Planul de dezvoltare socio-economică a raionului

 

Anexa nr.1

la Decizia CR

nr.5/7 din 17.09.2020

 

Planul de dezvoltare socio-economică a raionului

Anenii Noi (2020-2023)

CONSILIUL PARTICIPATIV LOCAL:

 

PREȘEDINTELE COMISIEI

VICOL I., Președintele raionului

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI

BRINIȘTER V., Vicepresedintele raionului în domeniul socio-economic

ZELINSKI O., Vicepreședintele raionului în domeniul educațional și cultural

SECRETARIATUL COMISIEI

CIUR D., Şecretarul Consiliului raional

BUGA A., Şef direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

ERMURACHI T., Şefsecţia agricultură, alimentație și implimentarea tehnologii avansate

JIZDAN V., șef secția construcții

PARUTENCO P., specialist superior, direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

MEMBRII COMISIEI:

BULBUC T., Şef secția administrația publică

BOICU C., Şefdireția finanțe

RUSU O., Șef serviciul tineret și sport

MOROȘAN R., Şef direcția educație

MOROȘANU V., Şef secția cultură și turism

USATÎI N., Şef al IMSP ,,Spitalul raional Anenii Noi”

GURSCHI I., Director IMSP CS Anenii Noi

BUNESCU Z., Șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 

 

 

LISTĂ ABREVIERI:

 

APL — Administraţia Publică Locală

CR — Consiliul raional

CL- Consiliul local

AIPA — AgenţiaInternaţională pentru Plăţi în Agricultură

ADR — Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

ODIMM – Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii

MADRM — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

MEI — Ministerul Economiei și Infrastructurii

FEN — Fondul Ecologic Național

PDEL — Planul de dezvoltare economică locală

BNS — Biroul Naţional de Statistică

DOFM — Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă

AO — Asociația Obștească

GȚ — Gospodărie Țărănească

CM — Centrul Multifuncțional

CCI — Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

SWOT —  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

HG — Hotărârea de Guvern

IMM- ÎntreprinderiMicişiMijlocii

ONG — OrganizaţieNonguvernamentală

UAT — UnitateAdministrativTeritorială

 

 

 

 

 

 

INTRODUCERE

Planul de dezvoltare socio-economică a raionului Anenii Noi pentru anii 2020 – 2023reprezintă un document de planificare strategica integrată la nivel raional, un mijloc esenţial pentru factorii de decizie, pentru părţile interesate  şi, nu în ultimul rând, pentru cetăţeni, unde sunt identificate cele mai bune soluţii pentru creştereacalităţiivieţii prin asigurarea unui mediu sănătos pentru o dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung în comunitate.

Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare socio-economică a raionului, de a stabili nişte repere clare pentru conjugarea efortului comun al membrilor comunităţiidirecţionat spre îmbunătăţireacalităţiivieţiicetăţenilor, care are la bază următoarele documente de programare locală, regională și naţională:

 • Strategia Națională de Dezvoltare ,,Moldova 2030”
 • Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020 „Moldova 2020”;
 • Strategia Naţională de dezvoltare regională 2016-2020;
 • Strategia Naţională de Descentralizare;
 • Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020

Strategia a fost elaborată în baza celor 5 principii: deschidere, participare, răspundere, eficienţă şi coerenţă.

Metodologia de lucru  a respectat logica elaborării unei strategii:

1) Diagnosticul teritoriului, bazat pe datele existente şi realizat cu implicarea parților interesate (administrația publică, mediul de afaceri, societatea civilă, mediul academic) și a responsabililor pe domenii.

2) Analiza SWOT sectorială — instrument de analiză a potenţialului de dezvoltare a raionului, evidenţiază punctele tari şi slabe, oportunităţileşiamenintarile rezultate din diagnosticul teritoriului pe baza unui proces participativ al părţilor interesate (grupuri de lucru sectoriale, interviuri, workshop-uri, focus group-uri, dezbateri cetăţeneşti..

3) Strategia propriu-zisă conţine obiectivele generale şi specifice de dezvoltare și principalele direcții strategice de dezvoltare ale raionului. Acestea sunt măsurabile în termeni de timp, relevanţăşi rezultate concrete.

În acelaşi context,  metodologia de elaborare a asigurat caracterul participativ şi transparent al acestui document prin organizarea de interviuri, chestionare, workshop-uri, focus group-uri, training-uri, grupuri de lucru sectoriale, consultări și audieri publice în fazele esenţiale de elaborare, pentru exprimarea nevoilor şiaspiraţiilor tuturor categoriilor sociale. Au fost respectate principiile egalităţiişiechităţii de gen, incluziunii şireprezentativităţii tuturor grupurilor din cadrul comunităţii (criterii de vîrstă, sex, etnie, apartenenţă religioasă, categorii vulnerabile, etc.).

Obiectivul planului de dezvoltare locală durabilă

Prin intermediul planului de dezvoltare a raionului Anenii Noi  se va urmării dezvoltarea raionului într-un mod controlat, abordând cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume: dimensiunea ecologică, dimensiunea economică şi cea socială, orientată spre îmbunătăţirea continuă a calităţiivieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural, bazându-se pe studii şi cercetări, precum şi pe documentare de natură demografică, economică, statistică şi de protecţia mediului.

Aşadar, pentru a se defini şi înainta propuneri concrete de dezvoltare durabilă, s-a realizat, în primul rând, un diagnostic asupra cadrului socio-economic şi al activităţilordesfăşurate în cadrul raionului Anenii Noi.

Au fost investigate 8 domenii de acţiune strategică, acestea fiind interconectate şi se sprijină reciproc:

 • dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri;
 • dezvoltarea infrastructurii;
 • calitatea mediului și gestionarea surselor de poluare;
 • cultură și turism;
 • ocrotirea sănătății;
 • învățămînt
 • tineret și sport;
 • asistență socială

Analiza situaţiei actuale trebuie să fie cât mai realistă, motiv pentru care colectarea datelor din teritoriu a fost efectuată în colaborare cu autoritatea locală, instituţiile locale şi membrii comunităţii locale. Prin intermediul acestor seturi integrate de informaţii s-a determinat baza economică a localităţii, s-au identificat resursele, s-a evaluat structura şi nevoile pieţeiforţei de muncă, s-a stabili un profil al populaţiei pe baza tendinţelor demografice din ultimii ani şi s-a evaluat starea de poluare a localităţii.

Planul va contribui în mod direct la capacitatea administrației raionului Anenii Noi de a formula şi aplica politici publice care să sprijine dezvoltarea economică şi socială a raionului. De altfel, prin intermediul planului, administraţia publică locală va deţine un instrument de lucru eficient prin care să-şi aplice în mod controlat şi structurat politicile publice.

 

 1. Prezentarea generală a raionului Anenii Noi

RaionulAneniiNoifost format înlunamaianul 1941 în temeiul DecretuluiPrezidiuluiSovietuluiSuprem al RSS Moldoveneşti cu denumireainiţialăBulboaca, preschimbată ulterior (1963) înAneniiNoi cu centrul de reşedinţăîn or. AneniiNoi. Încomponenţaraionului au fostincluse 73 localităţi.

Pe parcursulacestor ani, învirtutea prevederilor unoracte legislative şi normative, au intervenitmaimulteschimbări de ordinadministrativ-teritorial, (întreanii 1999 şi 2003 raionulfiindpartecomponentă al judeţuluiChişinău), astfelcăactualmente, înbazaLegii nr.764-XV din 27.12.2001 privindorganizareaadministrativ- teritorială a Republicii Moldova (care a legiferatreîntoarcerea la raioane), încomponenţaraionului sunt 26 de primării, care întrunesc 45 de localităţi, inclusivoraşulAneniiNoi.

RaionulesteamplasatînregiuneaCîmpieiMoldovei de Sud, reliefulreprezintă o cîmpiedeluroasă, intersectată de multiple vîlceleşirîpi. Proceseleerozionaleşialunecările de teren au condiţionatformareahirtoapelor, care prezintănişteamfi-teatreînspaţiulcărorasînt situate o bunăparte din localităţilerurale. EstulraionuluiesteamplasatînluncarîuluiNistruşi are relieful de cîmpiemaipuţinfragmentată.

RaionulAneniiNoi se bucură de o serie de avantajece pot contribuisemnificativ la dezvoltareaacestuia, dar, înacelaşitimp se confruntă cu problemececonstituieadevărateobstacoleîncaleaevoluţieieconomice,   încondiţiileaccentuăriiacestora.

Poziţionat strategic din punct de vedere al relieful, darşi al căilor de acces, raionulAnenii – Noibeneficiază de o tradiţiedarşi de un potenţial economic deosebit. Centrulraionului se află la o distanţă de 33 km de capitalaţării, or. Chişinău.

Suprafaţaraionuluiconstituie 89,2 mii ha, inclusiv 52,2 mii ha terenuriagricole. Pe teritoriulraionuluicurgrîurileNistru, BîcşiCalantîri, sunt amplasate 60 de iazuri, celmai mare fiind din s.GuraBîcului cu o suprafata de 364 ha.  Celemaiimportante din elesîntrîurileNistru cu lungimea de 68 km înteritoriulraionuluişiBîc – 42 km înteritoriulraionului. Înhotareleraionului se maiaflă 57 de obiecteacvaticeartificiale cu suprafaţatotală de circa 1000 hectare.

Învelişul de sol cuprinde circa 310 varietăţi de soluri. Ciornoziomurilealcătuescmajoritateaabsolută din ele – 86% , circa 9% sîntreprezentate de solurilealuviale.  Terenurilearabileocupă 55% din suprafaţatotală a raionului, plantelemultianuale – 10,4%, păşunile – 8,8%, vegetaţiaforestieră – 13,7%, alteterenurineproductive – 12,1% .

Resurselenaturale sunt reprezentate de materiale de construcţie: calcar, argilăşinisip.  Datorităpoziţionăriigeografice, a raionuluiAnenii – Noi se înscrieînzonele cu potenţialînexploatarearesurselorsubsoluluidarşi   de   energiealternativă, cum estebiomasa.

În prezent, raionul se bazează, din punct de vedere economic, pe activităţile de comerţşi   transport. Înipotezascăderiiactivităţiieconomicedezvoltarearaionuluiarputeaavea ca suportsectorulserviciilorprestatepopulaţieişiîntreprinderilor. Însă un asemeneascenariu are la bazacreştereaputerii de cumpărare a cetăţenilorraionului. Chiarşipentru o asemeneadirecţieeconomică a raionuluiestenecesarăsprijinireaindustrieiușoare, agriculturiișialtedomeniispecificeraionului etc.

Pentruidentificareaprincipalelorprobleme ale raionuluiAnenii — Noi s-a recurs la realizareaunuistudiuprivindpercepţiileactorilorlocali (APL, întreprinderi, ONG, instituţiipublice) interesaţiînlegătură cu problemelecheie care afecteazămediul de afacerişidirecţiileprioritare de dezvoltareeconomică.

Cu ajutorulchestionaruluiutilizatîncadrulStudiuluiprivindpercepţiileactorilorlocaliinteresaţiînlegătură cu problemelecheie care afecteazămediul de afacerişidirecţiileprioritare de dezvoltareeconomică s-au identificatprincipalelepunctetarişiresurseleexistente ale raionului, care arputeaşiartrebuisăstea la bazauneidezvoltărieconomicearmonioaseşidurabile.

Diversitateaformelor de relief şiprezenţaresurselornaturaleconstituieprincipalulpunct tare al raionuluiînopiniaactorilorlocalice au participat la studiu. Pe locul al doileaînopiniaacestora, dar cu importanţăapropiată se aflăforţa de muncă, prinvolum, calificareşi cost.

Amplasareageograficăconstituie un punct tare pentruraionulAneniiNoi, fiindstrăbătut de importantecăi de transport asigurândlegătura cu altecentreeconomice din ţarăşistrăinătate.

Raionulestesituatînpartea de est a țării, înbazinulrîuluiNistru. Înpartea de nordAneniiNoi se învecinează cu raionulCriculeni, înpartea de vest cu municipiulChișinăușiraionulIaloveni, înpartea de sud cu raionulCăușenișiînpartea de est – cu Transnistria. Majoritatea din populațiaraionului se aflăînmediul rural. OrașulAneniiNoi precum și un număr mare de localități se aflăînvalearîuluiBîc. Raionuldispune de surse de ape subteraneexplorate.

 

 

 

 

Tabelul 1: Dateleregionale a raionuluiAneniiNoianul 2019

Datele regionale
  Urban Rural Total
Informații generale
Suprafață [km2] 892
Populație [pers] (datele BNS) 8600 74500 83100
Număruldecomune/localități 1 25/44 26/45

Lista punctelortarimenţionate de cătreactoriilocaliinteresaţicontinuă cu: potenţialulturistic, mediul economic ca nivelşipotenţial de dezvoltare, infrastructura de comunicaţiirelativ bine dezvoltată, potenţialulagricolprinexistenţaresurselorce pot susţinedezvoltareaacestui sector, sectorul industrial pringradul de dezvoltareşiprininfrastructuraspecificăexistentă.

Pentrustabilireaunordirecţii de acţiunerealistetrebuieavuteînvedereresurseleexistente pe care se poatebazadezvoltarea socio-economică a raionulAnenii — Noişivalorificareacorespunzătoareaacestora.

Înopiniaactorilorlocaliprincipaleleresurse  care  pot  sta  la  bazadezvoltăriiraionului sunt reprezentate de: potenţialulagricol, resurseleumane, resurseleturisticeşinaturalediversificate,  infrastructuracreatăînsectorul industrial, etc..

 1. Planul de dezvoltare economică pentru 2020-2023

Analiza economică

Principalul indicator macro-economic — Produsul Intern Brut (PIB), care caracterizează nivelul de dezvoltare al raionului, pentru anul 2019 a constituit 2 mlrd 910 mln lei (date preliminare), în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 6%.  Creșterea economică anuală în raion, în 2019, a depășit ritmul de creștere la nivel republican.

Ramura cea mai dinamică sub aspectul dezvoltării a fost, în ultimii ani, industria. Față de anul 2011 volumul producției industriale a crescut de 3,7 ori.

Conform datelor Biroului Național de Statistică în raion activează 744 de întreprinderi active, din numărul lor 97% le constituie întreprinderile mici (113) și micro (609), față de 7 întreprinderi mari și 15 — medii.[1]

În anul 2019, numărul de persoane ocupate în diverse a fost de circa 12800 angajați, din care circa 58% în sectorul privat și 42% în sectorul public. Rata de ocupare în sectorul informal al economiei și migranți reprezintă o pondere destul de înaltă din totalul populației active a raionului

Tabel 4. Repartizareaagenților economici după forma organizatorico-juridicăînraionulAneniiNoi

Agenți economici 2019
Intermedierifinanciariși asigurări 485
Agricultura, SilviculturașiPescuitul 2899
Industriaextractivă 67
-Industria de prelucrare 763
Construcții 188
Tranzacțiiimobiliare 44
Comerțul cu ridicatașiamănuntul 1789
Transport șicomunicații 530
Învățămînt 55
Administrațiepublică 44
Administraresănătateșiasistențăpublică 81
Transport șidepozitare 534
Alte activități de servicii collective, sociale, personale 568
Informațiișicomunicații 27
TOTAL 8074

Sursa: Inspectoratul Fiscal raionulAneniiNoi

Agricultura este  cea  mai  importantă ramură  a  raionului.  Contribuția sectorului agroindustrial în Produsul Intern Brut (PIB) pe raion constituie 60%. Este  un  sector  cu un  mare  potențial  economic  cu  largi  rezerve  și  posibilități  determinate de calitatea solului, infrastructură, tehnologiile moderne. Diversitatea și potențialul productiv oferă posibilitatea dezvoltării tuturor ramurilor tradiționale ale agriculturii. La moment circa 60% din tehnica și utilajul agricol sunt uzate și moral învechite din punct de vedere tehnologic. Activitățile de bază în agricultură sunt  axate pe cultivarea culturilor cerealiere, legumicole, fructelor, viței de vie și culturilor furajere, pe creșterea vitelor, porcinelor și păsărilor. Din culturile multianuale sunt plantate 2560 ha de livezi, 1203 ha  de viță-de-vie, dintre care soiuri de struguri  tehnice -1058 ha.  Suprafața terenurilor irigate constituie  cca. 2220 ha 2, inclusiv sistemul de irigare Puhăceni — 920 ha , Roșcani — 700 ha și Gura Bîcului – 600 ha.

Tabelul 7: Recoltaglobalășiroadamedie la 1 hectarîn 2019 pe principalele culture agricole

 

Recolta globală obținută — total Roada medie la 1 hectar
tone În % față de 2018 chintale În % față de 2018
Cereale și leguminoase pentru boabe – total*

Dintre care: gîu de toamnă șă primăvară*

Orz de toamnă și primăvară*

Porumb pentru boabe

57 570,9

 

 

90,6 32,84 89,6
22 482,8 81,0 26,73 87,1
4 090,8 128,2 24,48 100,9
30 245,8 94,7 43,05 86,2
Floarea soarelui* 15 486,0 110,3 19,57 99,6
Rapiță* 635,5 57,9 20,36 113,3
Cartofi 718,8 190,6 174,04 105,7
Legume de cîmp 4 143,6 128,2 211,95 133,4
Fructe sămînțoase 1 573,3 47,7 34,73 44,9
Fructe sîmburoase 4 541,9 68,9 42,40 63,9
Pomușoare 44,7 65,7 20,32 203,2
Struguri – total 10 551,7 98,7 76,27 85,7

*-  a. 2019 – înmasădupăfinisare

Zootehnia și activitățile conexe prevalează în structura producției sectorului agro-industrial din raion. În raionul Anenii Noi activează 16  întreprinderi de producție a cărnii, cele mai mari fiind SRL ”Floreni” (carne de pasăre) cu filiale și SRL ”GoldenPiglet” (Roșcani) – carne de porc. În anul 2019 în raion au fost produse cca. 42,0 mii tone de carne, ceea ce reprezintă 50% din carnea produsa în republică. Baza existentă de materie primă a permis dezvoltarea ramurii de prelucrare a cărnii. În prezent în raion activează 8 întreprinderi de producție a salamurilor, conserve din carne, pelmeni și alte mezeluri. Cea mai mare întreprinderea de prelucrare a cărnii și producere a mezelurilor este SRL „Salamer – Com”, cu capacitatea de producere anuală de circa  400 mln. lei în prețuri curente.

Extragerea minereurilor utile este o ramură importantă a economiei raionului și tării. În raion activează 13 întreprinderi miniere, ceea ce situează raionul pe locul 3 în republică (după mun. Chișinău și r. Soroca)[2] .

Teritoriul administrat de Consiliul raional dispune de potențial de dezvoltare turistică (natural, cultural), care reprezintă o oportunitate importantă de dezvoltare. În ultimii ani se atestă o creștere ușoară a capacităților structurilor turistice de cazare.

Cooperarea  dintre CR  Anenii Noi și    mediul  de  afaceri  local  se  manifestă  prin  implicarea nemijlocită a antreprenorilor în procesele de planificare bugetară. Având drept scop promovarea și dezvoltarea antreprenorilor locali din sectorul cărnii și mezelurilor, domeniu în care ponderea raionului în structura producției republicane este de cca. 50%, CR a organizat în mai 2019 în or. Anenii Noi ”Festivalul Cărnii”. Anual CR organizează activități de stimulare a antreprenorilor: ”Ziua agricultorului” și ”Cel mai bun contribuabil al anului” – activități în cadrul cărora sunt menționați agricultorii, respectiv cei mai mari contribuabili din raion.  În strânsă cooperare cu CCI, MEI, CR Anenii Noi contribuie la promovarea producătorilor locali, asigurându-le participarea (contribuie la achitarea spațiilor expoziționale) la cele mai prestigioase expoziții naționale, cum ar fi ”Fabricat în Moldova”, iar din anul 2020 și  la expoziția ”Tourism. Leisure. Hotels”.  Totuși, constatăm pasivitatea Asociației  patronale  a  micului  business.  Unii antreprenori locali  slab conștientizează importanța cooperării locale și în cele mai dese cazuri inițiator al acțiunilor de cooperare este CR.

 

Tabelul 5 : Lista principalilor 10 agențieconomici (dupăvolumul de vînzări) la 1.01.2020

Denumirea Domeniul Forma Volumulvînz-lor,

mii lei (2012)

Nr.

de angajați

Total impozite,

mii lei

Volumulinvestițiilor,

mii lei

SA Floreni” agricol privat 869710 1237 82510 11706
SRL ”Salamer Com” ind.prel privat 438500 443 56600 21913
SRL ,,Golden Piglet” agricol privat 381373 148 56966 15824
SRL ,,Aviselect” ind.prel privat 233794 226 7827 118
ÎI ”IonBîzgan” agricol privat 138813 31 3282 463
SRL ,,Din Vest” comerț privat 82318 49 3219 4910
SRL ,,Bias-Trans Comerț” comerț privat 79345 25 941 2045
SRL ,,CoralExpres” ind.prel privat 40185 48 1701 718
SRL ” Meteor” ind.constr. privat 30921 50 3650 4243
CAP Basarabia agricol privat 15920 108 1434 2541

 

Implimentarea sistemului agricol conservativ necesită renovarea parcului de tractoare şi maşini agricole. Pentru acoperirea costurilor pentru procurarea tehnicii sunt necesare investiţii din partea statului şi altor donatori.

Din păcate, agricultura raionului Anenii Noi înregistrează o serie de fenomene negative, cum ar fi:

 • reducere a ponderii deţinute de către valoarea producţiei ramurii agricole din raionul Anenii Noi în totalul regional (-2,0 puncte procentuale) şi naţional (-0,4 puncte procentuale).
 • număr de tractoare şi maşini agricole care revin la terenul arabil mai redus decât situaţia de la nivel naţional;
 • evoluţii descendente a suprafeţelor agricole cultivate, a suprafeţelor viilor perod şi a numărului de pomi fructiferi;
 • reduceri  ale  producţiei  ramurii  zootehniei  (greutatea  în  viu  a  animalelor destinate sacrificării pentru consum, producţia de lapte, producţia de ouă), mai accentuate decât cele de la nivel naţional şi regionale.

În domeniul silviculturii se înregistrează o tendinţă ascendentă în ceea ce priveşte volumul de lemn recoltat care, dacă ţinem seama şi de suprafeţele reduse pe care s-au  efectuat  lucrări  de  împădurire,  este  de  natură  să  afecteze  resursele  de material lemnos disponibile în viitor.

 

 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
·         Activitate transparentă a structurilor de stat pentru mediul de afaceri;

·         Rețea dezvoltată de instituții financiare;

·         Experiență și tradiție în creșterea producției agricole (zootehnie, viticultură, legumicultură);

·         Bonitate înaltă a terenurilor agricole;

·         Implicarea migranților în dezvoltarea comunităților

·         Producătorii din raionul Anenii Noi sunt prezenți pe piețele internaționale ale produselor agricole;

·         Programe de recalificare gratuită a șomerilor oferite de DOFM;

·         Rețele dezvoltate de utilități publice (gestionarea deșeurilor, aprovizionare cu apă).

·         Patrimoniu natural și cultural bogat

·         Experiență limitată de cooperare a autorităților publice cu mediul de afaceri

·         Lipsa forței de muncă calificate din cauza emigrării masive a populaţiei apte de muncă;

·         Infrastructură industrială și agricolă depășită fizic și moral;

·         Infrastructura de suport în afaceri slab dezvoltată;

·         Dotare tehnico-edilitară cu capacitate limitată în terenurile destinate pentru dezvoltarea industrială;

·         Nivel relativ redus al dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

·         Experiență redusă de incluziune a grupurilor vulnerabile în activități economice

·         Cultură antreprenorială slab dezvoltată

OPORTUNITĂȚI RISCURI
·           Autoritățile  publice  dețin competențe de facilitare, inclusiv prin scutire de plăți și taxe pentru dezvoltarea economică;

·           Programe de finanțare naționale și european

·           Acorduri de parteneriate cu entități similare de peste hotare

·           Dezvoltarea parteneriatelor publice-private

·           Proximitatea de municipiul Chișinău

 

·         Interferența factorului politic;

·         Corupția, birocratizarea excesivă;

·         Legislația imperfectă, lipsă de predictibilitate;

·         Înăsprirea procedurilor vamale, retragerea sprijinului financiar din partea organismelor internaționale;

·         Rata înaltă a dobânzilor pentru credite;

·         Emigrarea populației, în special a forței de muncă tinere, calificate;

·         Îmbătrânirea populației.

·         Crize în domeniul sănătății (epidemii)

Viziunea și obiectivele

Viziunea strategică: Raionul Anenii Noi este raion cu potențial economic înalt, cu experiență și tradiții în legumicultură și industria cărnii, își va diversifica economia prin promovarea afacerilor locale, dezvoltarea turismului și ramurilor eco.

Obiectivele de dezvoltare:

 1. Stimularea inițiativelor economice și sporirea capacităților de dezvoltare a afacerilor.
 2. Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii publice în sprijinul activităților economice.
 3. Promovarea atractivității investiționale și turistice a raionului Anenii Noi.

 

Rezultate:
Rezultatul final este dezvoltarea economică prin  promovarea domeniilor tradiționale ale  economiei raionului, dezvoltarea turismului, valorificarea potențialului ecologic și utilizarea eficientă a resurselor umane.

Plan de acțiuni

Elementele constitutive Obiectivele

principale corespunzând elementelor constitutive

Acțiuni / Idei de proiect Durata (start /  finiș) Partenerii implicați Costul estimat, MDL/Euro Rezultate Indicatorii de monitorizare
ADMINISTRAȚIE PRIETENOASĂ CU BUSINESSUL, TRANSPARENTĂ ȘI NECORUPTĂ

 

TERENURI ȘI INFRASTRUCTURĂ

 

ABILITĂȚI ȘI CAPITAL UMAN, INCLUZIUNE

1.Stimularea inițiativelor economice și sporirea capacităților de dezvoltare a afacerilor 1.1. Facilitarea cooperării producătorilor agricoli mici.  

 

01.2021 – 12.2022

Consiliul raional Anenii Noi,

Agenți economici,

Centre de consultanță

50000 / 2500 Creșterea competitivității întreprinderilor agricole mici —    Cel puțin 4 sesiuni de informare/formare organizate;

—    Cel puțin 2 uniuni de producători create

1.2. Crearea Incubatorului de afaceri pentru afaceri creative și servicii digitale

 

07.2020 – 12.2021 Consiliul raional;

Centrul Multifuncțional de dezvoltare locală integrată;

ODIMM

600000 / 30000 Condiții pentru lansarea de afaceri creative dezvoltate —    150 m² renovate și amenajate

—    Cel puțin 5 rezidenți atrași în incubatorul de afaceri

1.3. Lansarea fondului pentru susținerea tinerilor antreprenori 01.2021 – 12.2022 Consiliul raional

AOFM

Asociații obștești

300000 / 15000 Tinerii sunt încurajați să practice antreprenoriatul —    2 ediții ale concursului de granturi organizate

—    Cel puțin 6 afaceri ale tinerilor finanțate, inclusiv tineri aflați în dificultate

1.4. Crearea centrului  raional de management al resurselor umane (în baza Centrului multifuncțional de dezvoltare locală integrată) pentru promovarea învățământului dual 01.2021 – 12.2022 Consiliul raional Anenii Noi,

AOFM

Antreprenori

 

260000 / 13000 Servicii de formare profesională (în format clasic și la distanță) dezvoltate —    Cel puțin 50 de tineri au dobândit abilități practice în domeniul antreprenoriatului, cu accent pe domeniul agricol si al industriei prelucratoare
 

 

TERENURI ȘI INFRASTRUCTURĂ

 

 

2. Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii publice în sprijinul activităților economice

2.1.  Crearea unui sistem integrat de management al deșeurilor menajere solide: colectare selectivă, reciclare, valorificare economică  

01.2021 – 12.2022

Consiliul Raional

ÎM ”Apă-Canal” Anenii Noi,

ADR Centru

 

10000000 / 500000 Populația și agenții economici au acces la servicii îmbunătățite de gestionare a deșeurilor solide —    Cel puțin 20 de comunități implicate în dezvoltarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor solide

—     % de deșeuri reciclate

2.2. Construcția drumurilor publice de importanță economică 07.2020 – 12.2022 Consiliul Raional

APL de nivelul I

Donatori

5000000 / 250000 Infrastructură rutieră modernizată —    Cel puțin 10 km de drum reabilitat

 

POZIȚIONARE EXTERNĂ ȘI MARKETING  

Promovarea atractivității investiționale și turistice a  raionului Anenii Noi

3.1. Elaborarea profilului investițional al raionului 01.2021 – 12.2021 Consiliul Raional

CCI

Agenți economici

 

 

40000 / 2000 Potențialul investițional al raionului promovat în mod eficient —   1 publicație elaborată

—   Cel puțin 15 locații investiționale cartografiate

—   Cel puțin 2 evenimente de promovare organizate

3.2. Susținerea participării agenților economici la evenimente expoziționale, inclusiv online 07.2020 – 12.2022 Consiliul Raional

CCI

Agenți economici

100000 / 5000 Servicii și produse locate promovate la nivel național și regional —    Participarea agenților economici al cel puțin 1 evenimente expoziționale
3.3. Sprijinirea antreprenorilor din domeniul turistic la expoziții specializate, inclusiv online 01.2021 – 12.2022 Consiliul Raional

Agenți economici

ANTRIM

60000 / 3000 Servicii și produse turistice promovate la nivel local, național și regional —    Participarea agenților economici la cel puțin 3 evenimente expoziționale
3.4. Elaborarea Ghidului turistic al raionului Anenii Noi 01.2021 – 12.2021 Consiliul Raional

ANTRIM

50000 / 2500 Creșterea vizibilității locațiilor turistice —    1 ghid elaborat

—    Cel puțin 20 de locații turistice cartografiate

—    Aplicația digitală creată

3.5. Crearea traseului turistic “SerpentinaNistrului” siedificareaunui complex muzeal-turisticintercomunitar 01.2021 – 12.2023 Consiliul Raional,

APL I,

ADR Centru, MADRM,

Agenți economici

 

25.000.000/1.300.000 Infrastructura turistica dezvoltata. Servicii și produse turistice noi la nivel local si regional —    1 traseu turistic nou creat;

—    1 Complex Muzealistoric in aer liber in localitateaMereniamenajat;

—    Curtealui Carol XII, in satulVarnita, amenajata;

—    Muzeuletnograficsi de istorie din satulHarbovat, reparatsimodernizat;

—    Crama din complexulConaculuiDragalina, satulGuraBacului, restaurata conform schitelor de arhiva;

—    Complexulmuzeal in aer liber “Satul medieval Nistrean”construit in satulTelita;

—    Hotelulsiresturantul municipal  “Primavara”, din satulSpeia, reparate;

—    Poteca de 700 m. “Caleavietei” din satulSerpeniconstruita;

—    1 parc din or.Anenii Noi amenajat.

 

Schema de finanțare a PDEL Anenii Noi pentru 2020-2023

 

 

 

Tabelul 5: Schema de finanțare

Acțiuni / Idei de proiect Costul estimat, MDL/Euro Sursele de finanțare Notă
Bugetul raional Bugetul de stat Business Donatori
1.1. Facilitarea cooperării producătorilor agricoli mici 50000 / 2500 50% 30% 20%
1.2. Crearea Incubatorului de afaceri pentru afaceri creative și servicii digitale 600000 / 30000 50% 50%
1.3. Lansarea fondului pentru susținerea tinerilor antreprenori 300000 / 15000 50% 50%
1.4. Crearea centrului  raional de management al resurselor umane (în baza Centrului multifuncțional de dezvoltare locală integrată) pentru promovarea învățământului dual 260000 / 13000 50% 50%
2.1.  Crearea unui sistem integrat de management al deșeurilor menajere solide: colectare selectivă, reciclare, valorificare economică 10000000 / 500000 30% 30% 40%
2.2. Construcția drumurilor publice de importanță economică 5000000 / 250000 100%
3.1. Elaborarea profilului investițional al raionului 40000 / 2000 100%
3.2. Susținerea participării agenților economici la evenimente expoziționale, inclusiv online 100000 / 5000 50% 50%
3.3. Sprijinirea antreprenorilor din domeniul turistic la expoziții specializate, inclusiv online 60000 / 3000 50% 50%
3.4. Elaborarea Ghidului turistic al raionului Anenii Noi 50000 / 2500 80% 20%
3.5. Crearea traseului turistic “SerpentinaNistrului” siedificareaunui complex muzeal-turisticintercomunitar 25.000.000/1.300.000 10% 90%
TOTAL CHELTUIELI, mii lei: 41460000 /

2 123000

Plan de monitorizare

 

 

 

Tabelul 6: Planul de monitorizare internă a activităților prezentate

Activitatea / Ideea de proiect Durata

(start/ finiș)

Rezultatele așteptate

luna 1-6 (iulie — decembrie 2020)

Rezultatele așteptate

luna 7-12 (ianuarie 2021 – iunie 2021)

Rezultatele așteptate

luna 13-18 (iulie -decembrie 2021)

Rezultatele așteptate

luna 19-24 (ianuarie — iunie 2022)

Rezultatele așteptate

luna 25 — 30 (iulie — decembrie 2022)

1.1. Facilitarea cooperării producătorilor agricoli mici. 01.2021 – 12.2022 2 seminare de informare/formare organizate O uniune de producători creată 2 seminare de informare/formare organizate O uniune de producători creată
1.2. Crearea Incubatorului de afaceri pentru afaceri creative și servicii digitale 07.2020 – 12.2021 Elaborarea și consultarea publică a conceptului de organizare a incubatorului Elaborarea documentației tehnice Organizarea licitației de efectuarea lucrărilor de construcție/amenajare Concurs pentru selectarea rezidenților

Servicii de informare și consultanță pentru antreprenori

Servicii de informare și consultanță pentru antreprenori
1.3. Lansarea fondului pentru susținerea tinerilor antreprenori 01.2021 – 12.2022 Elaborarea și consultarea publică Regulamentului de formare a fondului Cel puțin 3 afaceri ale tinerilor finanțate din Fondul pentru tinerii antreprenori Cel puțin 3 afaceri ale tinerilor finanțate din Fondul pentru tinerii antreprenori
1.4. Crearea centrului  raional de management al resurselor umane (în baza Centrului multifuncțional de dezvoltare locală integrată) pentru promovarea învățământului dual 01.2021 – 12.2022 Elaborarea și consultarea Conceptului de organizare a centrului de management al resurselor umane Elaborarea programelor de formare profesională Cel puțin 50 de tineri instruiți și ghidați în cadrul programelor de formare profesională
2.1.  Crearea unui sistem integrat de management al deșeurilor menajere solide: colectare selectivă, reciclare, valorificare economică  

01.2021 – 12.2022

Elaborarea și consultarea publică a conceptului de organizare a sistemului integra de MDS Elaborarea Studiului de fezabilitate Elaborarea documentației tehnice și organizarea licitației pentru lucrări Lansarea serviciilor de gestionare a deșeurilor
2.2. Construcția drumurilor publice de importanță economică 07.2020 – 12.2022 Lungimea drumurilor renovate (km) Lungimea drumurilor renovate (km) Lungimea drumurilor renovate (km) Lungimea drumurilor renovate (km) Lungimea drumurilor renovate (km)
3.1. Elaborarea profilului investițional al raionului 01.2021 – 12.2021 Elaborarea conceptului și structurii Profilului investițional. Cartografierea locațiilor. Elaborarea publicației.

2 evenimente de promovare organizate

3.2. Susținerea participării agenților economici la evenimente expoziționale, inclusiv online 07.2020 – 12.2022 Facilitarea participării la cel puțin un eveniment expozițional Facilitarea participării la cel puțin un eveniment expozițional Facilitarea participării la cel puțin un eveniment expozițional Facilitarea participării la cel puțin un eveniment expozițional Facilitarea participării la cel puțin un eveniment expozițional
3.3. Sprijinirea antreprenorilor din domeniul turistic la expoziții specializate, inclusiv online 01.2021 – 12.2022 Facilitarea participării la cel puțin un eveniment expozițional Facilitarea participării la cel puțin un eveniment expozițional Facilitarea participării la cel puțin un eveniment expozițional Facilitarea participării la cel puțin un eveniment expozițional
3.4. Elaborarea Ghidului turistic al raionului Anenii Noi 01.2021 – 12.2021 Elaborarea conceptului și structurii Profilului investițional. Cartografierea locațiilor turistice Elaborarea publicației.

Aplicație digitală creată

 

 • Infrastructurarutieră a raionului

Lungimeatotală a drumurilorpublice din raionulAnenii – Noi , la sfârşitulanului 2019, era de 273,76 km, din care 127,82 km  reprezintădrumurinaţionaleşi 101,0 km  sunt drumuri locale. Înprofilteritorial se remarcăfaptulcăparteaestică a raionului nu estestrăbătută de drumurinaţionale, aflându-se, şidatorităgraduluiredus de modernizare a drumurilor raional şicomunale, într-o relativăsituaţie de izolare.

Principalulcentru urban al raionuluiAneniiNoi, esteconectat de exterior prinintermediulmarilorreţele de transport. RaionulAneniiNoiestecomponentă a Programului TRACECA, care realizeazălegătura Nord – Sud, preluândtraficul din ceamai mare parte a regiunii Moldova. Coridorulasigurăcaledirectă de ieşirespreUcrainaşiFederaţiaRusă.

 

Suma alocațiilor pentru reparația drumurilor publice locale (2016-2019)

Nr. Anul Suma alocată, mii lei Lungimeadumurilor. km Lucrări effectuate
1 2016 11 182,0 3,6 reparație
2 2017 12 367,0 3,4 reparație
3 2018 10 045,0 3,3 reparație
4 2019 11 173,0 3,7 reparație

Viziunea și obiectivele

 

Viziunea strategică: Raionul Anenii Noi a crecut eficiența transportului de mărfuri și persoane, aimbunătățit gradul de singuranțărutiară pentru utilizatorii drumului și a locuitorilor localităților transitate prin reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes strategic.

Obiectivele de dezvoltare:

 1. îmbunătățirea conexiunilor dintre localitpțile raionului și principalele centru economice ale regiunii
 2. reducerea timpului de călătorie pe drumurile locale ale raionului Anenii Noi
 3. reducerea consumului de combustibil pentru deplasarea pe drumurile raionului, cu efect și asupra reducerii poluării mediului
 4. creșterea siguranței de deplasare pe drumurile locale ale raionului Anenii Noi
 5. Îmbunătățirea accesibilității către principalele obiective turistice din raion

Scurtădescriere a problemelorabordate:gradul de modernizare a drumurilor locale din raionulAneniiNoi, comparative cu celelalteraioane din Regiunea de DezvoltareCentru, estescăzut, înceeacepriveșteinfrastructurarutieră, rețeaua existent de drumuriar face fațăfluxului de mijloace de transport, de aceea nu sunt preconizatelucrări de construcție a unornoidrumuri, ci doarreparațiacelorexistente. Pentrudezvoltareamediului economic rational, dezvoltareainfrastructuriiconstituieunuldintrecelemaiimportanteelemente.

Plan de acțiuni

Reparațiașiîntreținereadrumurilor(L) pentruanii 2020 — 2023
Nr. d/o Nr.

drumului

Denumireadrumului Lungimeadrumului Investițiipentrureparațiadrumurilor TOTAL

lei

Înasfalt Piatrăspartă 2020 2021 2022 2023
km mii.lei km mii.lei km mii.lei km mii.lei
1 L471 G109 — drumul de accesspre s. Teliţa (reparație) 0,9 0,7 1,6 300,0

tratament

300,0
Întreținere 30,0 30,0 30,0 100,0 190,0
2 L472 G109 — drumul de accesspre s. Speia (reparație) 1,0 1,0 250,0

tratament

250,0
Întreținere 30,0 30,0 30,0 100,0 190,0
3 L473 G109 — drum de accesspre s. Şerpeni (reparație) 6,2 1,2 1000,0

Asfaltstraturideegalizare

6,2 1500,0

tratament

2500,0
Întreținere 200,0 150,0 188,0 300,0 838,0
4 L474 G109- drumul de accesspre s Puhaceni (reparație) 4,3 0,8 4000,0

Asfalt

4,3 1000,0

tratament

5000,0
Întreținere 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
5 L475 Varniţa-GuraBîcului

(reparație)

3,5 1500,0

Asfalt

3,5 800,0

tratament

2300,0
Întreținere 150,0 100,0 100,0 300,0 650,0
6 L476 R2-drumul de accesspres.Hîrbovăt (reparație) 1,6 0,6 1500,0

Asfalt

1,0

Hârbovăț

1000,0

Asfalt

1,6 400,0

tratament

2900,0
Întreținere 150,0 100,0 100,0 200,0 550,0
7 L477 R2-Calfa-Roşcani

(reparație)

6,7 3,5 0,3

Calfa

500,0

Asfalt

1,0

Roșcani

2000,0

asfalt

2,0

Roșc-complex

5000,0

asfalt

7500,0
Întreținere 200,0 146,9 450,0 650,0 1446,9
8 L478 Bulboaca-Chirca-MereniiNoi-Floreni (reparație) 20,5 4,5 0,2

Socoleni

1000,0

asfalt

2,0

Botnărești

6000,0

asfalt

2,0

Chirca

5000,0

asfalt

12000,0
Întreținere 300,0 250,0 600,0 600,0 1800,0
9 L478.1 Drumul de accesprin s. Albinita (reparație) 1,8 0,5

Albinița

2000,0

asfalt

1,1

Albinița

5000,0

asfalt

1,8 400,0

tratament

7400,0
Întreținere 200,0 100,0 100,0 200,0 600,0
10 L478.2 BotnareştiiNoi –BotnareştiiVechi-Salcia

(reparație)

3,0 2,0 1,5 6000,0

asfalt

0,5 2000,0

asfalt

8000,0
Întreținere 250,0 200,0 500,0 500,0 1450,0
11 L 478.3 Socoleni – CobuscaNouă

(reparație)

4,0 4,0 2000,0

pietriș

2000,0
Întreținere 30,0 50,0 50,0 100,0 230,0
12 L479 Beriozchi –HîrbovăţulNou (reparație) 3,3 2,0 0,6 1507,1

asfalt

0,6 1500,0

asfalt

3007,1
Întreținere 50,0 30,0 50,0 200,0 330,0
13 L480 Drumul de accesspre s. Humulesti (reparație) 4,10
Întreținere 30,0 30,0 50,0 60,0 170,0
14 L481 R2-drumul de accesspres.Ruseni (reparație) 1,0 1,0 200,0

tratament

200,0
Întreținere 30,0 30,0 50,0 100,0 210,0
15 L482 R2 – drumul de accesspreor.AneniiNoi (reparație) 0,5
Întreținere 20,0 20,0 30,0 200,0 270,0
16 L483 Drumul de accesspre s. Creţoaia (reparație) 0,7 0,7 200,0

tratament

200,0
Întreținere 40,0 40,0 50,0 100,0 230,0
17 L484 Drumul de accesspre s. Picus (reparație) 1,20
Întreținere 40,0 40,0 50,0 200,0 330,0
18 L485 Ciobanovca-Geamăna

(reparație)

3,5 2,5 2,5

Ciobanovca

6000,0

asfalt

6,0 1500,0

tratament

7500,0
Întreținere 200,0 100,0 400,0 400,0 1100,0
19 L485.1 Drumul de accesspres.Batîc (reparație) 3,4
Întreținere 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0
20 L486 R30-drumul de accesspre s. Mirnoe (reparație) 1,00 1,0 520,0

Pietriș

520,0
Întreținere 30,0 30,0 50,0 50,0 160,0
21 L487 R30-drumul de acces s. Balmaz (reparație) 1,00 1,0 520,0

Pietriș

520,0
Întreținere 30,0 30,0 50,0 100,0 210,0
22 L488 Zolotievca-Nicolaevca

(reparație)

3,70
Întreținere 60,0 50,0 50,0 100,0 260,0
23 L489 Zolotievca-Larga (reparație) 4,00 4,0 2000,0

Pietriș

2000,0
Întreținere 60,0 60,0 50,0 100,0 270,0
24 L490 Drumul de accesspremonumentul ,,Capul de pod ,,Şerpeni”(reparație) 1,5 1,5 300,0

tratament

300,0
Întreținere 20,0 30,0 50,0 100,0 200,0
25 L491

 

 R2-drum de accesspre s. Varniţa (reparație) 3,5 1500,0

Straturideegalizare

2,0 4000,0

asfalt

1,5 3000,0

asfalt

8500,0
Întreținere 200,0 100,0 200,0 100,0 600,0
TOTAL reparații 63,5 37,6 3,0

asfalt

12007,1

Asfalt

 

 

 

 

 

Total

12007,1

 

5,6

asfalt

16000,0

Asfalt

 

 

 

 

Total

16000,0

 

 

6,5

asfalt

4,0

Pietriș

1,6

Tratament

18000,0

Asfalt

2000,0

Pietriș

400,0

Tratament

Total

20400,0

 

6,0

Asfalt

6,0

pietriș

17,4

tratament

15000,0

Asfalt

3040,0

Pietriș

6450,0

Tratament

Total

24490,0

 

 

 1. Calitateamediuluișigestionareasurselor de poluare

Calitatea aerului

În rezultatul evaluării tendinţei de modificare a calităţii aerului, bazate pe datele din ultimii 5 ani, s-a constatat că nivelul de poluare a aerului cu monoxid de carbon, dioxid de sulf,  fenol, aldehidă formică s-a redus, iar cu suspensii solide s-a majorat. Poluarea atmosferei sub aspect meteorologic în raionul Anenii Noi este condiţionată  în special de depunerile şi amestecul nocivelor de la mai multe surse de poluare. Nivelul înalt de poluare cu suspensii solide, monoxid de carbon, fenol şi aldehidă este condiţionat de curăţirea insuficientă a străzilor localităților raionului, traficul tot mai intens al automobilelor, suprafeţeafînate, neacoperirea cu iarbă a gazoanelor, starea deplorabilă a drumurilor[3].

Managementuldeșeurilorsolide

O problemăactuală de sănătatepublică o constituiesalubrizarealocalităţilor, sistemul de salubrizareprezintă un sistem de colectare, îndepărtare, inactivareşivalorificare a deşeurilorsolideşilichide din localităţileruraleşi urbane pentrumenţinereastăriisanitareadecvate a factorilor de mediu (apă, solulşiaerul). La moment rămân a fi nesoluţionate pe deplinşicalitativaspectele de depozitareşiutilizare a deşeurilor. Practic la nivel de raion nu existănici o gunoişteamenajatăşiexploatatăînmodulcorespunzător, iarînunelecazurideşeurile evacuate din razalocalităţilor sunt aruncateînlocurineautorizateînacestsens, contribuindastfel la formareamultiplelorgunoiştistihinice. Situaţiacreatăindicăasupranecesităţiiimplicăriiautorităţiloradministraţieipublice locale de nivelul I înelaborareaşiimplementareaunui program complex de acţiuni de gestionare a deşeurilorsolideşilichide.

Surseleimportante de generare a deşeurilor sunt: agricultura, industria, activităţi social — economice. Deşeurile generate de activităţileacestoragenţilor economici sunt:

 • depozitareadeşeurilor pe sol fărărespectareaunorcerinţeminime;
 • evacuareaîncursurile de apă;
 • ardereanecontrolată a acestora.

Calitateaapelor

Monitorizareacalităţiiapelorreprezintăactivitatea de observaţiişimăsurătoristandardizateşi continue pe termen lung pentrucunoaştereaşievaluareaparametrilorcaracteristici ai apeiînvedereagospodăririiacesteiaşipentru a preconizaevoluţiaacesteia. Prin activitatea de monitoring acalităţiiresurselor de apă se poatecunoaştepermanent starearesurselor de apă,informaţii ce au o importanţădeosebită.ÎnorașulAneniiNoiexistă un sistem de alimentare cu apă de o lungimetotală de 70 km de conducte, inclusiv 15 stații de pompare, 14 sondearteziene, avînd o capacitate de 6000 m3/zi. Consumul specific mediueste de 88 l/p/zi, apanefacturatăînsistemfiind de cca. 40%. Consumul energetic specific este de cca. 1,1 kWh/m3.

Sistemul de canalizare existent înorașulAneniiNoiconstădintr-o rețea de canalizare de o lungimetotală de 35,9 km, inclusiv 5 stații de pompareși o stație de epurareaapeloruzate. Aceastăstație are o capacitate de 7500 m3/zi din care doar 4,2% sunt utilizate. Unelesegmente din sistemul de canalizare, inclusivstațiile de pompare, au fost recent renovate, pe cîndstația de epurarerămâneîncondițiedeplorabilă. Consumul energic specific al sistemului de canalzareîn or. AneniiNoieste de cca. 1,4 kWh/ m3. Localitățilerurale nu dispun de sistemecentralizate de canalizare.

Tabelul 2: Dateleregionaleprivindpotențialul de apăa raionuluiAneniiNoianul 2019

                                                     DATELE REGIONALE
  URBAN RURAL TOTAL
Resurseleapelorsubteraneaprobate
Apăpotabilă [m3/zi] 172200
Apătehnică[m3/zi] 8000
Graduldepoluare scăzut
Infrastructurasistemelor de alimentare cu apă
Numărul de sisteme de alimentare cu apăoperaționale 1 16 17
Ratadeacoperire [%] 100 49 54
Capacitate de producțieainstalațiilor de captare [m3/zi] 6500
Infrastructurasistemelor de canalizareșiepurareaapeloruzate
Numărul de sisteme de canalizare 1 7 8
Ratadeacoperire [%] 55 10 15
Numărul de stații de epurare 1 3 4
Parteainstituționalășifinanciară
Numărul de operatori de servicii 1 1
Tarifulmediupentruapă — populație [lei/m3] 12,48
Tarifulmediupentrucanalizare – populație [lei/m3] 17,49

La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizareșiepurareaapeloruzateîn or. AneniiNoi sunt prestate de Î.M. Apă-Canal AneniiNoi, pe cîndînlocalitățiruraleoperareașiîntreținereasistemelorexistenteîirevineautoritățilorpublice locale din localitățile respective și/sauasociațiilor de consumatori. Î.M Apă-Canal AneniiNoiprezintă un potențialpentruextindereaserviciilor AAC asupraaltorlocalități din raionulAneniiNoi. Dezvoltareainfrastructurii AAC șistimulareacooperăriiintercomunitare. Sporireacapacitățiiinstituționale ale operatorului din or. AneniiNoipentruextindereatreptatăserviciilor AAC pentrulocalitățivecine. Totodată, o mare provocareestestimulareaconsumatorilorprinpoliticatarifară, înscopulasigurăriiconsumului minim de apăpentrumenținereaserviciilor la un nivelsustenabil.

Obiective specifice:

 • Plan de adaptare la schimbarile climatice
 • Îmbunătăţirea managementului deşeurilor menajere
 • Dezvoltarea zonelor de odihnă şi agrement
 • Îmbunătăţireaeficienţei energetice, utilizarea resurselor energetice regenerabile (biomasă, energie eoliană, solară, hidroşi biogazul)
 • Prevenirea fenomenelor erozionale
 • Conştientizareaintregiicomunitati (populatie si celelalte parti interesate) privind protecţia mediului

Plan de acțuni

Obiectiv specifice Măsuri generale Rezultate Indicatori Surse de finanţare
Îmbunătăţirea managementului deşeurilor menajere

 

—    Amenajarea poligonului de acumulare şi depozitare a deşeurilor.

