User Registration

or Cancel
Ora: 8:18
Info

Info

 

În cadrul Inspectoratului Energetic de Stat continuă procesul de instruiri teoretico-practice. Astfel la începutul lunii noiembrie curent a avut loc un seminar teoretico-practic la IET Căușeni pentru echipele laboratoarelor electrotehnice, electricienii autorizați, persoanele responsabile de gospodăria electrică din teritoriul raionului A.Noi.

Participanții (28 de persoane) au fost informați de către șef.IET Căușeni d-ul Perju N., despre unele cerințe și noțiuni generale, parametrii tehnici care trebuie a fi respectați în procesul de exploatare, amenajare, măsurare și verificare a instalațiilor electrice, necesitatea de conlucrare a acestora cu Inspecția energetică teritorială și ORS, respectării prevederilor cadrului normativ-tehnic și juridic, precum și alte subiecte utile.. Deasemenea a fost pusă în discuție noua redacție a Regulamentului cu privire la acordarea grupei de securitate electrică pentru categoriile de personal electrotehnic pus în aplicare prin ordinul șef.IES nr.20 din 14.08.2018 

 

La seminar a participat și reprezentantul firmei specializate în energetică “HABSEV GRUP” SRL dl I.Petrea, care a făcut o prezentare tehnico-generală a progresului tehnic în energetică, echipamentelor electrice disponibile și distribuite pe piața energetică din RM. 

DISPOZIȚIA nr. 2 din 19 noiembrie 2018

Wednesday, 21 November 2018 10:30

 

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI

COMISIA  PENTRU SITUAȚII  EXCEPŢIONALE

A RAIONULUI ANENII NOI

__________________________________________________________________

 

DISPOZIȚIE  nr. 2

 

     19 noiembrie 2018                                                                    or. Anenii Noi

 

„Cu privire la măsurile de preîntîmpinare și lichidare

a eventualelor situații excepționale caracteristice

perioadei de iarnă pe  teritoriul raionului Anenii Noi”

 

În temeiul p. 5 art. 17 din Legea nr. 271/1994 ,,Cu privire la protecţia civilă”,  Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001 ,,Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova”, Dispoziția președintelui raionului Anenii Noi nr. 16 din 02.09.2003  ,,Cu privire la instituirea a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Anenii Noi”,  în scopul eficientizării măsurilor de preîntîmpinare și lichidare a eventualelor situații excepționale caracteristice perioadei de iarnă pe teritoriul raionului Anenii Noi, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Anenii Noi

 

DISPUNE:

1. Crearea rezervelor de carburanţi, lubrifianţi, materialului antiderapant, tehnicii inginerești pentru preîntîmpinarea și lichidarea a eventualelor situații excepționale caracteristice perioadei de iarnă pe  teritoriul raionului Anenii Noi, asigurarea adăpostirii  temporare a populației blocate pe trasee naționalecualimentarea lor  – (responsabili primarii orașului, satelor/comunelor, șef Direcția finanțe a Consiliului raional Anenii Noi).

2. Crearea rezervelor de carburanţi, lubrifianţi, materialului antiderapant, serviciului de dispetcerat 24/24 ore și pregătirea tehnicii inginerești,  pentru preîntîmpinarea și lichidarea a eventualelor situații excepționale caracteristice perioadei de iarnăpe drumurile naționale, regionale și drumurile publice locale de interes raional – (responsabili șeful de sector SA „Drumuri Criuleni” fil. Anenii Noi, administrator ,,GROUP ONE” SRL).

3. Crearea la necesitate punctul teritorial de dirijare  în situații excepționale a raionului Anenii Noi pentru coordonare a acţiunilor de lichidare a consecinţelor unor eventuale situaţii excepţionale care pot apărea din cauza condiţiilor meteorologice complicate, manifestate prin răcirea bruscă a vremii, ninsori și viscole puternice, depuneri puternice de lapoviță,  polei puternic ( responsabil şef SSE Anenii Noi – V. Ceban).

4.1 Asigurarea echipării grupurilor formate pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale cu utilaj şi unelte necesare din cont propriu în conformitate cu cerinţele art. 25  a Legii RM nr. 271-XIII din 09.11.1994 „Cu privire la protecţia civilă”;

4.2 Organizarea măsurilor necesare (lucrări de deszăpezire, lucrări de reparație, instalarea generatoarelor electrice etc.) pentru asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor din subordine, în special a celor de menire socială, medicală şi de învăţămînt, pentru evitarea accidentelor rutiere pe drumurile auto, avarii ale sistemelor energetice, sistemelor comunale de asigurare vitală;

4.3 Organizarea în caz de necesitate  (la indicația președintelui CSE a raionului) lucrul tuturor mecanismelor, mijloacelor de transport şi forţelor în regim „non-stop”;

4.4 Organizarea de sinestătător  curăţirea trotuarelor în rază de 50m, odată cu începutul ninsorilor - (responsabili de executarea a punctelor 4.1 - 4.4 - preşedinţii Comisiilor pentru Situaţii Excepţionale a primăriilor, instituţiilor, organizaţiilor şi agenții economici, indiferent de forma organizatorico-juridică şi tipul de proprietate din raionul Anenii Noi.

