Secţia Agricultură şi Alimentaţie

 

 206  Ermurachi Tamara  Şef secţie  

2-28-50

203  

 

Morari Leonid

Specialist Principal în problemele planificării şi dezvoltării producţiei  animaliere

Specialist principal

 2-27-67

SERVICIUL RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

 

203

 

  Fortuna Natalia

    Berzoi  Galina

Şef Serviciu relaţii funciare şi cadastru

Specialist superior

 

2-27-67

 

 


REGULAMENTUL

Secției  Agricultură aprobat prin decizia Consiliului raional

Anenii Noi nr.01-02 din 07 februarie 2019

 

 1. Dispoziţii generale
 2. Secția Agriculturăa raionului Anenii Noi (în continuare–Secție) este  subdiviziune a Consiliului raional şi este creată în scopul promovării şi implementării politicii  agrare și funciare a statului în raion.
 3. Regulamentul de funcţionare a Secției (în continuare Regulamentul) stabileşte funcţiile, sarcinile şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Secției.
 4. În activitatea sa Secția se călăuzeşte de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului RM, hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului RM, ordinile, directivele, programele, instrucţiunile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, serviciilor şi inspectoratelor Ministerului, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi prezentului Regulament.
 5. Secțianu despune de statut de persoane juridice şi este subdeviziune a Consiliului   raional.
 6. În activitatea sa Secția se conduce de Legile Republicii Moldova, Hotărîrile Guvernului, ordinile şi instrucţiunile Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului,cît şi de prezentul Regulament.
 7. Funcţiile de bază ale Secției
 8. Secția îşi organizează activitatea în conformitate cu directivele principale de realizare aobiectivelor strategice ale politicii agrare aprobate de Guvernul Republici Moldova sau de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului şi exercită în acest scop următoarele funcţii:

 Promovarea politicii agrare și funciare a statului în raion;

    Supraveghează respectarea normelor tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole în stare proaspătă sau prelucrate, şi a materiei prime agricole, precum şi utilizării factorilor de producţie aferenţi;

    Monitorizarea stării social – economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar indiferent de forma de proprietate şi organizare juridică;

    Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali de terenuri şi organizaţiilor obşteşti din zona rurală;

    Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social – economică în sectorul agroalimentar al raionului;

    Acordarea suportului necesar implementării programelor de utilizare a forţei de muncă în raion.

    Dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglamentare a regimului proprietăţii funciare;

   Ţinerea cadastrului funciar general;

   Ţinerea monitoringului funciar.

III. Sarcinile Secției

 1. Întru exercitarea funcţiilor sale Secția îndeplineşte următoarele sarcini:

    Promovarea politicii agrare și funciare în perioada postprivatizării, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate şi cooperarea proprietarilor indivi-duali, în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar, precum şi implementarea proiectelor investiţionale de profil ;

    Asigurarea utilizării eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic şi ecologic, conform cerinţelor tehnologice de agricultură durabilă şi a resurselor naturale şi tehnologice agricole.

    Monitorizarea pieţei resurselor şi produselor agroalimentare , necesităţilor şi capacităţilor de producţie, păstrare, prelucrare  şi distribuire a producţiei de profil şi a factorilor de producţie.

    Organizarea infrastructurii raionale pentru prestarea serviciilor de colectare, aprovizionare şi desfacere a producţiei agroalimentare şi contracararea proceselor negative la monitorizarea acestor procese;

    Coordonarea activităţii cu serviciile teritoriale şi descentralizate din raion în scop de control al comercializării în raion a materialului săditor, semincer şi reproductiv, a fertilizatorilor şi materialului de uz fitosanitar;

    Asigurarea dezvoltării localităţilor rurale prin diversificarea activităţilor economice şi obşteşti în baza utilizării raţionale a resurselor umane locale în condiţiile protecţiei mediului natural şi cultural autohton;

    Asigură protecţia agricultorilor, ca proprietari de resurse agricole, angajaţi sau manageri, contra insecurităţii informaţionale, fiscale, financiare, comerciale, patrimoniale, juridice, contra deposedării de pămînt sau patrimoniu şi de alt gen;

    Gestionarea patrimoniului statului în societăţile economice cu cota de participare majoritară a statului;

    Monitorizarea şi calcularea pierderilor în urma calamităţilor naturale ale agenţilor   economici din raion;

    Asigură asistența tehnică și tehnologică, atît a agenților economici din sectorul agroalimentar, cît și proprietarilor individuali și organizațiilor obștești de profil;

    Contribuie la dezvoltarea sistemelor de irigație și serviciului antigrindină;

    Asigură monitorizarea folosirii terenurilor irigate din sistema de stat și irigația mică, inclusiv irigarea prin picurare;

    Asigură implimentarea și dezvoltarea tehnologiilor postrecoltate, prin instalarea și modernizarea echipamentelor, proceselor  și tehnologiilor de procesare, uscare și congelare a fructelor și legumelor.

