Consiliul Raional

Consiliul raional Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de
Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Anenii Noi
(termen – 5 ani);

Condiţiile de participare la concurs:

1. Cetăţean al Republicii Moldova;
2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
3. Studii superioare de licență și postuniversitare medicale;
4. Studii de masterat în managementul sănătății publice/management organizațional / administrare este un avantaj;
5. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
6. Capacitate deplină de exerciţiu;
7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
8. Lipsa antecedentelor penale;
9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru Instituțiile Medico-Sanitare Publice Centre de Sănătate;
10. Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:
1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
5. Copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
7. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
8. Curriculumul vitae (CV);
9. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
10. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
11. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

Etapele concursului:
1. Evaluarea dosarelor;
2. Evaluarea competențelor profesionale;
3. Evaluarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani;
4. Interviul.

Data limită de depunere a dosarului – 25.04.2024  la adresa:
Consiliul raional Anenii Noi, str. Piața 31 August 1989,4, biroul 208.
Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:
— dna Morari Olga, șefă Serviciul resurse umane
— tel: 0265 2 37 20,
— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru