ANUNŢ

5 марта 2021

                Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs

pentru ocuparea   funcţiei  publice vacante:

Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

Scopul funcţiei:

Realizarea politicilor de stat în domeniul economiei cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional.

Obiectivele de bază:

 • asigură organizarea activității Direcției în vederea implementării  prevederilor legislative și normative privind  promovarea directivelor prioritare în domeniul economiei și atragerii investițiilor;
 • implementează programe de dezvoltare teritorială;
 • coordonează activitatea agenților economici în vederea stabilirii relațiilor economice externe,cât și colaborarea în cadrul Euroregiunilor;
 • contribuie la extinderea și diversificarea operațiunilor de export – import;
 • elaborarea proiectelor de atragere a investițiilor în raion;
 • elaborează periodic pronosticul de dezvoltare social- economic al raionului.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studiisuperioare de specialitate;
— Minimum 3 ani de experienţăînfuncţia de specialitate;

— Neatingereavârstei de pensionare;
— Cunoaşterealimbii de stat;

— Cunoaștereaunei limbi stăine:  engleză, franceză, germană, etc.
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

 

Dosarul  de concursvaconţine:
— Formularul de participare (formătipică), cuprinzândexperienţarelevantăpentru

postulrespectiv;
— Copiabuletinului de identitate;
— Copiilediplomei de studiişi a certificatului de calificare (dupăcaz);
— Copiacarnetului  de muncăsauextrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncăanterioară.

 

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  26 martie 2021, ora 17:00.
Dosarul de concurs se depune  laadresa:

MD 6501, or.AneniiNoi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciulresurseumane

Specialist principal —  OlgaMorari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografiaconcursurilor

 • ConstituţiaRepublicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • 158 /2008 cu privire la funcţiapublicăşistatutulfuncţionarului public;
 • 25 / 2008 privindCodul de conduită afuncţionarului public;
 • 16 / 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • HotărîreaGuvernului nr.201 /2009 privindpunereaînaplicare a prevederilorLegii nr.158/ 2008 cu privire la funcţiapublicăşistatutulfuncţionarului public.

Acte normative îndomeniuladministraţieipublice  locale:

 • 436 / 2006 privindadministraţiapublicălocală.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • 438 / 2006 privinddezvoltarearegionalăîn RM;
 • 435/2006 privinddescentralizareaadministrativă;
 • Legea nr. 231/2010 cu privire la comerț interior;
 • Legea nr. 206/2006 privindsusţinereasectoruluiîntreprinderilormicişimijlocii;
 • 131/2015 privindachiziţiilepublice;
 • 142/2010 cu privire la eficiențaenergetică;
 • Ghid de regulișiprincipii de bază de scriere a unuiproiect “ Cum scriu un proiect”;
 • Ghidulautoritățilorpublicelocale “Elaborareaproiectelor ”.