Aparatul președintelui raionului

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru  funcţiei  publice vacante:

Specialist principal Secția juridică

 Scopul al funcţiei:

 Asigurarea juridică a activităţii instituției cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

 Obiectivele de bază:

— elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii

  ale preşedintelui raionului, efectuează expertiza juridică a acestora;

— întocmește dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului;

— acordă consultare juridică subdiviziunilor Consiliului raional. 

  Condiţii de participare la concursuri:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 3 ani de experienţă în funcţia de specialitate;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă

anterioară sau extrasul din cont de la CTAS;

 • Declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  10.06.2023

 Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

      str. 31 August,4, et.II, bir.208, Serviciul resurse umane

șef —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursurilor

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

Specialist principal Secția juridică:

—         Codul Civil nr.1107/2002 al RM

—         Codul de procedură  civilă nr.225/2003 al RM

—        Codul administrativ nr.116/2018 al RM

 

Consiliul raional Anenii Noi 

anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei de

manager ÎM Biroul raional de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Anenii Noi (termen determinat – 5 ani);

Condiţiile de participare la concurs

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
 3. Studii superioare de licență și postuniversitare în domeniu arhitectură;
 4. Studii de masterat în domeniul arhitecturii / management organizațional / administrare;
 5. Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 6. Capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 8. Lipsa antecedentelor penale;
 9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani;
 10. Neatingerea vârstei de obţinere a dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. Curriculumul vitae (CV);
 8. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 9. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
 10. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

Etapele concursului:

 1. Evaluarea dosarelor;
 2. Prezentarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani

(oral – 5-10 min);

 1. Interviul ( întrebări ce țin de competențele profesionale și manageriale).

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web www.anenii-noi.md  de la data de  13 aprilie 2023, până la data  02 mai 2023, la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi,

str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:

— dna Morari Olga, șef Serviciul resurse umane

Aparatului președintelui raionului

— tel: 0265 2 37 20,

— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru.

 

 

 

 Consiliul raional Anenii Noi

anunţă concurs

 

      pentru ocuparea funcţiei de manager ÎM Biroul raional de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Anenii Noi (termen determinat – 5 ani);

Condiţiile de participare la concurs:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
 3. Studii superioare de licență și postuniversitare în domeniu arhitectură;
 4. Studii de masterat în domeniul arhitecturii / management organizațional / administrare;
 5. Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 6. Capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 8. Lipsa antecedentelor penale;
 9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani;
 10. Neatingerea vârstei de obţinere a dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. Curriculumul vitae (CV);
 8. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 9. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
 10. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

 Etapele concursului:

 1. Evaluarea dosarelor;
 2. Prezentarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani (oral – 5-10 min)                                                                  3. Interviul ( întrebări ce țin de competențele profesionale și manageriale).

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web www.anenii-noi.md  de la data de  22 martie 2023, până la data de     10 aprilie 2023, inclusiv, la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi,

str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:

— dna Morari Olga, șeful  Serviciului  resurse umane al  Aparatului președintelui raionului

— tel: 0265 2 37 20,

— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru.

 

pentru ocuparea funcţiei de Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Bulboaca (termen determinat – 5 ani);                                                                                              Condiţiile de participare la concurs:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
 3. Studii superioare de licență și postuniversitare medicale;
 4. Studii de masterat în managementul sănătății publice / management organizațional / administrare;
 5. Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 6. Capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 8. Lipsa antecedentelor penale;
 9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;
 10. Neatingerea vârstei de obţinere a dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. Carnetul de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ce atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare (în original);
 8. Curriculumul vitae (CV);
 9. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 10. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
 11. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

Etapele concursului:

 1. Evaluarea dosarelor;
 2. Prezentarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani (oral – 5-10 min);
 1. Interviul ( întrebări ce țin de competențele profesionale și manageriale).

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web www.anenii-noi.md  de la data de  22 martie 2023, până la data de     10 aprilie 2023, inclusiv, la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi,

str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului: dna Morari Olga, șeful  Serviciului resurse umane al  Aparatului președintelui raionului

— tel: 0265 2 37 20,

— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru.

 

 pentru ocuparea funcţiei de Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Mereni  (termen determinat – 5 ani)

Condiţiile de participare la concurs:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
 3. Studii superioare de licență și postuniversitare medicale;
 4. Studii de masterat în managementul sănătății publice / management organizațional / administrare;
 5. Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 6. Capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 8. Lipsa antecedentelor penale;
 9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;
 10. Neatingerea vârstei de obţinere a dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. Carnetul de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ce atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare (în original);
 8. Curriculumul vitae (CV);
 9. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 10. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
 11. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

Etapele concursului:

 1. Evaluarea dosarelor;
 2. Prezentarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani

(oral – 5-10 min);

 1. Interviul ( întrebări ce țin de competențele profesionale și manageriale).

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web www.anenii-noi.md  de la data de  22 martie 2023, până la data de     10 aprilie 2023, inclusiv, la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi,

str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:

— dna Morari Olga, șeful  Serviciului  resurse umane al  Aparatului președintelui raionului

— tel: 0265 2 37 20,

— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru.

*

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs

pentru ocupare  funcţiilor  publice vacante:

Șef Secția juridică

 Scopul al funcţiei:

 Asigurarea juridică a activităţii instituției cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

 Obiectivele de bază:

— elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, precum şi alte acte normative elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;

— vizează dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

— reprezintă în modul stabilit, interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti. 

