ANUNȚ de prelungire a termenului de aplicare a dosarelor de concurs

 

ANUNȚ

de prelungire a termenului de aplicare

a dosarelor de concurs

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunță prelungirea termenului de aplicare a dosarelor de concurs pentru ocuparea  funcţiei vacante:

Specialist principal Secția juridică

Specialist principal Secția Financiară

Specialist superior Secția construcții

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  28.11.2022.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi

       str. Piața 31 August 1989,4,  et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane

Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

ANUNȚ!

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunță prelungirea termenului de aplicare a dosarelor de concurs pentru ocuparea  funcţiei vacante:

Șef Instituție Publică  Casa Comunitară Chirca

Scopul funcţiei:

 • Realizarea politicii statului în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu disabilităţi şi aplicarea legislaţiei în vigoare la nivel teritorial,  de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale.

Obiectivele de bază:

 • Asigurarea funcționării serviciului în concordanță cu standardele minime de calitate ale Serviciului;
 • Administrarea mijloacelor financiare și materiale ale casei comunitare;
 • Asigurarea bunei funcționari a casei (echipamentului, mobilierului, rețelelor inginerești);
 • Elaborarea fișelor de post pentru angajații /specialiștii instituției în funcție de necesitățile identificate ale beneficiarilor;
 • Organizarea și supervizarea activității personalului angajat în cadrul serviciului, conform fișelor postului;
 • Facilitarea și acordarea suportului beneficiarilor serviciului în stabilirea relațiilor și a unei comunicări eficiente cu familia biologică și alte persoane importante pentru acesta, dacă aceasta nu contravine intereselor beneficiarului;
 • Asigurarea accesului beneficiarilor la serviciile de interes public (sănătate, educație, justiție, cultură și agrement);
 • Monitorizarea starii sănătații beneficiarilor și condițiile de întreținere a acestora.

Condiţii de participare la concursuri:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Dosarul  de concurs va conţine:

 • Cerere;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
 • Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a

experienţei de muncă anterioare;

 • Certificat medical F 086/e.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  25.09.2022. 

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi

       str. Piața 31 August 1989,4,  et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane

Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului (cadrul legal , normativ  și metodologic):

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii al RM nr.154/ 2003;

Legea asistenței sociale nr.547/2003;

Legea nr.123/2010 cu privire la serviciile sociale;

Legea nr.166 /2010 cu privire la ratificarea  Convenţiei  ONU privind  drepturile persoanelor cu dezabilități;

Hotărîrea Guvernului nr.506 /2006 privind aprobarea normelor naturale pentru întreținerea persoanelor cazate în instituții sociale;

Legea nr.60 /2012privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;

Hotărîrea Guvernului nr.936 /2010 cu  privire la aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social ”Casa comunitară”și standardele minime de calitate.

 

Repetat

ANUNŢ DE ANGAJARE

 

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs  pentru  ocuparea  funcțiilor  vacante  de:

 1.  ASISTENT  SOCIAL  COMUNITAR   în primăria s.Botnărești  pe o perioada  nedeterminată;
 2.  ASISTENT  SOCIAL  COMUNITAR   în primăria s.Chetrosu  pe o perioada  nedeterminată;
 3.  ASISTENT  SOCIAL  COMUNITAR   în primăria s.Puhaceni  pe o perioada  nedeterminată;
 4.  ASISTENT  SOCIAL  COMUNITAR   în primăria s.Varnița  pe o perioada  nedeterminată.

Cerinţele faţă de candidat :

a ) Persoanele cu studii superioare în asistența socială ;

b) Studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă, (anul III)

Documentele necesare

 1. Curriculum Vitae
 2. Copia diplomei  de studii
 3. Certificatul medical
 4. Copia carnetului  de  muncă
 5. Copia buletinului  de  identitate
 6. Cererea către  DASPF Anenii Noi

 

Bibliografia

 • Legea nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială;
 • Legislația în domeniile sociale  (Legea nr.140 din 2013,  Legea nr.133  din   2008);
 • Codul Muncii  al  Republicii Moldova

Data  limită de depunere a Dosarului de concurs – 30.09.2022, ora 17.00.

Dosarul de concurs se depune la adresa:

or.Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et.IV, bir.405

Responsabil:

Ira  Munteanu — șef Serviciu asistenți sociali comunitari, DASPF

Date de contact: tel.: 068611315

 

 

ANUNȚ!

