna C.Boicu – şef, Direcția Finanțe.

2.      Proiectul de Decizie nr.02 pentru ședința din 22.05.2020.

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020

Raportor : dna C.Boicu – șef, Direcția Finanțe

3.      Proiectul de Decizie nr.03 pentru ședința din 22.05.2020.

Cu privire la  aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.                 

Raportor : dna C.Boicu – șef, Direcția Finanțe

4.      Proiectul de Decizie nr.04 pentru ședința din 22.05.2020.

Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru subvenționarea cantinei de ajutor social.

Raportor :dna Bunescu Z. – șef Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

5.      Proiectul de Decizie nr.05 pentru ședința din 22.05.2020.

Cu privire la instituirea unităților de personal.

Raportor : dna Bunescu Z. – șef Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

6.      Proiectul de Decizie nr.06 pentru ședința din 22.05.2020

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Anenii Noi nr.2/4 din 27 februarie 2020 „Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020”

Raportor : dna C.Boicu – șef, Direcția Finanțe

7.      Proiectul de Decizie nr.07 pentru ședința din 22.05.2020

Cu  privire  la completarea și modificarea unor decizii.

Raportor : dl D. Ciur – secretarul   Consiliului   raional

 

 

Președintele raionului  Anenii  Noi                                      VICOL Ion                                                    

 

 

 

Ex. D. Ciur – secretarul   Consiliului   raional

Anunț funcții vacante !

Friday, 15 May 2020 11:02

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea

                                                            funcţiilor  publice vacante: 

Șef Secția juridică

 

Scopul funcţiei:

 Asigurarea juridică a activităţii instituției  cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

 

Obiectivele de bază:

- elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, precum şi alte acte normative elaborate de autoritatea administraţiei        publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;

- vizează dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

- reprezintă în modul stabilit, interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti. 

 

Specialist superior protecția civilă și serviciul civil,

Secția Administrație Publică

 

Scopul funcţiei:

Realizarea concepției protecției civile și a serviciului civil în raion.

 

Obiectivele de bază:

-         asigură organizarea și desfășurarea ședințelor comisiilor de încorporare  în serviciul civil, cît și monitorizarea îndeplinirii acestuia;

-         acordă consultație în domeniul protecției civile specialiștilor responsabili la protecția civilă  din  primării;

-         conduce activitatea punctului teritorial de dirijare în situații excepționale.

 

Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 

Scopul funcţiei:

 

Realizarea politicilor de stat în domeniul economiei cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional.

 

Obiectivele de bază:

 

-         asigură organizarea activității Direcției  în vederea implementării  prevederilor legislative și normative privind  promovarea directivelor prioritare în domeniul economiei și atragerii investițiilor;

-         implementează programe de dezvoltare teritorială;

-         coordonează activitatea agenților economici  în vederea stabilirii relațiilor economice externe,cît și colaborarea în cadrul Euroregiunilor;

-         contribuie la extinderea și diversificarea operațiunilor de export – import;

-         elaborează periodic pronosticul de dezvoltare social- economic al raionului.

 

Specialist  Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 

Scopul funcţiei:

Realizarea  concepției în domeniul eficienței energetice în raion.

 

Obiectivele  de bază:

-         coordonează activitatea în domeniul eficienței energetice a administrației publice locale de nivelele I și II, cît și a instituțiilor publice din raion;

-         elaborează rapoarte de efectuare a achizițiilor publice  în urma procedurilor de  achiziții cu valoare mică.

 

 Condiţii de participare la concursuri:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare de specialitate;
   - Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate;

   - Neatingerea vârstei de pensionare;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

 

  Dosarul  de concurs va conţine:
   - Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru
 postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă
 anterioară.

 

   Data limită de depunere a  Dosarului de concurs -  05.06.2020


Dosarul de concurs se depune  la adresa:

 MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Serviciul resurse umane

Specialist principal -  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografia concursurilor

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

-         Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită afuncţionarului public

-         Legea nr. 16 / 2008 cu privire la conflictul de interese

-         Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

-         Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

Specialist superior protecția civilă și serviciul civil (de alternativă):

 

-         Legea nr. 156/2007cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)

-         Legea nr.271/1994 cu privire la protecția civilă

  

  Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor: 

-         Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM

-         Legea nr. 435/2006 privind descentralizareaadministrative

-         Legea nr. 231/2010 cu privire la comerț interior

-         Legea nr. 206/2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

-         Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice

-         Legea nr. 142/2010 cu privire la eficiența energetică

 

Specialist Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor: 

-         Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM

-         Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative

-         Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice

-         Legea nr. 142/2010 cu privire la eficiența energetică

 

 

Azi, 12 mai, în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Nurselor (asistentelor medicale).
Cu acest prilej asistentele medicale superioare ale instituțiilor raionale s-au întrunit în sala de festivități a spitalului raional, pentru a asculta cuvinte frumoase din partea conducerii raionului.
Prezent la eveniment, dl președinte al raionului Ion Vicol a felicitat asistentele medicale, menționând rolul important pe care îl au în domeniul medical și accentuând atenția pe care o acordă administrația raională domeniului.
Vicepreședintele raionului, dl Octavian Zelinski a dat citire pe final dispoziției de menționare a 247 de asistente medicale din cele 11 instituții de profil din raion.
Astfel, fiecare din ele vor primi - în premieră în activitatea consiliului raional Anenii Noi - câte 500 de lei, în acest sens fiind alocate 123500 de lei.

Anunţ

Tuesday, 12 May 2020 10:08

Page 3 of 22

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]