Consiliul Raional

Rezultatele concursului  pentru ocuparea funcţiei de

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Anenii Noi,

desfășurat de Comisia de concurs pentru ocuparea funcției vacante:

 

Proces Verbal  nr. 04 din 20.05.2024 al Comisiei de concurs

pentru ocuparea funcției vacante de Șef al IMSP CS Anenii Noi

Consiliul raional Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de
Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Anenii Noi
(termen – 5 ani);

Condiţiile de participare la concurs:

1. Cetăţean al Republicii Moldova;
2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
3. Studii superioare de licență și postuniversitare medicale;
4. Studii de masterat în managementul sănătății publice/management organizațional / administrare este un avantaj;
5. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
6. Capacitate deplină de exerciţiu;
7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de unitățile sanitare abilitate;
8. Lipsa antecedentelor penale;
9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru Instituțiile Medico-Sanitare Publice Centre de Sănătate;
10. Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:
1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
5. Copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
7. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
8. Curriculumul vitae (CV);
9. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
10. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
11. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

Etapele concursului:
1. Evaluarea dosarelor;
2. Evaluarea competențelor profesionale;
3. Evaluarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani;
4. Interviul.

Data limită de depunere a dosarului – 25.04.2024  la adresa:
Consiliul raional Anenii Noi, str. Piața 31 August 1989,4, biroul 208.
Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:
— dna Morari Olga, șefă Serviciul resurse umane
— tel: 0265 2 37 20,
— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru