User Registration

or Cancel
Ora: 5:34
Info

Info

Ședințele comisiilor consultative

Monday, 09 July 2018 08:28

Şedinţele  comisiilor  consultative :

(incinta  CR, et.III, sala de şedinţă)

Nr. d/r

 

Comisiile consultative

 

Preşedinte

comisiei  

 

Data

 

Ora

1.

Comisia de construcţie, gospodărie comunală, drumuri, transport

Leca  Ivan

12.07.2018

0900

2.

Comisia  de  planificare, finanţe şi  buget

Plamadeala  Serghei

09.07.2018

1500

3.

Comisia de agricultură, industria prelucrătoare, comerţ  şi  mediu

Corduneanu  Gheorghe

 

 

4.

Comisia de învăţămînt, cultură, tineret și sport 

Bogovic  Olga

12.07.2018

0900

5.

Comisia  juridică, ordine publică, accesul  la informaţie  

Bostan  Tatiana

12.07.2018

0900

6.

Comisia  de  medicină,  asistenţă  socială  

Bostan  Daria

 

 

 

Chemare la ședința extraordinară

Monday, 09 July 2018 08:23

CHEMARE  

LA   ŞEDINŢA   CONSILIULUI   raional

 

 

 

      

   înştiinţăm că la data de 12 iulie  2018, cu  începere  la  orele  1000  în  incinta Consiliului raional Anenii Noi (or.Anenii Noi, piaţa 31 August -4,etajul III,  sala de şedinţe) va avea loc şedinţa  Consiliului raional Anenii Noi  cu  următoarea

 

ordine  de  zi :

1.  Proiectul de Decizie nr.01 pentru şedinţa din 12.07.2018.

Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat  pentru anul 2018 cu     Legea Bugetului de Stat.

    Raportor : dna V.Tuchiluș   șef interimar DF

 

2.  Proiectul de Decizie nr.02 pentru şedinţa din 12.07.2018.

    Cu privire la rectificarea bugetului raional.

    Raportor : dnaV.Tuchilușșef interimar DF

3.  Proiectul de Decizie nr.03 pentru şedinţa din 12.07.2018.

    Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al

    bugetului  raional.                 

    Raportor : dnaV.Tuchilușșef interimar DF

4.  Proiectul de Decizie nr.04 pentru şedinţa din 12.07.2018.

Cu privire la instalarea semnelor de circulație pe drumurile locale de interes raional.

     Raportor : dnaS.Basarabșef DDRC

5.  Proiectul de Decizie nr.05 pentru şedinţa din 12.07.2018.

Cu privire la completarea și modificarea unor decizii aprobate anterior.

     Raportor : dlP.Boicusecretar CR

 

 

 

          Secretarul  Consiliului raional                                            P.Boicu

 

 

Experții Fundației Est-Europene evaluează perspectivele și șansele de finanțare a proiectului de deschidere a hub-ului, proeict în valoare de cca. 52 mii de euro, cofinanțat cu 640 mii de lei de Consiliul raional Anenii Noi și Consiliul județean Neamț.

 

Raport

”Analiza situației curente cu privire la protecția rețelelor electrice și măsurile privind asigurarea integrităţii, crearea condiţiilor normale de exploatare a reţelelor electrice şi prevenirea accidentelor”,

 

Inspecția Energetică Teritorială Căușeni subdiviziune a Inspectoratului Energetic de Stat autoritate publică în domeniul supravegherii energetice de stat, efectuează anual controlul respectării de către persoane fizice și juridice a Normelor de amenajare a instalațiilor electrice, a regulamentelor de exploatare a instalațiilor electrice, a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice din posesia consumatorilor casnici și noncasnici indiferent de apartenența departamentală și forma de proprietate, precum și a prevederilor Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice.

Funcționarea fiabilă și inofensivă a sistemului electroenergetic depinde în mare măsură de funcționalitatea fiecărui element al acestui sistem, motiv pentru care este important crearea unor condiții optime pentru funcționarea lor. Unul din elementele principale ale acestui sistem îl constituie – Rețelele electrice. Pericolul care îl prezintă rețelele electrice a impus instituirea și menținerea unui regim special al acestora – pentru exploatarea lor în siguranță, ocrotirea vieții și sănătății populației, precum și a mediului înconjurător.

Acestea au fost rațiunile instituirii zonelor de protecție a rețelelor electrice, ca instrumente, menite să asigure funcționalitatea sistemului electroenergetic, securitatea vieții umane și protecția mediului.

Fundamentul legal și legitimitatea instituirii și menținerii zonelor de protecție a rețelelor electrice este stabilit atît în acte normativ-tehnice, cît și legislative, dintre care ne vom referi la cele mai relevante.