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunță prelingirea termenului de depunere a  dosarelor de concurs pentru ocuparea  funcţiei  publice vacante:

Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

Scopul funcţiei:

Realizarea politicilor de stat în domeniul economiei cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional.

 Obiectivele de bază:

 • asigură organizarea activității Direcției în vederea implementării  prevederilor legislative și normative privind  promovarea directivelor prioritare în domeniul economiei și atragerii investițiilor;
 • implementează programe de dezvoltare teritorială;
 • coordonează activitatea agenților economici în vederea stabilirii relațiilor economice externe,cît și colaborarea în cadrul Euroregiunilor;
 • contribuie la extinderea și diversificarea operațiunilor de export – import;
 • elaborează periodic pronosticul de dezvoltare social- economic al raionului.

Condiţii de participare la concursuri:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minim 3 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Dosarul  de concurs va conţine:

 • Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
 • Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a experienţei de muncă anterioare;
 • Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale sau contavenționale.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  12.08.2022, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi

       str. Piața 31 August 1989,4,  et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane

Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografia concursurilor

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

 

Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor: 

 • Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative
 • Legea nr. 231/2010 cu privire la comerț interior
 • Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice
 • Legea nr.181/2014 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
 • Legea nr. 81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
 • Legea nr. 205/2021 bugetului de stat pentru anul 2022
 • Codul transporturilor rutiere nr.150/2014
 • Hotărârea de Guvern nr.986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
 • Ghid metodic “ Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public”
 • Ghid de reguli și principia de bază de scriere a unui proiect “ Cum scriu un proiect”
 • Ghidul autorităților public

 

ANUNȚ!

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs  pentru ocuparea  funcţiei publice vacante:

Specialist  Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

Scopul funcţiei:

Realizarea  concepției în domeniul gospodăriilor comunale în raion.

Obiectivele  de bază:

 • coordonează activitatea în domeniul gospodăriilor comunale a administrației publice locale de nivelele I și II, cât și a instituțiilor publice din raion;
 • elaborează rapoarte de efectuare a achizițiilor publice în urma procedurilor de  achiziții cu valoare mică.

 

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate ;
— Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

 

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  12 august  2022.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

Specialist principal —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

 Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 1402/ 2002 serviciilor publice de gospodărie comunală.

Anunț privind închiderea locului vacant!

 

Consiliul raional  anunţă închiderea locului vacant de specialist principal la Direcția Finanțe Anenii Noi din motivul expirării termenului limită.

Concursul se va desfășura la 18 iulie 2022, orele 14-00,  în sala mică de ședințe a Consiliului raional, situată la et. 3.

La concurs sunt admise următoarele persoane: Gavrilov Elena și Cebotari Victoria

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI!

 

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Asistent social comunitar   în primăria  s. Puhăceni  pe o perioada  nedeterminată.

Condiţii de participare la concurs:

 • Cetăţean al RM;
 • Domiciliu permanent în RM;
 • Studii specifice privind ocuparea postului în asistența socială;
 • Se admit și studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă ( începând cu anul III);
 • Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil) ;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoaşterea programelor Microsoft Ofice:Word, Excel

Conţinutul Dosarului de concurs:

 1. Curriculum Vitae
 2. Copia diplomei de studii
 3. Certificatul medical
 4. Copia carnetului de muncă
 5. Copia buletinului de identitate
 6. Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia:

* Legea nr. 547/2003  cu privire la asistenţa socială;

*Legea 140/2013  privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

si Legea 133 din 2008 cu privire la ajutorul social;

* Codul Muncii al RM ;

     Alte informații suplimentare puteți primi la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protecţia Familiei Anenii Noi, care se află în  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 405 sau la  tel.  068611315;

Depunerea dosarelor va avea loc din  data de  04 iulie  2022   până la data de   25 iulie  2022.

Responsabil pentru colectarea dosarelor este Munteanu Ira, sef serviciu asistenţi sociali comunitari;

 

ANUNȚ DE PRELUNGIRE A CONCURSULUI!

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunţă prelungirea  concursului  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal în    Secţia Elaborarea şi administrarea bugetului (perioada concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani).

 Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei :

Contribuirea la elaborarea şi administrarea bugetului raionului.