 1. Structura şi statele de personal ale Secției
 2. Structura Secției este următoarea:
Nr.

d/r

Denumirea funcţiei Tipul funcţiei Numărul de unităţi
1. Şef  Secției ,,fpc” 1
2. Specialist principal ,,fpe” 1
3. Specialist superior ,,fpe” 1
4. Specialist principal ,,fpe” 1
Total : 4
 1. Atribuţiile funcţionale ale personalului Secției
 2. Şeful Secției exercită următoarele atribuţii de serviciu:

       Conduce întreaga activitate a Secției şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite Secției în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Regulament şi obiectivele strategice ale politicii agrare și funciare;

       Asigură coordonarea activităţii Secției cu Consiliul raional şi cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului;

       Poartă răspundere personală pentru aplicarea întocmai a normelor de structură şi de personal, aprobate pentru Secție;

       Supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi normative privind promovarea politicii agrare și funciare în raion, precum şi implementarea diferitor programe postprivatizaţionale, de restructurare, cooperare şi integrare în sectorul agroalimentar al raionului;

       Asigură planificarea şi dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar şi contribuie la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din raion;

       Asigură elaborarea rapoartelor analitice lunare, trimestriale şi anuale de sinteză şi previzionare a situaţiei social–economice a sectorului agroalimentar și funciar al raionului;

       Examinează şi controlează activitatea specialiştilor din cadrul Secției;

       Asigură elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar și funciar, a instrucţiunilor şi regulamentelor de serviciu;

       Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economici din raion prin intermediul mass – media, expoziţiilor, iarmaroacelor şi prin alte metode;

       Asigură respectarea cerinţelor de atestare, autorizare, licenţiere şi certificare a produselor agroalimentare, a sistemelor agrotehnice efectiv aplicate, a utilajelor şi echipamentelor de prelucrare, de stocare sau depozitare, transportare şi ambalaj în scopul protejării consumatorului autohton şi de îmbunătăţire a calităţii producţiei respective;

       Reprezintă Secția în relaţiile sale cu diferite organizaţii, instituţii şi întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa acesteia.

 1. Specialistul principal — responsabilpe problemele planificării şi dezvoltării în domeniul agricol:

       Monitorizează situaţia privind fertilitatea terenurilor cu destinaţie agricolă şi după caz, contribuie la ameliorarea bonităţii solului;

       Monitorizează situaţia privind utilizarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agri-colă şi după caz, contribuie la contracararea utilizării iresponsabile a pămîntului;

       Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu materiale de uz fitosanitar şi fertilităţii solului şi exercită controlul asupra comercializării şi utilizării acestora în raion;

       Asigură implementarea şi monitorizarea mecanismelor adecvate de utilizare a sistemelor de agricultură durabilă şi eficientă, precum şi de sporire a fertilităţii solului prin metode şi măsuri agrotehnice, agrochimice, de organizare şi amenajare a teritoriului, inclusiv întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor hidroameliorative şi de conservare a solului, de menţinere a echilibrului ecologic, de valorificare a rezervelor de apă, inclusiv minerală.

       Supraveghează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole:

       Contribuie la monitorizarea situaţiei privind utilizarea resurselor naturale agricole şi a sistemelor agrotehnice;

       Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu seminţe şi materialul săditor de calitate, fertilizanţi şi produse de uz fitosanitar;

       Asigură aplicarea realizărilor ştiinţei agricole şi agroeconomice naţionale şi internaţionale în sectorul agroalimentar întru sporirea competitivităţii producţiei.

       Asigură promovarea agriculturii organice în localităţile raionului prin creşterea suprafeţelor cultivate după modul de producţie agroalimentară ecologică.