—    Sortarea şi prelucrarea deşeurilor

—          raion curat;

—          Sistem eficient de salubrizare

 

—  Cca 88.000 locuitori vor beneficia de un mediu ecologic mai curat —  Bugetul local;

—  Bugetul raional;

—  Fonduri Naţionale (FEN; ADRC);

—  Donatori

—    Modernizarea sistemului de salubrizare, dotarea întreprinderilor municipale cu tehnică specializată performantă —          Lucrul manual substituit prin cel mecanizat;

 

—          4 autospeciale procurate;

 

 

—   Bugetul local;

—   Bugetul raional;

—   Fonduri Naţionale (FEN; FNDR);

—  Donatori

—          Lichidarea gunoiştilor neautorizate —          Îmbunătăţirea stării mediului

 

—          Reducerea surselor de poluare a mediului

—          Număr redus de boli infecţioase.

—          Număr scăzut de cîini vagabonzi

 

—          Bugetul local;

—          Bugetul raional;

—          Fonduri Naţionale (FEN; FNDR);

—          Donatori;

 

 

 

 1. Cultură și turism

Cultură.   

Infrastructuraculturii din RaionulAneniiNoiestepromovată de următoareletipuri de instituţii: 36 biblioteci, 4 muzee, 3 şcoli de învățământ artistic, 29 case şicămine de cultură. Toateinstituţiile de cultură, precum șiinstituţiile direct subordonateSecțieiCulturășiTurism: Сasaraională de cultură,  BibliotecapublicăraionalășiOrganizaţiaConcertistică Ansamblul de cînteceşidansuripopulare „Strămoşeasca” ,  metodologic se aflăînsubordineaSecţieiCulturășiTurism a Consiliului Raional AneniiNoișiMinisteruluiEducației, CulturiișiCercetării al Republicii Moldova, iaradministrativ APL de nivelul I.

Politicile de dezvoltare a domeniuluiculturii din raion sunt prevăzuteînPlanul de activitate al SecţieiCulturășiTurismpentruanul 2019. Pentrurevitalizareapatrimoniului cultural din raion, autorităţilepublice locale înanul de raportare au alocat 2546,73 mii lei, inclusiv destinate reparaţiilorcurenteînsumă de 334,03 mii lei şicapitaleînvaloare de 2212, 7 mii lei;  aparataj de sonorizare/ echipamenttehnic 1143,2  mii lei, pentruprocurareacostumelorpopulare- 159,3 mii lei.

Programele de dezvoltareculturalăînteritoriuincludorganizarea de manifestăriculturaleşiparticipareaformaţiilorartistice din diverse localităţi la concursurileşifestivalurileraionale, naţionaleșiinternaționale.

SecțiaCulturășiTurism a Consiliului Raional AneniiNoi  astabilitrelaţii de colaborareşiparteneriatefructuoase cu  PrimăriacomuneiErbiceni,  jud. Iași/ România; FilarmonicaNațională ”SergheiLunchevici”;  PrimăriaMunicipiuluiVaslui; CentrulJudețean de ConservareșiPromovare a CulturiiTradiționaleVaslui; ComisiaNațională a Republicii Moldova pentru UNESCO; ComitetulNaționalDelfic; Conservatorul din orașulHarikov / Ucraina; ConservatorulNațional din RepublicaKîrgîstan , A.O ConsiliulNațional al șefilordirecțiilor/secțiilorculturășioamenilor de cultură din Republica Moldova; UniuneaMuzicienilor RM;  Asociaţiamoldo-italiana de culturăşiartă  „AMICA”  Italia; „Olympic Dream Foundation”, or.San-Francisco SUA; AsociațiaCulturală ”STAR” jud. Piatra- Neamț/ România.

Activităţiculturale

Pe parcursulîntregului an de activitate, SecţiaCulturășiTurismorganizeazăşidesfăşoarăpentrupopulaţiaraionuluiAneniiNoi o gamălargă de manifestăriculturale, artistice, festivalurişiconcursuri, expoziţii de artă.  Înanul de referință 2019, s-au efectuatpeste 581 de manifestăriculturale, cu o frecvenţă de 105,9 mii spectatori. Pe parcursulanilor se organizează o serie de acţiuni cultural- artistice, organizate de cătreinstituţiile de cultură din raionulAneniiNoi precum:

 • Festivitatea de premiere ”GalaLaureațilorîndomeniulculturii” ed. a X;
 • FestivalulInternațional de muzică ”Mărțișor” (nivel raional);
 • Festivalul- concurs al cântecului patriotic «CînteceleCredinţei, SperanţeişiIubirii”;
 • Festivalul-concurs transfrontalier ”Răsune fanfare, fărăhotare” , ed. VII;
 • Festivalul-Concurs Internațional de artăvocală “CântăInima”, ed. XXV;
 • FestivalulNațional de folclor ”LaNistru, la mărgioară” , ed. XXV;
 • Festivalul- concurs al cînteculuipascal ”OsanaleDomnului””, ed. XIII;
 • Concurs raional ”Douăinimipoetice”, ed. III;
 • Festivalultradițiilorșiobiceiurilor de iarnă ”FlorileDalbe”, ed. XIII.

CetățeniiraionuluiAneniiNoi se implicăactivînviațaculturalăprinmanifestarealibereicreații, participarea la concursuri, festivaluripentruartiștiiamatori, expunerealucrărilorartisticeîncadrulexpozițiilor de artă, meșteșuguripopulare, prinmanifestări de agreement.

RaionulAneniiNoidispune de un real potențialîndomeniulatragerii de investiții, extinderii pe piață a produselormeșteșugărești, însusținereacreăriișiamenajăriizonelor  deinteresturistic, promovareașidezvoltareaindustriilorculturale: concerte, expoziții, festivaluri.

 

Principaleleprobleme.

Înurmaanalizeiefectuate au fostevidenţiateurmătoareleproblemececreeazăimpedimenteîndezvoltareadomeniului cultural.  Aici pot fi menţionatecelemaiimportante:

 • Insuficienţapersonaluluicalificat; fluctuaţia mare a angajaţilor ;
 • Optimizărifrecvente, nejustificate a statelor de personal îndomeniulculturii;
 • Condiţiileneadecvate de muncă (încăperineîncălziteînperioadarece a anului) ;
 • LipsaunuiProgram deasigurare cu locuințesociale a specialiștilor ;
 • Lipsaunităţilor de transport pentrudeplasareşidelegare a colectivelorartistice de amatori, exponatelormeşterilorpopulari;
 • Monitorizarearespectăriilegislaţieiînprotejareapatrimoniului,monitorizareaactivităţiiinstituţiilor de cultură din teritoriu ;
 • Lipsaunuisistemcontinuu de instruire a personalului la nivelnațional;
 • Dotarea sub nivel a instituţiilor de cultură cu mobilier șiechipamenttehnic, instrumentemuzicaleși costume naționale ;
 • Finanțeinsuficientepentruachizițiile de carte înbibliotecilepublice ;
 • Lipsaliteraturii de specialitateîninstituțiile de învăţămîntartistic ;
 • Lipsafinanțelorpentruprocurareaexponatelorînmuzee.
 • Lipsaunui fond local șinațional, necesarpentruîntreținereaobiectelor din patrimonial cultural;
 • Lipsaliteraturiimetodicepentrucasele de cultură din raion;
 • Acțiuniilegale, nejustificate de reorganizăriîntreprinse de factorii de decizie, fărăconsultăriprealabile cu instituțiile de profil, specialiștiîndomeniu, sindicatului de ramură.
 • NerespectareaLegii 270/ 2018 privindsistemulunitar de salarizareînsectorulbugetar de cătreadministrațiilepublice locale.

Problemele enumerate se rasfrângnegativ la dezvoltareadomeniului, rezultat al lichidăriiorganuluiierarhic superior din componențaGuvernului, MinisterulCulturii- instituțiefundamentală care dețineaoportunitățilegestionăriieficiente a domeniuluiculturii.

 

 

 

Analiza SWOT

Punctetari Puncteslabe
Existențasistemuluiinstituționalizat de biblioteci, case șicămine de cultură, muzee, școli de artăîntoatelocalitățileraionului

Prezențaobiectivelor de patrimoniu

Obiectivereprezentative, favorabilepentruactivitățileștiințifice, educaționale, culturaleșituristice

Organizareatradițională a festivalurilornaționaleșiinternaționale

Numărul mare ale meșterilorpopulari

Calitateaacțiunilor cultural

Participarealocuitorilor la viața cultural a comunității.

Existențarelațiilor de colaborareșiparteneriate cu instituțiile de culturășiformații de artiștiamatoricîtși cu Asociații cultural din Romînia, Ucraina, Rusia, RepublicaKîrgîstan, Lituania, Belarusi,   etc.

Diversitateaserviciilor cultural oferitepopulației

Existențaunuiansamblubogatși divers de bunuri cu valoare de patrimoniu cultural

Conlucrareaintensă cu mass- media

Insuficiențaresurselorumanecalificateîndomeniulculturii

Fluctuațiapersonaluluiangajat

Lipsaunuisisten de instruirecontinuuă a cadrelor din domeniulculturii

Condiții de muncăneadecvate

Lipsaunorlaboratoareșiateliere de restaurare – conservare

Competențeinsuficiente, distinctive îndomeniile: management, dezvoltare, calitateaserviciilor, comercial etc.

Bazatehnico- materialăesteinsuficientăpentru a creea un produs cultural de calitate

Nu estesuficientsprijincomunitar

Lipsapunctelor de comercializare a produselor de artășiartizanat.

Lipsafondurilor locale pentrudezvoltareasectorului cultural (stare avansată de degradare a uneimaripărți din caseleșicămineleculturale)

Oportunități Amenințări
 

Resursenaturaleunice

Posibilități de integrareainstituțiilor de culturăînprocesul de modernizareșiinformatizare

Interessporitfață de patrimoniu cultural și natural al raionului

ConectareaLegislațieiRepublicii Moldova la cerințelemoderneîndomeniu

Implicareainstituțiilor de culturăînproiecteculturalenaționaleșiinternaționale

Dezvoltareacontinuuă a turismuluiînraion

Atragereatinerelorîndomeniulculturii

 

Cadrullegislativ imperfect referitor la cultură

Insuficiențaresurselorfinanciare

Lipsacondițiiloradecvate de lucrupentruangajații din domeniulculturii

Vîrstaînaintată a cadrelorinstituțiilor de cultură

Aplicareainsuficientă a noilortehnologiiinformaționale

Lipsaviziunii de ansambluasupraviitoruluicaselor, căminelorculturale din teritoriu

Bazatehnico- materialăînvechită, uzată moral

Migrareaoamenilor de creațiepestehotarelețării

 

Recomandări:

 • Creareaunui Fond Investiționaldestinatpentrurenovarea/ dotareaedificiilor de cultură din raion;
 • Utilizareamaieficientă a resurselor precum: noitalente, noiparteneriate, noitehnologii;
 • Susţinereaîncontinuare a festivalurilor, concursurilor de creaţieşiinterpretare la nivel local, zonal, naţionalșiinternațional;
 • Susţinereaunorproiecte de APL care vizeazăimplimentareapoliticilormoderne de dezvoltarea culturiiînraion;
 • Atragereașimenținereatinerilorspecialiștiîncîmpulmuncii;
 • Stimulareatinerilor cu performanțeîndomeniulculturii: alocareaburselor, susținereafinanciarăînorganizareadeplasărilorpestehotare, participare la festivaluri/ concursuriinternaționale;
 • Stimulareacomunicăriiinterculturaleprinturneeînalteţări, prinparticipareaartiştilor la evenimenteinternaţionale, precum şiprinturnee ale unorcolectiveartisticestrăine;
 • Dezvoltareaculturiiîn plan local, ţinândcont de specificulşi de potenţialulfiecăreicomunităţi;
 • Păstrareaunortradiţiiidentitare, protejareameşteşugurilorşiformelor de exprimareartistică;
 • Reabilitareamonumenteloristorice, reinserţialorînviaţaculturală a comunităţilorşiutilizareaacestuipotenţial ca resursăimportantă a turismului cultural;
 • Includereaîntraseele de turism cultural, alături de monumeteleistorice, a zonelor cu bogatetradiţiipopulareşiproducţiiartizanale;
 • Asigurareatransparențeideciziilorluate de APL, discuțiipublice ale proiectelorculturale;
 • Instruireaprofesionalăcontinuuăaangajaţilorîndomeniul cultural, îndomeniilemarketingului cultural şi al managementului de proiecteculturale, ceeacearcrea o premisăpentrurevigorareavieţiiculturaleîncomunităţile locale.
 • Intensificareaschimbului intercultural întreraionulAneniiNoi, localităţisimilare din Republica Moldova şialteţări;
 • Perfecţionareaşiinstruireacontinuă a cadrelor;
 • Îmbunătăţireafondului de carte al bibliotecilor, în special a celor din mediulrural ;
 • Creareaunorposibilităţirealeşisensibilizareapopulaţiei, în special a tinerilor, privindimportanţamanifestărilorculturalepentruîmbogăţireapotenţialului individual şiridicareanivelului cultural;
 • Creareaunorspaţiipentruexpoziţii, prezentări de cărţişialteevenimenteculturaleînlocalităţilerurale din raion;
 • Adaptareaunorcentre de practicare a meşteşugurilorartisticeprintr-un program de identificare a micilormeseriaşişiîndrumareaacestoraspre a înfiinţa micro — firmeşiasociaţiifamiliale;
 • Educareacititorului, promovareainteresuluifaţă de carte prinorganizarea de lecturi cu public înşcoli, bibliotecişimuzee;
 • Asigurareatransparenţeideciziilorluate de APL, discuţiipublice ale proiectelorculturale;
 • Achiziţionareașiaplicarea permanent a noilortehnologii/ programeinformaţionale;
 • Susţinereatinerilorspecialişti de la instituţiile de cultură, prinacordareaîndemnizaţiilorpentruspaţii locative şiserviciicomunale;

Obiectiv 1. Dezvoltareaindustrieiculturaleprinsalvgardareaşipromovareapatrimoniuluicultural  întoatădiversitatealui.

Programe Proiecte Indicatoridemonitorizare Perioadade

implementare

Sursa

potenţialăde

finanţare

Responsabil

deexecuţie

Promovarea

şiîncurajarea

parteneriatelor

şicooperării

actorilordin

sector

Dezvoltareaprogramelor

interculturalecomune cu raioanelerepublicii / cu altețări/regiuni ”înfrățite”

 

Nr. de programeîncomun

elaborate;

Nr de viziteanualefectuate.

2020- 2023 APL II, APL

I, Partenerii

străini

APL II,

Partenerii

străini

Promovareaşiidentificarea

parteneriatelor public – privat

pentrususținerea

instituţiilorculturale din raion

Nr. de programeîncomun

elaborate

2020-2023 APL I,

Ministerul

Educației, CulturiișiCercetării

Autorităţile

administraţi

eipublice

locale

CreareaparteneriatelordintreSecțiaCulturășiTurism , APL I- APL II și diaspora moldovenească

pentrupromovareaprodusului  culturalpestehotarelețării

Nr de programeîncomun

elaborate.

2020- 2023 APL I, ONG

MinisterulEducației, CulturiișiCercetării;

UniuneaMeşterilor

Populari;BiroulpentruRelaţiicuDiaspora

Autorităţile

administraţi

eipublice

locale

Obiectiv 2. Accesulpopulaţiei la serviciileşiprodusul cultural înraionulAneniiiNoi

Programe Proiecte Indicatoridemonitorizare Perioadade

implementare

Sursa

potenţialăde

finanţare

Responsabildeexecuţie
Reparareaşi

ajustarea

infrastructurii

culturale la condiţiile

modernede

funcţionare

Reabilitareaşirefuncționarea

obiectivelor de patrimoniu

Listaedificiiculturalereabilitate 2020- 2023 APL II, APL I APL II, APL I
Reparaţiainstituțiilor de cultură din localitățileraionului 2020- 2023 APL II, APL  I APL II, APL I
Creareacondiţiilor de

funcţionareprininstalareasistemelor de încălzire, conectare la apă, canalizare, servicii internet ainstituțiilor de cultură.

Edificiuculturalreabilitat 2020- 2023 APL II, APL I APL II, APL I

 

 

Dotarea cu echipamentnecesar (instrumentemuzicale, aparatajsonor, mobilier specific, adecvatserviciilorprestate, activităților desfășurate șicategoriilor de utilizatori etc.) a instituțiilor de culturădinraion Edificiidotate cu echipamentnecesarpentruactivitate 2020- 2023 Ministerul

Educației, CulturiișiCercetării

APL II,
APL I

APL II, APL I
Majorareanumărului de

utilizatori de internet pentru

dezvoltareaserviciilor

culturale on-line.

Actualizareainformaţiei;

Nr. de vizualizări.

2020-2023 SecțiaCulturășiTurism
Perfecționarea manage-

mentului cultural

din raion

 

 

Instruireapersonalului dindomeniulmanagementuluicultural prinorganizareaseminarelor deinstruire/ateliere de creaţie/master- class. Număruldeinstruiri 2020- 2023 APL II, APL I APL II
Creareașiaplicareaprogramelor de

instruire online pentruformareacontinuă apersonalului din domeniu

Programdeinstruirecreeat 2020- 2023 APL II APL II
Popularizarea

şipromovarea

patrimoniului

cultural

raional

OrganizareaZileiNaționale a Culturiipentruapreciereaşipremiereaoamenilor de cultură Număruldenominații 2020- 2023 APL II, APL I APL II, APL I
Implicareapopulaţieişituriştilorînprocesul deprotejare a patrimoniului

cultural prineditareauneipublicaţii  /broşure.

Nrde

participanţiimplicați

2020- 2023 APL II APL II, APL I
Campanii de promovareprivindpatrimoniul cultural material/

material raional

Nr. deactivitățiorganizate

 

2020- 2023 Ministerul

Educației,CulturiișiCercetăriiAcademia

de Ştiinţe aMoldovei,APL II

Elaborarea, publicarea

materialelorpromoţionale, a

spoturilorpublicitareprivind

patrimoniulcultural raional

Nr. de materiale elaborate/ publicate/ difuzate 2020- 2023 Ministerul

Educației,CulturiișiCercetării, APL II

Promovareavalorilorculturaleînscopuleducăriișifamiliarizăriitinereigeneraţii

prinorganizareaactivităţilorcultural-artistice (sărbătorilorpopulare, spectacolelor…)

Nr. deactivitățiorganizate 2020- 2023 APL II, APL I APL II, APL I

Turismul.

Situaţiaexistentă

RaionulAneniiNoidispune de un potenţialturistic important,  atractiv, daracesta nu estevalorificat pe deplin.  Sunt puține la numărunităţileeconomice cu profil hotelier,   practic sunt minimecapacităţile de primireturistică cu funcţiuni de cazare. Potențialul natural, antropicșietnocultural al raionuluieste format din:

Obiectivedeinteresturistic

 

Complexulturistic  SRL Castel Mimi, s.  Bulboaca
Complexulmemorial  ”Capul de Pod Șerpeni”
Complex istoricConacul ”DragăLinăLină” (necesitărestaurare)
Cavoul,  PivnițașiIzvorul ”Dinastiei  Leonardo” s. Speia / Întreprindereavitivinicolă ”Leonardo SA” din s. Speia
Complex Monumental ”Trei Meri” s. Mereni
”Moara” a lui E. Rejep s. Mereni
”Moaraeoliană” s. Mereni (înproces de construcție)
Fabrica de vinuriS.A ”Dionysos- Mereni”
Muzee Muzeul de Istorieșietnografie s. Gura- Bîcului
Muzeul de Istorieșietnografie s. Mereni
Muzeul de Istorieșietnografie s. Speia
Muzeul de Istorieșietnografie s. Hîrbovăț
Muzeulînaer liber dedicatvictimelordeportărilorstaliniste

din s. Mereni (înproces de construcție)

Structuridecazareturisticăcolective

 

Complexehoteliere Centru de agrement ”Korona” AneniiNoi
Centru de agrement ”SV” Todirești
Hotel ”Lapopas” s. Bulboaca
Tabăra de vacanţăpentrucopii ”Viișoara” s. Ciobanovca
Rezervațiipeisajere Rezervațienaturalăpeisajeră: PădureaHîrbovăț
Meandrupeisagisticunicat (cotitura r. Nistru)  s.Speia
Rezervațiinaturalepeisajere-Zona ”LaZaizoc” s. Gura- Bîcului
Odihnășidivertisment Zonă de odihnă ”ColinaMărului” s. Mereni
Pensiuneaturisticărurală s. Hîrbovăț  (înperpectivă)
Biserici-

Monumente de arhitectură din raionulAneniiNoi

Biserica ”NaștereaMaiciidomnului” (1849) , s. CobuscaNouă
Biserica ”AcoperămîntulMaiciiDomnului” (1849) s. CobuscaVeche
Biserica ”SfArhanghelMihailși Gavriil” (1868),  s. Bulboaca
Biserica ”AcoperămîntulMaiciiDomnului” (sec. XIX), s. Delacău
Biserica ”Sf. Gheorghe” (1804), s. Geamăna
Biserica ”Sf. Dumitru”,  ( 1908-1911) s. Speia
Biserica ”SfArhanghelMihailși Gavriil”, (1797) s. Mereni
Biserica ” Sf. Nicolae” (1890)  s. Gura- Bîcului
Biserica ”AcoperămîntulMaiciiDomnului” (sf. sec. XIX) s. Telița
Biserica ” Sf. Nicolae” (1866)   s. Hîrbovăț
Monumentedeimportanțănațională MonumentulDomnitoruluiŞtefancel Mare or. AneniiNoi (2006)
MonumentulPoetului Mihai Eminescu or. AneniiNoi (1992)
Muzeul memorial Karol al XII –lea s. Varnița

 

Dintreelementelemajore ale atracțiilorturistice de menționatevenimenteleșiactivitățileculturale de amploare care îmbinăarmonioscreațiapopulară, bucătăriatradițională, artameșteșteșugăritului, precum: FestivalulNațional de Folclor ”La Nistru la Mărgioara”; Festivalul ”Tîrgul cu bunătăți”; Festivalultransfrontalier ”Răsune fanfare, fărăhotare”, Festivalultradițiilorșiobiceiurilor de iarnă ”FlorileDalbe”; FestivalulEtniiilor ”Unitateprindiversitate” șialtele.

ÎnraionulAneniiNoi sunt dezvoltatepreponderentreţelele de transport auto. Transportului auto îirevineceamai mare parte a traficului de mărfurişi persoane. Serviciile de transport auto sunt prestate de Gara Auto AneniiNoişialţiagenţi economici privaţi.

În prezent raionulAneniiNoi nu dispune de un cadru de planificareşipromovare a turismului. Înacestcontext,  menţionămlipsauneistrategiispeciale de dezvoltare a turismului la nivel raional.

Analiza SWOT

Punctetari Puncteslabe
Existențaunuișir de obiectiveturistice natural, arheologice, religioaseșiculturale

Existențastructurilor de cazare

Posibilitateadezvoltăriidiferitortipuri de turism cultural, religios, ecologic, rural, de afaceri

ApropiereademunicipiulChişinău

 

 

 

Serviciituristiceinsuficiente

Valorificareașipromovareainsuficientă a potențialuluituristic

Stareadegradatăainfrastructurii de acces la obiectiveturistice

Stareadegradată a monumentelor

Insuficiența de pregătire a personalului din domeniulserviciilorturistice

Lipsautilitățilorînmediul rural

Lipsafuncţiei de responsabilpentrusectorulturismîncadrulConsiliului Raional.

Număr mic de agenții de turism

Lipsaspațiiloramenajatepentrucomercializareaproduselor de artizanat.

Oportunități Amenințări
Posibilitateaincluderiiobiectivelorturisticeşi a unităţilor de deservireturisticăînprogramultraseelorturisticeregionale, naţionaleşiinternaţionale

Existențaproiectelor  deasistențăexternăpentrudezvoltareaturismului

Aplicarea la programeletransfrontaliereîndomeniulturismului

Elaborareaşiimplementareastrategiei de dezvoltare a turismului

Diversificareainstrumentelor de informareşipromovareturistică

Numărul mare de evenimentede  atractivitateturistică: cultural- artistice, de agreement…

 

Infrastructura slab dezvoltată la obiectiveleturistice de interesnaționalșiinternațional

Insuficențaresurselorfinanciarepentruacțiuni de promovare a domeniulu: expoziții, material promoționale, susținerefinanciară a proiectelor din domeniu

Nu există personal instruitîndomeniulacordăriiserviciilorturistice

Insuficientăcolaboraredintre APL I ȘI APL II înscopulpromovăriiunorobiectiveturisticeimportante

Gradulscăzut de interes a populației locale pentrudezvoltareaturismuluiînteritoriu

Principaleleprobleme

 • Promovareainsuficientă a potenţialuluituristic local
 • Lipsaunorstructuri la nivel raional şi local specializateînpromovareaşidezvoltareaturismului
 • Instituţionalizarea la nivel raional şi local a poziţiilor de specialiştiînpromovareaşidezvoltareaturismului
 • Lipsacadrelorinstruiteîndomeniulpromovăriişidezvoltăriiturismului
 • Lipsauneistructuri de şcolarizareşiinstruirecontinuăîndomeniulturismului
 • Investiţiilereduseîndomeniulturismului
 • Valorificareainsuficientă a potenţialuluituristic local
 • Diversificarearedusăaofertelorturistice.