 Sarcinile de bază :

— Asigurarea estimării veridice şi economic argumentată a cheltuielilor bugetelor locale.

— Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului şi bugetului raional.

— Monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri la cheltuieli.

Condiţii de participare la concurs :

— Cetăţean al Republicii Moldova;

— Domiciliu permanent în Republica Moldova;

-Studii superioare de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate, administrarea publică);

— Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil) ;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoaşterea programelor Microsoft Ofice:Word, Excel, Power Point.

           Conţinutul Dosarului de concurs:

— Formularul de participare (forma tipică);

— Copia buletinului de identitate;

— Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

— Copia carnetului de muncă, după caz;

 

Documentele pentru participare la concurs se vor prezenta  până la 14 iulie  2022 la adresa :

or. Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409, tel. 0-265-2-28-41; 0-265-2-48-06.

Bibliografia concursului  pentru ocuparea funcției publice temporar vacante —

specialist principal Secția Elaborarea și administrarea bugetului:

 

— Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public :

— Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

— Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public;

— Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

— Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

— Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

— Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativ-teritorială a RM:

— Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

Acte normative în domeniul de specialitate :

— Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;

— Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;

— Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

— Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

Dosarul de concurs se depune până la data de 14.07.2022 la adresa :

MD-6501, or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409.

Relaţii la telefonul de contact : 0-265-2-28-41, 0-265-2-48-06.

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI!

(REPETAT)

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Asistent social comunitar   în primăria  s. Chetrosu  pe o perioada  nedeterminată.

Condiţii de participare la concurs:

 • Cetăţean al RM;
 • Domiciliu permanent în RM;
 • Studii specifice privind ocuparea postului în asistența socială;
 • Se admit și studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă ( începând cu anul III);
 • Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil) ;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoaşterea programelor Microsoft Ofice:Word, Excel

Conţinutul Dosarului de concurs:

 1. Curriculum Vitae
 2. Copia diplomei de studii
 3. Certificatul medical
 4. Copia carnetului de muncă
 5. Copia buletinului de identitate
 6. Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia:

* Legea nr. 547/2003  cu privire la asistenţa socială;

*Legea 140/2013  privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

si Legea 133 din 2008 cu privire la ajutorul social;

* Codul Muncii al RM ;

     Alte informații suplimentare puteți primi la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protecţia Familiei Anenii Noi, care se află în  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 405 sau la  tel.  068611315;

Depunerea dosarelor va avea loc din  data de  21 iunie  2022   până la data de   10 august  2022.

Responsabil pentru colectarea dosarelor este Munteanu Ira, sef serviciu asistenţi sociali comunitari;

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI!

(REPETAT)

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Asistent social comunitar  în primăria s.  Cobusca Veche  pe o perioada  nedeterminată.

Condiţii de participare la concurs:

 • Cetăţean al RM;
 • Domiciliu permanent în RM;
 • Studii specifice privind ocuparea postului în asistența socială;
 • Se admit și studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă ( începând cu anul III);
 • Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil) ;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoaşterea programelor Microsoft Ofice:Word, Excel

Conţinutul Dosarului de concurs:

 1. Curriculum Vitae
 1. Copia diplomei de studii
 1. Certificatul medical
 2. Copia carnetului de muncă
 3. Copia buletinului de identitate
 4. Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia:

* Legea nr. 547/2003  cu privire la asistenţa socială;

*Legea 140/2013  privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

si Legea 133 din 2008 cu privire la ajutorul social;

* Codul Muncii al RM ;

     Alte informații suplimentare puteți primi la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protecţia Familiei Anenii Noi, care se află în  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 405 sau la  tel.  068611315;

Depunerea dosarelor va avea loc din  data de  21 iunie  2022   până la data de   10 august  2022.

Responsabil pentru colectarea dosarelor este Munteanu Ira, sef serviciu asistenţi sociali comunitari;

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE!!!

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal în    Secţia Elaborarea şi administrarea bugetului (perioada concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani).

 Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei :

Contribuirea la elaborarea şi administrarea bugetului raionului.

 Sarcinile de bază :

— Asigurarea estimării veridice şi economic argumentată a cheltuielilor bugetelor locale.

— Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului şi bugetului raional.

— Monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri la cheltuieli.