5. Elaborarea și coordonarea  cu Preşedintele Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Anenii Noi planului repartizării străzilor din or. Anenii Noi, care urmează să fie deszăpezite - (responsabil- primar or. Anenii Noi A. Bondari).

6. Raportarea  în Secţia Situaţii Excepţionale Anenii Noi despre mersul lucrărilor de deszăpezire peste fiecare 3 ore - (responsabili șeful de sector SA „Drumuri Criuleni” fil. Anenii Noi, administrator GROUP ONE SRL şi preşedinţii comisiilor pentru situaţii excepţionale a primăriilor).

7. De a solicita Consiliul Raional Anenii Noi alocarea a mijloacelor financiare în sumă de  20000 (douăzeci mii) lei Secției Situații Excepționale Anenii Noi, pentru intervenții în caz de apariție situațiilor excepționale caracteristice perioadei de iarnă (incendii, deblocări, tracțiuni etc.) - (responsabil Șef Direcția finanțe).

8. Prezentarea în Secţia Situaţii Excepţionale Anenii Noi  copiile contractelor privind intreținerea străzilor pe teritoriul primării pentru acţiuni în caz de ninsori puternice şi lichidarea consecinţelor lor, (lista tehnicii disponibile pentru lucrări de deszăpezire, telefon de contact a agentului responsabil - (responsabili primarii localităţilor raionului Anenii Noi, termen - 20.11.2018).

9. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina Vicepreşedintelui Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Anenii Noi, șefului Secției Situații Excepționale Anenii Noi  dlui V. Ceban.

       10.   Prezenta dispoziţie de adus la cunoştinţa tuturor persoanelor responsabile.

 

 

Preşedintele Comisiei pentru Situații                            

 Excepţionale a raionului Anenii Noi                                                            Serghei Rapcea 

Consultări publice

Thursday, 15 November 2018 15:56

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 15 noiembrie 2018

  (denumirea autorităţii publice),

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu  privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IMSP Centrul de sănătate Anenii Noi”

Scopul proiectului este casarea fondurilor fixe

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este scoaterea din uz a fondurilor fixe uzate  

Prevederile de bază ale proiectului sânt: gestionarea eficientă a contabilității instituției

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență în gestionarea mijloacelor fixe

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestionarea eficientă a mijloacelor fixe

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, HG nr.500 din 12.05.1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele (fondurile) fixe”

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare -Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 23.11.2018,  pe adresa dnei Nelly BURUIAN, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. la numărul de telefon 0265-2 26 45, 2 12 75

sau pe adresa MD 6501, str.Zavodscaia, nr.30, or.Anenii Noi,

IMSP CS Anenii Noi

Proiectul deciziei ”Cu  privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IMSP Centrul de sănătate Anenii Noi”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 15 noiembrie 2018

(denumirea autorităţii publice),

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu  privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IM Centrul Stomatologic raional Anenii Noi”

Scopul proiectului este casarea fondurilor fixe

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este scoaterea din uz a fondurilor fixe uzate  

Prevederile de bază ale proiectului sânt: gestionarea eficientă a contabilității instituției

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență în gestionarea mijloacelor fixe

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestionarea eficientă a mijloacelor fixe

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, HG nr.500 din 12.05.1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele (fondurile) fixe”

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare -Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 23.11.2018,  pe adresa dlui Fiodor BABANUȚA, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 11 90,

sau pe adresa MD 6501, str.Zavodscaia, nr.30, or.Anenii Noi,

IMSP CS Anenii Noi 

Proiectul deciziei ”Cu  privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IM Centrul Stomatologic raional Anenii Noi”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 15 noiembrie 2018

  (denumirea autorităţii publice),

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu  privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele: manuale și literatură a IP din domeniul educației”

Scopul proiectului este casarea fondurilor fixe

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este scoaterea din uz a fondurilor fixe uzate  

Prevederile de bază ale proiectului sânt: gestionarea eficientă a contabilității instituției

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență în gestionarea mijloacelor fixe

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestionarea eficientă a mijloacelor fixe

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, HG nr.500 din 12.05.1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele (fondurile) fixe”

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare -Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 23.11.2018,  pe adresa dlui Radion MOROȘAN, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 21 62

sau pe adresa MD 6501, str.Suvorov, nr.6, or.Anenii Noi, DE 

Proiectul deciziei ”Cu  privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele: manuale și literatură a IP din domeniul educației”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 15 noiembrie 2018