 

Legea cu privire la energetică nr.174 din 21.09.2017

      

Un prim reper în definirea regimului zonelor de protecție este menționat în art.27 al Legii cu privire la energetică, care stabilește că ”obiectivele energetice au grad sporit de pericol, iar pentru asigurarea exploatării lor în siguranță, se stabilesc zone de protecție”. De asemenea, legea stabilește regula, că în zonele de protecție a rețelelor electrice orice lucrare poate fi efectuată numai cu acordul întreprinderii rețelelor electrice și este prevăzută pentru orice lucrare, indiferent de dimensiune, caracter ori durată, fiind necesar în primul rînd pentru asigurarea securității celor ce execută asemenea lucrări, dar și pentru integritatea rețelelor electrice.

 

Legea cu privire la  energia electrică nr.107 din 27.05.2016

 

În Legea cu privire la  energia electrică  ”zonele de protecție” sunt definite în art.62 care, dezvoltând prevederile Legii cu privire la energetică, menționează, că acestea sunt instituite pentru asigurarea protecției și funcționării normale a rețelelor electrice, pentru a se evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului.

În scopul protecţiei reţelelor electrice, alineatele 2 și 3 din articolul 62 interzice persoanelor fizice şi juridice, fără acordul operatorului de sistem: 

-       efectuarea construcțiilor de orice fel;

-       efectuarea săpăturilor ori înființarea plantațiilor perene;

-       depozitarea materialelor pe culoarele de trecere și în zonele de protecție;

-       aruncarea obiectelor peste rețelele electrice;

-       limitarea ori îngrădirea prin împrejmuiri, construcții ori în orice alt mod accesul la rețeaua electrică a operatorilor de rețele electrice.

Totodată Alineatul 4 al aceluiași articol 62  interzice emiterea autorizaţiilor care permit efectuarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie.


Regulamentul cu privire la exploatarea tehnică a centralelor și rețelelor electrice

 

Punctul 5.7.8 al Regulamentului cu privire la exploatarea tehnică a centralelor și rețelelor electrice stabilește expres, că la exploatarea rețelelor electrice este strict necesar respectarea zonelor de protecție și controlul respectării lor.

Întreprinderile energetice trebuie să informeze agenții economici și organizațiile amplasate în zonele rețelelor electrice, despre cerințele Regulamentului menționat.

Totodată, Întreprinderile energetice urmează să întreprindă măsuri pentru sistarea oricăror lucrări în zonele de protecție a LEA și atragerea la răspundere a persoanelor care încalcă aceste prevederi în modul stabilit de legislația în vigoare.

 

Regulamentul de furnizare și utilizare a energiei electrice

 

Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, art. 1161, lit.d) și art.1181, lit.g) prevăd că operatorul rețelelor de distribuție va deconecta locul de consum al consumatorilor casnici și noncasnici, în cazul constatării încălcării prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice, care duc la reducerea fiabilităţii furnizării de energie electrică.

 

Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice, aprobat prin Hotărîrea nr.514 din 23.04.2002

 

Mai amănunțit  descrierea detaliată a regimului zonelor de protecție, dimensionarea lor și obligațiile specifice ce le revin subiecților de drept și întreprinderilor ce gestionează rețelele electrice sunt stabilite în Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.514 din 23.04.2002.

Prevederile Regulamentului au o aplicabilitate generală, în special, în cadru proiectării, amenajării și exploatării rețelelor electrice, precum și la efectuarea lucrărilor în apropierea rețelelor electrice, avînd ca scop asigurarea integrităţii, crearea condiţiilor normale de exploatare a reţelelor electrice şi prevenirea accidentelor, și în care sunt stabilite zonele de protecţie, ca distanţe minime acceptabile de la reţelele electrice pînă la clădiri, construcţii, delimitarea fâșiilor curăţate de arbori în masivele păduroase şi plantaţii.

În conformitate cu prevederile Regulamentului, zona de protecție reprezintă o fășie de-a lungul rețelelor electrice, care are un regim special și care impune titularilor de terenuri și construcții anumite obligații.

Zonele de protecție sunt stabilite pentru liniile electrice aeriene sau pentru cele în cablu și se pot întinde pe suprafața terestră sau în zonele acvatice.

Zonele de protecție a LEA sunt definite ca terenul și spațiul aerian, limitate de planurile verticale, depărtate de ambele părți ale liniei de la conductoarele marginale fără devieri la distanțe diferite în dependență de nivelul tensiunii nominale.

Pentru LEA cu tensiune de pînă la 1 kV- distanța de 2.0 m; de la 1-20 kV-10.0 m; 35 kV–15.0 m; 110 kV-20.0 m;  330-400 kV  - 30.0 m.

De asemenea sunt prevăzute și  zonele de protecție de-a lungul LEA ce traversează rezervoarele de apă; precum și zonele de protecție a liniei electrice de cablu LEC.