 1. Specialistulprincipal— responsabil pe problemele planificării şi dezvoltării în domeniul   zootehniei și producţiei  animaliere:

    Promovează în raion sarcinile politicii agrare în sectorul zootehnic ;

    Supraveghează respectarea normelor juridico — administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor animaliere proaspete şi prelucrate ;

    Monitorizează starea social — economică şi ecologică a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor animaliere şi a factorilor de producţie ;

    Elaborează programele de dezvoltare a ramurilor din sectorul zootehnic, instrucţiunile şi regulamentele de serviciu ;

    Asigură respectarea în raion a cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea  producţiei animaliere ;

    Contribuie la elaborarea sintezelor şi prognozelor (previziunilor) lunare, trimestriale şi anuale privind dezvoltarea sectorului zootehnic al raionului ;

     Asigură aplicarea realizărilor ştiinţei zootehnice naţionale şi internaţionale în sectorul zootehnic al raionului întru sporirea competitivităţii producţiei animaliere

    Coordonează în fiecare localitate reproducţia animalelor cu deschiderea punc-telor de însămînţare artificială a animalelor şi de tratare a maladiilor la animale;

    Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu animale de prăsilă şi material reproductiv;

    Contribuie, în comun cu specialiştii din alte domenii, la rezolvarea problemelor producerii nutreţurilor;

    Asigură organizarea şi înnoirea tehnologică a fermelor zootehnice.

 1. Specialist principal — responsabil pe problemele funciare şi cadastru.

       Ţinerea evidenţei funciare a tuturor categoriilor de terenuri, a cadastrului şi monitoringului funciar pe teritoriul raionului şi prezentarea dărilor de seamă cu privire la disponibilitatea şi folosirea terenurilor conform formelor şi în termenele stabilite de organele ierarhic superioare.

       Participarea la elaborarea, realizarea şi îndeplinirea programelor de stat de folosire raţională şi protecţie a terenurilor, restabilirea solurilor, îmbunătăţirea mediului ambiant.

       Studierea fondului funciar a tuturor deţinătorilor de teren în scopul folosirei lui raţional, evidenţa unor noi terenuri utile pentru valorificare şi a terenurilor care nu se folosesc conform destinaţiei sau cu încălcarea cerincelor stabilite de legislaţie.

       Organizarea şcolarizării specialiştilor primăriilor, întrepriderilor agricole şi a altor deţinători de terenuri în chestiuni de reglementare a regimului proprităţii funciare, dreptului funciar ş.a.

       Participarea în lucrul comisiilor pentru darea în exploatare şi casare a terenurilor irigate, desecate, terenurilor nou însuşite şi recultivate şi a altor obiecte şi construcţii (drumuri, obiecte industriale şi alte).

       Să i se prezinte fără plată de la autoritățile publice locale, întreprinderi și organizații documentele, materialele şi informaţia necesară pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite.

       Să primească de la primăriile satelor şi oraşului darea de seamă funciară la data de 01 ianuarie.

       Să participe în lucrul comisiilor pentru darea în exploatare a terenurilor ameliorate şi recultivate, a fîşiilor de protecţie, a construcţiilor hidrotehnice şi altor obiecte, ce se construiesc cu scopul folosirii raţionale şi protecţiei terenurilor, precum şi a drumurilor, obiectivelor industriale, etc.

Capitolul VI.  Organizarea activităţii Secției

 1. Pentru angajaţi se stabileşte o săptămînă de muncă cu durată normală.
 2. Locul de muncă al funcţionarilor Secției  Agricultură se consideră sediul Consiliul

raional. Părăsirea locului de muncă de către funcţionari se admite numai cu

învoirea conducătorului.

 1. Activitatea Secţiei ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se

efectuează în corespundere cu legea  privind petiţionarea.

Audienţa  cetăţenilor  se efectuează după cum  urmează:

Şeful Secției:  în fiecare zi de luni  între orele  9-1200 ;

Specialiştii Secţiei zilnic.

 1. Consfătuirile operative se desfăşoară în fiecare zi de luni ora900 – 930.

VII. Dispoziţii finale

 1. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Secţiei, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.
 1. Obligaţiunele de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Secţie se elaborează în conformitate cu regulamentul dat.
 1. Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii Secţiei numai cu încuviinţarea şefului Secţiei sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia.
 1. Încălcarea prezentului regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.
 1. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.

Secretarul  CR                                       P.Boicu