Regulamentul consiliului

Anexă

                                                                         la decizia Consiliului raional Anenii Noi

7/10 din 19 decembrie 2019

 

 

Regulamentul

privind constituirea şi funcţionarea  Consiliului raional Anenii Noi

 

Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu Legea nr.457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale

 

T i t l u l  I

CONSTITUIREA CONSILIULUI RAIONAL

CAPITOLUL I

MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

 

1.Consiliului Raional Anenii Noi este compus din 33 de consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral şi constituie autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei raionului Anenii Noi.

Consilierii raionali îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor în plen şi în cadrul

comisiilor de specialitate, structuri organizatorice colective ale Consiliului Raional Anenii Noi

 1. Ședinţa de constituire a consiliului raional se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.

Consiliul raional este legal constituit dacă  sunt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

Convocarea consilierilor consiliului raional în prima şedinţă  de constituire  a consiliului se face prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

Ședinţa de constituire  a consiliului raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectându-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia, convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:

a) aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor şi înmânarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale Centrale;

b)iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, și a blocurilor;

c) iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.

Lucrările şedinţei de constituire   sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

La şedinţa  de  constituire  a consiliului participă şi reprezentantul  Comisiei Electorale Centrale.

Reprezentantul  Comisiei Electorale Centrale aduce la cunoştinţa consilierilor hotărârea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmânează legitimaţiile.

 1. După constituirea legală a consiliului local, raional, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.

Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.

Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

 1. Consiliul raional alege preşedintele şi vicepreşedintele (vicepreşedinţii) raionului. Alegerea se  face, prin decizia aprobată de consiliul raional, conform prevederilor legislației în vigoare.

Consiliul raional alege preşedintele raionului, din rândul consilierilor la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.

Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi.

Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de Consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului, în condițiile cînd cheltuielile administrative nu depăşesc 30 la sută din suma totală a veniturilor proprii. Candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte (vicepreşedinţi) al raionului se propune de preşedintele raionului, după consultarea fracţiunilor.

În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rândul consilierilor.

Președintele și vicepreşedintele raionului este funcţie de demnitate publică, şi cad sub incidenţa Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local, şi Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

Vicepreşedinţii raionului pot să reprezinte, fără un mandat special, autoritatea publică respectivă faţă de celelalte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate, inclusiv în instanţele judecătoreşti, în limita prerogativelor funcţiei de demnitate publică, pot să utilizeze antetul marcat ”Vicepreședintele raionului” şi ştampila cancelariei Consiliului raional pentru a emite demersuri, scrisori, circulare, iar în cazul preşedintelui suplimentar  şi dispoziţii, în limita prerogativei funcţiei

(Pct. 4 modificat prin DC 04/20 din 24.06.21)

 1. Consiliul raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului înainte de termen, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi.

Vicepreşedintele raionului poate fi eliberat din funcţie înainte de termen, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, la propunerea preşedintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleşi.

Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi prezintă cererea de demisie în ședința consiliului raional.

Decizia privind acordarea concediului președintelui, precum și decizia privind desemnarea vicepreședintelui care exercită atribuțiilor președintelui, în cazul survenirii unor atare situații,  aparține doar Consiliului raional.

Mandatul preşedintelui şi cel al vicepreşedintelui raionului încetează odată cu mandatul Consiliului raional.

În cazul în care mandatul Consiliului raional încetează înainte de termen, preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi exercită atribuţiile şi soluţionează problemele curente ale raionului până la alegerea de către Consiliul raional nou-constituit a unui alt preşedinte al raionului.

Pe perioada concediului medical sau absenței motivate, președintele raionului desemnează prin dispoziție unul din vicepreședinți ai raionului pentru exercitarea atribuțiilor președintelui raionului

(Pct. 5 modificat prin DC 04/19 din 09.07.20)

6.Secretarul Consiliului raional este funcţionar public şi se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Persoana numită în funcţia de secretar al Consiliului raional, trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi de drept sau de administraţie publică.

