Aparatul președintelui raionului

 

ANUNȚ CONCURS!

 

Specialist principal Secția juridică

Scopul  funcţiei:

Asigurarea juridică a activităţii instituției cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

Obiectivele de bază:

— elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, efectuează expertiza juridică a acestora;

— întocmește dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului;

— acordă consultare juridică subdiviziunilor Consiliului raional.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 3 an de experienţă în funcţia de specialitate;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer (Word, Excel).

Dosarul de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 30 septembrie 2022.

Dosarul de concurs se depune la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Serviciul resurse umane

șef — Olga Morari
Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20

Bibliografia concursurilor:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală
Acte normative în domeniul de specialitate:

— Codul Civil nr.1107/2002 al RM

— Codul de procedură civilă nr.225/2003 al RM

— Codul administrativ nr.116/2018 al RM

Șef Serviciul relații funciare și cadastru
Secția agricultură și alimentație

Scopul  funcţiei:

Dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglementare a regimului proprietății funciare.

Obiectivele de bază:

— administrează controlul de stat asupra folosirii raționale a terenurilor;

— elaborează și asigură realizarea programelor de stat privind folosirea rațională, protecția și restabilirea terenurilor;

— coordonează și asigură controlul asupra tuturor genurilor de lucrări în domeniul reglementării regimului proprietății funciare.

Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Experienţa 3 ani în funcţia de specialitate;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer (Word, Excel).

Dosarul de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară sau extrasul din cont de la CTAS.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 30 septembrie 2022.

Dosarul de concurs se depune la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

Piața 31 August,4, et.II, bir.208, șef Serviciul resurse umane — Olga Morari
Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală
Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr.828/1991 Codul funciar
Legea nr.354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile
Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului
Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile
Hotărârea de Guvern nr. 1428/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente
Hotărârea de Guvern nr. 63/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
Hotărârea de Guvern nr.136/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere
Legea 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice.

Specialist superior Secția construcții

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Coordonarea problemelor în domeniul drumurilor.

Sarcinile de bază:

— Pregătirea, lansarea proiectelor investiționale la nivel de raion și localități,

— Analizarea situației în domeniul drumurilor din teritoriu;

— Monitorizarea impementării proiectelorinvestiționale.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;

— Domiciliu permanent în RM;

— Studii superioare în domeniu ;

— Minim 6 luni de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Dosarul de concurs care va conţine:

Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
Copia buletinului de identitate;
Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă
documentară a experienţei de muncă anterioară;
Declarația pe propria răspundere privind antecedentelor penale sau contavenționale nestinse.

Data limită de depunere a dosarului de concurs — 30 septembrie 2022.

Dosarul de concurs se depune la adresa:

MD 6501, or. Anenii Noi,

str. 31 August,4, et. II, bir.208,

Serviciul resurse umane

Specialist principal — Olga MORARI

Relaţii la tel./fax 0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova;
Acte normative în domeniul serviciului public:
Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
Acte normative în domeniul de specialitate:
— Legea nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;
— Legea nr. 721 din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcţii;
— Legea nr. 509/1995 drumurilor;
— Hotărâre de Guvern nr. 357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere.

Specialist Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

Scopul funcţiei:

Realizarea concepției în domeniul eficienței energetice în raion.

Obiectivele de bază:

Înregistraea contractelor de achiziții publice în urma procedurilor de achiziții cu valoare mică.
Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate: economie, administrație publică, contabilitate.
— Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Dosarul de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 30 septembrie 2022.

Dosarul de concurs se depune la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

șef — Olga Morari
Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20

Bibliografia concursurilor:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.
Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM;
Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative;
Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;
Hotărîrea Guvernului n 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.

Specialist principal Secția Financiară

Scopul funcţiei:

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile.

Obiectivele de bază:

Evidența operațiunilor contabile ce prevede remunerarea muncii, calcularea și plata în timp a salariilor personalului auxiliar și a funcționarilor publici.
Întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile.
Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet,

program contabil 1C și BIT generator.

Dosarul de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 30 septembrie 2022.

Dosarul de concurs se depune la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

șef — Olga Morari
Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.
Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
Legea nr.287/2017 contabilității și raportării financiare;
Ordinul MF nr. 172/2019 cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020;
Ordinul MF nr. 187/2019 cu privire la modificarea Regulamentului privind administrarea Clasificatiei bugetare;
Ordinul MF nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
Ordinul MF nr. 208/2015 privind Clasificaţia bugetară;
Hotărârea de Guvern nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului
privind casarea bunurilor uzate, raportate
la mijloacele fixe.

Secretar al Consiliului raional Anenii Noi

Scopul general al funcției:

Organizarea eficientă și asigurarea legalității activității Consiliului raional.

 Sarcinile de bază: 

 1. Organizarea activităţii Consiliului raional. Efectuarea lucrărilor de secretariat şi relaţii cu publicul, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative emise de Consiliul raional.
 2. Asigurarea consultării publice a proiectelor de decizii cu caracter normativ ale Consiliului raional. Acordarea asistenţei metodice şi practice consilierilor raionali şi comisiilor de specialitate ale consiliului în organizarea activităţii lor. Eliberarea extraselor şi copiilor din orice act din arhiva Consiliului raional.
 3. Asigurarea remiterii autorităților și persoanelor intresate ale actelor emise de consiliul și președintele raionului, includerea acestora în Registrul de stat al actelor locale. Organizarea controlului executării deciziilor adoptate de Consiliul raional și dispozițiilor emise de Președintele raionului.
 4. Coordonarea activității Serviciului Administrație Publică, Serviciului Arhivă, Serviciului de deservire a clădirilor administrative și subdiviziunilor Consiliului raional.
 5. Chestiunile legate de organizarea alegerilor parlamentare și locale, referendumurilor, problemelor cultelor, întocmirii documentelor pentru decorare, eliberării copiilor și extraselor din acte emise de Consiliul raional și președintele raionului.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studii superioare absolvite, licențiat al unei facultăți (secții) de drept sau de administrație publică și experiență de activitate în serviciul public de cel puțin 5 ani;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa o funcţie publică, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 9. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;
 10. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 11. are abilităţi de utilizare a computerului.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 • aptitudini personale: competență managerială, diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi;
 • abilități aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului; cunoștințe de operare la computer cu programele: MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documente ce atestă experienţa de pregătire profesională (copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a experienţei de muncă anterioare, certificate privind activitatea profesională desfăşurată sau alte documente confirmative);
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul judiciar.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr. 457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
 • Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19 iulie 2018;
 • Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 982 din 11 mai 2008  cu privire la accesul la informație;
 • Legea  nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal,  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi   str. Piața 31 August 1989,4,  et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane:

Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact:  tel./fax  0(265) 2-37-20

e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  30.09.2022, ora 17:00.