 

Responsabilitatea persoanelor fizice și juridice conform Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice

 

 Conform Regulamentului dat, zonele de protecție au un regim special de utilizare și prevede unele responsabilități a persoanelor fizice și juridice.

Pentru aceasta  art 17 prevede, că în zonele de protecţie a reţelelor electrice se interzice efectuarea, fără acordul în scris al ÎRE, a oricăror acţiuni ce pot conduce la perturbarea funcţionării normale a reţelelor electrice, la deteriorarea acestora sau la accidente, și anume:

a) efectuarea construcţiilor, reparaţiilor capitale, reconstrucţiilor sau demolarea clădirilor şi construcţiilor;

b) executarea oricăror lucrări miniere, de încărcare-descărcare;

c) trecerea automobilelor şi mecanismelor, cu sau fără încărcătură, avînd o înălţime de peste 4,5 m;

d) plantarea zonelor verzi cu plantaţii perene;

e) amplasarea staţiilor de alimentare a automobilelor, depozite de carburanţi şi lubrifianţi;

f) aruncarea, sprijinirea sau legarea obiectelor străine de piloni sau conductoare electrice, urcarea pe piloni, blocarea accesului spre ei;

g) formarea locurilor de  acumulare a gunoaielor;

h) depozitarea nutreţurilor, îngrăşămintelor, paielor, lemnelor şi altor materiale, aprinderea focului;

i) amenajarea terenurilor sportive, stadioanelor, tîrgurilor, staţiilor pentru transportul public, parcărilor pentru toate tipurile de maşini şi mecanisme, organizarea diverselor manifestări cu antrenarea unui număr mare de oameni;

j) staţionarea tuturor mijloacelor de transport;

p) lichidarea sau blocarea căilor de acces;

Responsabilitățile autorităților administrativ publice locale

Totodată și autoritățile publice locale au unele responsabilități față de zonele de protecție.

Ca exemplu pot servi următoarele responsabilități:

-       pînă la eliberarea autorizațiilor de construcție Autoritățile Publice Locale sunt obligate să coordoneze în prealabil cu întreprinderile energetice locurile posibile de amplasare a acestor obiective;

-       să traseze amplasarea efectivă a rețelelor electrice pe hărțile cadastrale a proprietarilor de terenuri care se păstrează la inginerul cadastral;

-       să prevadă măsuri de asigurare a integrității rețelelor electrice; și să contribuie la îndeplinirea și respectarea prevederilor Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice;

-       să urmărească instalarea indicatoarelor privind înălțimea admisibilă pentru mijloacele de transport și interzicerea staționării lor în zonele de protecție;

 

Responsabilitățile întreprinderilor energetice ce exploatează rețelele electrice

În același timp și Întreprinderile energetice au Responsabilități

În art 19 Întreprinderile Rețelelor Electrice, în posesia cărora se află reţelele electrice sunt obligate:

a) să întreţină fășiile curăţate de arbori în stare de siguranţă contra incendiilor și să menţină lăţimea fășiilor în limitele prevăzute, prin defrişarea copacilor; precum și tăierea copacilor care cresc alături de fășiile curăţate de arbori şi pun în pericol, prin căderea acestora peste conductoare și stîlpi;

d) să taie sau să reteze copacii, ce depăşesc înălţimea de 4 m, din fășiile curăţite de arbori.

Lucrările sus-menţionate se efectuează de către ÎRE sau, de comun acord - de către întreprinderile, organizaţiile sau cetăţenii, la balanţa cărora se află aceste plantaţii multianuale, în modul stabilit de ÎRE.

Iar Art 23 prevede că în zonele de protecţie a reţelelor electrice şi din apropierea acestora agenţii economici şi persoanele fizice sînt obligate să execute cerinţele lucrătorilor  Operatorilor RE, orientate spre asigurarea integrităţii reţelelor electrice şi prevenirea accidentelor.

În zonele de protecţie a reţelelor electrice Operatorii RE are dreptul să sisteze lucrările executate de alte întreprinderi sau de cetăţeni, dacă sînt încălcate prevederile Regulamentului.

 

După cum am menționat sunt multe prevederi ale actelor normative și legislative. Dar să vedem  care este situația reală la capitolul protecția rețelelor electrice.