(a)Secretarul Consiliului raional este numit de consiliul respectiv, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a Consiliului, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Prevederile alin.6 lit.(a) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacantă intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului în temeiul şi în modul stabilite de Legea nr. 158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Şefii de subdiviziuni din subordinea Consiliului raional – funcționari publici —  sunt desemnaţi prin decizia Consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, din rândurile persoanelor care au câştigat concursul pentru ocuparea funcţiei respective, organizat de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale  sunt desemnaţi de Consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.

Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către Consiliu, la propunerea preşedintelui raionului, sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor  aleşi, cu votul majorităţii consilierilor, în temeiurile şi modul stabilit de legislaţie.

 1. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către Consiliul raional în baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile publice, aprobat de Guvern.

 

Capitolul II

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE

DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

 

 1. După constituire, Consiliul raional formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate şi poate modifica componenţa acestora.

Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate  sunt prevăzute în anexa nr.1.

 1. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către Consiliul raional, în funcţie de specificul şi necesităţile raionului. La decizia Consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.
 2. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a Consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.
 3. Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi sunt menite să asigure eficienţa activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa Consiliului şi  sunt subordonate acestuia.
 4. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul comisiei.
 5. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea  sunt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţele comisiei, de regulă,  sunt publice.

La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu  sunt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac  obiectul lucrărilor comisiei.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass — media.

131 În cazuri de situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum calamități naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotiilor, epizootii și alte situații similare, ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului raional se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință. Rezultatul votului/avizului va fi transmis anterior desfășurării ședinței Consiliului raional, prin mijloace electronice, Secretarului Consiliului raional Anenii Noi, care asigură transmiterea acestuia către consilierii raionali și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi. Avizul va fi susținut de către președintele comisiei de specialitate, în cadrul ședinței Consiliului raional, desfășurate prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință.

(Pct. 131 modificat prin DC 04/19 din 09.07.20)

 

 1. Membrii comisiei de specialitate sunt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi / sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului. Materialele pentru ședința comisiei sunt  pregătite de către secretarul consiliului, cu 10 zile înainte de ședința consiliului raional.
 2. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate avizează proiectele de decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, în situația parității de voturi proiectul se consideră avizat. Proiectele de decizii înaintate spre examinare comisiei de specialitate sunt consultate de președintele comisiei de specialitate.

Demersurile înaintate în adresa Consiliului de către persoanele fizice și juridice vor fi depuse în cancelaria instituției cu minim 15 zile până la emiterea dispoziției de convocare a ședinței Consiliului raional. Proiectul de decizie înaintat comisiei de specialitate va fi însoțit de fișa proiectului de decizie elaborată conform anexei nr. 2

Avizele comisiei au un caracter de recomandare pentru Consiliul respectiv şi conţinutul acestora poate avea următoarele variante:

 • se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva;
 • se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva ţinându-se cont de amendamentele anexate;
 • se propune Consiliului sa respingă proiectul înaintat. In acest caz, comisia va enumera consecinţele nefavorabile ce pot urma după aprobarea deciziei respective;
 • se propune Consiliului un nou proiect de decizie.

In caz de necesitate, unele proiecte de decizii pot fi examinate în cadrul unei şedinţe comune a câtorva comisii consultative, pentru eliminarea divergentelor existente.

 1. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul raional și se aprobă prin votul consilierilor raionali.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către Consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei, prin votul majorității consilierilor prezenți.

În funcţie de numărul membrilor Consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.

17. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:

 • identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către Consiliu;
 • analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
 • întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă Consiliului;
 • se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.
 • exercită funcții de control asupra deciziilor Consiliului Raional.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului sau însărcinări date prin decizie a Consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

18. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:

 • reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;
 • convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
 • propune la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;
 • participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
 • anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
 • susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul  de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

În lipsa Preşedintelui, atribuţiile sale se deleagă secretarului comisiei.

19. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:

 • asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
 • face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;
 • numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;
 • asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

 1. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.
 2. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei aplică acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.
 3. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise .