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la mersul executării deciziilor CR aprobate anterior”

Scopul proiectului este monitorizarea executării deciziilor CR aprobate anterior

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este eficientizarea controlului asupra executării deciziilor adoptate

Prevederile de bază ale proiectului sânt: mersul executării deciziilor

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență a executării deciziilor

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreșterea încrederii în procesul de administrare publică locală

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 23.11.2018, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210 

Proiectul deciziei Cu privire la mersul executării deciziilor CR aprobate anterior”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 15 noiembrie 2018

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la transmiterea terenului proprietatea Statului Consiliului raional Anenii Noi

Scopul proiectului este valorificarea patrimoniului public

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este perfectarea dreptului de  proprietate

Prevederile de bază ale proiectului sânt: transmiterea terenului

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: perfectarea dreptului de proprietate asupra bunului imobil

Impactul estimat al proiectului de decizie esteînregistrarea dreptului de proprietate

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 ”Cu privire la proprietatea publică a proprietății Unităților Administrativ Teritoriale”

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 23.11.2018, pe adresa dnei HRIPLIVÎI  Cristina    – șef serviciu relații funciare și cadastru, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 27 67

sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei ”Cu privire la transmiterea terenului proprietatea Statului Consiliului raional Anenii Noi

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 15 noiembrie 2018

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor consiliului   electoral  de  circumscripţie de           nivelul  doi

Scopul proiectului este desemnarea candidaturilor membrilor consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este executarea prevederilor Codului Electoral

Prevederile de bază ale proiectului sânt: numirea candidaturilor

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: implementarea eficientă  și corectă a cadrului normativ la alegeri

Impactul estimat al proiectului de decizie estedesfășurarea corectă a alegerilor

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Codul Electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 23.11.2018, pe adresa dlui BOICU Petru      – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4,

or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei ”Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor consiliului   electoral  de  circumscripţie de nivelul  doi

 

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi, situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 15 noiembrie 2018

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea în redacție nouă a statelor de   personal ale   Centrului de Reabilitare și Integrare Socială Anenii Noi”

Scopul proiectului este eficientizarea structurii de personal

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este eficientizarea structurii de personal

Prevederile de bază ale proiectului sânt: modificări în organigrama și statele de personal

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență a gestionării personalului angajat

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreșterea încrederii în gestionarea  corectă a unităților de personal

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 23.11.2018, pe adresa dnei BALAN Svetlana

 – șef CRIS, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 23 59

sau pe adresa: MD 6501, Str. Suvorov,  nr.59 A, or.Anenii Noi

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea în redacție nouă a statelor de   personal ale   Centrului de Reabilitare și Integrare Socială Anenii Noi”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi


Astăzi în incinta Consiliului raional Anenii Noi la inițiativa Președintelui raionului dl Sergiu Rapcea s-a desfășurat o sesiune de lucru cu participarea reprezentanților Direcției Educație și a tuturor managerilor instituțiilor de educație din raionul Anenii Noi.
În etapa premergătoare desfășurării de către conducerea raionului au fost efectuate vizite în aproximativ toate instutițiile de educație, datorită cărui fapt au fost identificate o serie de probleme abordate la ședința de azi.
Prima problemă abordată de președintele raionului a fost prețurile de achiziție a legumelor și fructelor care variază de la 3 lei sau 4 lei în unele instituții pînă la 12 lei și 15 lei în altele, la fel diferență semnificativă este la achiziția altor produse. Din păcate în unele instituții s-a dovedit a fi aceste produse de calitate joasă.
Alt subiect de discuții a fost eficiența valorificării surselor financiare alocate pentru sursele energetice, care din motivul interdicției anterioare de redirecționare a economiilor, aceste mijloace sunt cheltuite ineficient în unele cazuri. 
La moment s-a propus de către președintele raionului a se modifica prevederile deciziei în cauză pentru motivarea managerilor la utilizarea rațională a surselor energetice.
La finalul intervenției a fost menționată problema gestiunii ineficiente a două instituții de educație gimnazială și timpurie, care sunt amplasate în aceiași clădire, unde sunt salarizați doi manageri care gestionează această clădire. În unele cazuri în aceiași localitate sunt două instituții de educație, care sunt amplasate în două imobile diferite care nu sunt utilizate eficient. 
În urma inspectării condițiilor de predare în școli s-a identificat problema mobilierului învechit care necesită a fi schimbat, accent fiind pus în special pentru clasele primare unde se vor achiziționa seturi de bănci școlare și table pentru clasă. Aceste intervenții se vor face pînă la finalul anului bugetar curent. Iar pentru 2019 se propune a repara sau amenja blocurile sanitare în interiorul instituțiilor, acolo unde aceste comodități nu există sau necesită a fi reparate. La fel se vor face alte intervenții la asigurarea condițiilor optime pentru funcționarea instituțiilor.
La finalul sesiunii au fost abordate o serie întreagă de probleme curente cu care se confruntă managerii în gestionarea procesului și care ar fi soluțiile pentru depășirea acestora. Toți participanții au apreciat formatul de dialog și oprtunitatea omiterii barierelor în dialogul cu factorii de decizie din raion.