Condiţii de participare la concurs :

Cetăţean al Republicii Moldova;

— Domiciliu permanent în Republica Moldova;

-Studii superioare de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate, administrarea publică);

— Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil) ;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoaşterea programelor Microsoft Ofice:Word, Excel, Power Point.

           Conţinutul Dosarului de concurs:

— Formularul de participare (forma tipică);

— Copia buletinului de identitate;

— Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

— Copia carnetului de muncă, după caz;

 

Documentele pentru participare la concurs se vor prezenta  până la 27 iunie 2022 la adresa : or. Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409, tel. 0-265-2-28-41; 0-265-2-48-06.

Bibliografia concursului  pentru ocuparea funcției publice temporar vacante —

specialist principal Secția Elaborarea și administrarea bugetului:

 

— Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public :

— Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

— Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public;

— Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

— Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

— Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

— Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativ-teritorială a RM:

— Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

Acte normative în domeniul de specialitate :

— Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;

— Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;

— Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

— Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

Dosarul de concurs se depune până la data de 27.06.2022 la adresa :

MD-6501, or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409.

Relaţii la telefonul de contact : 0-265-2-28-41, 0-265-2-48-06.

 

CONCURS!!!

DIRECȚIA ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI ANENII NOI
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:
Asistent medical al CRIS Anenii Noi (1 unitate)

LA CENTRUL DE REABILITARE ȘI INTEGRARE SOCIALĂ
ANENII NOI (SEDIUL STR. SUVOROV. 59, ANENII NOI)

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;
— Fișa medicala valabilă
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii specifice privind ocuparea postului (asistent medical): — studii medii speciale.
— Preferabil experienţă relevantă în domeniul socio-uman, minimum 1 an; — Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe — Compiuter (Word, Excel)

Dosarul de concurs va conţine:

— Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respective (Curriculum Vita SV);
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
— Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;
— Certificat medical

1. Atribuţiile de serviciu:
1.1. Ajută medicul la acordarea asistenţei medicale curente şi de urgenţă , supravegheaza copiii pe tot parcursul zilei , depistand orice caz de imbolnavire in timp util .
1.2. Efectueaza zilnic dimineata si dupa amiaza triajul epidemiologic al copiilor (termometrizare , control tegumente si mucoase , fund de gat ) si consemneaza pe caietul de triaj ( febra , varsaturi , scaun prost , eruptii cutanate ) pentru a depista precoce orice caz de boala .
1.3. Cere relatii parintilor in legatura cu starea de sanatate a copiilor si a modului in care s-au comportat la domiciliu ; se informeaza asupra starii de sanatate a familiilor pentru a evita eventualele boli transmisibile .
1.4.Informeaza seful de centru asupra cazurilor de imbolnavire depistate la triaj cat si a cazurilor de boli contagioase luand masurile necesare pentru izolarea cazului ; 9.5. Semnaleaza medicului centrui orice problema privind sanatatea copiilor si acorda primul ajutor in cazurile de urgenta.
1.6. Efectueaza tratamentele prescrise de medic in cazurile de urgenta si anunta parintii pentru a duce copilul la control medical;
1.7. Nu administreaza medicamente aduse de parinti fara avizul medicului si fara recomandare din partea medicului de familie;
1.8. Pastreaza medicamentele în conditii optime numai in dulapul de medicamente , controlînd periodic valabilitatea , aspectul, etichetele , etc si data deschiderii flacoanelor cu picaturi sau siropuri perisabile .
1.9. Va afișa la vedere lista copiilor cu diverse interdictii medicamentoase cat si pe ceea cu copiii aflati in evidenta speciala actualizand-o cu cazurile noi
1.10. Executa cantarirea si masurarea periodica a copiilor pentru examenul de bilanț consemnand în fisa medicala si in Registrele centrului
1.11. Transmite și prezinta la cabinetul medical analizele , vaccinarile , avizele prezentate de parinti ;
1.12. Va efectua educatia sanitara cu parintii ca si cu personalul din subordine explicand acestora anumite atitudini si manevre medicale in folosul copilului ;
1.13. In relatiile cu parinti si cu copii va avea un comportament nediscriminator folosind un limbaj si formule de adresabilitate adecvate .
1.14. Semnaleaza sefului de centru orice suspiciune de abuz , exploatare sau neglijenta asupra copilului ;
1.15. Va folosi instrumente de unica folosinta ( seringi , sonde , manusi , pahare , etc ) si raspunde de colectarea si distrugerea acestora in containere speciale ;
1.16. Respecta regimul de viata al copiilor ;
1.17. Administreaza si supravegheaza distribuirea corecta a mesei copiilor respectand regulile de igiena si prescriptiile alimentare ( eventuale alergii) cu vesela individualizata ;
1.18 Urmareste , supravegheaza si participa la modul in care se face curatenia , aerisirea , spalarea si dezinfectarea incaperilor , obiectelor si a mobilierului de catre personalul in subordine ;
1.19. Participa la modul in care se pregatesc si se schimba solutiile dezinfectante din centru ;
1.20. Urmareste , supravegheaza si participa la folosirea individuala a obiectelor de masa ( cana , farfurie , lingurite ) cat si a obiectelor de toaleta ( olita, pahar , pieptan , etc.) ;
1.21. Supravegheaza modul de colectare si dezinfectie a lenjeriei ca si modul de transport la spalatorie ;
1.22. Supravegheaza in mod activ somnul copiilor ;
1.23. Supravegheaza respectarea masurilor igienico-sanitare privind igiena individuala a copiilor ( baie , schimbarea lenjeriei, debarasarea pemparsilor , etc ) ; 9.24. Raspunde de modul de completare a evidentelor centrului ( raportul de tura , caietul de triaj , fisa medicala) ;
1.25. Instruiește lucratorii sociali ca in lipsa cadrului medical de la centru sa stie sa completeze evidentele, cu conditia de a anunta specialiștii de tura, medicul sau seful de centru despre problemele aparute si de a nu-si depasi competentele ;
1.26. Are sarcina de a se instrui permanent , fiind la curent cu noutatile medicale ; 1.27. Asistenta va purta echipamentul de protectie curat si va avea o tinuta decenta in fata beneficiarilor
1.28. Respecta deontologia medicala, secretul professional.
1.29 Sesizeaza conducerea/echipa multidisciplinara din centru despre orice tentative sau situatie de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;
1.30 Asigura, alaturi de tot personalul din centru , realizarea masurilor privind siguranta si securitatea copiilor din centru , conform Standardelor Minime Obligatorii si a Regulamentului de Organizare si Functionare.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs 16 mai 2022