Lucrările şedinţelor comisiei pot fi înregistrate audio şi/sau video pentru asigurarea transparenţei şi corectitudinii procesului decizional, de către subdiviziunile responsabile din cadrul Consiliului raional. La solicitarea reprezentanților instituțiilor media înregistrate conform legii, lucrările ședințelor pot fi înregistrate cu acordul președintelui sau a membrilor comisiei respective.

221 În situații excepționale în care ședințele Consiliului raional și ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință, avizul comisiei de specialitate se transmite Secretarului Consiliului raional Anenii Noi prin mijloace electronice. În același mod, se înaintează avizul către consilierii raionali și inițiatori, după caz, cel târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi.

(Pct. 221 modificat prin DC 04/19 din 09.07.20)

 

T i t l u l   II

ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL

Capitolul I

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI

ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

 

 1. Consiliul raional alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul Consiliului. Propunerea candidaturii preşedintelui şedinţei se înaintează de fracțiuni în ordinea descrescătoare a repartizării mandatelor în Consiliul raional Anenii Noi. Votarea este organizată de secretarul Consiliului. Președintele raionului asistă în prezidium pe tot parcursul ședinței.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

În fiecare şedinţă, Consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează deciziile Consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

24. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:

 • conduce şedinţele Consiliului;
 • supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatele votării, cu precizarea “pro”, “contra“, şi a abţinerilor;
 • semnează deciziile adoptate de Consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
 • asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de Consiliu;
 • supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a Consiliului;
 • aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune Consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire a Consiliului, precum şi însărcinările Consiliului.

 1. În cazul în care, pe parcursul şedinţei Consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv în şedinţa de constituire, nu îşi poate exercita atribuţiile sale, Consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sunt semnate de preşedintele nou-ales.
 2. Secretarul Consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele Consiliului fără drept de vot.

Pe lângă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului Consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului:

 1. asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea Consiliului, iar la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării Consiliului;
 2. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei Consiliului, inclusiv asigură prezentarea materialelor aferente ședințelor cu 10 zile înainte de desfășurarea lor;
 3. ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 4. numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor când Consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de Consiliu;
 5. informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului;
 6. asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 7. urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.21 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
 8. contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile Consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie și încetare a raporturilor de serviciu a secretarului Consiliului;
 9. acordă consilierilor, precum şi președinților acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliu.

Secretarul îndeplineşte și alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului, precum şi însărcinările Consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului.

Capitolul II

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 1. Şedinţa Consiliului este publică și se desfăşoară în sala de şedinţe, amenajată cu locuri pentru consilieri, invitaţi şi alte persoane care doresc să asiste la şedinţă.

Şedinţa Consiliului raional începe cu onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova şi Drapelul raionului Anenii Noi, intonarea Imnului Republicii Moldova

 1. Consiliul Raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată în trei luni şi se poate întruni în şedinţe extraordinare, cu ordinea de zi propusă, ori de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

281       În cazuri de situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum calamități naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii și alte situații similare, ședințele Consiliului raional se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință, cu respectarea procedurilor menționate la articolele 29-42.

Participarea cetățenilor la ședințele Consiliului raional și posibilitatea de a lua cuvântul fără drept de vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, se realizează în două modalități:

 1. prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință, în baza unui formular on-line pe site-ul Consiliului raional Anenii Noi, înainte cu minim 4 ore de ora stabilită pentru începerea ședinței ordinare, minim 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, respectiv minim 1 oră înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, convocată de îndată. Cetățenii care s-au înscris  în condițiile mai sus-menționate vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea conecta la ședința Consiliului raional și vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris, prin intermediul președintelui de ședință;
 2. prin accesul în sala de ședință, într-un spațiu special amenajat, și la platforma on-line de videoconferință cu respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile competente în materie.