Recomandări

 • Implicareaagenţilor economici îndezvoltareaserviciilor de turism, reclamăşipromovareaacestora
 • Identificareapatrimoniului cultural din raionşipromovareacestuiaprinintermediulpliantelor, CD-urilor, hărţilorturisticeşialtormaterialepublicitare
 • Restaurareaşiamenajareaobiecteloristorice cu potenţialturistic
 • Elaborareaşiimplementareastrategiei de dezvoltare a turismuluiînraionulAneniiNoi
 • Identificareaoportunităţilorunorinvestiţiipublicedirectepentrurestaurareaşiameliorareapunctelor de atracţieturistică cu grad ridicat de importanţă
 • Diversificareaofertelorturistice cu noiposibilităţi de agrementşirefacere
 • Elaborareaşidiseminareahărţilorturisticeşi a ghidurilorturisticeraionale
 • Extindereacooperăriiîndomeniulturismului cu alteraioane ale Republiciişiînfrăţireaacestoraînramura de turism
 • Organizareaşcolilor de vară, iarnă precum şi a seminarelor de instruireîndomeniulpromovăriişidezvoltăriiturismului
 • Creareauneireţele de gospodăriiţărăneşti, cear fi încadrateînitinerareleturismului rural, pentru a creaelementelenecesare de infrastructurăturisticăînspaţiul rural al raionului.

 

Obiectiv 1. Îmbunătățireaserviciilorturistice din raionulAneniiNoi

Programe Proiecte Perioadade

implementare

Sursapotenţială

definanţare

Responsabil

deexecuţie

Diversificarea

portofoliului de

produse

turistice

Integrareaturismuluivitivinicol, de afaceri, rural, religiosşi de excursiiîntraseeleturisticeexistente 2020- 2023 APL I, APL II

 

APL I, APL II

 

Dezvoltareatraseelor de biciclete, hipismşidrumeţie ca

mijloc de vizitare a zonelorturistice

2020- 2023 APL, Agenţii

economici

APL, Agenţii

economici

Organizareaconcursurilor, festivalurilorşialtormanifestări social-culturale locale, regionale, naţionaleşiinternaţionale 2020- 2023 APL, Agenţii

economici

APL

 

Instituţionalizarea la nivel de APL raionalăşilocală a

poziţiilor de specialiştiîndezvoltareaşipromovareaturismului

2020- 2021 APL APL
Crearea la nivelul de APL raionalăşilocală astructurilorspecializateîndezvoltareaşipromovareaturismului 2020- 2021 APL APL
Stimulareaşicreştereaparticipăriicomunităţilor localela dezvoltareaturismului rural prindezvoltareainfrastructurii locale, înfiinţareapensiunilorruraleşidezvoltareaagroturismului 2020- 2023 APL, Agenţii

economici

APL, Agenţii

economici

Instruireașicalificarea

personaluluiîn

domeniul

turismului

Organizareacursurilor de instruirepentruagențiieconomici specializațiîndomeniulmanagementuluituristic 2020- 2023 APL, Agenţii

economici

APL, Agenţii

economici

Organizareaschimbului de practiciși a vizitelor de

studiuînlocalitățileînfrățite de pestehotare

2020- 2023 APL, Agenţii

economici

APL, Agenţii

economici

Îmbunătățirea

stăriifizice a

obiectelor de

destinație

turistică

Inventariereaprincipalelorresurseturistice, expertiza /

evaluareatehnicăaobiectelorturisticeexistenteşi

elaborareapropunerilor de dezvoltareaacestora

2020- 2021 APL APL
Promovareaparteneriatelor public- privat cu scopul

reabilităriiobiectelorturistice

2020- 2023 APL, Agenţii

economici

APL, Agenţii

economici

Reabilitareaobiectelor de destinaţieturistică 2020- 2023 APL, Agenţii

economici

APL, Agenţii

economici

Promovarea

turismului

Dezvoltareaelementelorbranduluituristic raional 2020- 2023 APL, Agenţii

economici

APL, Agenţii

economici

Promovareapatrimoniului cultural al raionuluiprinintermediulpliantelor, CDurilor,hărţilorturistice, ghidurilorşialtormateriale

publicitare

2020- 2023 APL, Agenţii

economici

APL, Agenţii

economici

Dezvoltareaportofoliului de evenimenteşimanifestări

culturalartisticedinraion

2020- 2023 APL APL

 

Obiectiv 2. Sporireanumărului de turiștiînraionulAneniiNoi

Programe Proiecte Perioadadeimplimentare Sursapotențialădefinanțare Responsabildeexecuție
Dezvoltareainfrastructurii de suportturistic Amplasareaindicatorilor de circulaţie cu indicarealocaţiilorşiobiectelorturistice 2020- 2023 APL APL
Creareaunor zone de agrementturisticînapropiereaobiectelor de destinaţieturistică 2020- 2023 APL, Agenţii

economici

APL, Agenţii

economici

Amplasareapanourilorinformativeturistice 2020- 2023 APL APL
Includereainformaţieidespredestinaţiileturistice pe portalurile din Republica Moldova şi de pestehotare 2020- 2023 APL, Agenţii

economici

APL, Agenţii

economici

CreareaunuiCentru de Comercializare a produselor de artizanat a meșterilor din raion 2020- 2021 APL APL
Reabilitareaşireorganizareacapacităţilorhoteliere din raion 2020- 2023 APL, Agenţii

economici

APL, Agenţii

economici

Ocrotireasănătații

Centrul de SănătateAneniiNoi: serviciimedicale de calitate

În raionulAneniiNoiAsistenţaMedicalăPrimară e prestată de 9 IMSP CS autonomesi un CS privat.

Centrul de SănătateAneniiNoi, format din:

1)SecţieMedicină de Familie; Centrul de SănătatePrietenos a Tinerilor(se ocupă cu măsurile de profilaxie, șiprevențieprimarăpentrupărinți, tineri cu accent pe grupele de adoloscențiîn stare de vulnerabilitateși de riscîn special pentrutinerii din mediu rural); CentrulComunitar de SănătateMintala (care oferăpersoanelor cu problem de sănătatemintalăasistență medical consultativă,deevaluare, prevenireșidepistareprecoce, reabilitarepsihologică).

2)Centrul de SănătateŢînţăreni;

3) Centrul de SănătateSpeia;

4) Centrul de SănătateHîrbovăţ;

5) Centrul de SănătateMereni;

6) Centrul de SănătateFloreni;

7) Centrul de SănătateRoşcani;

8) Centrul de SănătateVarniţa;

9) Centrul de SănătateBulboaca; Centrul de Sănătate Privat,,Medeferendˮ -P  Ruseni.

Asistenţa medicală primară (AMP) e prestată de 45 medici de familie, ce deservec 44 localităţi rurale şi 1 oraş

ActivitateaInstituţiilor  Medico SanitarePrimare din raionulAneniiNoiînanii de referinţă a fostîndreptatăsprerealizareaprincipalelorobiective: Organizareaşiacordareaasistenţeimedicalecalitativepopulaţiei cu sporirea  accesibilităţiişicalităţii serviciilor primare de sănătate  şi gradului de satisfacţie a pacienţilor, cu accent pe profilaxie, creareacondiţiilorfavorabile de activitate a lucrătorilormedicali, gestionareaeficientă  a resurselorfinanciare,conlucrarea cu  AdministraţiaPublicăLocalăşi  cu toatestructurilesistemului  de sănătatesubordonate.

 

Raionul Anenii Noi în anul 2019 deservește total populație 94 636 inclusiv Transnistria 10861  populație.  Total populatia pe raionul Anenii Noi 83 775 , dintre care copii 0-18 ani – 16124 , maturi  — 67 651Creșterea populației în lista medicilor de familie se face în baza înregistrării pacienților din stînga Nistrului.

 

Scopul principal al Instituţiilor de asistenţămedicalăprimarăesteameliorareasănătăţiipopulaţieiprindezvoltareaşifortificareacontinuă a medicinii de familie cu accentuareaprioritară pe măsurile de prevenire a maladiilorpopulaţiei.

 

RolulAsistenţeiMedicalePrimare :

ØAsigurăasistenţamedicală de prim contact

ØAsigurăasistenţaurgenţelormedicale

ØSelecţioneazăcazurile pe care MF le poateîngrijisingursau care trebuietrimise la specialişti de profilsauinternaţi

ØAsigurăcontinuitateaasistenţeimedicale

ØSupravegheazăstarea de sănătate a populaţiei

ØEfectueazăprevenţiabolilor.

 

Instituţiile de asistenţămedicalăprimară, indiferent de forma juridică deorganizare, sоntpartecomponentă a Nomenclatoruluiinstituţiilor de asistenţă

medicalăprimară, care se aprobă de MinisterulSănătăţiiоn modulstabilit.

Instituţiile de asistenţămedicalăprimarăfurnizeazăserviciimedicaleprimarecătrepacienţiiînscrişi pe listaproprie, înbazacereriidepuse conform principiului de liberăalegere, indiferent de statutulpersoanei (asiguratăsauneasigurată), inclusiv din alteinstituţiiîncaz de urgenţe medico-chirurgicale, saualtesituaţiijustificate din punct de vedere medical.

Instituţiile medico-sanitare de asistenţămedicalăprimarăoferăserviciimedicaleprimare de bază, precum şiserviciimedicaleextinsesauserviciimedicaleadiţionale.

Serviciimedicaleprimare de bază sunt aceleservicii, definitoriipentrudomeniul de competenţă al asistenţeimedicaleprimare, conform profesiogrameimedicului de familie, care pot fi oferite de toţimedicii de familie, încadrulconsultaţieimedicale.

Serviciilemedicaleprimare de bază:

1) intervenţii de primănecesitateînurgenţele medico-chirurgicale, inclusiv la domiciliu;

2) serviciimedicale preventive, precum: şcolarizareapopulaţieiînvedereapromovăriimoduluisănătos de viaţă, realizareaprogramului de imunizare, depistareaactivă a persoanelor cu riscsporit de îmbolnăvirepentruafecţiuniselecţionate conform dovezilorştiinţifice, supraveghereamedicalăactivă la adulţişicopiiasimptomatici cu risc normal sauridicat, pe grupe de vârstăşi sex;

3) monitorizareabolilorcronice, care cuprinde: supravegheremedicalăactivăpentrucelemaifrecventebolicronice, iniţiereaşimenţinereatratamentului de susţinere, asigurareaevaluărilorperiodiceclinico-instrumentale, de laboratorşiconsultativ- specializate;

4) serviciimedicale de consultanţăpentrugravide, copii, adolescenţi, vоrstnici, persoane social-vulnerabile, persoane cu handicap şibolnaviterminali;

5) planificarefamilială;

6) supraveghereagravidelor, lăuzelor, copiilor;

7) uneleproceduri de micăchirurgie;

8) servicii medico-sociale: îngrijirimedicale la domiciliu, îngrijiripaliativeînfazaterminală, încadrulechipeimultidisciplinare, conform actelor normative învigoare.

Problemeexistente:

 • A scăzutnumărul de vizitatori la medical de familie la un locuitor 2018 – 2,7 ,2019 — 2,5.
 • Cerştereamorbilitateaprinboli cardio-vasculare.
 • A scăzutnumărulpopulaţieiexaminateprofilactic 2018 – 83,3% , 2019 – 78,7%.

Soluţionareaproblemelor

 • Schimbareaconcepţiei – axarea pe profilaxiedar nu pe tratament.
 • Rotaţiaasistenţilor la cabinetul de triajşicreştereacalităţiiserviciiloracestuia.
 • Respectarea de medic şipacienţi a principiuluiprogramării din timp.
 • Respectarea PCI şiProtocoalelorstandartizate.
 • Creştereadevotamentuluimedicilorînăndeplinireaprofesiei de medic.
 • Lichidareaobiecţiilorşineanjunsurilordepistate de ConsiliulCalităţii.
 • Lucruînechipăpentruobţinereaindicatorilorbuniînsănătateşicreştereaimaginiiinstituţieimedicaleprimare.
 • Schimbareamodalităţii de salarizare a medicului – dupălucru real îndeplinitşistareasănătăţiipopulaţiei din teritoriudeservit ,dar nu dupănumărul de populaţieiînregistrate la medical de familie.

Soluţionareaproblemelor

 • Respectarealegii cu privire la asigurarea cu spaţiu locative a tinerelorspecialişti.
 • Creştereaduratei pe termen de 1 an a stagiului practice medicina de familie al studenţilor din an VI şi a rezidenţlor medici de familie an III.
 • Elaborareauneistrategii din parteaGuvernuluipentruatragereatinerelorspecialiştiînspaţiul rural:
 • Creditefărădobindă;
 • Salariugarantat de govern la valoarea a 2 coşuriminime de consum lunar timp de 3 ani;
 • Scutirea de impozite pe 3 ani;
 • Creareafondului republican pentruconstrucţia de spaţii locative însectorul rural pentrutineriispecialişti;
 • Menţinereaposibilităţiiachităriistudiilor de perfecţionare a medicilor de cătreangajator;
 • Motivareamedicilordupăprincipiulcalităţiipopulaţieideservite.

Analiza SWOT

Punctetari Oportunităţi
1.    În CS existănumăr sufficient de asistentemedicale

2.    În CS activează medici calificaţi, uniţişioptimişti.

3.    Există o conlucrarecolegialăîntresectoarele  -Spitalicesc, AMU, CSP.

4.    Centrul de Sănătate de niv. I

5.    Dotareacorespunzătoare a laboratorului de analizemedicale

6.    ActiveazăCentruPrietenos al tinerelor ,CabinetulModuluisănătos de viaţă, cabinetul de planificare a familiei.

7.    Sistem mixt de salarizare

1.     Relaţiibune cu MinisterulSănătăţii, CNAM ,MinisterulProtecţieiSociale, cu OrganilePublice locale.

2.     Integrareaîn UE princreştereacompetenţilor, a calităţiiactului medical şi a posibilităţilor de dezvoltare.

3.     Accesareaunorfinanţărinerambursabile.

4.     Dezvoltareasistemuluiinformaţionalunicşi a carteleielectronice.

5.     Creareacondiţiilorbune de lucruechipeimedicului.

Puncteslabe Ameninţări
1.    Deficitul de medici  defamilieînsectorul rural.

2.    Lipsamotivaţieipentru medical de familieînsectorul rural.

3.    Lipsareacţieiadecvate din partea APL înmersulreformelorMinisteruluiSănătăţii.

4.    Lipsaunuisisteminformaţionalintegrat care şăinterconectezetoateserviciilemedicale.

5.    60% de medici de familieînvîrstăpensionară.

6.    Teamamedicilorprezenţişiripostareaînimplementareanoilorreforme.

1.     Instabilitateapolitică-legislativă

2.     Tendinţamigrăriicorpului medical cătretările UE cu standarte de viaţăridicate.

3.     Sate fără medic de familieşiasistentemedicale.

4.     Creştereaprelevanţeipatalogiilor cornice.

5.     Scădereasperanţei la viaţă.

6.     Creştereaincidenţeişiprevalenţeiîn TBC.

Obiectivelestrategice

Obiectivul strategic 1. – Furnizareauneiîngrijiri de bunăcalitate a pacienţilor

 • Planificarea, extindereaşiorganizareaserviciilorînconformitate cu standarteleeuropene ,asigurîndu-ne căserviciile medicine primare:
 • Au o bazămaterială;
 • Răspund la schimbareametodilorclinice;
 • Sunt susţinute de un personal calificatadecvat.
  • Continuareaextinderiiprocesului de feedback cu pacienţii.
  • Asigurareacăprocesul de acreditaredeterminăîmbunătăţiri ale serviciilor.

Obiectivul strategic 2. – Acceseeficiente la serviciimedicale

2.1Îmbunătăţireaprocesului de planificare a serviciilor.

2.2Acceseeficiente, conform normeloreuropene , ale bolnaviloroperaţişineoperaţi , deşeurilorşicadrelormedicale.

2.3Dezvoltareaunuiserviciu de informaţiişirecepţiepentrupacienţi online.

2.4Publicareainformaţiilorpentrupacienţiînpregătirealorpentrutimpulceîlvorpetreceînvizita la medicul de familie.

2.5Creştereacalităţiimăsurelor de îngrijirepaliative cu scopul de aasigura o abordare „standartizată” bazată pe celemaibunerezultate practice, aplicate

întratamentulpacienţilor.

Obiectivul strategic 3. – Identificareaproblemelor de sănătate a pacienţilor, dezvoltăriişiorganizăriiserviciilorîndezvoltareaşiorganizareaserviciilorprestate de midicinaprimară.

3.1 Analizareastăriisănătăţiiînfiecaresat , cu creareaunui plan de redresare pe priorităţi – Maladiile Cardio – Vasculare, DiabetYaharat , Tuberculozăpulmonară etc.

3.2 Creareaplanurilorşipropunerilor de dezvoltare a serviciilor, pentru a neasiguracă sunt bazate pe necesităţireale.

3.3 Întărirearolului de promovare a sănătăţiiîncadrulcomunităţii, prinparticiparea la programe ale APL ,Asistenţasocialăpentrupromovareasănătăţii.

Obiectivul strategic 4. – DezvoltareacapacităţiiCentrului de Sănătate de a permiteaccesul la servicii de calitatetuturorpacienţilor ,într-un mediuîngrijitşisigur.

 • Sporireaşicontinuareaimplimentăriinoilorstandarte de igienăşicurăţenie, (atîtînincintacîtşiînexteriorulacesteia) inclusive înbunătăţirilenecesare ale mediuluifizicşi ale mentalităţii din cadrul CS.
 • Subliniereanecesităţilor de creştere a număruluilocurilor de instruirepentru a neasiguracădispunem de personal sufficient pentruextinderileplanificate.

Obiectivul strategic 5. — Furnizareaunei game cuprinzatoare de serviciilastandardeleeuropene ale medicineiprimare.

 • Creştereanumarului de programaripentruconsultatii;
 • imbunataţireaserviciilor de diagnostic/tratament/profilaxie a pacienţilor:
 • Continuareadezvoltăriiabordăriiingrijirii inter-disciplinare;
 • Aprovizionareritmică cu medicamenteşimaterialesanitare;
 • Menţinereaşiperfectareaserviciului de ingrijirepaliative la domiciliu.

Obiectivul strategic 6. — CreşterearecunoaşteriiCentrului de Sanatate la nivelraional, prinrealizareaunorcentre de excelenţă

 • Trebuiesăimplimentămunelemăsuri chirurgical-ginecologicece se efectuiaza actual însecţiaconsultativă.
 • Creştereacapacitatiipentruurgenţe-hemostazemecaniceprinsaturare;
 • Dezvoltarearolurilor sub-specializărilorpentru un interval mare de specializăripentru a răspundenecesităţilortuturorpacienţilor, la nivel local;

Obiectivul strategic 7. — Promovarea CS îndomeniuldezvoltăriiprofesionale.
Recrutareaşipăstrareaunui personal de certăvaloare cu diverse specializări;

 • Dezvoltareaşiimplementareauneistrategii de RU (resurseumane); — implicareaactivă a medicilor in procesul de gestiuneainstituţiei, crearea

posibilităţilor de deperfecţionarecontinuă a medicilorchiarşispreabilitaţimanageriale;

 • Strategic de comunicarepentru a crearelaţiibune, comunicăriautentice, inţelegereaţelurilorşi a valorilorcomune, devotamentînrîndulpersonalului;

Obiectivul strategic 8. — Creştereanumărului de serviciimedicaleacordate ambulator, la costurimultdiminuate.
Punem accent pe diversificareaşicreştereaeficacităţiiserviciilormedicale ambulator -chirurgie-suturareaplăgilorsuperficiale, extragerea de corpistrăini din ţesutsubcutanat, excizia de polipi, nervi, veruce, intrerupereasarcinilor de termenscurt, etc.

 • Utilizareaeficientă a spaţiilor din ambulator-spaţiulexcedentarreprezentîndоimportanţăsursă de venituriproprii.
 • Preluareapacienţiloroperaţi de la Spitalul Raional pentruingrijiriulterioare.

Obiectivul strategic 9. — Promovareaserviciilor de sănătateprintr-o politicăadecvată de marketing (publicitateainstituţionalăşiprofesională:
web, publicaţii de specialitate)
accesul online a pacienţilor la serviciuînorice moment;

 • pacienţiiapreciazămaimultrelaţiile cu mediculcîndacesta face efortul de a menţine un contact permanent;

Obiectivul strategic 10. — Contribuţii la politicilemedicaleşi la dezvoltareaunoralianţeeficiente cu altecomunităţifurnizoare de servicii de sănătate

 • Medicul de familie are potenţialul de a juca un rol important pentruviitorulpoliticilor de sănătateşidezvoltareaserviciilor;
 • VomrespectaîndrumareaMinisteruluiSănătăţiipentru a poziţionamedicul de familieînrolul de jucător de maximăimportanţăpentruserviciile de

sănătate,

 • Dezvoltareaunorlegăturiputernice a medicului de familie cu factorii de decizie din structurile de sănătate;
 • Promovareamedicului ca personajcheieînmenţinereastabilităţiisistemului de sănătate.

IMSP Spitalul Raional AneniiNoi

În prezent IMSP SR AneniiNoi se confruntă cu lipsautilajului medical de strictănecesitate: aparatRentghenmobil, defibrilaloare,  laparoscop , colonoscop, utilaj medical fizioterapeutic, monitoarepentrumonitorizareafuncțiilorvitale, analizatoarebiochimice, hematologice, imunologice, calculatoareînsecțiileșisubdiviziunilespitaluluipentru medici. Din cauzauzuriitotale a sistemuluisubteran de încălzire, se înregistgreazăpierderi circa 50%  aenergieitermiceșiuzuriisistemului de apeductșicanalizare, ceiace duce la necorespundereacerințelorfiziologiceșinormativelornaționaleînsaloaneșiedificiilespitalului, necesîndlucrări de reparațiecapitală.

 

 

 

Analiza SWOT

 

Punctetari Puncteslabe
—       CNAM – factor pozitiv de accesibilitate la servicii

—       Partineriat bun cu comunitatea

—       Colaborareaintensăintersectorială cu APL “Serviciul de AsistenţăSocială” , cu structurileinternaţionale , existenţaproiectelorinvestiţionaleînsistemul de sănătate

—       Infrastructurafizică slab dezvoltată cu dotareainsuficientă a instituțieimedicale cu utilajmodern,bazatehnico-materialădepășită

—       Migrareapersonaluluicalificat din sistem, motivareaslabă a personalului

—       Lipsaunuisisteminformaționalintegratșiunitar

—       Cunoștințemanagerialeslabe ale șefilor de servicii, subdiviziuni

—       Sensibilitataeainsuficientă a populațieiprivindproblemele de sănătate, atitudineneglijentăfață de propria sănătate, incidența mare a bolilortransmisibile

Oportunităţi Ameninţări
—       Strategii de dezvoltare a sistemului de sănătate din parteguvernului

—       Cadrulnormativșilegislativînsănătateadecvatcerințelorzilei

—       Accesibilitateaserviciilormedicale

—       Acoperireaasistențeimedicalecontinue

—       Profcșionalizmulînaltalspecialiștilor

—       Posibilitatea de atragere a finanțelorprinproiecte

—       Colaborareabunăintersectorialăîntre AMS, MedicinaPrimară, AMU, Centrul de Supraveghere a SănătățiiPublice,  APL

—       Potențial-uman de calificareînaltă

—       Înrăutățireaindicatorilor de sănătate a populației

—       Posibilitățireduseînmotivareacadrelor, finanțareașirealizareainsuficientă a programelor de stat

—       Rezerveîncalitateaserviciilor de asistențămedicalăspitaliceascășispecializată de ambulatoriu

—      Cota  înaltă a populațieiaflateînafaracadrului de asigurăriobligatorii de asistențămedicală

 

 

 

 

 

 

 

Plan de acțuni

Activităţiprincipale Buget
1. Izolareatermică a perețilorblocului principal a spitalului raional, reconstrucțiaacoperișuluibloculuisecției consultative, bloculuiadministrativ, construireacazangerieiautonome pe gaze naturale (pentrublocul principal șisecțiaconsultgativă, bloculmaladiicontagioaseșispălătorie, pentrubloculalimentarșiserviciu de sterilizare). 7,4 mil. lei
2. Schimbareasistemului de canalizareîntoateedificiile. 0,7 mil. lei
3. Organizareașiconsolidarealaboratoruluiunicîncomponențaspitalului raional. 0,5 mil. lei
4. Creareaunuisisteminformațional medical integratîncadrulspitalului cu achiziționareatehnicii de calcul. 0,6 mil. lei
5. Organizareaserviciului de gestionare a deșeurilortoxice. 1,0 mil. lei
6. Organizareaserviciului de gestionare a deșeurilormedicaleși a produselorbiologicepericuloase. 1,5 mil. lei
7. Reparațiacapitalășireconstrucțiapereuluișicăilor de acces la blocul principal, secțiabolicontagioase, morfopatologie, serilizare, bloculuialimentar, spălătorie. 1,2 mil. lei
8. Implimentareaformei de instruire la distanță a specialiștilor. 0,1 mil. lei
9. Evaluareașireacreditareainstituției. 0,5 mil. lei
10. Dotarea cu utilaj medical performant (Programa KUSANONE) 1,5 mil. lei
11. Schimbareaascensorului la blocul principal 1,5 mil. lei
12. Reamplasareasecțieireanimareșianestezioiogie la etajul II blocul principal. 0,5 mil. lei
13. Ultrasonograf (cardiac și vascular) 0,4 mil. lei
14. Reparaţia capital secţiaobstricăşiginecologie (cofinanţareaFondatoruluişijud. VasluiRomânia) 2,9 mil. lei
15. Achiziţionareautilajului medical performant pentrulaborator (sursefinanciareFondator) 1,379 mil. lei
16. Dotarea cu utilaj medical performant (Programa KUSANONE) 1,625 mil. lei
17. Dotarea cu utilaj medical performant (sursefinanciare CNAM) 1,869 mil. Lei
18. Termoizolareatermică a perețilorbloculuiprincipal,planseului de pod bloculconsultativșiadministrativ,instalarea 3 cazane de gazcazangeriaautonomă) (cofinanțareaFondatorul cu AEE) 7,335 mil. lei
TOTAL 32,5 mil. lei
Posibiliparteneri:

—        MinisterulSănătăâii ,

—        MunciişiProtecţieiSociale

—        MinisterulEconomiei

 

Surse de finanţare:

—       ProgrameleNaţionale;

—       Fonduriexterne;

—       Fonduriproprii

Rezultateașteptate:

—       Reducereamorbiditățiiprinbolinetransmisibile;

—       Creștereacapacitățiisistemului de control al bolilortransmisibile;

—       Îmbunătățireastării de sănătate a populației;

—       Asigurareaunuiniveloptim al stării de sănătate a populației;

—       Asigurareaunuiniveloptim al stării de sănătateși al calitățiiviețiipopulației din raionulAneniiNoi la toateetapelecicluluivieții:

—       Îmbunătățireacontroluluifactorilor de risccomportamentaliși de mediu, precum șidepistareaprecoce a bolilor;

—       Îmbunățăţireamanagementuluisistemului de sănătate.