                                                               

Conform situației din 01.06.2018, în urma efectuării examinărilor  rețelelor electrice amplasate în localitățile raionului A.Noi, Inspecția Energetică Teritorială Căușeni a depistat  38 cazuri de nerespectare a prevederilor Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice  din care,

-          19 cazuri legate de extinderea samavolnică a terenurilor de către persoane fizice și juridice;

-           2 cazuri la luarea deciziilor de alocare a terenurilor de către organele administrației publice locale;

-           4 cazuri cu acordul întreprinderilor rețelelor electrice (aceste cazuri se poate de considerat legale, deoarece au fost obținut acordul rețelelor electrice);

-           2 cazuri ce țin de nerespectarea de către ORED a prevederilor Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice

-           11 cazuri – plantarea arborilor fructiferi pe terenurile proprii, dar pe care trec LEA;

Cele mai frecvente încălcări care au fost depistate sunt următoarele:

-          construcții capitale (case de locuit, garaje, magazine, baruri, cafenele,etc)  - 23  cazuri;

-          plantarea arborilor – 6 cazuri,

-          amenajarea ocoalelor de păsări, animale, stații auto, parcări, sere –1cazuri;

-          amenajarea terenurilor sportive, stadioane, piețe, gunoiște etc - 1 cazuri;

-          depozitarea sub LEA a materialelor, nutrețurilor, paielor, tehnicii agricole – 2cazuri;

 

 

Astfel, ca exemple pot servi următoarele obiective (case de locuit, edificii, staţii de parcări auto, garaje, depozite etc) amplasate în localitățile  raionului  amenajate în zonele de protecţie a reţelelor electrice în lipsa coordonării lor cu deţinătorii reţelelor electrice, cum cere legislația în vigoare.

        

1. - s.Botnăreşti:

    - PT-213 LEA-0,4 kV fid.-3 traversează construcţii auxiliare a consum. casnic Ciorbă Z. (NLC 1119458);

    - LEA-10 kV fid.10 SE Anenii Noi pil. 8/242-8/243 traversează construcţii auxiliare a consum. Popa E.;

2. - s.Floreni:

         - PT-549 LEA-10 kV fid.1 pil. f/n traversează construcţiile auxiliare a consum. casnic Pituşcan C. (NLC 1116725);

3. - s.Maximovca:

          - LEA-10 kV fid.13 SE Maximovca pil. f/n de la PT-150 traversează garajul metalic a cet. Vengheriuc B.;

4. - s.Teliţa:

          - PT-524 LEA-0,4 kV fid.2 traversează casa de locuit a consum. casnic Leahu Iulia (NLC 1119030);

          - PT-185 LEA-0,4 kV fid.8 traversează construcţii auxiliare a consum. casnic Juravschii A. (NLC1118663);

          - LEA-10 kV fid-4 SE Calfa pil. f/n traversează construcții auxiliare a consum. casnic Lozan Vasile;

5. - s.Pugăceni:

    - LEA-10 kV fid.4 PD-3 Puhăceni traversează serile ÎI “Ion Bîzgan”;

   -  LEA-10 kV fid.18 PD-3 Puhăceni spre PT-16 traversează circa 15 case de locuit;

6. - s.Cobusca Veche:

         - PT-202 LEA-0,4kV fid.3 pil. f/n traversează garajul consum. casnic Garbuz N. (NLC 1113297);

7. - s.Cobusca Nouă:

          - PT-246 LEA-0,4kV fid.1 traversează depozitul CAP „Aroma”;

          - LEA-10 kV fid.12 SE Anenii Noi lîngă casa brigăzii nr.3 traversează consrucţiile auxiliare a CAP„Aroma” şi construcţiile auxiliare a cet. Ciorbă Alexandru;

          - PT-200 LEA-0,4kV fid.2 pil.1-2 traversează garajul consum. casnic Nuța V.(NLC 1113988); 

8. - s.Chetrosu:

    - LEA-10 kV fid.19 SE Mereni traversează construcţii auxiliare a consum. Baciu Nina;

    - PT-2 LEA-0,4kV fid.2 pil. f/n traversează garajul consum. casnic Catan Ion;

    - PT-406 LEA-0,4kV fid.2 pil. f/n traversează construcţiile auxiliare a consum. casnic Ivanov I.;

9. - s.Hîrbovăţ:

          - LEA-10kV fid. nr.8 pil. f/n spre PT- 437 construcţii auxiliare a cet. Gherasimov Gh.(NLC 1121610):

          - PT-512 LEA-0,4 kV magazinul ÎI ”Mînzărari Veceaslav”;

          - PT-271 LEA-0,4 kV fid.2 traversează garajul a consum. casnic Brezoi Andrei;                           

10. - s.Ciobanovca:

            - PT-234 LEA-0,4kV fid.-2 şi 3 (suspendare comună) traversează construcţiile auxiliare a cet. Arion Petru,  Godca Leonid, Buruian Valerii;

11.- s.Geamăna:

     - LEA-10 kV fid.4 SE Varatic traversează grajduri de porcine a GȚ „Potolinca”;

12. - s.Mereni:

             - PT-221 LEA-0,4 kV fid.3 traversează construcţii auxiliare a consum. Nuţa Victor, Straistă Victor;

             - PT-218 LEA-0,4 kV fid.2 construcţii auxiliare a consum. Postica Victor, Lungu Mihail, Ghelbeţii V.;

             - PT-219 LEA-0,4 kV fid.7,8 construcţii auxiliare (garajuri) a cet. Musteaţă L.(NLC 1107530) şi Cioban I. NLC 1107457);

             - LEA-10 kV spre PT-103 construcţii auxiliare a cons. Rusu M.(NLC 1108156) şi casă locativă a cosum. Plămădeală Andrei.