(Pct. 281 modificat prin DC 04/19 din 09.07.20)

 1. Convocarea consiliului raional se face, prin dispoziţie a preşedintelui raionului, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare. În temeiul dispoziţiei, fiecărui consilier i se expediază o înştiinţare în care se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Proiectele de decizii la fel și materialele care au stat la baza înaintării proiectului vor fi transmise cu cel puțin 10 zile până la data desfășurării ședințelor ordinare. Toți consilierii vor primi o mapă cu materialele imprimate care va fi dublată prin intermediul poștei electronice. Înştiinţarea este semnată de secretarul consiliului raional.

În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordinare a consiliului raional, cerută de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, aceştia  sunt în drept

să convoace şedinţa consiliului raional de sine stătător, asistați de secretarul consiliului raional, în condiţiile prezentei legi; şi/sau să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.

 1. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).

În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului prin mass-media, pagina web, rețele de socializare sau prin orice alt mijloc de informare.

 1. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art.45 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei. Pentru includerea în ordinea de zi a ședinței a toate proiectele de decizii vor fi însoțite de avizul a cel puțin comisiei de spacialitate. După aprobarea ordinei de zi a ședinței nu se mai admite modificarea sau completarea acesteia.
 2. Consilierii sunt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să contrasemneze prezența.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui raionului sau secretarului. Preşedintele raionului sau secretarul  sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.

Pentru participarea la fiecare şedinţă a consiliului, consilierii raionali primesc o indemnizaţie. Mărimea ei se va stabili prin decizia consiliului raional.

 1. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată, în conformitate cu procedura stabilită prin Legea 436/2006. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise în ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul, este, de regulă, persoana care a iniţiat proiectul respectiv.

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvântul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvânt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

 1. Preşedintele şedinţei permite oricând unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.
 2. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

36.La cererea unei fracţiuni, preşedintele şedinţei este obligat de a suspenda lucrările şedinţei, pe o durată de cel mult 20 de minute, pentru a da acestora posibilitatea să se consulte, o singură dată pentru fiecare punct al ordinii de zi.

37.Consiliul poate decide întreruperea şedinţei şi reluarea lucrărilor în altă zi la decizia sa.

 1. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
 2. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile cel mult pentru  10 minute  şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:
 • să cheme la ordine;
 • să retragă cuvântul;
 • să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor, apelând dacă este necesar la organele de ordine.

 

40. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:

 • avertisment;
 • eliminarea din sala de şedinţe.

41. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba oficială a statului. Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba de stat.

42. Pentru a asigura plenitudinea procesului verbal, în cadrul şedinţelor de Consiliului raional se utilizează mijloace de înregistrare audio şi/sau video ori alte mijloace tehnice. Utilizarea mijloacelor tehnice pentru înregistrarea şedinţei Consiliului raional se consemnează în procesul-verbal. Consiliul raional va asigura în mod obligatoriu transmiterea online a ședințelor.

Capitolul III

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

43.Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor, președintelui raionului și vicepreședinților. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face preşedintele raionului. Preşedintele raionului și vicepreședinții pot participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.

44.Secretarul consiliului, cu cel puţin 10 zile, pentru ședințele ordinare, și 3 zile pentru ședințele extraordinare, până la examinarea deciziilor, va asigura în mod obligatoriu plasarea  proiectelor de decizie pe pagina web oficială, expedierea prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, sau afişarea la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau îl va difuza către mass-media locală, după caz.

Proiectele de decizii cu caracter normativ sunt expuse pentru consultări publice conform prevederilor legale cu 15 zile lucrătoare până la ședință.

Secretarul consiliului va asigura accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora în modul stabilit de lege.

45. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă din partea inițiatorului şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul consiliului este responsabil pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate și prezentarea proiectelor de decizie.

Înainte de a fi prezentat spre aprobare şedinţei Consiliului Raional, proiectul deciziei este supus consultării publice pe problemele ce ţin de interes raional şi care pot avea impact economic, de mediu, social (asupra mediului de viaţă şi drepturile omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, colectivelor locale, serviciilor publice), În condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 96/2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

Proiectele de decizii se prezintă în limba oficială a statului.