 

Planul de acțiuni al CentruluiMedicilor de FamilieAneniiNoi

pentru 2020-2023

 

Nr. Indicatorii Unitatea de măsură 2019 efectiv 2020 2021 2022 2023
planificat
1 Centre medicilor de familie
2 Centre de sănătate 10 10 10 10 10 10
3 Oficii ale medicilor de familie 16 16 16 16 16 16
4 Oficii de Sănătate 10 10 10 10 10 10
5 Farmacii, total 1 1 1 1 1 1
6 Spitale, total 1 1 1 1 1 1
8 Proiecteinvestiţionale
1. Reparaţiacapitalăexterioară Fasada CS AneniiNoi Acoperiş CS AneniiNoi Izolareatermică CS AneniiNoi Reaparaţia capital OMF Botnăreşti, Ciobanovca, CobuscaNouă.
2. Reparaţiacapitalăinterioară ReparaţiacapitalăsecţiaMedicilor de familie , 3etaje Reparaţia capital secţiaMedicilor de familie, 3 etaje
3. Utilaj medical performant pentrulaborator Reamplasarealaboratoruluiînincinta CS AneniiNoi
4. Utilaj medical cu dispositive performante Secţiamedicilor de familie Secţiamedicilor de familie Secţiamedicilor de familie Secţiamedicilor de familie

Implimentareaprogramelornaționaleînmedicină

Programulnaţional de prevenireşi control al bolilorcardiovascularepentruanii 2014-2020

 

Obiectivul specific

-Reducereariscului de apariţie a bolilorcardiovasculareşisporirearatei de depistareprecoceaacestora.

-sporireanivelului de cunoştinţeînrîndulpopulaţieigeneraleprivindfactorii de riscşimetodele de prevenire a maladiilorcardiovasculare cu circa 20% pînăînanul 2020;

-perfecţionarea cu 80% a gradului de cunoştinţe al personalului medical îndomeniulprevenţieiprimare, diagnosticuluiprecoceşicliniciimaladiilorcardiovasculare cu impact major asupradurateivieţii la adulţişi la copii;

-creşterearateianuale de investigare a persoaneloradulte, depistate cu risc cardiovascular global înaltpentrudepistareapreclinicăaaterosclerozeiarterelorperiferice, ţintafiind 100%)

—  asigurareadepistăriiprecoce a malformaţiilorcardiacecongenitale (antenatal, neonatal şiînprimul an de viaţă a copilului).

-sporireacomplianţeipacienţilor la tratamentulcombinatpentruprofilaxiasecundarăşiterţiarăcardiovascularăpînă la 50%)

-desfăşurareaserviciilor de îngrijiripaliativeşi nursing pentru 10% din pacienţii cu insuficienţăcardiacăavansată.

Programulnaţional de prcvenireşi control al diabetuiuizaharatpentruanii 2017-2021

Planului de acţiuniprivindimplementareaaecstuia

-Reducerea cu 10% a numărului de persoane cu riscînalt de dezvoltare a diabetuluizaharatşidiminuarea cu 5% a prevalenteidiabetuluizaharatcâtreanul 2021

-Efectuareaactivităţilor de prevenire a diabetuluîzaharatprihreducereafactorilor de risccomportameniaiiînpopulaţiageneralăînconformîtate cu programelenaţionaleîndomeniulsănătâţiipublice, precum: Programuluinaţionalîndomeniulalîmentaţieişinutriţieipentruanii 2014- 2020, Programuluinaţiona! privindcontrolulalcooluluipentruanii 2012-2020, Planuluinaţional de acţiunipentruanii 2016-2020 privindimplementareaStrategieinaţionale de prevenireşi controlal boiilornetransmisibile pe anii 2012- 2020 şiProgramuluinaţional de promovare a sănătăţiipentruanii 2016- 2020)

-Sporireadepistăriipreeoce a diabetuluizaharat

-depistareaprecoceşicombatereafactorilor de risc (FINDRISC, TOTG, intervenţiiscurte)

-Screeninguldiabetuluizaharat, testul oral de toleranţă la glucoză (TOTG) la minimum 50% dintrepersoanele cu riscînalt,-

-îmbunătăţireamăsurilor de preveniresecundară a diabetuluizaharatprindiagnostcareaprecoce a complicaţiilorcronice, stopareaprogresieiacestoraprintratamentadecvatşioferireametodelor de reabilitare (Testareahemoglobineiglicolîzate la 70% dintrepacîenţîi cu diabetzaharattrataţi cu insulină minimum de 2 ori pe an, Determinareaanualâ a LDL-colesterolului .

-Efectuareaanuală a screeninguluinefropatiei la 70% din populaţia cu diabetzaharat

-Efectuareaanuală a screeninguluiretinopatiei la 50% din populaţia cu diabetzaharat

Reducerea cu 10% aincidenţeidiabetuluigestaţionalcătreanul 2021

Programulnaţional de control al canceruluipentruanii 2016-2025

Obiectivul general: Reducereamortalităţiiprin cancer cu 7% pînăînanul 2025.

Obiectivespecifice:

1.Reducerea cu 10% pînăînanul 2025 aincidenţeitipurilor de cancer: pulmonar, de piele, stomac, ficat, prostată, colorectal, cervical şimamar, princontrolulfactorilor de risccomportamentali (fumat, consum de alcool, alimentaţie, activitatefizică) şiprinvaccinare.

2.Sporirea cu 25% a ratei de depistareprecoce a cancerului (stadiile I siII)     pînă in anul 2025.

3.Asigurareaaccesului a celpuţin 80% dintrepacienţii cu cancer la serviciicalitative de diagnostic, tratamentşiîngrijirecontinuăpînăînanul 2025. Dezvoltareaserviciilorpaliativeşi a celor de reabilitareşiasigurareaaccesuluipacienţilor cu cancer la acesteservicii

Acţiuni:

Îmbunătăţireacontroluluiprincipalilorfactori de riscimplementarea a unorprogramenaţionaleprivindcontrolultutunului, consumuluinociv de alcool, îndomeniulalimentaţieişinutriţiei

— Comunicarea, informareaşieducareapubliculuilargşi a tuturorprestatorilor de servicii de sănătateprivindmăsurile de prevenire a cancerului

— Depistareaprecoce include acţiunile:

— Efectuareascreeninguluipentru :cancerul cervical, cancerul colorectal, depistareaprecoce a canceruluimamar.

-Monitorizareaacopeririivaccinării contra hepatitei B, papilloma virus ( HPV)

 

ProgramulNațional de control al tuberculozeipentruanii 2016-2020

ScopulesteorientatsprereducereapoveriituberculozeiînRepublicaMoldova,raioninclusiv a tuberculozeirezistente la medicamente, prinasigurareaaccesului universal la servicii de prevenire, diagnostic șitratament de calitateșiaplicareaintervențiilorstrategicecentrate pe pacient.

Rezultateleașteptate:

Reducerea: mortalitățiiprintuberculoză cu 35%; incidențeituberculozei cu 25%; ponderiicoinfecţiei TB/HIV printrecazurile de tuberculozăpînă la 5%; cheltuielilor cu 50% pentrufamiliileafectateşicauzate de tuberculoză.

-Atingerea: ratei de depistare de celpuțin 85% printrecazurile RR/MDR TB; ratei de succes a tratamentului de celpuţin 85% printrecazurilornoi de tuberculozăpulmonarăconfirmate bacteriologic; ratei de succes a tratamentului de celpuţin 75% printrecazurile cu MDR TB.

Asigurarea: serviciilor integrate de asistențăcentrată pe pacient, inclusivprinutilizareaabordărilorinovative cu scopulspoririiaderenței la tratament, implementăriiPlanului de sustenabilitate, inclusivconsolidareacapacitățilorpentrumanagementuleficient al Programului

 

Programulnaţionalprivindcontrolultutunuluipentruanii 2017-2021şi a Planului de acţiunipentruimplementareaacestuia

ImplementareaProgramuluipînăînanul 2021 prevederealizareaurmătoarelorobiective:

-informareaşieducareapopulaţieiînprivinţadiferitoraspecte de sănătate, socialeşieconomiceprivindconsumul de tutun, cu creştereaponderiipopulaţieigenerale care posedăcunoştinţe, pînă la 75%, a copiilorşitinerilorpînă la 95%, cătreanul 2021, comparativ cu anul 2016;

-reducereamorbidităţiişimortalităţiicauzate de fumatşi de expunerea la fumul de ţigarăpentrutoategrupurile de populaţie, prinmenţinerearespectăriiinterdicţiilorprivindfumatulînlocurilepubliceşirealizarea (pînă la 100%) a locurilor de muncălibere de fumat;

-identificareaprecoceşicuprindereaînprograme de consilierepînă la 80%, cătreanul 2021, din populaţiafumătoare, precum şi de tratament, la adresare, a persoanelordependente de tutun;

-asigurarearespectăriiinterdicţiilorprivindaccesulpersoanelorpînă la 18 ani la produsele din tutunşiproduseleconexe;

dezvoltareamecanismelordurabilepentruintervenţiile de promovare a sănătăţiişidezvoltareaserviciilor de renunţare la fumat;

 

Acţiunileceurmează a fi întreprinse

Educaţia, comunicarea, formareaşisensibilizareaopinieipublice. Aceastava include elaborareaşiimplementareacampaniilor de sensibilizare a populaţiei-ţintă, elaborareamaterialeloreducaţionaleşi a ghidurilorpentrueducareaşiinstruireacadrelormedicaleşi a altoractoriimplicaţiînimplementareaactivităţilor de prevenire a fumatului, întratamentuldependenţei de tutunşirealizarealegislaţiei care arimpuneoferireaîn mod gratuit a timpului de emisie radio şi TV pentruprezentareatuturorpericolelorcauzate de consumul de tutunşiimportanţacontroluluiasupratutunului;

Rezultatelescontatecătreanul 2021sînt:

-mortalitatearedusăprin cancer (orofaringeal, esofagului, plămînilor, laringeal, pancreatic);

-mortalitateaprematurăredusăprinbolicardiovasculare (boliischemice ale inimii, atac cerebral);

-morbiditatearedusăprinmaladiipulmonare (astmbronşic, boalăpulmonarăcronicăobstructivă);

-incidenţaredusă a malformaţiilor (defectevizuale);

-reducereanumărului de copii cu greutatemică la naştere;

-reducereanumărului de incendiişileziunitraumatice legate de consecinţeleconsumului de tutun;

-stabilireaunuisistemfuncţional de stat pentrumonitorizareaconsumului de tutunşi a tendinţelorprivindbolile legate de tutun;

-cunoaştereariscurilorfumatuluişiaexpunerii la fumul de tutun de către 95% din populaţie;

-asigurarea cu pînă la 100% a mediilorfărăfumat la locurile de muncă;

-excludereapînă la 100% aexpunerii la fumul de tutun a angajaţilor la locul de muncă;

-armonizarealegislaţieinaţionalereferitoare la controlultutunului cu legislaţia UE şi cu recomandările CCCT;

-reducerea, cătreanul 2021, a fumatuluiprintreadulţişicopii cu 5% comparativ cu anul 2015;

-cunoaştereaconsecinţelorfumatuluipentrusănătateşieconomie de către 90% din populaţie;

-oferireaserviciilor de consultareşiasistenţăpersoanelorfumătoare de cătrecentrele de sănătate;

declarareaşcolilorşiinstituţiilormedicaledreptmediifărăfumat (100%) şiexcludereaexpunerii la fumul de tutunaelevilorînmediuleducaţional (100%);

Programuluinational de combatere a hepatitelorvirale B, C şi Dpentruanii 2017-2021

Obiectivul general al Programului rezidă în reducereaîncontinuare a morbidităţiiprinhepatitelevirale B, C şi D acute, croniceşicirozeşiminimizareaconsecinţelorsocioeconomice.

Obiectivelespecifice ale Programului:

-dezvoltareaserviciilor de diagnostic de laboratorşi de screening al hepatitelorvirale B, C şi D, precum şimajorarea, pînăanul 2021, a ratei de depistareprecoce a persoanelorinfectate cu virusurilenominalizate;

-reducerea cu 50%, pînăînanul 2021, aincidenţeişiprevalenţeihepatitelorvirale B, C şi D acute şicroniceşi a cirozelorhepaticecauzate de virusurilenominalizate;

-asigurarea, pînăînanul 2021, aaccesului a celpuţin 50% din pacienţii cu hepatitevirale B, C şi D din Republica Moldova la serviciicalitative de tratamentşiîngrijirecontinuăînbazaimplementăriiprotocoalelorclinicenaţionale, a ghidurilorcliniceinternaţionale;

-informarea continua, pînăînanul 2021, cu ridicareagradului de alertă a fiecărei personae, îndeosebiînrîndulgrupurilor cu riscsporit de infectare, şi a comunităţiiprivindhepatitelevirale B, C şi D;

-realizarea, înperioadaanilor 2017-2021, a cercetărilorştiinţificeşiştiinţifico-practice privindhepatitelevirale B, C şi D, cu perfecţionareamăsurilor de supraveghereşirăspuns, pentru a reduce riscul de transmitere.

Actiunileceurmeaza  de a fi interprinse

Obiectivul-dezvoltareaserviciilor de diagnostic de laboratorşiscreeningulhepatitelorvirale B, C şi D, precum şimajorarea, pînăînanul 2021, a rateidepistăriiprecoce,apersoanelorinfectate cu virusurilenominalizateva fi realizat prin următoarele acţiuni:

testareamarkerilorhepatitelorvirale (AgHBsşi Anti-HCV sau, dacă au fost anterior vaccinaţi contra HVB, a markerului anti-HBs (şi anti-HCV), încazulrezultatelor negative sau a titrului anti-HBs<10mUI/ml, se vaccinează conform schemelorrecomandateînactualul Program) pentrudiagnosticul de laboratorprecoce a următoarelorgrupuri de risc(contacţii din focarele de hepatitevirale B, C şi D acute şicornice,personalul medical, rezidenţiişistudenţii, utilizatorii de droguriinjectabileşiintranazale, etc)

Obiectivul-Reducerea, pînăînanul 2021, cu 50% aincidenţeişiprevalenţeihepatitelorvirale B, C şi D acute şicroniceşicirozelorhepaticecauzate de virusurilenominalizateva fi realizatprin 2 subacţiuni:

profilaxianespecifică a hepatitelorvirale B, C şi D:

-asigurareapersonalului din instituţiile medico-sanitare, inclusiv private, cu treiseturi de echipament de protecţiepersonală, conform specificuluiactivităţiiprofesionale (halate, ochelari, măşti, mănuşi, papucispeciali etc.) din resurselefinanciareproprii,

-respectarearegimuluisanitaro-epidemiologic

-gestionareaşieliminareaîncondiţii de siguranţă a deşeurilormedicale,

-instruireapersonalului medical cu privire la respectareaprecauţiilor standard înscopulreduceriiriscului de contractare a hepatitelorvirale B, C şi D;

-testareadonatorilor de fluidebiologice, utilizareahemotransfuziilor pe principiulargumentăriibazate pe dovezi;

profilaxiaspecifică a hepatiteivirale B

imunizareanou-născuţilor contra hepatiteivirale B înconformitate cu „CalendarulvaccinărilorobligatoriiînRepublica Moldova” al Programuluinaţional de imunizări;

vaccinareaadulţilorprinadministrarea a trei doze cu intervalecorespunzătoare (0-1-6 luni). Persoaneleareactive (negative la markerul anti- HBs după 1-2 luni de la vaccinare) vor fi imunizaterepetatdupăalgoritmul — 0- 1-6 luni. Vaccinareapersoanelor din grupurile cu riscsporit de infectare se vaefectua conform algoritmului: 0-1-2-12 luni, din acesteafăcîndparte:

lucrătoriimedicalişiauxiliari ai instituţiilor medico-sanitareşimediciirezidenţinevaccinaţi anterior;

persoaneleaflateîn contact (habitual şi sexual) cu bolnavii de HVB acută, cronică, cirozăhepatică;

bolnavii cu afecţiunicronice care necesită multiple şifrecventeintervenţiimedicaleinvazive, inclusiv cu dereglărihepaticecronice care etiologic nu sîntcauzate de VHB, bolnavii cu HVC, hematologici, aflaţiîntratament de hemodializă cu transplant de organe, luîndînconsiderarestadiulşigradul de compensare;bolnavii cu diabetzaharat cu vîrstapînă la 60 de ani;femeile de vîrstăfertilă 28-35 de ani nevaccinateanterior;persoanele care primesctratament contra infecţiilor cu transmiteresexuală, persoaneleinfectate cu HIV;persoaneleutilizatoare de droguriinjectabile;

Obiectivul„Asigurareaaccesului a celpuţin 50% din pacienţii cu hepatitevirale B, C şi D din Republica Moldova la serviciicalitative de tratamentşiîngrijirecontinuăpînăînanul 2021 înbazaimplementăriiprotocoalelorclinicenaţionale, a ghidurilorclinice international” va fi realizatprinurmătoareleacţiuni:

-depistareaactivăşitratareabolnavilor cu hepatitevirale B, C şi D acute, cronice, cirozehepaticeviraleşi cancer hepatic primarînfocarele de boalăşiîngrupele de risc de cătremediciiinfecţionişti, medicii de familieşiepidemiologi;

-organizareaşiasigurareatratamentuluibolnavilor cu hepatitevirale B, C şi D acute şicronice, cirozehepaticeviraleînsecţiilespecializate, cu asigurarearegimuluiantiepidemicînconformitate cu ProtocoaleleCliniceNaţionale;

-tratareaanualăpacientilorcu hepatitevirale B, C şi D acute, croniceşi cu cirozehepatice de etiologienominalizată;

cu preparateantivirale (DAA — direct acting antivirals) înconformitate cu protocoaleleclinicenaţionale;

-asigurareatratamentului antiviral al hepatitelorvirale B şi C pentrupacienţii cu coinfecţii cu HVC/HIV şi HIV/HVB;

-dispensarizareaconvalescenţilordupăhepatite B şi C virale acute pentrumonitorizareastării de sănătate de cătremediciiinfecţionişti, cu luareaînevidenţă de cătremedicii de familie;

supraveghereapersoanelor cu hepatiteviralecroniceşicirozehepaticevirale de cătremediciiinfecţionişti, gastroenterologişihepatologi, cu luareaînevidenţă de cătremedicii de familieşiexaminarea de laboratorpentrudeterminareaniveluluiindicilorbiochimicişimarkerilorspecificihepatitelorvirale B, C şi D îndinamică;

-asigurareaconsilieriipersoanelor cu hepatităvirală B, C şi D cu privire la co-factorii care pot acceleraprogresiabolii, risculşicăile de transmitereulterioarăşinecesitateasupravegherii pe termen lung;

Obiectivul„Informareacontinuă, pînăînanul 2021, cu ridicareagradului de alertă a fiecărei persoane îndeosebiînrîndulgrupurilor cu riscsporit de infectareşi a comunităţiiprivindhepatitelevirale B, C şi D” va fi realizatprinurmătoareleacţiuni:

-promovareamoduluisănătos de viaţă, pentru a exclude transmitereahepatitelorvirale B, C şi D pe calesexuală (promovareautilizăriicorecteşicoerente a prezervativului), habitualăşiprinutilizarea de droguriinjectabile;

-informareapopulaţieiprinintermediul mass-mediei, cu privire la evitareafolosiriiîncomunaobiectelorindividuale (aparate de bărbierit, periuţe de dinţi etc.);

-informareapopulaţieidespreconsecinţele grave ale coinfecţiei cu virusul HIV şipromovareaprofilaxieispecificeşinespecifice a hepatitelorviraleprintrepersoaneleinfectate cu HIV;

-ridicareanivelului de alertă a populaţiei, în special prinintermediulInternetului, cu folosirearesurselor web naţionaleşiinternaţionale;

-marcareaînfiecare an, la data de 28 iulie, a ZileiMondiale a Hepatitei cu implicareamijloacelor mass-media, comunităţilorşisocietăţicivileetc;

-instruireapersonalului medical privindrisculinfectăriiprofesionale, interpretareasemnificaţieimarkerilorserologici ai hepatitelorvirale B, C şi D şimăsurile de combatereaacestora;

 

Programulnaţional de imunizăripentruanii 2016-2020

Prevenireamaladiilorinfectioase pe caleaimunizariiesteceamaieficientacontributie in sanatatea publica. Imunizareasistematica a populatieifaciliteazamicsorareasemnificativa a morbiditatii cu maladiiinfectioase, preveniteprinvaccinare, mortalitatiisiinvaliditatii in urmaacestormaladii, precum simicsorareasemnificativa a dauneisocialesieconomicecauzate de acestemaladii.

 

Prezentul Program are dreptscopeliminareasaureducereamorbidităţii, invalidităţiişimortalităţiiprinasigurareapopulaţiei cu imunizăriobligatorii, garantate de stat, contra tuberculozei, hepatiteivirale B, poliomielitei, difteriei, tetanosului, tusei convulsive, rujeolei, oreionului, rubeolei, infecţiilor cu Haemophilus influenzae tip b, cu rotavirus, cu pneumococi, precum şiprinimunizărisuplimentare din indicaţiiepidemice a contingentelor cu riscsporitprivindîmbolnăvirea, răspîndireainfecţieişidecesul.

 

Prezentul program se realizeaza de catreserviciul de medicinapreventiva in colaborare cu serviciul de asistentamedicalaprimara.

Conducătoriiinstituţiilor de asistenţămedicalăprimarăşimedicii de familie sunt responsabilinemijlocit de planificarea, organizareaşiprestareaserviciilor de imunizarepopulaţiei conform Calendarului de vaccinări, coordonareaacestoractivităţi cu structurile locale şiierarhicsuperioareinteresate. Instituţiile de asistenţămedicalăprimarăvorasiguraimplementareaurmătoareloracţiuni:

— integrareaserviciilor de imunizare a populaţieiîncadrulserviciilor de asistenţămedicalăprimară;

— creareacondiţiilor, dotarea cu echipamentşiconsumabilenecesarepentruefectuareaimunizărilor;

— planificareavaccinărilor, asigurareaaccesuluipopulaţiei la servicii de imunizareşicalitățiiînalte a serviciilor de imunizare;

— planificareașiasigurareaimunizăriipersonalului medical din instituție;

— instruireapersonalului medical cu evaluareacunoştinţelorșideprinderilor practice;

— organizareafuncţionăriisistemului de evidenţă a populaţieişi a vaccinărilorefectuateşi de trierelunară a persoanelor care urmează a fi vaccinate

— stabilireanecesităţii, recepţionareavaccinurilorşimaterialelorpentruinjectare de la Centrele de SănătatePublicăteritoriale, transportarea, păstrarea,mânuirea, administrareacorectăşimonitorizareautilizăriistocurilor de vaccinurişiconsumabile;

-respectareacondiţiilor de transportare, păstrareşiutilizareavaccinurilor;

-depistarea, investigarea, izolarea, tratamentulbolnavilor cu infecţiiprevenibileprinvaccinărişiefectuareamăsurilorantiepidemiceînfocare, încomun cu serviciul de supraveghere de stat a sănătățiipublice;

— evidențierea, acordareaasistențeimedicaleșiraportareainstituțiilorabilitatedespreevenimentelemedicaleobservateînperioadapostvaccinală;

-notificareacazurilor de boliprevenibileprinvaccinăriînsistemulnaţional de supraveghereepidemiologicăşi control al bolilortransmisibileşievenimentelor de sănătatepublică;

— evaluareaanuală a necesitățilorşiasigurarea cu formularestatistice de evidenţăşiraportare a vaccinărilor;

— monitorizareasistematică a cuprinderii cu vaccinări a populaţieieligibile, respectăriicondițiilor „lanţului frig”, consumului de vaccinuri, apariţieicazurilor de boliprevenibileşiaaltorindicatori de performanţă din teritoriuldeservit, evaluareasituațiilor de riscşiprezentarearapoartelor respective instanţelorsuperioareînmodulstabilit;

— comunicarea cu populaţiadesprebeneficiilevaccinăriişidespreordineaimunizăriipentrufiecarepersoanăeligibilă;

-conlucrarea cu autorităţileadministraţieipublice locale privindorganizareaimplementăriiProgramului.