 

Felicitări Anenii Noi!

Friday, 09 November 2018 15:09

Sărbătoare de zile mari în Anenii Noi. Multă muzică și voie bună, artiști cu renume. Un spectacol de excepție cu mult fast. Felicitări Anenii Noi!

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 06 noiembrie 2018

  (denumirea autorităţii publice),

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu  privire la casarea mijloacelor fixe”

Scopul proiectului este casarea fondurilor fixe

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este scoaterea din uz a fondurilor fixe uzate  

Prevederile de bază ale proiectului sânt: gestionarea eficientă a contabilității instituției

 

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență în gestionarea mijloacelor fixe

 

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestionarea eficientă a mijloacelor fixe

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, HG nr.500 din 12.05.1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele (fondurile) fixe”

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare -Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 16.11.2018,  pe adresa dnei BUNESCU Zinaida, pe adresa electronică:, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. la numărul de telefon 0265-2 41 00

sau pe adresa MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 

Proiectul deciziei ” Cu  privire la casarea mijloacelor fixe” şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 06 noiembrie 2018

  (denumirea autorităţii publice),

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu  privire la modificarea Deciziei nr.04-10 din 13 septembrie 2018 ”Cu privire la atribuirea statutului de Instituție Publică Școlii Șportive Anenii Noi”

(denumirea proiectului

Scopul proiectului este Aprobarea statutului

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementarea activității instituției

Prevederile de bază ale proiectului sânt: Scopurile, sarcinile, obiectivele de bază, conducerea instituției

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență în gestionarea instituției

 

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreșterea încrederii în gestionarea  corectă a instituției

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014, Legea  nr.220 di 19.10.2007 „Cu privire la înregistrarea de Stat a persoanelor juridice”

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 16.11.2018, pe adresa dlui PURICE Iurie- director IP Școala Sportivă Anenii Noi, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 069632105

sau pe adresa: MD 6501, str.Parcului nr.20a, or.Anenii Noi, IP Scoala Sportivă Anenii Noi

 

Proiectul deciziei ”Cu  privire la modificarea Deciziei nr.04-10 din 13 septembrie 2018 ”Cu privire la atribuirea statutului de Instituție Publică Școlii Șportive Anenii Noi”” şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

 

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

Vă invităm la Hram!

Tuesday, 06 November 2018 08:38

8 noiembrie                 

Piața ”31 august 1989”

 Consiliul Raional Anenii Noi

 Primăria or. Anenii Noi                                                               

Secția Cultură și Turism

Vă Invită la

HRAMUL  ORAȘULUI  ANENII  NOI!

AGENDA EVENIMENTULUI

10.00-   Inaugurarea sărbătorii  Hramului orașului Anenii Noi.

             Mesajul Primarului orașului.

             Competiții sportive (trânta, tragerea otgonului, alergare 2 km....)  Loc desf.   Piața  ”31 AUGUST 1989”

12.00-   Spectacol folcloric ”Bun găsit, lume aleasă!”

14.00-   Demonstrații.

                  Clubul sportiv de automobilism    TERRA VALAHIA  

                  Clubul sportiv  Moto    GOLDWING CLUB

14.20-    Orchestra ”Tharmis” & Valentin Uzun

15.00-    Concert. Orchestra Fraților Advahov.

                 Soliști: Zinaida Julea; Mihai Ciobanu; Igor Rusu.

16.00-    Garda de Onoare a MAI

                 Orchestra Departamentului Trupelor de Carabinieri  al MAI

17.00 -   Spectacol- muzical coregrafic  ”Cântec. Joc și voie bună” 

                 Ansamblul de muzică și dans popular  ”Strămoșeasca”

                 Soliști: Dora Cebotari; Valeriu Neguța; Ana Bragari

18.00-   Evoluează  Ansamblul  ”Romii Moldovei”

19.00 -   ”Hora de Sărbătoare” cu Formația  ONIX BAND.

                 Soliști: Sergiu  Țurcan; Galina Foros; Ana Bragari ,

                                Vasile Moroșanu și alții.

22.00 -    Închiderea oficială a sărbătorii. Foc de artificii.

Vă mai așteaptă:

             Expoziții cu vânzări a producătorilor autohtoni

             ”Ogrăzi țărănești”

             ”Tîrgul meșteșugarilor”

             Omagierea celor mai longevive cupluri familiare

             Zona de divertisment pentru copii

             Delicii gastronomice

 și multe alte surprize.

Vă Poftim la Hramul orașului Anenii Noi !

Page 4 of 61

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]