User Registration

or Cancel
Ora: 11:25
Admin

Admin

Astăzi, 04.03.2020, în incinta primăriei Țînțăreni, Serviciul Agricultură al Consiliului Raional Anenii Noi, în colaborare cu specialiștii ANSA și cei ai Secției pentru Protecția Mediului Anenii Noi  au desfășurat ședința de lucru cu tema:  Siguranța alimentară a populației privind supravegherea calității produselor agroalimentare crescute în lunca rîului Bîc. Agenții economici din teritoriu  au înaintat spre discuții următoarele probleme cheie: eliberarea autorizației de mediu de folosință specială a apei, efectuarea analizei de laborator de către persoanele fizice, dreptul de  realizare a mărfii pe piața raională, etc. Conducerea de vîrf a raionului și-a pus ca obiectiv major colaborarea permanentă cu agenții economici din domeniul agriculturii întru asigurarea calității produselor agricole spre consumul populației. 

Eveniment comemorativ la Anenii Noi

Monday, 02 March 2020 12:53

     Astăzi, 2 martie 2020, se împlinesc 28 de ani de când a fost declanşat  conflictul armat de pe Nistru.

     Astfel la Anenii Noi a fost desfăşurat un eveniment comemorativ  a luptătorilor pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova  cu genericul „O Patrie, un destin, un război” , organizat de Instituţia Publică Centrul de Creaţie al Elevilor „Ciocârlia” sub egida Consiliului raional,  în parteneriat cu Soborul de preoţi din raion şi Inspectoratul de Poliţie Anenii Noi.

       Preşedintele raionului dl Ion VICOL, prin mesajul de inaugurare a evenimentului a adus regrete de cele desfăşurate  în anul 1992 şi recunoştinţă pentru patriotism celor care şi-au apărat ţara şi poporul .

 

      Activitatea de comemorare a finisat  cu depunerea de flori la monumentele:  Ştefan cel Mare şi  Sfînt şi Capela Memoriei. 

 

Anunț

Thursday, 27 February 2020 13:46

    Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi,  anunţă  concurs  pentru  ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal

Secţia „ Elaborarea şi administrarea bugetului”.   

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei :

 Contribuirea la organizarea și asigurarea elaborării, aprobării, executării bugetului la compartimentul venituri.

 Sarcinile de bază :

- Asigurarea estimării veridice şi economic argumentată a veniturilor bugetelor locale.

- Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului şi bugetului raional.

- Monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri la venituri.

         Condiţii de participare la concurs :

- Cetăţean al Republicii Moldova;

- Domiciliu permanent în Republica Moldova;

- Studii superioare de specialitate (economist, finansist, contabil);

- Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil)  ;

- Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

- Cunoaşterea limbii de stat;

- Cunoaşterea Programelor Word, Excel.

           Conţinutul Dosarului de concurs:

- Formularul de participare (forma tipică);

- Copia buletinului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

- Copia carnetului de muncă.

    Documentele pentru participarea la concurs se vor prezenta  până la 17 martie 2020 la adresa : or.Anenii Noi ,str.31 August,4 , et.4 , bir.402 ,tel. 0-265-2-48-06.

 

   Bibliografia concursului  pentru ocuparea funcției temporar vacante -

          specialist principal Secția elaborarea și administrarea bugetului:

     - Constituţia Republicii Moldova.

 

Acte normative în domeniul serviciului public :

     - Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

     - Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public;

     - Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

     - Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

    - Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

 

Acte normative în domeniul de specialitate :

    - Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 cu privire la finanţele publice locale;

    - Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;         

 

     Dosarul de concurs se depune până la 17 martie 2020 la adresa :

      MD-6501 , or.Anenii Noi,str.31 August,4 , et.4, bir.402.

     Relaţii la telefonul de contact : 0-265-2-48-06.

 

    Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi  anunţă  concurs  pentru  ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior

Secţia „ Elaborarea şi administrarea bugetului”.

 

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei :

 Contribuirea la elaborarea şi  administrarea bugetului raionului.

 Sarcinile de bază :

- Asigurarea estimării veridice  şi economic argumentată a cheltuielilor bugetelor locale.

- Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului şi bugetului raional.

- Monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri la cheltuieli.

         Condiţii de participare la concurs :

- Cetăţean al Republicii Moldova;

- Domiciliu permanent în Republica Moldova;

-Studii superioare de specialitate ( economist, finansist, contabil);

- Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil)  ;

- Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

- Cunoaşterea limbii de stat;

- Cunoaşterea Programelor Word, Excel.