13. - s.Gura Bîcului:

            - PT-165 LEA-0,4 kV fid.4 pilonii 9-10 traversează magazinul ÎI”Antoci Vladimir”;

            - PT-250 LEA-0,4 kV fid.4 casă locativă a consum. casnic Nujda Victor (NLC 1114308);

14. - s.Bulboaca:

           - Casa de locui a consum. casnic Jucovschii Vasile (NLC 1124420) în zona de protecţie a LEA-10 kV fid.8 SE Bulboaca;   

           - LEA-10 kV fid.8 SE Bulboaca pil.61/18-61/19 suspendare comună cu LEA-0,4kV, traversează  terenul sportiv a liceului „Anton Guzun”;

            - PT-178 LEA-0,4 kV fid.3 pil. f/n traversează garajul consum. casnic Nistor Mihail;

            - În jurul PT-289 sunt construite depozite a GŢ”Morari”;

15. -  s.Calfa:

             - PT-354 şi LEA-10 kV cu separatorul de postsunt îngrădite cu un gard capital care limitează accesul pentru deservirea lor;

16.  - s.Roşcani:

      - PT-147 LEA-0,4kV fid.3 pil. f/n traversează construcţii auxiliare a consum. Lungu N. (NLC1103638);

      - LEA-10 kV fid.2 SE Calfa pil. f/n traversează construcțiile auxiliare a consum. Ceban M. (NLC 1103297);

17.  - s.Ţînţăreni:

      - LEA-10 kV fid.27 SE Anenii Noi pil.2-3 de la PT-330 traversează casa de locuit a consum. Pădure S.;

18.  - s.Merenii Noi:

      - PT-612 LEA-0,4kV fid.4 pil. f/n traversează construcții auxiliare a barului ÎI „DM și Compania”;  

 19. - or. Anenii Noi:

             - LEA-35 kV „Anenii Noi-Varatic” sunt construite 2 case locative în zona de protecţie;

             - LEA-10 kV fid.18 SE Anenii Noi, lîngă PT-190, traversează construcţii auxiliare a consum. Focşa N.;

             - LEA-10 kV fid.27 SE Anenii Noi, lîngă PT-224 (s.Ruseni), traversează garajul a consum. Chirmicci M.;

             - LEA-10 kV fid.-27 SE Anenii Noi, pil.73-75 şi 76-77 (s.Ruseni) traversează garaje auto;

20. - s.Şerpeni:

      - În preajma postului de transformare PT-155 de tip “КТП”, ÎI „Samson Alexandru” a construit o sală de nunţi , balconul iese direct deasupra bornelor de intrare 10 kV;  

21. - s.Delacău:

      - PT-14 LEA-0,4kV fid.1 pil. f/n traversează casa consum. casnic Catansus I. (NLC 1125164);  

 

.                       

Experiența supravegherii respectării prevederilor Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice ne demonstrează cu lux de amănunte, că înlăturarea încălcărilor zonelor de protecție este destul de dificilă, deoarece au fost efectuate cheltuieli mari, iar după înregistrarea construcției la Oficiul cadastral este imposibil de înlăturat încălcarea.

Analizînd multiplele cazuri de construcții a clădirilor în zonele de protecție am dori implicarea Inspectoratului de Stat în Construcții și a Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale, deoarece este inimaginabil cum ar fi posibil localizarea unui incendiu sub RE de 110-35 sau 10 kV.

După cum am mai menționat  gradul de încălcare a zonelor de protecție a rețelelor electrice este mare și continuă să crească atît datorită eliberării terenurilor pentru construcții și a autorizațiilor de construcție în zonele de protecție, cît și faptului înregistrării de către organul cadastral a obiectivelor construite în zonele de protecție. Cresc și numărul construcțiilor arbitrare și abuzive fără autorizație de construcție, precum și cazurile de plantare a pomilor în zonele de protecție, mai ales a nucilor, care sunt protejați de Legea culturilor nucifere Nr. 658 din  29.10.1999, în care nimic nu este menționat despre copacii din zonele de protecție, și poate fi interpretată diferit la defrișarea copacilor. 