Instituțiile medico-sanitare de asistențămedicalăspitaliceascăvor

asiguraimplementareaurmătoareloracţiuni:

1) creareacondiţiilor, dotarea cu echipamentşiconsumabilenecesarepentruefectuareaimunizărilor;

2) planificarea, efectuareavaccinăriinou-născuțilorînmaternități,personaluluiinstituției conform Calendarului de vaccinări (anexă la prezentulProgram) șiprezentarearapoartelordesprevaccinărileefectuate;

3) stabilireanecesităţii, recepţionareavaccinuluişimaterialelorpentruinjectare de la Centrele de SănătatePublicăteritoriale, transportarea, păstrarea,mânuirea, administrareacorectăşimonitorizareautilizăriistocurilor de vaccinurişiconsumabile

4) instruireapersonalului medical îndomeniulvaccinărilorşievaluareacunoştinţelorlui;

5) diagnosticarea, investigarea de laborator, izolarea, tratamentulbolnavilor cu infecţiiprevenibileprinvaccinărişiparticipă la efectuareamăsurilorantiepidemiceînfocarele de bolicontagioase, încomun cu serviciul de supraveghere de stat însănătateapublică;

Centrele de SănătatePublicăteritorialevor fi responsabilepentruefectuareaurmătoareloractivități:

1) elaborareaprogramelorteritoriale de imunizareşimonitorizareaimplementăriilorîncolaborare cu conducătoriiinstituţiilor medico-sanitareși

autorităţileadministraţieipublice locale;

2) elaborareaplanurilor de vaccinareteritoriale, recepţionareaşidistribuire la timp a vaccinurilorşiconsumabilelornecesarepentruimunizări;

3) monitorizareaatingeriiobiectivelorprezentului Program şi a altorindicatori de performanţă  lanivel de teritoriuadministrativşiinstituţiemedicală,evaluareasituațiilor de risc;

4) instruireapersonalului medical privindpracticile de imunizare;

5) atestareacunoştinţelorpersonalului medical îndomeniulimunizărilorautorizareainstituţiilor care presteazăservicii de imunizare;

6) supervizareainstituţiilor medico-sanitare din teritoriuldeservit, acordareaajutoruluimetodic şi practicnecesar;

7) recepţionareatrimestrială a vaccinurilorşimaterialelorpentruinjectare de la depozitulnaţional, transportarea, stocarea, păstrareaîncondiţii

adecvateşidistribuirealorlunarăinstituţiilor medico-sanitare, monitorizareasistematică a utilizării;

8) realizareacontrolului periodic al respectăriicondiţiilor de transportare, păstrareşiadministrare a vaccinurilor, a calendarului de vaccinări,

veridicităţiiefectuăriivaccinărilorşicuprinderii cu vaccinăriîninstituţiile medico-sanitarepubliceşi private;

9) exercitareasupravegheriiepidemiologice a bolilorprevenibileprinvaccinări, evaluareasituațiilor de risc, organizareaşirealizareamăsurilor

antiepidemice la înregistrareacazurilor de îmbolnăvireşireacţii adverse la administrareavaccinurilor;

10) organizareaactivităţilor de comunicareşipromovare a cunoştinţelorpopulaţieiprivindbeneficiileimunizărilor;

11) conlucrarea cu autorităţileadministraţieipublice locale privindorganizareașicontrolulimplementăriiProgramului.

Autorităţileadministraţieipublice locale asigură:

1) aprobareaprogrameleteritoriale de imunizări, efectueazămonitorizarearealizăriilor;

2) suportinstituțiilor medico-sanitarepubliceșiCentrelor de SănătatePublicăînorganizareașiefectuareamăsurilor de mobilizare a populaţieişiinstituţiilorsubordonateînrealizareaprezentului Program;

3) acordareasuportuluinemijlocit IMSP de asistențămedicalăprimarășispitaliceascăpentrucreareacondiţiilor de efectuare a vaccinărilor, inclusive întreţinerealocalului, asigurarea cu echipamentpentrupăstrareavaccinurilor,legăturiitelefonice, înlăturareainofensivă a deşeurilorascuţiteşităioase, proveniteînurmaprocesului de vaccinareşisusţinereamesajelor de comunicareşimobilizaresocialăadresatepopulaţiei.

Instituţiile de învăţământîn contextul partajăriiangajamentuluiprivindimunizările, precum șiasigurăriicondițiilorsigure din punct de vedere epidemiologic de educațieșiinstruire:

1) oferăsuportînorganizareaimunizăriicopiilorpreşcolari, elevilor,studenţilorșiangajațiloracestorinstituțiiîncaz de efectuare a unorcampanii de imunizăriînmasă din indicațiiepidemice;

2) contribuie la informareacorectă a cadrului didactic şidiscipolilorprivindeficienţa, beneficiileşinecesitateaimunizărilor;

3) cooperează cu instituţiilemedicalepentruadmitereaîninstituţii de educareșiinstruiredoar a persoanelor vaccinate, conform prezentului Program, excepţieservindunelestărimedicale rare, care urmează a fi constatate de medicul de familie;

4) participă la elaborareamaterialeloreducaționalepentrucopii, adolescențișitineriîndomeniulpromovăriibeneficiilorimunizării.

Rezultatelescontateașcolilorșigrădiniților

Programulreprezintă o viziune pe termen de 5 ani, care tindespremenținereașiîmbunătățireasituațieiepidemiologicefavorabileprinbolileinfecțioaseprevenibileprinvaccinări. Accesul universal la vaccinărigratuite,garantate de stat, cu acoperirevaccinală a celpuțin 95% din populaţie la vârsteleţintă la nivelnaţional, vaccinareatuturorpersoanelor care nu au contraindicaţiimedicaleşicontingentelor de risc, realizareaacțiunilor de susținerefinanciară,

materialășioperaționale, prevăzuteîn Program, vorasigura:

1)menținereastatutuluiRepublicii Moldova ca ţarăliberă de poliomielită,rujeolă, rubeolă, rubeolăcongenitală, difterie;

-menţinerea la nivel de unități a cazurilor de tetanosînpopulațiageneralăși de tuberculozăgeneralizată la copii;reducereaincidenţeiprintuseconvulsivăşiprinoreion – sub 2 cazuri la

100 mii populaţie;

-reducerea a morbidităţiişimortalităţiiprininfecţia cu rotavirusuri, meningitesepticeşipneumonii, cauzate de infecţiile cu Haemophilus influenza tip b şi Streptococcus pneumoniae la copii cu vârsta sub 5 ani.

-Asigurarea cu apăpotabilăcecorespundecerintelor a școlilorșigrădiniților

— Reparașiablocurilor sanitaria a școlilorșigrădiniților

—  Extinderea s/ boliinfecțioase( pacientii au nevoie de saloaneindividuale )

ImpactulPlanului de dezvoltareasupradomeniuluiocrotiriisănătății:

 1. Atragerearesurselorumanenoiînacordareaasistenţeimedicale
 2. Oferireaspaţiului de trai cu condiţiihotelieretinerilorspecialişti
 3. Punereaaccentului pe pacient
 4. Creştereasperanţei de viaţă la media ţăriloreuropene
 5. Creştereaindicatorilor de sănătate
 6. Orientareapersonalului medical sprecondiţiieuropene de activitate cu acordareaserviciilorcalitativepopulaţiei
 7. Dezvoltareadurabilăainstituțiilor din domeniulsănătății din raionulAneniiNoi
 8. Tineretși sport

Domeniul Tineret

Serviciile pentru tineri

În raionul Anenii Noi funcționează un Centru raional de tineret, un centru de tineret la Varnița, un club al tinerilor la Mereni și un centru de tineret regional la Speia.

Probleme identificate de tineri

Gradul scăzut de implicare și participare a tinerilor reprezintă o problemă semnificativă. Această categorie de tineri pasivi este supusă riscului de eșec pe piața muncii, șomajului, excluziunii sociale și migrației.

Cele mai stringente probleme care îi vizează în mod direct au fost  identificate şi formulate de către tineri, după cum urmează:

 • gradul scăzut de participare şiindiferenţa tinerilor;
 • situația economică precară;
 • accesul limitat la educație și instruire;
 • parteneriatele slab dezvoltate dintre tineri și instituțiile publice;
 • migrația sporită a tinerilor;
 • societatea coruptă;

Viziunea strategică

Sectorul de tineret este consolidat și recunoscut ca un domeniu important în dezvoltarea şi prosperarea Republicii Moldova, prin intermediul căruia se asigură valorificarea potenţialului maxim al tuturor tinerilor şiîmbunătăţireacalităţiivieţii lor.

Prioritățistrategice. Obiectiveșirezultateașteptate

În scopul atingerii viziunii strategice propuse, au fost identificate patru direcţii prioritare de intervenţie:

Obiectivul general 1. Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de consolidare a democrației participative.

 

Subprioritatea 1.1. Activismul civic al tinerilor

 

Obiectivul specific 1.1. Sporirea, pînă la finele anului 2023, cu cel puțin 80% a nivelului de activism civic al tinerilor din raion, inclusiv în rîndul tinerilor cu oportunități reduse

 

Rezultatele aşteptate

 • Cel puţin 50% din tineri asociați și activ implicați în structuri formale și neformale.
 • Activitate de voluntariat consolidată printr-o infrastructură dezvoltată, accesibilă tuturor tinerilor şifuncţională, recunoscută la nivel formal şi practic.
 • Gradul de participare a tinerilor, a organizațiilor de tineret, a grupurilor de inițiativă și a lucrătorilor de tineret la realizarea politicilor de tineret crescut.

 

Subprioritatea 1.2. Consiliile locale ale tinerilor

 

Obiectivul specific 1.2. Consolidarea, pînă în anul 2023, a consiliilor  locale ale tinerilor  prin sporirea cu 20% a numărului de tineri implicați în cel puțin 50% din unitățile teritorial-administrative de nivelul I.

Rezultatele aşteptate

 • Consiliile locale ale tinerilor ce activează în baza unui mecanism de reglementare și bună guvernare, avînd la bază un parteneriat consolidat cu autorităţileadministraţiei publice locale.
 • Pînă la finele anului 2023, rețeaua raională a consiliilor locale ale tinerilor funcţionale în minim 50% din localitățile raionului.
 • Consilii locale ale tinerilor ce dispun de instrumente de asigurare a durabilității financiare, inclusiv din partea raionului.
 • Cel puţin 20% din tinerii cu vîrsta între 14 şi 19 ani, inclusiv cei cu oportunități reduse, implicați în activitatea consiliilor locale ale tinerilor.

 

Subprioritatea 1.3. Informarea tinerilor

 

Obiectivul specific 1.3. Diversificarea metodelor și sporirea cu 80%, pînă la finele anului 2023, a accesului la informație a tinerilor, cu asigurarea securității în mediul on-line a acestora.

 

Rezultatele aşteptate

 • Pînă la finele anului 2023, accesul la informație corectă și sigură asigurat pentru cel puţin 50% din tineri.
 • Pînă la finele finele anului 2023, cel puţin 70% din tineri sînt conștienți de riscurile mediului on-line.

 

Subprioritatea 1.4. Cooperarea internațională

 

Obiectivul specific 1.4. Consolidarea parteneriatelor cu structurile de tineret ale organizațiilor internaționale

 

Rezultatele aşteptate

 • Prezenţă a organizațiilor de tineret/grupurilor informale de tineret din raion în structurile europene de tineret încurajată și sporită.
 • Colaborare extinsă și numărul de evenimente desfășurate anual în comun cu organizațiile internaționale și structurile de tineret din alte state.

 

Obiectivul general 2. Contribuirea la formareacunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilorșicomportamentelornecesarepentruintegrareacâtmaireușită a tinerilorînsocietate, inclusiv a celor din grupul cu oportunităţireduse

 

Subprioritatea 2.1.Prestatorii de serviciiprietenoasetinerilor

 

Obiectivul specific 2.1. Asigurarea calității și eficienței serviciilor oferite tinerilor, astfel încât, până la finele anului 2023, acestea să fie accesibile pentru cel puțin 70% din tineri.

 

Rezultatele aşteptate:

 • Pînă la finele anului 2023, Consiliul raional Anenii Noi, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, va asigura dotarea cu echipament a înca trei centre de tineret în raionul Anenii Noi
 • Începînd cu anul 2020, servicii prietenoase tinerilor consolidate şi extinse.

 

Subprioritatea 2.2. Servicii de promovare a modului de viață sănătos

 

Obiectivul specific 2.3. Intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos în rîndul tinerilor, astfel încât, pînă în anul 2023,cel puțin 80% din numărul total de tineri să beneficieze de aceste măsuri.

 

Rezultatele aşteptate

 • Începînd cu anul 2020, măsuri de promovare a modului de viață sănătos în rîndul tinerilor intensificate.
 • Începînd cu anul 2020, condiţii optime pentru organizaţiile de tineret în ceea ce priveşte monitorizarea politicilor de sănătate create.
Obiectivul general 3.Dezvoltareaoportunitățilorantreprenorialeși de angajare în rîndul tinerilor, în special al celor cu oportunități reduse

 

Subprioritatea 3.1.Abilitareaeconomicășiantreprenoriatulînrândultinerilor

Obiectivul specific 3.1. Sporirea, pînă la finele anului 2023, cu cel puţin 10% a numărului  tinerilor cu abilitaţi economice, în special al celor din mediul rural şi din grupurile cu oportunităţi reduse

 

Rezultatele aşteptate

 • Pînă în anul 2023, ponderea tinerilor în rândul antreprenorilor majorată cu 5 p.p.
 • Cel puțin 15 afaceri durabile implementate anual prin intermediul programelor de abilitare economică.
 • Creșterea anuală cu cel puțin 10% a bugetului alocat programului raional de susținere și promovare a inițiativelor de afaceri ale tinerilor din raionul Anenii Noi, având drept cifră inițială de referință suma alocată pentru anul 2020.

 

Subprioritatea 3.2.Internshipurile (stagiile)

 

Obiectivul specific 3.2. Creșterea, pînă la finele anului 2023, cu cel puțin 30% a numărului de beneficiari ai programelor de internship de lungă durată din sistemul învățării pe parcursul întregii vieți, sporind gradul de orientare profesională și de dezvoltare a competențelor acestora în raport cu necesitățile pieții muncii

 

Rezultatele aşteptate

 • Pînă la finele anului 2023, mecanism calitativ de realizare a internshipurilor de lungă durată (6-9 luni) pentru studenții din sistemul universitar și cel preuniversitar existent.
 • Numărul tinerilor din sistemul preuniversitar și universitar care au realizat internshipuri naționale sau internaționale crescut, pînă la finele anului 2023, cu cel puțin 30%, în baza cooperării dintre sistemul educațional, organizațiile de tineret și companii.
Obiectivul general 4. Dezvoltareainfrastructuriisectorului de tineretși a mecanismelor de suportînasigurareacalitățiilucrului de tineret

 

Subprioritatea 4.1.Sectorulasociativ de tineret

 

Obiectivul specific 4.1. Fortificarea capacităților, rolului și a percepției publice a sectorului asociativ de tineret pentru a răspunde eficient necesităților tinerilor.

 

Rezultatele aşteptate

 • Pînă la finele anului 2023, viabilitate financiară și durabilitate a activităților de tineret asigurată în cel puţin 50% din organizaţiile de tineret.
 • Pînă la finele anului 2020, cel puţin 50% din numărul organizațiilor de tineret sînt beneficiari ai programelor de finanțare ale Consiliului raional Anenii Noi și răspund calitativ la necesitățile tinerilor.
 • Creșterea anuală cu cel puțin 10% a bugetului alocat susținerii și finanțării proiectelor și inițiativelor de tineret în raion, având drept cifră inițială de referință suma alocată pentru anul 2020.

 

Subprioritatea 4.2. Lucrătorul de tineret

 

Obiectivul specific 4.2. Crearea și dezvoltarea, pînă la finele anului 2023, a mecanismului instituțional pentru asigurarea calității și eficienței activității lucrătorului de tineret

 

Rezultatele aşteptate

 • 100% din lucrătorii de tineret sînt formați profesional anual şi dispun de competențe în implementarea politicilor de tineret.

 

Subprioritatea 4.3. Educația nonformală

 

Obiectivul specific 4.3. Extinderea, pînă în anul 2023, a serviciilor de educație nonformală, astfel încât cel puţin 30% din tineri, inclusiv cu oportunități reduse, să poată participa la acestea.

 

Rezultatele aşteptate

 • Numărul tinerilor beneficiari ai serviciilor de educație nonformală de cel puţin 30%.
 • Stimularea participării tinerilor în activități culturale, schimburi de experiență, activități sportive și educaționale, tabere, școli de instruire nonformală cu tineri dinalte raioane și state.

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
·         Dorința tinerilor de a avea o ocupație

·         Capacitatea APL de nivelul I și II de a dezvolta sectorul de tineret

·         Existența Centrului de Tineret raional și a filialelor acestuia

·         Existența Consiliului Raional al Tinerilor

·         Servicii diversificate prestate beneficiarilor

·         Existenţa voluntarilor

·         Experienţa în implementarea proiectelor internaţionale

 

 

·         Lipsa de implicare a tinerilor

·         Lipsa de solidaritate între tineri

·         Capacitate redusă de gestionare și analiză a informației

·         Distribuirea insuficientă a informației privind oportunitățile existente

·         Promovarea slabă a tineretului pe plan profesional

·         Educarea insuficientă a tinerilor

·         Insuficiența oportunităților de petrecere a timpului liber calitativ

·         Orientare profesională deficitară

OPORTUNITĂȚI RISCURI
·         Dezvoltarea programelor raionale de susținere a tinerilor

·         Implimentarea proiectelor cu finanțare locală și din exterior

·         Atragerea tinerilor în câmpul muncii

·         Deschiderea centrelor de tineret

·         Organizarea în fiece localitate a cercurilor pe interese

·         Implicarea tinerilor în activități comunitare

·         Aplicarea la programe naționale și internaționale de mobilitate academică

·         Migrația masivă a tinerilor

·         Natalitate scăzută

·         Lipsa finanțărilor sectorului de tineret

·         Schimbarea priorităților naționale

·         Morbiditate înaltă a tinerilor

·         Închiderea instutuțiilor de învățământ

·         Situaţia politică precară

·         Cadru legal instabil

 

 

DOMENIUL SPORT

 

Scopul principal al planului de dezvoltare a culturiifiziceşisportuluiînraionulAneniiNoiconstăîncreareaposibilităţilorpentrucetăţeni de practicaresistematicăaactivităţilormotrice, de formare a unui mod sănătos de viaţă, faptcevaconsolidanoua imagine a raionuluiAneniiNoiînurmătorii 4 ani.

Obiectiv general:Dezvoltareaculturiifiziceşisportuluipînăînanul 2023 are ca obiectiv general ameliorareacalităţiivieţiişibunăstăriipopulaţiei, consolidareaşidezvoltareapotenţialuluiuman al raionuluiAneniiNoi.

 

Înconformitate cu scopulformulat au fostelaborate direcţiile prioritare ale dezvoltării de lungă durată sportului în raionul Anenii Noi:

 • crearea sistemului raional de funcţionare a sportului, în conformitate cu cerinţele de dezvoltare a societăţii contemporane;
 • asigurarea normativ-juridică, tehnico-materială şi financiară a activităţii de cultură fizică şi sport, în concordanţă cu necesităţile actuale ale domeniului;
 • realizarea unui complex de măsuri de popularizare a modului sănătos de viaţă, de atragere a populaţiei raionului Anenii Noi în practicarea activă a culturii fizice şi sportului;
 • modernizarea sistemului de educaţie fizică pentru diferite grupuri de vîrstăşi categorii ale populaţiei raionului Anenii Noi;
 • ridicarea nivelului profesional al angajaţilor din sistemul culturii fizice şi sportului din raion;
 • asigurarea organizaţională, administrativă, metodico-ştiinţifică, medicobiologică, precum şi cu personal calificat, conform sarcinilor puse;
 • sporirea eficacităţii procesului de pregătire a sportivilor la toate etapele antrenamentului multianual, inclusiv prin introducerea tehnologiilor inovaţionale;
 • extinderea spectrului de soluţionare a sarcinilor educaţiei fizice a tuturor păturilor populaţiei RM prin aplicarea mijloacelor din cultura fizică adaptivă, de reabilitare, de recreere etc.

Repereleprincipale ale dezvoltăriiculturiifiziceşisportului sunt următoarele:

 • sporireanumăruluicetăţenilor care practicăsistematicculturafizicăşisportulpînă la 30 la sutăînanul 2023 din numărul total al populaţieiraionului;
 • sporireanumărului de elevişi de studenţi care practicăculturafizicăşisportulpînă la 60% din numărul total al acesteicategorii de populaţieînanul 2023;
 • sporireanumărului de cetăţeni care practicăsportulîninstituţii sportive-specializatepînă la 30% din numărul total al sportivilorînanul 2023;
 • sporireanumărului de persoane cu dizabilităţi, care practicăculturafizicăadaptivăşisportuladaptiv din numărul total al acesteicategorii a populaţieipînă la 20% înanul 2023;
 • sporireanumăruluispecialiştilorcalificaţişi a lucrătorilorîndomeniul-culturiifiziceşisportuluipînă la 30 persoane înanul 2023;
 • sporireanivelului de asigurare a populaţiei cu edificii sportive pînă la 30% înanul 2023, ţinîndseama de randamentullor;

 

Dotareatehnico-materialăprognozată

 

Nr.d/o Indicatorii Unitatea de măsură 2019 efectiv 2020 2021 2022 2023
Planificat
1 Complexesportive(stadioane cu capacitate mai mare de 500 locuri) un. 2 2 3 3 4
pers. 500 500 700 700 1000
2 Terenuri de fotbal

 

un. 25 25 28 30 30
pers. 1600 1600 1600 1800 2000
3 Săli sportive amenajate un. 28 28 29 29 30
pers. 1600 1600 2000 2200 2500
4 Bazine un. 1
pers. 50
5 Terenuriminifotbal un. 32 32 34 37 40
pers. 600 600 800 900 1000
6 Terenurifotbal(sintetic) un. 1 1 1
pers. 100 100 150
7 Alte obiecte( terenbaschet, handbal, volei) un. 49 49 50 52 55
pers. 500 500 600 650 800

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
·         Valorificareadomeniilor sportive tradiționaleși cu rezultateperformante

·         Valorificareainfrastructurii sportive existente

·         Existențaunorevenimente sportive cu tradițieînraionulAneniiNoi, campionate, competiții la nivel raional și local

·         Posibilitateapracticăriisporturilor, raportate la condițiilegeografice ale raionuluiAneniiNoi

·         Posibilitateapracticăriisporturilor pe apa (caiac, canoe)

·         Atitudineproactivă a Consiliului raional AneniiNoișiIP ”ȘcoalasportivăAneniiNoi” îndezvoltareadomeniuluisportivșisprijinulfinanciarpentrudomeniulsportului

 

·         Infrastructurasportivădeficitarăînmediul rural

·         Nivel redus de conștientizare la nivelulpopulațieiînceeacepriveșteimportanțaunuistil de viațăactivșibeneficiileactivitățiifiziceasuprasănătății

·         Existențaunuinumărlimitat de specialiști din domeniiconexesportului care pot contribui la creștereaperformanței

·         Oportunitățilimitate de practicare a sportului de cătretoatecategoriile de populație (copii, tineri, vârstnici etc.)

·         Atragereainsuficientă de fonduri din sectorulprivatspresportul de masăși/sau de performanță

·         Accesdeficitar al populației din mediul rural la facilitățile sportive dejaexistente

OPORTUNITĂȚI RISCURI
·      Potențialulactivității sportive de a îmbunătăținivelul de sănătatepublicăatât la nivelfizic, câtși mental

·      Potențialulactivității sportive de a preveniși reduce comportamentele anti-sociale, în special înrândultinerilor

·      Disponibilitateatinerilor de a-șischimbastilul de viațăși a se orientaspreactivitateafizică

·      Existențaunorcanaleșitehnologiiieftine de comunicare informal, care permit conectareapopulațieigeneraleînnumăr mare la informațiilerelevanteînpracticareaactivității sportive

·      Scădereasemnificativă a cheltuielilor pe sănătate, rezultatăprinadoptareaunuistil de viațăactiv

·      Dezvoltareabazei de selecție a sportivilor de înaltăperformanțăprincreștereacantitativă/calitativă a resurseiumaneșiinfrastructuriiînmediul rural.

·      Investițiiinsuficienteîninfrastructura de sport din mediul rural

·      Degradareabazeimateriale sportive din mediul rural

·      Existențaunuinumărsemnificativ de persoane înpopulațiagenerală cu boli cardio-vasculare, obezitateșialtorafecțiunicronicecederivă din sedentarism

·      Educațieideficitarăînșcoalăîndomeniulsănătățiipublice (importanțaexercițiuluișisportuluipracticatfrecventpentru o viațăsănătoasă)

·      Cheltuieliridicate pe probleme de sănătatepentrucei care duc un stil de viațăsedentar

·      Stagnarea/pierdereaunorramuri sportive datoritălipseifinanțăriișimăsurilordeficitare de motivare a resurseiumanecalificate

 • Asistențăsocială

Conform datelorBiroului National de Statistica, populaţiastabilăînraionulAneniiNoipentruanul 2019 esteconstituită din 82250 persoane, care locuiescîn 45 de localităţi, fiinddeservite de către 45 de primării. Cu referire la situaţiaprivindnumărul de persoane cu grad de dizabilitate, conform datelorcolectate de la Casa Teritorială de AsigurăriSociale, în 2019 erauînregistrate 4506 persoane cu dezabilități.

Tabelul 1. Repartizareadupăvîrstă (copii/adulţi) şi tip de dizabilitate[4] a persoanelor cu dezabilități din AneniiNoi

  2018 2019
Diz-tatesevera Diz-tateaccentuata Diz-tatemedie Numărtotal Diz-tatesevera Diz-tateaccentuata Diz-tatemedie Numărtotal
Număr de copii cu dezabilități 142 (46,5%) 134 (44,3%) 31

(9,2%)

 

307

143

(44,1%)

189

(45,9%)

30

(10%)

 

362

Număr de adulţi cu dezabilități 678

(14%)

2903

(67%)

771

(19%)

4753 676

(14%)

2897

(67%)

1143

(19%)

 

4716

Număr total de persoane cu dezabilități 5060 5078

 

Înconformitate cu prevederilelegale[5], persoanele cu dezabilități pot beneficia prestaţiisocialesau/şiserviciisocialeprimare, serviciisocialespecializateşiserviciisociale de specializareînaltă.Actualmente, însituaţiacîndprestaţiilesocialeşiserviciile de specializareînaltă au acoperirefinanciară de la bugetul de stat, serviciilesocialeprimareşicelespecializatesîntdezvoltateşifinanţate de cătreAdministraţiaPublicăLocală. Direcţiadeasistenţăsocialăşiprotecţiei a familiei din AneniiNoi are rolul de prestatoralserviciilorsocialeprimareșispecializateiarmisiuneaangajaţiloreste de a răspundenevoilorşiprovocărilorsocialepentrugrupurileînrisc de vulnerabilitate, inclusivpentrupersoanele cu dezabilități.

În raionul Anenii Noi activează cîteva  servicii sociale specializate pentru persoane cu dezabilități, cele mai multe dintre ele fiind create din banii donatorilor din exterior în parteneriat cu ONG, ulterior APL  preluîndfinanţarea acestora: Echipă Mobilă, Casă Comunitară, două  Centre de reabilitare sociomedicale (Puhăceni şi Calfa),Centrul de Reabilitare si Integrare Sociala („Nadejda”, Anenii Noi), un centru multifuncţionalşi serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă. Accesul la servicii a persoanelor este aprobat în cadrul comisiilor multidisciplinare. 

 

Tabelul 2.Specialiştiimplicaţişiserviciisocialeprimareşispecializate

pentruasistenţapersoanelor cu dezabilitățiînAneniiNoi

 

INDICATORI 2017 2018 2019
Număr de specialiştiîncadrul DASPF AneniiNoi 14 14 15
Număr de asistenţisocialicomunitari 33 33 33
Numărdelucrătorisociali 45 51 53
Număr de asistenţiparentaliprofesionişti 7 7 6
Număr de asistenţi/plasament familial pentruadulţi
Numărdeasistenţipersonali 91 105 106
Număr de persoane care beneficiază de Serviciul de deserviresocială la domiciliu 361 376 353
Număr de persoane care beneficiază de serviciul Cantina de ajutor social 420 360 360
Număr de persoane care beneficiază de serviciulAsistenţă 0 32 31
Număr de persoane care beneficiază de serviciulCentrul social de zi(copii) 99 99 106
Număr de persoane care beneficiază de serviciulEchipamobila 40 50 50
Număr de persoane care beneficiază de serviciulAsistenţăparentalăprofesionistăpentrucopii cu dizabilitati 5 5 4
Număr de persoane care beneficiază de serviciilecentrelor  dereabilitare socio-medicală 21 32 32
Număr de copiiplasaţi la Centre de plasamenttemporar 24 22 54

 

DeşiConsiliul raional AneniiNoi a manifestatdeschidereşidisponibilitateînsoluţionareaproblemelormajore cu care se confruntăpersoanele cu dezabilitățidezvoltîndnoiserviciisociale, raportuldintrenumărul/nevoilepersoanelor cu dezabilitățişinumărul de specialişti/serviciisocialepentruaceastăcategorie de populaţieesteinsuficientpentru a acoperinumărul de solicităricare sunt înregistratezilnic de cătrespecialiştiiDASPF.Astfel, participanţii la focus-grup  au menţionat ca şiproblemăstringentă  un nivelinsuficient de informare cu privire la existențaserviciilorsociale destinate persoanelor cu dezabilități (in special a celordezvoltateînultimii 3,4 ani) sicondițiile de activitate ale acestora, criteriile de acordare a ajutoarelormateriale, ajutor social ș.a. Pentrumajoritateadificultățile de bază se referă la asigurareamaterialăsidepășireasărăcieiîn care trăiescmulte persoane cu dezabilitățidarmai cu seamăfamiliileacestora. Totodatămajoritateapersoanelorconsideră ca dezvoltareaasistențeisocialepentru persoane cu dezabilitățitrebuiesăurmăreascăextindereadezvoltăriiserviciilor (mai cu seamă la nivel local/comunitar) de: asistențăpersonală, servicii de consilierepsihologică/familialăpentrudepășireadiverselorprobleme(pentrupărinți, darșicopii/adulți cu dezabilități).

Aspectulfinanciarnefavorabilcreat de ineficienţaformulei de finanţare  lanivel local cîtşicrizafinanciară la nivel de stat au un impact negativasupraprocesului de dezinstituţionalizare a persoanelor din celeşaseinstituţiirezidenţialepentru persoane cu dezabilitățisubordonateMinisteruluiMunciişiProtecţieiSociale a Familieiunderămîn a fi plasate 31 persoane din raionulAneniiNoi.

În contextul implementareaConvenţiilor ONU cu privire la drepturilepersoanelor cu dezabilități, una dintrepriorităţileMinisteruluiMunciişiProtecţieiSociale a Familieiestereorganizareasistemuluirezidenţialpentru persoane cu dezabilități. Înacest context, incluziuneasocialăpentrucele 37 de persoane din instituţiirezidenţialecîtşipentrualte persoane cu dezabilități din raionrămîne a fi atît o prioritate, cîtşi o provocarepentru APL din raionulAneniiNoi.

O componentă foarte importantă a incluziunii sociale pentru persoanele cu dezabilitățiesteincluziunea în cîmpul muncii, acest drept fiind reglementat de Articolul 33 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012.Persoanele cu dezabilități pot accesa şi serviciile Agenţiei Teritoriale  pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ATOFM), inclusiv informare, consiliere profesională, mediere a muncii, orientare şi formare profesională. În acest context, cifrele privind numărul persoanelor cu dezabilități care au accesat serviciile structurii teritoriale de ocupare a forţei de muncă fiind foarte mici, cu toate că ATOFM înregistrează o dinamică pozitivă referitor la instruirea persoanelor cu dezabilități şi identificarea posibilităţilor de angajare în cîmpul muncii. În acest context, atîtparticipanţii de la focus – grupuri, cît membrii grupului de planificare strategică au menţionat necesitatea  elaborării  unui mecanism de asistenţă  pentru angajare în cîmpul muncii pentru persoanele cu dezabilități .

Procesul de implementare a politicelorşicadruluinormativreferitor la educaţiaincluzivăînraionulAneniiNoiesteîncăînderulare.Suportulacordatunuielev cu CerinţeEducaţionaleSpeciale (CES) se realizeazăprinintermediulServiciului de AsistenţăPsihopedagogică care şi-a începutactivitateaîn 2013, a Comisiilormultidisciplinareintraşcolare care au rolul de elaborareşiimplementare a PlanurilorEducaţionaleindividualizate, prinangajareaCadrelordidactice de SprijinşicreareaCentrelor de resurse la nivel de instituţie de învăţămînt.

 

Tabelul 3. Situaţiaprivindaccesul la educaţie a copiilor cu cerinţeeducaţionalespecialeşitipul de suportacordat

 

 

Acceslaeducaţie

 

2018 2019
Număr de copii cu CES evaluaţi de SAP 57 21
Număr de copii cu CES înscrişi la ciclulpreşcolar 31(10 locomotor) 51 (9 locomotor)
Număr de copii cu CES înscrişi la ciclulprimar 39 (10 locomotor) 51 (12 locomotor)
Număr de copii cu CES înscrişi la ciclulgimnazial 38 (17 locomotor) 59 (12 locomotor)
Număr de copii cu CES  înscrişi la ciclulliceal 6 (5 locomotor) 4 (1 locomotor)
Număr total copii cu CES 141 (42 locomotor) 165(34 locomotor)
Număr total de copii cu dezabilitățiînAneniiNoi 305 342
Număr de şcoliîn care există de resurse 9 14
Număr de şcoli care au realizatadaptări de mediu (fizice – rampe, grupsanitar, etc…) 1
Număr de cadre didactice de sprijin 10 15
Număr de copiiîncadraţiînşcoliauxiliare 109 118
Număr de elevi cu CES care au PEI 114 110
Număr de elevi cu CES care studiazăconform curriculumului general 6 10
Număr de elevi cu CES care studiază conform curriculumuluiadaptat 65 48

Numărulcopiilor cu cerinţeeducaţionalespecialecuprinse de sistemuleducaţionalesteîncreştere – cu 24 de copiimaimulţiîn 2019 comparativ cu 2018; Astfel, dacăîn 2018 au fostincluşi 46,2% de copii din numărul total de copii cu dezabilități din AneniiNoi, în 2019 rata de includereînsistemeste de 48,2%.

Rămîneînsă o partedintrecopiii cu dezabilități care nu sîntincluşiînsistemul de învăţămînt, iarnecesitatea  de a identificasoluţiipentruaceşticopiieste una foarte mare. Nu toţicopiii cu CES încadraţiînsistemul de învăţămînt general au fostevaluaţi de specialiştii SAP, astfelîn 2018 au fostevaluaţidoar 40% din numărul total de copii cu CES încadraţiînsistemul de învăţămînt general, iarîn 2019 – doar 13%.Esteînscăderenumărulcopiilor cu dezabilitățifizice care frecventeazăşcoala. Una dintreproblemele grave estelipsaadaptăriispaţiuluifizic. Dintretoateinstituţiile din AneniiNoidoar o singurăşcoală are infrastructuraadaptată (realizată cu suportul AO Keystone Moldova). Este insuficientnumărul de cadre didactice de sprijin. Este necesar de a realiza o evaluare a necesităţilorsi de aidentificasoluţiipentruacoperireanecesităţilor.

Participarea la viațapublicăeste un aspect al vieţiiapreciat ca fiindfoarte important pentrutoatepersoanele,  darirealizabil de celemaimulteoripentrupersoanele cu dezabilități din considerentulinaccesibilitățiifizice a instituțiilorpublice, nivelscăzut de informare cu referire la activităţileculturalerealizate la nivel local/comunitar.

Toatepersoanele cu dezabilitățiremarcăimportanțașiimpactulpozitiv pe care îl au evenimenteleculturaleasupravieții. Majoritateapersoanelor cu dezabilitățiconsiderăcăaccesibilitateafizicaainstituțiilorpublice precum a celorlalteclădiri, darșiadaptareanecesarăpentru persoane cu dezabilitățisenzorialeesteproblema de bazăpentruparticiparea la viațacomunității, viațapublică precum șiceaculturală.

Majoritateapersoanelor care au participat la focus-grupuri au menţionatsituaţiifrecvente de discriminare a persoanelor cu dezabilitățiatît in bazaîncălcăriimaimultordrepturi, cît a accesului  la informaţii cu privire la prevederilelegislației in vigoare care asigurăprotecțiasocială a persoanelor cu dezabilitățişiaccesareaserviciilorsocialedezvoltate la nivel local şinaţional.

Problemele de bazăîndomeniulincluziuniisociale a persoanelor cu dezabilități

Susţinereafinanciarădeficitară a familiilor cu persoane cu dezabilități.Înpofidacreşterii continue a cuantumuluimediu al pensiei de dizabilitateşi al altorprestaţiisociale, acestea nu garanteazăminimulnecesarpentruasigurareaunuinivel de trai decent.

Acceslimitat al persoanelor la serviciisociale.ÎnraionulAneniiNoinecesitatea de servicii de suportpentru persoane cu dezabilități in comunitateestemultmai mare înraport cu serviciileoferite. De asemenea, estelimitataccesul la informaţii cu privire la tipul de servicii care sunt prestate la nivel local, criteriile de eligibilitatepentru un anumit tip de serviciu.

Nivel înalt de discriminare al persoanelor cu dezabilitățiAcestfenomeneste prezent înmajoritateadomeniilorviețiisinecesitămaimultăatenție din parteaautoritățilorpublice locale, în special cu referință la accesibilitateainstituțiilorpublice, informarecorectășimaimulteposibilități de serviciisociale la nivel local/comunitar.

Dezvoltareainsuficientă a serviciilor de educaţieincluzivă. O bunăpartedintrecopiii cu dezabilități nu au acces la serviciileeducaţionaleşcolareşipreşcolare, de asemenea nu toţicopiiiincluşiînşcoală au beneficiat de evaluareaServiciului de AsistenţăPsihopedagogică. Doarîntr-o singurăinstituţie de învăţămîntexistăadaptărifizice.

Posibilităţilimitate de integrareasocială a persoanelor cu dezabilități pe piaţaforţei de muncăşiasigurareaacestora cu servicii de orientare, de formareşi de reabilitareprofesională.Angajareaîncâmpulmuncii a persoanelor cu dezabilitățieste o practicăfoarterarădatoratămaimultordificultăți precum: fenomenuldiscriminării, informareinsuficientă a persoanelor cu dezabilitățidarși a angajatorilor,  lipsacontinuitățiistudiilorobținute precum șiposibilitățiminime de reprofesionalizaresaudezvoltare a afacerilor

Mediulfizic/infrastructurasocială nu sîntadaptate la necesităţilepersoanelor cu dezabilități. Accesullor la mediulinformaţionalestefoartelimitat.DeşiLegeaincluziuniisociale a persoanelor cu dezabilitățigaranteazăaccesul liber al persoanelor cu dezabilitățiînblocurile de locuit, înobiectivele de meniresocialăşi de producţie, celemaimulteedificii, spre regret, continuăsă fie construitefărăadaptărilearhitectonice de rigoare, fără a se aplicamăsuri de sancţionare a nerespectăriistandardelortehnice. Condiţiile (standardele) tehnicepentruconstrucţiacăilor de accessîntînvechite. Mediulinformaţional, la fel, estelipsit de adaptărilenecesarepersoanelor cu dezabilități, faptceîngrădeşteliberulacces la informaţie.

ANALIZA SWOT

Punctetari Puncteslabe
 • Poziţiaactivă, angajatăşideschisăaautorităţilorpublice locale privindimportanţaimplementăriireformelorîndomeniulincluziuniisociale a persoanelor cu dezabilități;
 • Pașiconcrețirealizați de cătreautoritățilepublice din AneniiNoipentruimplementareareformelor de incluziunesocială a persoanelor cu dezabilitățiprindezvoltareaserviciilorsocialenoi  desuport care pot servi model de bunepracticipentrualteraioane.
 • Sistemulserviciilorsocialeestediversificatprinservicii de îngrijire la domiciliu,  cantine de ajutor social, reabilitarebalneo-sanatorială, asigurare cu mijloaceajutătoaretehnice, asistenţăpersonală, servicii de plasament familial etc;
 • Practicipozitive de dezvoltare a serviciilor de educaţieincluzivă a persoanelor cu dezabilități la nivel de raion;
 • Înregistrareacazurilor de succes de cătreAgențiaTeritorială de Ocupare a Forței de Muncăprivindidentificareaposibilității de angajareîncîmpulmunciipentru persoane cu dizabiliăți;
 • Implicareaactivăaautorităților locale pentrusoluționareacazurilor de protecție a persoanelor cu dezabilitățipentruprevenireaplasamentuluipersoanelorîninstituțiirezidențialepsihoneurologice. Fiecarecazesteminuțiosanalizatîncadrulcomisiilormultidisciplinarepentru a fi identificatesoluții la nivel local;
 • Practicipozitive de mobilizarecomunitară de soluționare a diferitorprobleme la nivel local, activitățișicampanii de colectare de fonduripentrusuportulcategoriilordefavorizate de populație.
 • Nu există o bază de date centralizatăpentruevidențatuturorbeneficarilorsistemului de protecțiesocială. Nu se știe cu exactitate care estenumărul de persoane cu dezabilitățiînAneniiNoișitipurile de serviciisociale de care a beneficiat.
 • Insuficienţaşiimposibilitateaserviciilor socio-medicale de a acoperitoatenevoilepersoanelor cu dezabilitățimintale;
 • Reţeauaserviciilor medico-sociale de intervenţietimpurieeste slab dezvoltată, ceeace nu permiteefectuareaacţiunilor de prevenireşi de minimalizare a consecinţelor negative prinasigurareauneiasistenţepsiho-medico-socialeoportuneşi de calitateatîtcopiilor cu dezabilități, cîtşifamiliiloracestora;
 • Sistemul de instruire a copiilor cu dezabilitățiesteîncăsegregatşi nu asigurăsuficienteducaţiaincluzivă;
 • Infrastructuraserviciilor socio-medicalepentrupersoanele cu dezabilitățiactiveazăpreponderentdupă un model medical şi nu corespundeprincipiilor de incluziunesocială;
 • Nu sîntadaptateclădirile de meniresocială, instituţiilepublice,  mijloacele de transport şiaccesul la eleînfuncţie de necesităţilepersoanelor cu dezabilități;
 • Resurselebugetului local sîntinsuficientepentruasigurareanecesităţilor de educaţie, de instruire, de asistenţăsocialăşimedicală a persoanelor cu dezabilități;
 • Mecanismul de procurare a serviciilorsocialeesteinactiv;
 • Accesul la mass-media a persoanelor cu deficienţe de vedereşi de auzestelimitat;
 • Consiliulraional  AneniiNoi nu are o strategie de comunicareșipromovare a cazurilor de succesînincluziuneasocială a persoanelor cu dezabilități;
 • Nu au fostutilizatetoateposibilitățile de accesare a granturilorîndomeniul social

 

 

 

Oportunităţi Riscuri
 • Republica Moldova a semnatdocumenteinternaţionale care reglementeazăprincipiilefundamentale ale politicilorpentruprotecţiaşiincluziuneasocială a persoanelor cu dezabilități;
 • Disponibilitateaorganismelorinternaţionaledonatoare de a contribui la procesul de reformareîndomeniulincluziuniisociale a persoanelor cu dezabilități;
 • Angajareaşigradulînalt de motivareaorganizaţiilorneguvernamentale de a participa la procesul de incluziunesocială a persoanelor cu dezabilități; Unificareaeforturilorprinstabilire de parteneriate ONG – APL pentruîmbunătățireacalitățiiviețiipentrugrupuriledefavorizate.
 • Politica de promovareșiimplicareavoluntariatuluiînprocesul de incluziunesocială a grupurilordefavorizate;
 • Actualulmodel  dedeterminare a dezabilitățiişicapacităţii de muncăsubliniazănecesităţilepersoanelor cu dezabilități conform planuluiindividualizat.

 

 • Înţelegereainsuficientă, de cătreuniiactoriimplicaţi, aactualităţii, a scopurilorşi a sarcinilorreformei. Abordareastereotipică, înanumitecercurisociale, a persoanelor cu dezabilități, a problemelor cu care se confruntă, precum şi a manierelor de soluţionareaacestora;
 • Calitateaserviciilorsocialeestenegativinfluențată de remunerareamicăaangajaților din sistemul de protecțiesocialășilipsaunuimecanismpentruformareacontinuă a acestora;
 • Cuantumulpensieisaualocaţiilorpentrudizabilitate  nuasigurăsatisfacereanecesităţilorprimare ale persoanelor cu dezabilități;
 • Mecanismineficient de finanțare la nivel local, lipsaunorpârghii de redirecționare a finanțelor ca șiefect al reorganizăriiinstituțiilorrezidențialemari;
 • Activism civic scăzut al populațieifavorizatde  neîncredereaînforțelepoliticeși de  nivelulînalt de  corupțieîntoatestructurile de decizie.
 • Migrațiapopulației active înalte state maidezvoltate

 

 • Învățămînt

ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE

Date generale:NumărulpopulaţieiînraionulAneniiNoieste de82259locuitori,26de primării, încadrulcărora sunt45 localităţi.ReşedinţaraionuluiesteoraşulAneniiNoi, cu o populaţie de8409mii locuitori.

 

Sistemuleducaţional al raionuluiestereprezentat de 31 instituţii de învăţământpreuniversitar: 8 licee, 1 şcoalăprimară –grădiniţă, 1 şcoalăprimară, 21 gimnazii; 30 grădiniţe, 1 Serviciul de AsistenţăPsihopedagogică, 1 instituţierezidenţială, Centru de Creaţie al Copiilor,,Ciocîrlia”,Şcoala de Sport AneniiNoi. Din numărul total al populaţieiraionuluiAneniiNoi (82259) 12,56 % sunt implicaţiînprocesuleducaţionalîninstituţiile de învăţămînt general din raion, constituiind 10337 copiişielevi.

 

Însistemuleducaţional raional sunt:966 cadre didacticeși managerial, ceeaceconstituie 1,17 % din populațiaraionului; administrativ-didactice-109: manageriînînvăţământulsecundar general -78;învăţământcomplementar -2; un director al instituţieirezidenţiale; manageri de grădiniţe -30.

DirecţiaEducaţie are misiunea de proiectare, organizare, coordonare, evaluareşimonitorizare a funcţionăriisistemului de învăţămînt din raionulAneniiNoi, din perspectivapromovăriipoliticii de stat îndomeniuleducaţiei, elaborăriişiimplementăriipoliticiloreducaţionale locale, specificeteritoriuluiadministrat. Încadruldirecţieiactivează38angajaţi care au atribuţiiceţin de proiectare, organizare, coordonare, îndrumaremetodologică, evaluareşimonitorizare a funcţionăriisistemului de învăţămînt din raionulAneniiNoi, implementareapoliticiloreducaţionalepromovate de MinisterulEducaţiei. ÎncadruldirecţieimaiactiveazăServiciul de AsistenţăPsihopedagogică, cepoartăresponsabilitateaconsilieriişiasistenţeipsihopedagogice, precum şiincluziuneacopiilor cu CES. Pentruasigurareafuncţionalităţiisistemului de învăţământ DE dispune de patruunităţi de transport, care include serviciul

 1. a) Indicator de bază: Resurseumane

 

Total cadre didactice (separat în două categorii:

pentruÎnvăţământulpreşcolar – I  — 225   și pentru

Învăţământul primar, gimnazial și liceal – II -151 învățământ primar și 364 –învățământ gimnazial-liceal)

Inclusiv:  — Cu grad didactic superior – 11

 • Cu grad didactic unu – 87
 • Cu grad didactic doi –409
 • Fără grad didactic –284
 • Tineri specialiști –18
 • Cu vârstă peste pensionare la 01.09.2019 -147
 • Alte categorii/nespecialiști – 6

Prognoza atestării  cadrelor  didactice pentru perioada 2021-2023

 

Instituția 2021 2022 2023
Conferire Confirmare Conferire Confirmare Conferire Confirmare
S I II S I II S I II S I II S I II S I II
IÎLT „Andrei Straistă”

Anenii Noi

1 4 1 1 1 4 1
IPLT ,,Mihai Eminescu”or. Anenii Noi 3 3 5 1 1 12 1 6
IPLT,,Alexandr Pușkin’’ AneniiNoi 5 1 1 3 7 4 1
IÎ LT «I.Creangă» Hîrbovăț 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1
IÎ LLT„Emil Nicula” Mereni 3 1 1 1 1 2 1 4 3
IP LT „Olimp” Puhăceni 1 1 2 2 1 1 2 2 1 5 2
IPLT  Varnița 1 1 3 1 4 1 3 3
IPG ”Anton Guzun”Bulboaca 1 5 1 1 4 1 1 1 2
IPG Botnărești 1 2 2
IPG „Visegrad” Calfa 3 1 1 1 1
IPG Cobusca Nouă 1 2 1 3 1
IPG Cobusca Veche 1 1 4 1 3 1
IPG Ciobanovca 1 1 2 4 1 2 2
IPG ,,Grigore Vieru”

Chetrosu

2 1 2 1 2
IPGChirca 1 1 1 1 2 1
IP CE Gimnaziul – Grădiniță ,,Luceafărul” Delacău 3 6 2 1
IPG Floreni 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1
IPG Geamăna 1 2 1 2 1
IP G Gura Bîcului 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IPG  Maximovca 2 0 3
IPG-Gr Merenii Noi 2 1 1 5
IPG Roșcani 2 4 1 1 1 2
IPG Speia 1 1 1 2 2 1 1
IPG Şerpeni 1 2 .1 3
IP Gimn.-Grăd. Telița 4 1 4 2
IPG Todirești 1 1 1 1 1 2
IP Gimnaziul ”Ion Creangă” s. Țînțăreni 4 4 2
IPG Zolotievca 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
IP Școala primară-grădiniță Mereni 1 1 2 1 1 1
IP Școala Primară Hîrbovăț 1 1 1 2 1 1
Școala – Internat Auxiliară Bulboaca 1 1 1 1
IPCCE Ciocarlia Anenii Noi 1 1 1 1 1 1 2
IPSc.Sp.Anenii Noi 3 1 5 1 2 1
 1. b) indicator de bază: Acces/participare la educaţietipurie- promovareaeducăriişi a participăriituturorcopiilor la învăţământul de masă.

ÎnraionulAneniiNoi la 01.06.2020 sunt 5118  dintre care frecventează  3459 copii de vârstăpreşcolară/ antepreşcolară.

Cuprindereaînînvăţământulpreşcolar:

 

Anul de studii Nr.total

de

localităţi

în raion

Nr.

total de IET

Nr de copii, pe vârste, în localitate şi rata frecvenţei
0-3 ani 3-5 ani 5-7 ani
Real existenţi Frecventează IET Rata, % Real existenţi Frecventează IET Rata, % Real existenţi Frecventează IET Rata, %
2019-2020 45 31 1507 504 33,4% 1692 1316 77,8% 1919 1639 85,4%

Lipsescinstituţiilepreşcolare înlocalităţile: OchiulRoș; Mirnoe; Larga; Nicolaevca; Crețoaia; Ruseni; Socoleni; Berezchi; Florești; Albinița, Balmaz, BotnătreștiiNoi, CalfaNouă, Picus, Salcia, TelițaNouă.