 1. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către preşedintele raionului și vicepreședinți, consemnându-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa de către secretarul consiliului consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitația de a prezenta amendamente.
 2. Proiectele de decizii cu nota informativă a inițiatorului și materialele de însoţire, avizate de subdiviziunile specializate ale Consiliului raional, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului însoțite de fișa de proiect şi după caz, compartimentelor de specialitate ale preşedintelui raionului şi serviciilor publice descentralizate şi desconcentrate.

Odată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului .

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, până la înscrierea acestora în ordinea de zi.

 1. După examinarea proiectului de decizie şi după caz a propunerilor compartimentului de specialitate al preşedintelui raionului şi serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un proces-verbal cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Procesele-verbale, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către preşedintele raionului şi către consilieri cel târziu pînă la data şedinţei consiliului.

 1. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizele comisiilor de specialitate şi după caz de rapoartele  compartimentelor de specialitate ale preşedintelui raionului  şi  serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa  acestuia, în conformitate cu prevederile Legii 436/2006.

Capitolul IV

PROCEDURA DE VOT

 50.Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise.

Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

501 În situații excepționale în care ședințele Consiliului raional și ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice, pe o platforma on-line de videoconferință, votul deschis al consilierilor raionali se exprimă prin apel nominal, efectuat de președintele  ședinței sau prin vot electronic.

(Pct. 501 modificat prin DC 04/19 din 09.07.20)

 1. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele ședinței oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor “ pro”, “ contra” şi „abţinut”. Secretarul consiliului dă citirii numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul “ pro” sau “contra “ sau „abţinut”., în funcţie de opţiunea sa.
 2. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc unul din cuvintele “ pro”, “contra” şi “ abţinut “.

Buletinele de vot se întroduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decât cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

 1. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

 1. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnate expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
 2. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe, ele putând fi supuse examinării doar după expirarea unui termen de 6 luni.

Deciziile consiliului raional se semnează, în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei, de preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul consiliului. În termen de maxim 5 zile de la semnare deciziile consiliului se plasează în registrul actelor locale (www.rsal.gov.md).

În cazul în care secretarul consiliului consideră că decizia consiliului este ilegală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea acestei decizii la următoarea ședință a consiliului, însoțită de nota informativă, în care își va argumenta poziția. În cazul în care consiliul menține poziția sa, prin vot conform prevederilor legislației secretarul este obligat a contrasemna decizia.

Secretarul consiliului va aduce la cunoștință prin publicare pe pagina web și în locuri publice deciziile cu caracter normativ, iar prin contrasemnare deciziile consiliului cu caracter individual de către persoanele vizate.

În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, președintele raionului poate sesiza oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ.

Deciziile consiliului intră în vigoare la data publicării în registrul actelor locale (www.rsal.gov.md).  Deciziile cu caracter normativ se vor aduce la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice, iar cele cu caracter individual – se vor comunica persoanelor vizate.

Deciziile pot intra în vigoare la o dată prevăzută în textul deciziei, dar nu mai devreme de data plasării în registrul actelor locale.

 

TITLUL  III

Exercitarea mandatului de consilier raional,

precum şi de colaborare cu autorităţile publice locale

de nivelul unu în realizarea problemelor comunităţii

Capitolul I

Activitatea consilierului raional în Consiliul Raional

56.Consilierul raional este dator să fie demn de încrederea alegătorilor, să contribuie prin exemplu personal la consolidarea autorităţii administraţiei publice raionale  pe care o reprezintă, onorarea obligaţiilor civice, asigurarea ordinii publice şi la respectarea legislaţiei.

 1. Consilierul raional se află încontinuu în exercitarea mandatului pe toată durata acestuia.
 2. Participarea consilierului la şedinţa consiliului şi/sau comisiei din care face parte este obligatorie.
 3. În cazul în care consilierul este în imposibilitate de a participa la şedinţa respectivă, el comunică despre aceasta, preşedintelui raionului sau secretarului consiliului, cu  indicarea motivelor absenţei.