Din informația de care dispunem, aici se poate de menționat și faptul că sunt cazuri cînd Operatorilor de rețele li se interzice defrișarea copacilor care au fost plantați și cresc în zonele de protecție. Mai ales a nucarilor.

Nerespectarea prevederilor Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice  provoacă și electrocutări în rîndul populației.

Putem aduce un șir de cazuri de electrocutări avute loc cu populația, mai ales cu copiii la culegerea fructelor de pe copaci, inclusiv la culesul nucilor sădiți în zona de protecție a rețelelor electrice (cazul de la Crocmaz, Volintiri r-l Șt.Vodă ), toate scontate cu decesul accidentaților.

Nerespectarea regimului zonelor de protecție prezintă pericol social, motiv din care Legislația califică asemenea cazuri drept contravenție  stabilite în art. 163 din Codul Contravențional. Acest articol însă prevede că se consideră contravenție  încălcarea cerințelor prevăzute în Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice, dar care deja a condus la crearea unei pene de curent, la perturbarea funcţionării normale a reţelelor electrice, la deteriorarea reţelelor electrice, la provocarea unor avarii, incendii, accidente,  avînd drept urmare punerea în pericol a vieţii oamenilor sau cauzarea de  daune care se sancţionează cu amenzi.

Cu părere de rău acest articol poate fi aplicat doar după producerea avariei, incendiului, accidentului și nicidecum inițial, la depistarea încălcărilor, pentru a preveni aceste avarii, incendii, accidente.

Totodată nu este clar cui de înaintat aceste sancțiuni, doar organul de supraveghere energetică are dreptul să efectueze controlul numai asupra stării tehnice a instalațiilor electrice și să emită prescripții doar proprietarului sau gestionarului IE.

În continuare face de  menționat, că deși actele legislative și normative prevăd restricții la efectuarea tuturor lucrărilor în zonele de protecție, inclusiv interzicerea emiterii autorizaţiilor de construire care permit efectuarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a reţelelor electrice, dar situația dată se agravează în continuare.

1.        Una din cauze ar fi lipsa de conștientizare a pericolului și urmărilor acționării curentului electric la încălcarea zonelor de protecție mai ales în cazul ruperii conductoarelor electrice, produse de vînturi mari sau chiciură.  De asemenea nu se ține cont de influența cîmpului electromagnetic a LEA de tensiune înaltă asupră sănătății persoanelor supuse în acest cîmp (cei mai expuși fiind copiii). Din informația organizației Mondiale de ocrotire a sănătății: cîmpul electromagnetic predispune la apariţia diferitelor tulburări psihice şi neurologice, scade imunitatea, cei mai afectaţi sunt copiii.

2.        Altă cauză ar fi - Atitudinea iresponsabilă a persoanelor fizice față de legislația în vigoare a RM. Totodată considerăm că este și vina persoanelor cu funcții de răspundere din organele administrațiilor publice locale. etc. Despre acestea ne vorbesc cazurile de eliberare a terenurilor pentru construcții și a autorizațiilor de construcție în zonele de protecție, precum și  construcțiile arbitrare și abuzive fără autorizație de construcție, ignorînd cerințele actelor legislative.

3.        Ar fi o cauză și Lipsa pîrghiilor eficiente de influențare a Inspectoratului Energetic de Stat față de persoanele ce încalcă zonele de protecție.

Spre exemplu nu există nici o prevedere în actele legislative și normative, care ar permite organului supravegherii de stat să întreprindă careva măsuri față de persoanele ce încalcă zonele de protecție. După cum am menționat Inspectoratul Energetic de Stat are dreptul să efectueze controlul numai asupra stării tehnice a instalațiilor electrice și să emită prescripții proprietarului sau gestionarului IE.

4.        Ar mai fi o cauză - Lipsa conlucrării dintre instituțiile statale pentru combaterea acestor încălcări și inclusiv lipsa prevederilor normative pentru aceasta, ce ar permite unei instituții să apeleze la ajutorul altor instituții și împreună să stopeze aceste încălcări.

 

Ținînd cont de cele menționate Inspecția Energetică Teritorială de Stat  solicită  implicarea Oficiulul Teritorial al Cancelariei de Stat în soluționarea acestei probleme pentru respectarea de către persoanele fizice și juridice a zonelor de protecție a rețelelor electrice, necesare pentru asigurarea integrităţii, crearea condiţiilor normale de exploatare inofensive a reţelelor electrice şi prevenirea accidentelor.

 

Pentru redresarea situației create în zonele de protecție a LEA IET Căușeni propune următoarele  modificări a actelor normativ –tehnice și legislative

Nr.

d/o

ACȚIUNEA

1.                   