 

 

 

Numărul localităţilor fără IET, copii în ele:

 

Anul de studii Nr. Localităţi

fără IET

(nu au nici

grupă pregătitoare)

Nr. total de copii de 0-7 ani din localităţile fără IET, pe vârste Nr. de copii care frecventează o IET în altă localitate
Cu vârsta până la  3 ani Cu vârsta   3-7 ani 0-3 ani Rata, % 3-6(7) ani Rata, %
2019-2020 17 113 216 32 22,4% 128 54,7%

 

PROBLEME GENERALE ALE SISTEMULUI EDUCAŢIONAL RAIONAL:

 • Dificultateaasigurăriiaccesului la educaţie de calitateînînvăţământulpreşcolar, cauzată de insuficienţapedagogilorcalificaţiîndomeniu;
 • Dificultateaasigurăriiaccesului la educaţiepreşcolară de calitatepentrucopiii din localităţileîn care nu sunt instituţiipreşcolare;
 • Dificultateaprestăriiserviciiloreducaţionale de calitateînînvăţământulprimar, gimnazialşiliceal, cauzată de insuficienţacadrelordidactice la unele discipline școlare;
 • Dificultateaimplementăriipoliticii de incluziuneşcolară, cauzată de reticenţaunorcadreledidacticeșipărinți;
 • Dezinteresşislabăimplicare a părinţilor, a comunităţii, societăţiicivileînactivitateainstituţiiloreducaţionale;
 • Acţiunisporadice, nestructurate de parteneriat cu diferiţiactorieducaţionali;
 • Tendinţeledemograficeindică la reducereapopulaţieişcolare, cu efecteimediateasuprainstituţiilor de învăţământ, fiindafectate, întemei, atâtinstituţiile de învăţământprimarşigimnazial, câtşiliceele din localităţilerurale;
 • Migraţiapopulaţiei, ce produce sărăcirealocalităţilorrurale de personalităţiinteresate de educaţie, culturăgenerală;
 • Prezențafenomenului de abandon șiabsenteismşcolar;
 • Scădereamotivaţiei de învăţare la elevi, cauzată de nerelevanţamateriei de studiu, precum şi de conservatorismulcadrelordidacticeînaplicareatehnologiilormoderne solicitate înpredare;
 • Imposibilitateaasigurăriicondiţiilor de şcoalămaibunăîninstituţiile de circumscripţie;
 • Reticenţapedagogilorpentruaplicareaunorconcursuri cu scop de formare, dezvoltareprofesională, deţinereagradelordidacticeunuşi superior;
 • Imposibilitateapromovăriiprofesieididacticenoiigeneraţii, cariera de pedagogfiindconsideratăneatractivă, nemotivantă.

 

 

VIZIUNE STRATEGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI EDUCAŢIONAL RAIONAL:

Educaţiaprezintădomeniulprioritar al politicilorstrategice de dezvoltareeconomică a raionuluiAneniiNoi, vizândracordareasistemuluieducaţional, la cerinţelepieţiiforţei de muncă, fapt, ce ne obligăsăoferim:

— acces la studii;

— serviciieducaţionale de calitate;

— relevanţămateriei de studiupentrusocietateîncondiţiile de eficienţă economică

3.1. b) MISIUNEA DirecţieiEducaţie Anenii Noi, instituţiiloreducaţionale din cadrulraionului, este de aasiguravalorificareapotenţialuluifiecărei persoane, învedereaformăriiuneipersonalităţiintegre, active, socialeşi creative – factoriprincipali ai dezvoltăriiumaneşi ai progresului social-economic al ţării, oricalitateavieţiişicompetitivitateaeconomicădepind de accesibilitatea, calitateaşirelevanţaeducaţiei.
INFRASTRUCTURA ŞI

REŢEAUA INSTITUŢIILOR

DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ŢINTA STRATEGICĂ:

CREAREA UNEI

INFRASTRUCTURI SI A REŢELEI

DE INSTITUŢII EDUCAŢIONALE,

DIMENSIONATĂ EFICIENT, ÎN

CONFORMITATE CU

TENDINŢELE DEMOGRAFICE,

SOCIALE ŞI

CORESPUNZĂTOARE

STANDARDELOR ACTUALE DE

CALITATE

Obiectiv general:

-Creşterea eficienţei gestionării banului public investit în educaţie, astfel încît resursele financiare să fie utilizate pentru a îmbunătăţi rezultatele procesului educaţional, inclusiv şi a infrastructurii instituţiilor de învăţământ, ce asigură un mediu prietenos celui ce învaţă;

 

RELAȚII CU COMUNITATEA

ȚINTA STRATEGICĂ:

CREAREA UNOR

PARTENERIATE SOCIALE

DURABILE, AXATE PE

BENEFICII COMUNE PE TERMEN LUNG;

Obiectiv general:

-Promovarea coeziunii sociale şi cetăţeniei active, implicarea parteneriatelor pentru educaţie;

-Creșterea gradului de motivare față de procesul educațional, angajamentul sporit pentru procesul de învățare, asumarea

conștientă a deciziilor și exersarea abilităților civice, implementarea

și evaluarea politicilor

educaționale

Acces la educaţiei

 

Calitateaeducaţiei

 

Relevanţa educaţiei

 

RESURSE UMANE

ŢINTA STRATEGICĂ:

 

ÎMBUNĂTĂŢIREA

MANAGEMENTULUI

RESURSELOR ÎN

EDUCAŢIE,

DEZVOLTAREA,

SUSȚINEREA ŞI

MOTIVAREA CADRELOR

DIDCATICE PENTRU

ASIGURAREA EDUCAŢIEI

DE CALITATE

 

Obiectiv general :

Asigurarea cu cadre didactice

şi manageriale profesioniste,

capabile să presteze servicii

educaţionale de calitate şi să

gestioneze eficient instituţiile

de învăţământ.

 

CURRICULUM

ŢINTA STRATEGICĂ:

IMPLEMENTAREA

CURRICULUMULUI ŞCOLAR,

ASIGURÂND FORMAREA DE COMPETENŢE NECESARE PENTRU CREŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ,

SOCIALĂ ŞI PROFESIONALĂ

PE PARCURSUL ÎNTREGII

VIEŢI

Obiectiv general:

Realizarea standardelor educaţionale, implicând

metodologia didactică,

rezultând competenţe,  ce

devin criterii de evaluare şi

indicatori de succes în toate

domeniile de activitate

 

Educaţiaasigurărelevanţăpentru dezvoltarea şi afirmarea personală, socială şi profesională a beneficiarilor procesului educaţional. Curriculum şcolar relevant, racordat la cererea pieţei muncii

 

Calitateastudiilor, profesionalismulpedagogilor, perfectarea mecanismului de evaluare şi certificare a rezultatelor învăţării,compatibilizarea structurală şi calitativă a învăţămîntului naţional cu spaţiul european al educaţiei.

 

 

Sporirea accesului la educaţie de calitate pentru toţi copiii şi tinerii, prin asigurarea unui mediu şcolar prietenos şi protectiv şi prin consultarea elevilor şi părinţilor în procesul de luare a deciziilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informație referitor la dezvoltarea infrastructurii și bazei materiale a instituțiilor de învățămînt

pentru perioada 2021-2023

Instituția 2021 2022 2023
IPLT,,Alexandr Pușkin’’ Dotarea cabinetului de informatică 15 calculatoare (100000 lei)

3 proiectoare ( 25 050 lei)

3 ecrane ( 6000 lei)

5 calculatoare (32 500 lei)

3 proiectoare (25 050 lei)

3 ecrane (6000 lei)

IÎ Liceul Teoretic „Emil Nicula” Mereni 5. Dotarea cabinetul de informatică, 12 calculatoare-120000,00 lei

6.Dotarea a 3 cabinete școlare cu calculatoare- 30000,00 lei

 

IP Liceul Teoretic Olimp Puhăceni

Computere: 3

Dispozitive multifuncţionale: imprimană, scaner, copiator -3

Procurarea tehnicii de calcul pentru sala de informatică- computere , 120000,00 lei  

 

IP Gimnaziul Botnărești Dotarea cu 10  calculatoare a instituției: 60000 lei Procurarea a două table     interactive: 60000 lei

 

IPG Cobusca Veche 2 proiectoare 16.000 lei

2 laptop   12.000 lei

IPG Ciobanovca

 

 

Procurarea tablei interactive 40000 lei
IPG,,GrigoreVieru”s.Chetrosu Procurarea echipamentului TIC(calculatoare)  25000 lei
IPGChirca Procurarea a 10 calculatoare – 60 000 lei; Procurarea tablei interactive – 40 000 lei;
  IP   CE

     Gimnaziul –

     Grădiniță 

    ”Luceafărul”

       Delacău

Procurarea  proiectoarelor  în 5 cabinete  școlare – 50 000 lei

 

IPG Floreni Procurarea a 5 calculatoare pentru sala de informatică – 50000 lei

 

Procurarea a 5 calculatoare pentru sala de informatică  50000 lei

 

IPG Geamăna Dotarea cabinetelor cu echipament TIC- 30000lei.
IP GGuraBîcului Zece calculatoare -60 mii lei Tablă interactivă- 80 mii lei
IPG  Maximovca Procurarea laptopurilor pentru cadrele didactice(15 bucăți).  (75.000 lei
IPG-Gr Merenii Noi Procurarea tablelor interactive         4×40.000=160.000 lei Procurarea laptopurilor 5x5000lei= 25000 lei

 

IPG Roșcani Set pentru cabinetul de informatică, 11 computere (120000 lei)
IPG Speia

 

Procurarea mijloacelor tehnice — 21000.0 lei Procurarea mijloacelor tehnice — 21000,0 lei Procurarea mijloacelor tehnice — 21000,0 lei
IP Gimnaziul-Grădiniță Telița  

 

 

Televizor pentru sala de studii (6500 lei)

Televizoare pentru sala de studii (13000 lei)
IPG Todirești Procurarea a 6 lap-topuri- 45000 lei

Procurarea a 5 compiutere – 40000 lei

IP Gimnaziul

 ”Ion Creangă”

s. Țînțăreni

 

 

 

 

1.Procurarea și instalarea în sala festivă (proiector+lăptop+internet) – 20 000 lei;

 

 

 

 

 

IPG Zolotievca Renovarea calculatoarelor 50000 lei
 
 
Școala – Internat Auxiliară Bulboaca
IPCCE Ciocârlia Procurarea a 2 calculatoare, ecran si proiectorului  35 000

 

 

Informație referitor la  asigurarea didactică și dotarea bibliotecilor  pentru perioada 2021-2023

Instituția 2021 2022 2023
IPG Ciobanovca

 

 

Procurarea tablei interactive 40000 lei Dotarea cu tehnică de calcul a bibliotecii școlare 20000 lei
IPG Floreni Dotarea bibliotecii (sala de lectură) cu tehnică de calcul – 4 laptopuri,  1xerox- 50000 lei
IPG Geamăna Dotarea minimă a cabinetelor de fizică, chimie, biologie cu materiale didactice ilustrative  specifice , ed.tehnologică(utilaj, materiale  și ustensile), sala de sport– 65000lei.
IPG Speia Procurarea materialelor didactice -10000,0 lei Procurarea materialelor didactice – 5000,0 lei Procurarea materialelor didactice – 5000,0 lei
IPLT A.Pușkin Anenii Noi  Dotarea cabinetului de chimie (70 000 lei) Dotarea cabinetului de fizică(50 000 lei)
IPLT Olimp Puhăceni Echipamente digitale specifice fizicii, biologiei, chimiei- 3 set.;

-mese  de laborator-3 buc.;

Nişă de ventilare -1buc.;

Seturi de senzori-3;

Consumabile pentru asigurarea securităţii în cabinetele de chimie, biologie, fizică,echipamente de protecţie, aparatură pentru profesor, modul de sticlărie;

Diverse mulaje şi modele, planşe murale  la biologie, truse pentru elevi;

Diverse planşe, hărţişi suporturi.-60000,00 lei

Echipamente de laborator fizică, chimie, biologie – 100000,00 lei

 

IPG Botnărești Dotarea cabinetelor de chimie și fizică cu echipament util : 40000 lei

 

IPG Visegrad Calfa Reparațiaşidotareacabinetului de chimie/ biologie cu mobilier şiustensile – 42000 lei Procurăriinventarsportivşimobilieruluişcolar – 80000 lei
IPG Speia Procurarea inventarului sportiv – 10000,0 lei Procurarea inventarului sportiv – 5000,0 lei Procurarea inventarului sportiv — 5000,0 lei
Procurarea materialelor didactice -10000,0 lei Procurarea materialelor didactice – 5000,0 lei Procurarea materialelor didactice – 5000,0 lei
IP Gimnaziul

”Ion Creangă”

s. Țînțăreni

 

Procurarea literaturii artistice – 10 000 lei; Procurarea inventarului sportiv – 15 000 lei;
IPG Chirca Procurarea utilajului în atelier – 50 000 lei;

 

Procurarea echipamentului sportiv – 10 000 lei;

 

Informație referitor la  reparația blocurilor sanitare și sistemului de canalizare  pentru perioada 2021-2023

Instituția 2021 2022 2023
IPG Ciobanovca

 

 

Renovarea blocului sanitar et. I.pentru copii cu dezabilități(130000 lei) .

 

IPG,,GrigoreVieru”s.Chetrosu Reparația capitală a  WC în interior

50000 lei

IPG Speia Reparația capitală a veceurilor interne și a canalizației -150000,0 lei
IPG Șerpeni Reparaţia capitală a canalizaţiei interne-200000 lei
IPLT Mihai Eminescu, Anenii Noi Sistemul de canalizare.500 mii lei
IÎLT Andrei Straistă Sistemul de canalizare și a apeductului la căminul liceului – 300 mii lei
IPG –Gr.MereniiNoi Reparația WC din curte – 40.000 lei
IPG Speia Reparația capitală a veceurilor interne și a canalizației -150000,0 lei
IPG Șerpeni Reparaţia capitală a canalizaţiei interne-200000 lei

 

Informație referitor la  reparația blocurilor alimentare   pentru perioada 2021-2023

Instituția 2021 2022 2023
IPLT Mihai Eminescu, Anenii Noi Reparație capitală a cantinei liceului1000 mii lei
Instituția Publică

Liceul Teoretic Varnița

Schimbarea podelei în ospătăria liceului (160 000 lei)
IP Gimnaziul Botnărești

 

1. Reparația capitală și dotarea Boxei pentru

prepararea bucatelor: 150000 lei

IPG „Visegrad” Calfa Procurareacondiționeruluipentruospătărie 30000 lei
IPG Cobusca Nouă

 

Reparația capitală a cantinei școlare.

500 000 lei.

IPG,,GrigoreVieru”s.Chetrosu Reparația capitală a cantinei școlare

200000 lei

IPG Chirca Reparația capitală în cantina gimnaziului – 50 000 lei;
IPG Floreni Amenjarea unui bufet în incinta gimnaziului-100000 lei
IPG Speia Reparația capitală a cantinei -20000,0 lei
SIA Bulboaca Renovarea și dotarea blocului alimentar – 500 000 lei
IPLT A.Pușkin Anenii Noi Reparația capitală a blocului alimentar(suma- 704 062,07lei)

Informație referitor la  reparația rețelei electrice   pentru perioada 2021-2023

Instituția 2021 2022 2023
IPLT A.Pușkin Anenii Noi Reparația capitală a rețelei electrice

(1500 000 lei)

 

IPG Botnărești Reparația  sistemului electric în instituție: 

   160000 lei

 

IPG Cobusca Nouă Reparația capitală a rețelei electrice și sistemului de ventilare din cantina școlară —

300 000 lei.

IPG Floreni Schimbarea rețelei electrice -200000 lei
IPG Speia Reparația capitală a sistem. electric — 250000,0 lei
IPG Șerpeni Reparaţia capitală a reţelelor electrice în sălile de studiu-250000 lei
IP Gimnaziul

”Ion Creangă”

s. Țînțăreni

Schimbarea rețelei electrice în gimnaziu – 1 500 000 lei

Informație referitor la  reparația acoperișului    pentru perioada 2021-2023

Instituția 2021 2022 2023
IPLT Mihai Eminescu, Anenii Noi Acoperiș la anexa la cantină. 1200mii lei

 

IP CCE Ciocârlia Reparația acoperișului 100000 lei
IÎ LT «I.Creangă» Hîrbovăț Reparațiacapitalăaacoperișuluiliceuluiînsumă de 2 502 901 lei
IÎLT Andrei Straistă   1.Reparația capitală a blocului de studii și a acoperișului – 800 mii lei

 

IPG Cobusca Veche   Reparația capitală a acoperișului

2.400.000 lei

IPG Șerpeni   Reparaţia capitală a acoperişului instituţiei-900000 lei
 

Informație referitor la  procurarea mobilierului    pentru perioada 2021-2023

Instituția 2021 2022 2023
IPLT A.Pușkin Anenii Noi ·       6 seturi de bănci (3 seturi clase primare; 3 seturi gimnaziu) – în sumă de  126 000 lei

 

·      5 seturi de bănci ( în sumă de 105 000 lei)

 

·      5 seturi de bănci ( în sumă de 105 000 lei)

 

IÎLT Emil Nicula Mereni Procurarea mobilierului școlar- 13000,00 lei

 

1.Dotarea cabinetului de chimie cu mobilier școlar-75000,00 lei

2.Dotarea a 3 cabinete școlare mobilier-60000,00 lei

1.Dotarea cabinetului de fizică mobilier școlar- 52000,00 lei

2. Dotare a 3 cabinete școlare mobilier- 65000,00 lei

IPLT Olimp Puhăceni Mobilier (dulapuri, mese, scaune etc.)- 150000 lei
IPG Botnărești Dotarea cu  mobilier  școlar: 30000 lei

 

IPGChirca Procurarea mobilierului școlar-64 000 lei
IPG Floreni Procutrarea mobilierului școlar( inclusiv birou pentru profesor și un dulap)  pentru 1 sală de clasă  30000 lei

 

Procutrarea mobilierului școlar pentru 2 săli  de clasă  60000 lei Procutrarea mobilierului școlar pentru 2 săli  de clasă  60000 lei
IPG Gura Bîcului Mobilier în cabinetul de fizică-10 mii lei
IPG Speia Procurarea mobilierului școlar – 120000,00 lei Procurarea mobilierului școlar — 120000,00 lei Procurarea mobilierului pentru bibliotecă -60000,00 lei
IPCCE Ciocârlia Procurarea mobilierului 25000 lei
IPG Maximovca Procurarea mobilierului (scaune).

(10.000 lei)

IPG Gr Merenii Noi Mobilă pentru păstrarea lingeriei de pat- 20.000 lei
IPG Roșcani

 

 

Lucrări de reparație acoperișului blocului A

Valoarea  de  deviz-1181752,99    lei

Informație referitor la  reparața sistemului de îmcălzire pentru perioada 2021-2023

Instituția 2021 2022 2023
IÎLT Andrei Straistă Reparația capitală a Centralei termice nr.1 – 400 mii lei
IÎ LT «I.Creangă» Hîrbovăț Reparațiacapitală a sistemului de încălzire a liceuluiînsumă de 1 717 378 lei
IPLT A.Pușkin Anenii Noi   Reparația capitală a sistemei de încălzire (700 000 lei)
IPLT Olimp Puhăceni   Schimbarea cazanelor/sistemului de încălzire –400000, 00 lei
IPG Zolotievca Reparația sistemului de încălzire (150000 lei)  

Informație referitor la dezvoltarea infrastructurii instituției pentru perioada 2021-2023

Instituția 2021 2022 2023
LT „Andrei Straistă” Reparația pragurilor instituției ( crearea condițiilor de acces a persoanelor cu dezabilități motorice) – 100 mii lei

Îngrădirea instituției printr-un gard metalic – 150 mii lei

Reparația capitală a blocului de studii și a acoperișului – 800 mii lei

Pavarea suprafeței din fața liceului și a căminului – 560 mii lei

1.Reparația capitală a blocului auxiliar – 180 mii lei
IPLT Mihai Eminescu, Anenii Noi Îngrădirea teritoriului(gardul/poarta)

900mii lei

Teren de volei/baschet. 800mii lei

Reparație capitală la sala de sport. 800 mii lei
IÎ Liceul Teoretic „Emil Nicula” Mereni Reparația capitală a geamurilor-1000000 lei

2.Reparația terenului sportiv-800000 lei

 

 

IP Liceul Teoretic Olimp Puhăceni

 

Reparaţii capitale ale pardoselelor în sălile de clasă 500 m2 – 250000,00 lei

Construcţia fântânii pentru aprovizionare cu apă potabilă -200000,00 lei

Finalizarea terenului de minifotbal -200000,00 lei

Reparaţii capitale ale pardoselelor în sălile de clasă 500 m2– 250000,00 lei

Termoizolarea clădirii liceului – 1680000,00 lei

 

Reparaţii capitale ale pardoselelor în sălile de clasă 250 m2– 125000,00 lei

Reparaţia capitală a sălii de sport -300000,00 lei

Pavarea teritoriului din curtea liceului 400 m2- 200000,00 lei

Instituția Publică

Liceul Teoretic Varnița

Schimbarea podelei în sala sportivă

(160 000 lei)

Pavarea teritoriului liceului (219 000 lei)

Termoizolarea pereților liceului

(1 871 814 lei)

Reparația capitală a coridoarelor

( 222 334 lei)

IP Gimnaziul Botnărești

 

 

 

 

Dotarea instituției cu instalația  automată

de înștiințare în caz de incediu și  a

construcției apeductului de incediu și  a

hidranților interiori  de incendiu completați cu      furtunuri și țevi de ferulare: 60000 lei

Rerarația capitală a sălii sportive:

200000 lei

 

IPG „Visegrad” Calfa Pavareaterenuluidin  fațașcoliişireparațiascărilorexterioare 140000lei

 

Reparațiaşidotareacabinetului de chimie/ biologie cu mobilier şiustensile – 42000 lei

 

Procurăriinventarsportivşimobilieruluişcolar – 80000 lei
IPG Cobusca Nouă

 

Construirea terenului de mini-fotbal – 200 000 lei. Reparația gardului care încercuiește teritoriul aferent al gimnaziului.

150 000 lei.

IPG Cobusca Veche Amenajarea curții(cu pavaj) 325.000 lei
IPG Ciobanovca Amenajarea terenului sportiv 30000 lei Renovarea pavajului trotuarelor 300000 lei
          IP   CE

Gimnaziul –

Grădiniță

”Luceafărul”

Delacău

Izolarea  pereților  exterioriai  clădirii – 900 000 lei   (proiect)

Procurarea  paturilor  pentru2  grupe  (grădiniță) – 50 000 lei

Amenajarea  și dotarea   terenului  sportiv  cu  inventar  sportiv- 150 000 lei

Procurarea unui set de  jucării  la grădiniță  — 20 000 lei

Dotarea  unei săli  de  dans  ( pentru  gimnaziu  și  grădiniță – 30 000 lei
IPG Floreni Renovarea fasadei, termoizolarea–300000 lei

Schimbarea paredoselii în sălile  de clasă 300000 lei

IPG Geamăna Reparație capitală a podelelor de pe coridoare, holuri,cantină- 500000lei

 

Împrejmuirea parțială a terenului cu plasă metalică – 60000lei.

 

Reparația capitală a terenului sportiv –(împrejmuire cu gard euro, dotarea cu echipament necesar) – 120000lei
IPG  Maximovca Schimbarea sistemului de ventilație din cantina și sala de sport.

(30.000 lei)

Reparația exterioară:scări,parte de jos a pereților,zonaoarbă,cusături la pereți.

(20.000 lei)

Procurarea porții la întrarea pe teritoriul școlii și reparația gardului gimnaziului.(30.000 lei)
IPG-Gr Merenii Noi Schimbarea ușilor la intrare –

2×7.000 lei =14.000 lei

IPG Roșcani

 

 

Lucrări de reparație a  fațadei și  pireului

Valoarea  de  deviz-627632,07 lei

Lucrări de reparație  a  pistei  de  alergare

Valoarea  de  deviz-636894,53 lei

IPG Speia

 

Reparația capit. a fațadei instituț..- 300000,0 lei Construcția gardului în jurul lotului aferent al instituției — 300000,0 lei

Pavarea curții și a trotuarelor -150000,0  lei

IPG Şerpeni Montaj pavaje şi pavele în curtea şcolii. -150000 lei

Construcţia gardului în jurul instituţiei-200000 lei

IP Gimnaziul-Grădiniță Telița Reparația capitală a sălii de sport (150 000 lei) Reparația pardoselelor în 3 clase (50000 lei)

 

Reparația pardoselelor în 2 clase (30000 lei)
IPG Todirești Reparația fasadei cantinei școlare-200000 lei
IP Gimnaziul

”Ion Creangă”

s.Țînțăreni

Reparația podelei în cabinetul de fizică – 25 000 lei;

 

Reparația podelei în sala de studii –

25 000 lei;

 

Reparația podelei în sala de studii – 25 000 lei;

 

IPG Zolotievca Schimbarea geamurilor (70000 lei)
Școala – Internat Auxiliară Bulboaca Reparația acoperișului și blocului sanitar la dormitorul fetelor – 500 000 lei Renovarea și dotarea blocului alimentar – 500 000 lei Reparația acoperișului și blocului sanitar la dormitorul băieților – 500 000 lei
IPCCE Ciocârlia Reparația acoperișului  100000 lei
IPSc.Sp. Anenii Noi Terenul natural de fotbal 500000 lei

Forarea fintineiartiziene 200000 lei

Rezervor de apa curata 130000 lei

Punct transformator electric1000000 lei

Proiectarea sălii sportive multifuncționale 800000lei

Iluminare nocturna a terenurilor 700000 lei

Retelele electrice 900000 lei

 

Secretarul CR        D.Ciur

 

 

 

 

 

[1] Conform LegiiRepublicii Moldova nr. 179 din 21 iulie2016 ”Cu privire la intreprinderilemicisimijloci”

[2]Anuarul Inspectoratului pentru Protecția Mediului 2018: http://ipm.gov.md/sites/default/files/2019-07/ANUAR%20-%202018.pdf

[3] Raportul Starea mediului în Republica Moldova, www.mediu.gov.md

[4]Datelecolectateprinintermediulasistenţilorsocialicomunitarisîntdiferite de cele de la CTAS, din care motiv au fostluate ca şibazădatele de la CNAS, fiindutilizatămetodaextrapolării. Nu a fostposibilăcolectareadatelorpentruanul2012,cuexcepţia a numărului total de persoane cu dizabilităţi..

[5]Legea nr. 449 din 14.07.1999 Privindalocațiilesociale de stat pentruunelecategorii de cetățeni