60.La şedinţa Consiliului consilierul este în drept:

 1. să examineze și să se expună asupra a toate proiectele ce țin de competența Consiliului raional;
 2. să-şi exprime opinia asupra candidaturilor persoanelor cu funcţii de răspundere în cadrul dezbaterilor pentru alegerea, numirea sau confirmarea lor de către Consiliu;
 3. să facă propuneri în scris pentru a fi examinate de Consiliu;
 4. să facă propuneri şi observaţii privind proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului şi modul examinării chestiunilor puse în discuţie, potrivit Legii 436/2006;
 5. să lanseze iniţiative şi să facă propuneri privind examinarea în şedinţele consiliului a dărilor de seamă sau informaţiilor prezentate de orice organ şi persoană cu funcţie de răspundere subordonate consiliului;
 6. să pună în discuţie chestiunea votului de încredere persoanelor alese, numite de cel puţin o treime de consilierii aleşi;
 7. să propună consiliului pentru examinare chestiunile legate de activitatea persoanelor fizice şi juridice la executarea deciziilor, acestuia şi să organizeze pregătirea materialelor respective;
 8. să participe la dezbateri, să facă interpelări, să adreseze întrebări raportorilor şi preşedintelui şedinţei, să ceară răspunsuri;
 9. să propună amendamente la proiectele deciziilor şi ale altor acte prezentate pentru aprobarea consiliului;
 10. să participe cu drept de vot consultativ la examinarea de către autorităţile publice locale din care nu face parte, a oricăror chestiuni ce vizează interesele colectivităţii pe care o prezintă.

61.Consilierul raional, în limitele competenţei sale, contribuie la realizarea deciziilor, programelor, planurilor adoptate de Consiliul raional în toate domeniile de activitate social-economică.

62.Consilierul raional primeşte în audienţă cetăţenii în sediul consiliului raional. Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea normală a audienţei revine secretarului consiliului raional.

63.Examinează cerinţele, petiţiile, demersurile adresate lui sau Consiliului raional, insistă asupra rezolvării lor şi dă răspunsurile corespunzătoare adresatului sau organului care i-a încredinţat examinarea.

64.Studiază necesităţile şi cerinţele populaţiei, prezintă organelor respective propuneri de realizare, depune eforturi pentru realizarea lor.

65.Consilierul raional din însărcinarea consiliului, preşedintelui şedinţei exercită controlul executării deciziilor Consiliului raional, prezintă rezultatele controlului la şedinţa consiliului; consilierul raional poartă răspundere juridică, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului; durata mandatului consiliului raional este stabilită de Codul electoral.

 

Capitolul II

Activitatea consilierilor în cadrul comisiilor

 consultative de specialitate

66.Participă la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional.

67.Studiază şi elaborează propuneri pentru şedinţa Consiliului raional şi a comisiei consultative de specialitate respectivă.

68.Participă şi propune chestiuni pentru planificarea activităţii comisiei consultative de specialitate.

69.În cadrul comisiei analizează şi avizează proiectele deciziilor Consiliului Raional, a altor probleme ce ţin de activitatea comisiei.

70.Îndeplineşte însărcinările date de către comisia consultativă de specialitate, din care el face parte.

71.Informează comisia despre executarea însărcinărilor date de ea.

 

Capitolul III

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII

ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 

 1. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului şi secretarului raionului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

 1. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
 2. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sunt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămâni, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

 1. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Codul Administrativ nr. 116/2018.