 

           Conţinutul Dosarului de concurs:

- Formularul de participare (forma tipică);

- Copia buletinului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

- Copia carnetului de muncă.

    Documentele pentru participarea la concurs se vor prezenta  până la 17 martie 2020 la adresa : or.Anenii Noi ,str.31 August,4 , et.4 , bir.402 ,tel. 0-265-2-48-06.

 

   Bibliografia concursului  pentru ocuparea funcției temporar vacante -

          specialist superior Secția elaborarea și administrarea bugetului:

     - Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public :

     - Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

     - Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public;

     - Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

     - Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

    - Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

 

Acte normative în domeniul de specialitate :

    - Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 cu privire la finanţele publice locale;

    - Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.                   

 

     Dosarul de concurs se depune până la 17 martie 2020 la adresa :

      MD-6501 , or.Anenii Noi,str.31 August,4 , et.4, bir.402.

 

     Relaţii la telefonul de contact : 0-265-2-48-06.

 

     

 

     La data de 27 februarie 2020 consilierii raionali  s-au convocat în  şedinţă ordinară a  Consiliului raional .

    Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse 27 întrebări.  În sală au fost prezenţi 32 din cei 33 consilieri aleşi , angajaţi ai Consiliului raional, reprezentanţii serviciilor desconcentrate, serviciile descentralizate , primarii localităţilor, persoane fizice s.a. Şedinţa a fost prezidată de dl Cuflic Alexandru , consilier  raional. 

   S-au analizat mai multe chestiuni importante  cum ar fi: cu privire la activitatea Consiliului raional şi Aparatului preşedintelui raionului pentru anul 2019 şi sarcinile principale pentru anul 2020; executarea bugetului raional pentru anul 2019; cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020; cu privire la distribuirea mijloacelor financiare şi alte probleme  importante şi actuale pentru raionul Anenii Noi.

      

 

 

 

Nota informativă cu privire la executarea deciziilor CR (linkul de mai jos)

https://drive.google.com/open?id=13Wic97c55AAtmkqyQejnk_DXnjCIpvfO

 

.

Astăzi, 25 februarie 2020, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Anenii Noi sa desfășurat ședința Ordinară a Colegiului Consultativ din cadrul raionului Anenii Noi.
Ședința a fost prezidată de Viorica COSTIN-MOROZAN, Șef OT Căușeni al Cancelariei de Stat.
Ordinea de zi:
1.Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Colegiului Consultativ constituit în raionul Anenii Noi pe semestrul I al anului 2020.
2.Cu privire la coronavirus și situația epidimiologică în anul 2019.
3.Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus și serviciul civil în primăvara-vara anului 2020.
4.Cu privire la bilanțul activității Inspectoratului de Poliție Anenii Noi în anul 2019.

 La data de 21 februarie 2020 Cancelaria de Stat cu suportul proiectului Uniunii Europene "Sprijin în procesul de reformare a administraţiei publice" a desfăşurat un seminar de instruire a Autorităţilor Administraţiei Publice Locale de nivelul I şi II din raionu.  La seminar au fost prezenţi: preşedintele raionului Anenii Noi, dl Ion Vicol,  reprezentanţi ai Autorităţilor Publice  de nivelul I şi II  cât şi funcţionari din cadrul Consiliului raional Anenii Noi.

  Cursul s-a axat pe două compartimente de bază: "Caracteristici întroductive ale Administraţiei Publice Locale " şi "Administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici în cadrul autorităţii publice". Au fost puse în discuţie probleme şi sutuaţii legate de activitatea zilnică a Administraţiei Publice, cât şi familiarizarea cu ultimele modificări ale cadrului legal ce reglementează activitatea primăriilor.

  Perticipanţii la seminar au fost activi adresând întrebări şi solicitând explicaţii.

   

La data de 19.02.2020 a avut loc ședința de lucru în teritoriu a conducerii raionului, colaboratorii Serviciului Agricultură la primăria Hîrbovăț. S-au discutat un șir de probleme ce țin de agricultură. Primăria Hîrbovăț a acceptat propunerea conducerii raionului privind transmiterea stațiilor de pompare din proprietatea statului în proprietatea UAT Hîrbovăț și de a deschide un parc industrial în localitate, deoarece primăria dispune de 110 ha- teren proprietate publică. Odată cu deschiderea parcului vor fi atrase investiții, cît  și crearea noilor locuri de muncă pentru populația băștinașă și cea din stînga Nistrului.

 

Page 10 of 26

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]