Modificarea Regulamentului cu privire la  protecţia reţelelor aprobat prin HG nr 514, p.13

P. 13. Organele administraţiei publice locale sau alte persoane juridice, pînă la eliberarea autorizaţiei de construcţie a caselor de locuit, clădirilor şi construcţiilor,planificate pentru amplasare în zonele de protecție sau nemijlocita apropiere, sunt obligate să coordoneze în prealabil cu ÎRE locurile posibile de amplasare a acestor obiective.

De completat cu următorul alineat:

În caz de încălcare a acestei prevederi persoanele fizice și/sau juridice vinovate vor demola aceste construcții sau cu acordul ÎRE vor strămuta Rețelele Electrice din cont propriu, inclusiv soluționarea tuturor chestiunilor legate de teren, proiectare, coordonări, etc

2.                   

Modificarea Regulamentului cu privire la  protecţia reţelelor aprobat prin HG nr 514, la cap. IV Dispoziții finale, se va adăuga p.27I , care va avea următorul conținut:

p.27I În caz de încălcare a zonelor de protecție (eliberarea autorizaţiilor de construcţie, construcții autorizate  de APL sau construcțiilor arbitrare și abuzive fără autorizație de construcție, precum și cazurile de plantare a pomilor în zonele de protecție, etc.) fără coordonarea în scris cu ÎRE  persoanele fizice și/sau juridice vinovate vor demola aceste construcții sau cu acordul ÎRE vor strămuta Rețelele Electrice din cont propriu, inclusiv soluționarea tuturor chestiunilor legate de teren, proiectare, coordonări, etc.

3.                   

Modificarea Legii 107 cu privire la energia electrică, Art.5. Competenţa autorităţilor administraţiei  publice locale, la p.(2) cu completarea următorului alineat:

În caz de eliberare a autorizaţiilor de construcţie, precum și a permisiunilor de plantare a pomilor în zonele de protecție fără coordonarea în scris cu ÎRE  administrația publică locală și persoanele fizice și/sau juridice vinovate vor demola aceste construcții sau cu acordul ÎRE vor strămuta Rețelele Electrice din cont propriu, inclusiv soluționarea tuturor chestiunilor legate de teren, proiectare, coordonări, etc.

4.                   

Modificarea Legii 107 cu privire la energia electrică, Art.42  Funcţiile şi obligaţiile operatorului sistemului de distribuţie :

(1)Operatorul sistemului de distribuţie trebuie să îndeplinească următoarele funcţii şi obligaţii:

 l) să efectueze lucrări de defrişare sau tăieri de modelare a vegetaţiei pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţelele electrice de distribuţie în zonele de protecţie a reţelelor electrice fără coordonări cu alte instituții. 

5.                   

Modificarea Legii 107 cu privire la energia electrică, Art.30 Funcţiile şi obligaţiile operatorului sistemului de transport. La Alin. (1) Operatorul sistemului de transport trebuie să îndeplinească următoarele funcţii şi obligaţii:          la litera n)

n) să efectueze lucrări de defrişare sau tăieri de modelare a vegetaţiei pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţelele electrice, în zonele de protecţie a reţelelor electrice fără coordonări cu alte instituții.

6.                   

Modificarea Legii 107 cu privire la energia electrică, Art.62 Zonele de protecţie a rețelelor electrice, p. (5) se va modifica și va avea următoarea redacție:

 (5) În cazul în care constată că în zona de protecţie a reţelelor electrice se efectuează lucrări cu încălcarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice, operatorii de sistem sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare, să ceară încetarea lucrărilor în conformitate cu regulamentul respectiv, să sesizeze organele de drept, inclusiv instanțele de judecată şi  organul supravegherii energetice de stat.

7.                   

Modificarea Legii 107 cu privire la energia electrică, Art.62 Zonele de protecţie a rețelelor electrice, de adăugat p.(6) care va avea următoarea redacție:

 (6) În caz de încălcare a zonelor de protecție a rețelelor electrice fără coordonarea în scris cu ÎRE  persoanele fizice și/sau juridice vinovate vor demola aceste construcții sau cu acordul ÎRE vor strămuta Rețelele Electrice din cont propriu.

8.                   

Modificarea Legii 107 cu privire la energia electrică, Art.66 ”Răspunderea consumatorului final”,    Se va adăuga p. (11) cu următorul conținut:

(11) ,,Se va deconecta sau nu se va racorda la rețeaua electrică locul de consum a consumatorului, imobilul căruia a fost amplasat neautorizat în zona de protecție a rețelelor electrice”.

9.                   

Modificări la Legea privind calitatea în construcții nr. 721-XIII din 02.02.96 la art.36 Autorizația de construcție  nu se va elibera dacă construcția se află în zona de protecție a RE, de adăugat litera c) cu următorul conținut:

c)  construcția este planificată în zona de protecție a rețelelor electrice și nu este prezentat acordul în scris al Operatorului Rețelelor Electrice.