După informaţii necesare de adresat la:
Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială Anenii Noi,
or. Anenii Noi, str.Suvorov A,59.
Telefon 0-265-2-23-59, 068506638
Responsabil de colectarea dosarelor — Balan Svetlana, manager Centru.

Cunoştinţe:
• Cunoașterea legislației în domeniul dizabilității și a sistemului de protecție socială în Republica Moldova;
• Cunoștințe de specialitate (metode, tehnici și instrumente de evaluare);
• Cunoaşterea caracteristicilor beneficiarilor Serviciului;
• Cunoaşterea a limbilor română şi rusă;

DIRECȚIA ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA A FAMILIEI ANENII NOI
Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:
Psiholog al Centrului de Reabilitare (0,5 unitate)

LA CENTRUL DE REABILITARE ȘI INTEGRARE SOCIALĂ
ANENII NOI (SEDIUL STR. SUVOROV.59 ANENII NOI)

Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Fișa medicala
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare/masterat de specialitate ( psihologie, psihopedagogie);
— Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;
— Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe — Compiuter (Word, Excel)
Dosarul de concurs care va conţine:

— Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respective (Curriculum Vita SV);
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
— Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;
— Certificat medical

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs 16 mai 2022

După informaţii necesare de adresat la:
Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială Anenii Noi,
or. Anenii Noi, str.Suvorov A,59.
Telefon 0-265-2-23-59, 068506638
Responsabil de colectarea dosarelor — Balan Svetlana, manager Centru.

Bibliografia concursului:

* Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţia de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”;
* Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 28.04.2006 Pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar”,
* Convenţia cu privire la drepturile copilului (cu modificările rezoluţiei Parlamentului Republicii Moldova nr. 408-XII din 12.12.1990),
* Codul Familiei al RM

  Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi

Specialist superior Secţia Elaborarea şi administrarea bugetului (perioadă nedeterminată) . Depunerea dosarului până la 24.11.2021

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de

director al Casei raionale de cultură Anenii Noi

director al Bibliotecii publice raionale

director ai Instituţiei Publice Gimnaziul Maximovca

director ai Instituţiei Publice Școala sportivă