Capitolul IV

Perioada mandatului şi dizolvarea consiliului raional

 

 1. Durata mandatului consiliului raional
 2. Durata mandatului consiliului raional este stabilită de Codul electoral.
 3. Consiliul raional îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit până la data constituirii legale a consiliului nou-ales.
 4. Mandatul consiliului raional poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.
 5. Consiliul raional poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:
 6. a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărâri definitive întrucât încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;
 7. b) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul stabilit la art.11 al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală.
 8. c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor.
 9. Dizolvarea de drept a consiliului raional în condiţiile alin.(73) lit.b) şi c) se constată de către preşedintele raionului şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor noi.
 10. Parlamentul dizolvă consiliul raional, la propunerea motivată a preşedintelui raionului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţate, prin care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea.
 11. Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului raional se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului Electoral al RM.
 12. Pînă la constituirea unui nou consiliu, preşedintele raionului va soluţiona problemele curente ale unităţii administrativ-teritoriale.

Capitolul V

Controlul executarii deciziilor consiliului şi interpelarilor consilierilor

 1. Monitorizarea executării deciziilor Consiliului, interpelărilor şi întrebărilor consilierilor se efectuează de către secretarul Consiliului prin concursul aparatului  preşedintelui raionului. În termen de 5 zile după adoptarea deciziilor, secretarul Consiliului distribuie materialele responsabililor de executare şi, după caz, comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului.
 2. Monitorizarea executării cuprinde: stabilirea termenelor de executare, verificarea aducerii la timp spre cunoştinţă executantului a deciziilor, interpelărilor, precum şi verificarea mersului executării, evidenţei şi generalizării rezultatelor executării şi informarea preşedintelui raionului, inclusiv suspendării controlului consiliului raional.
 3. Deciziile Consiliului sunt scoase de la control de către Consiliu la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor, secretarului Consiliului.
 4. Secretarul Consiliului informează la fiecare ședință ordinară consilierii despre mersul îndeplinirii deciziilor, mai ales despre dificultăţile apărute în legătură cu executarea deciziilor.

 

Capitolul VI

Dispoziții finale și tranzitorii

 

 1. Prezentul Regulament intra în vigoare la momentul aprobării acestuia de către Consiliul Raional Anenii Noi și publicarea în registrul electronic al actelor locale (www//rsal.gov.md)
 2. În cazul în care cadrul normativ naţional are alte prevederi decât cele prevăzute în prezentul Regulament, va avea prioritate actul normativ naţional,  cu ulterioarele modificări de rigoare ale Regulamentului.

Anexă nr.1

la Regulamentul privind

constituirea şi funcţionarea

consiliului   raional Anenii Noi

 

DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE SE POT
FORMA COMISII DE SPECIALITATE

 

 1. de planificare, finanţe şi buget ;
 2. — de agricultură, industria prelucrare, comerţ  şi mediu ;
 3. — de construcţie, gospodărie comunală, drumuri şi transport ;
 4. — de învăţămînt, cultură, tineret şi  sport ;

      5.- de  medicină şi asistenţă socială ;

 1. — de juridică, ordine publică şi accesul la informaţie.

Notă: În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate decide formarea comisiilor de specialitate şi în alte domeniide activitate sau a unei comisii care să aibă drept obiect de activitate două sau mai multe domenii.

 

 

Anexă nr.2

la Regulamentul privind

constituirea şi funcţionarea

consiliului   raional Anenii Noi

FIȘA PROIECTULUI DE DECIZIE nr.____   pentru ședința din ______________

 

□ 1. Nota informativă (de argumentare)  elaborat de                                                      nr. file —

 

□ 2. Avizul anticorupție  (pentru proiectele de decizii cu caracter normativ)                  nr. file –

 

□ 3. Valoarea de bilanț/costul estimativ al bunului                                                          nr. file –

 

□ 4. Dovada dreptului de proprietate                                                                               nr. file –

 

□ 5. Deviz de cheltuieli pentru lucrări sau investiții                                                        nr. file –

 

□ 6. Dovada cofinanțării pentru lucrări, servicii sau investiții                                        nr. file –

 

□7. Estimarea cheltuielilor pentru asigurarea sustenabilității                                          nr. file –

 

□ 8. Avizul vicepreședinților, a serviciilor specializate

pe domenii ale Consiliului raional                                                                            nr. file –

 

□ 9. Cererea, petiția, solicitarea parvenită în adresa consiliului                                      nr. file —