10.               

Modificări la Legea culturilor nucifere Nr. 658 din  29.10.1999  la articolul  18. Trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor de nuci  şi pomilor răzleţi se va adăuga p.(4) cu următorul conținut:

(4) Defrişarea pomilor de nuci amplasați în zonele de protecție a rețelelor electrice se efectuează de către Operatorii RE fără coordonarea cu alte organe sau persoane fizice.

 

 

Șef.IET Căușeni                             N.Perju

29.06.2018

 

 

 

 

 

Raionul Anenii Noi este de acum înainte înfrățit cu județul Galați. Un acord în acest sens a fost semnat de președinții celor două unități administrative.

Protocolul de colaborare a fost semnat de ziua națională a portului popular, la Gura Bâcului, în cadrul festivalului de folclor ”La Nistru, la mărgioară”. În acordurile imnurilor ambelor state, în prezența a mii de spectatori veniți la festival, pe mal de Nistru, parteneriatul aprobat prealabil de consiliul raional și cel județean, a fost semnat.

Potrivit președintelui consiliului județean Galați, dlui Costel Fotea, acordul dat va permite implementarea unei serii de proiecte, cel mai important fiind proiectul finanțat de Uniunea Europeană de reparație și dotare a spitalelor raional Anenii Noi, județean Galați și Județean Vaslui (proiect aflat la etapa de evaluare de către experții UE).

Președintele raionului Anenii Noi, Alexandru Barbăroșie, a menționat că acest acord va permite și implementarea unor proiecte de finanțare nerambursabilă din partea consiliului județean Galați, în baza experienței deținute deja de Anenii Noi, de câștigare a unor proiecte de acest gen din partea entităților înfrățite Vaslui, Giurgiu și Neamț.

La nivel de cooperare economică, ar fi de menționat colaborarea instituită între incubatorul de afaceri Open HUB din Galați cu mediul asociativ din raionul Anenii Noi, în cadrul unui proiect de deschidere a unui incubator pentru industriile creative la noi în oraș.

De menționat că președintele consiliului județean Galați a dat start acestei colaborări, venind cu o donație importantă de carte către biblioteca din satul Gura Bâcului – localitatea care a găzduit procedura de semnare a acordului.

Acordul dat este al patrulea de acest gen semnat de administrația raională din Anenii Noi.

 

Octavian Zelinski

 

 

 Recent a fost finalizată o porțiune de 1500 m. Proiectul a fost finanțat cu ajutorul Consiliului raional Anenii Noi.

 

Pe această cale, primaria Geamăna aduce mulțumiri domnului Alexandru Barbăroşie, președintele raionului Anenii Noi și consilierilor raionali.

Anunţ de angajare

Tuesday, 03 July 2018 09:08

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 


   Şef Direcţie Finanţe

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei: sistematizarea veniturilor şi cheltuielelor bugetului raionului.Organizarea şi asigurarea elaborării şi aprobării bugetului raionului şi bugetului raional .Administrarea executării bugetului raionului.

Sarcinile de bază:

-Examinarea sistematică a datelor privind dezvoltarea social-economică a raionului,culegerea informaţiei necesare pentru elaborarea bugetului raional.

-Elaborarea pronosticului bugetului raionului,bugetului raional în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor şi conform principiilor de bază ale bugetului statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor.

-Asigurarea funcţionarea instituţiilor publice finanţate din bugetul raional.

Șef serviciu relații funciare și cadastru

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:coordonarea reglementării regimului proprietății funciare și ținerea cadastrului funciar raional întru promovarea politicii statului în domeniul relațiilor funciare și cadastru

Sarcinile de bază:

Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare în cadrul raionului,coordonarea la nivel raional a activităților de delimitare a terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și a statului.

 

 Condiţii de participare la concurs:


   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;

 

 Şef Direcţie Finanţe -  studii superioare de specialitate ( Finanţe şi buget);
   - Minimum 3 ani de experienţă profesională în domeniu;

 

 Şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru - studii superioare de specialitate ( relaţii funciare şi cadastru);

  -  Minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu;

 

Condiţii de participare pentru ambele funcţii:

   -Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs care va conţine:


   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

 

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs- 03  august 2018
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Cancelaria,Şef Serviciu resurse umane,Aurelia Lungu.
Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20/

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public

– Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Legea nr.355-XVI din 23 decembrie,2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Legea organic nr.155din 21 iulie,2011 privind aprobarea Clasificatorul unic al funcţiilor publice.

 Legislaţia specială

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea

administrativă

Legea 847-XII.din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.

Legea 397-XV din 16 octombrie,2003 privind finanţele publice locale.

Legea Nr.1247 din  22.12.1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar

 

 

Page 13 of 61

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]