Condiţii de participare la concursuri:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă  sau extras din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  07.03.2023

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208,

Olga Morari

șef Serviciul resurse umane
Date de contact:  tel./fax  0(265) 2-37-20

Bibliografia concursurilor

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Codul Civil nr.1107/2002 al RM
 • Codul de procedură civilă nr.225/2003 al RM
 • Codul administrativ nr.116/2018 al RM

—      Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor de  concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Specialist superior Serviciu tineret și sport:

Scopul funcţiei:

Realizarea politicilor de stat în domeniul sportului în raion.

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația sportivă a tineretului din raionul Anenii Noi.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu sau a unei funcții

publice similar este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), utilizarea

internetului și e-mail.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă  sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă  anterioare.

Data limită de depunere a  dosarului de concurs —  28 februarie 2023.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

șef —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea  nr. 215 /2016 cu privire la tineret;
 • Legea voluntariatului nr.121/2010;
 • Hotărârea de Guvern nr.1151/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor,  festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat.
 • Legea nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport;
 • Hotărâre de Guvern nr.1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare
  pentru activitatea sportivă.

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă prelungirea termenului de depunere a  dosarelor de concurs  pentru ocuparea  funcţiei publice vacante:

Specialist superior Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

Scopul funcţiei:

Realizarea  concepției în domeniul economic în raion.

Obiectivele  de bază:

 • Elaborarea programelor de dezvoltare a antreprenoriatului, micului business și organizarea activității de realizare a acestor programe.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate: economie, administrație publică, contabilitate.
— Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă anterioară.

 

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  28.02. 2023.
Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

șef —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografia concursurilor

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;
 • Hotărîrea Guvernului n 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea  funcţiei publice vacante:

Specialist superior Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 Scopul funcţiei:

Realizarea  concepției în domeniul economic în raion.

 Obiectivele  de bază:

 • Elaborarea programelor de dezvoltare a antreprenoriatului, micului business și organizarea activității de realizare a acestor programe.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate: economie, administrație publică, contabilitate.
— Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  30.01. 2023.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

șef —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursurilor

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;
 • Hotărîrea Guvernului n 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Specialist superior Serviciu tineret și sport:

Scopul funcţiei:

Realizarea politicilor de stat în domeniul sportului în raion.

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația sportivă a tineretului din raionul Anenii Noi.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu sau a unei funcții publice similare;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), utilizarea internetului și e-mail.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă  sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă  anterioare.

Data limită de depunere a  dosarului de concurs —  30 ianuarie 2023, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

Specialist principal —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea  nr. 215 /2016 cu privire la tineret;
 • Legea voluntariatului nr.121/2010;
 • Hotărârea de Guvern nr.1151/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor,  festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat.

Anunţ de prelungire a concursului!

Se anunţă  prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 — Specialist principal Secția juridică

 — Specialist superior Secția construcții

 — Specialist principal Secția Financiară

Data limită de depunere a  Dosarelor de concurs —  20.12. 2022.

 —  Specialist principal,   Secția Administrație Publică  ,    funcţie publică  temporar vacantă  ( până la 14.08.2025)

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  05.12. 2022.

Dosarele de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

Șef —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunţă  prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în  Secţia Elaborarea şi administrarea bugetului.

 Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei :

Contribuirea la elaborarea şi administrarea bugetului raionului.

 Sarcinile de bază :

— Asigurarea estimării veridice şi economic argumentată a cheltuielilor bugetelor locale.

— Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului şi bugetului raional.

— Monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri la cheltuieli.

Condiţii de participare la concurs :

— Cetăţean al Republicii Moldova;

— Domiciliu permanent în Republica Moldova;

-Studii superioare de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate, administrarea publică);

— Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil) ;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoaşterea programelor Microsoft Ofice:Word, Excel, Power Point.

           Conţinutul Dosarului de concurs:

— Formularul de participare (forma tipică);

— Copia buletinului de identitate;

— Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

— Copia carnetului de muncă, după caz;

Documentele pentru participare la concurs se vor prezenta  până la 28 noiembrie 2022  la adresa : or. Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409, tel. 0-265-2-28-41; 0-265-2-48-06.

 

Anunţ de angajare! 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Anenii Noi  angajează pe  perioadă determinată, până la 30.09.2023,  consultant/specialist  în problemele protecției  drepturilor copilului.

Condiţii de angajare:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare juridice sau în psihologie;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel) , internet.

Anunţ de angajare! 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea funcţiei publice  temporar vacante  ( până la 14.08.2025):

 Specialist principal,   Secția Administrație Publică

 Scopul funcţiei:

Participarea la acțiunile ce implică coordonarea activității Consiliilor locale în vederea executării lucrărilor de secretariat.

Obiectivele  de bază:

 • Evidența petiţiile persoanelor fizice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova;
 • Redactarea materialelor informative și de comunicare cu plasarea acestora pe pagina web și facebook a Consiliului raional;
 • Organizarea audienţei cetăţenilor;
 • Asigurarea executării prevederilor legale în vederea acordării statutului de persoană asigurată a cetățenilor din stânga Nistrului.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate (administrație publică);

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  28.11 2022.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

Șef —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Codul administrativ al RM nr.116/2018;

 

 

Anunţ de angajare! 

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în  Secţia Elaborarea şi administrarea bugetului.

 Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei :

Contribuirea la elaborarea şi administrarea bugetului raionului.

 Sarcinile de bază :

— Asigurarea estimării veridice şi economic argumentată a cheltuielilor bugetelor locale.

— Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului şi bugetului raional.

— Monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri la cheltuieli.

Condiţii de participare la concurs :

Cetăţean al Republicii Moldova;

— Domiciliu permanent în Republica Moldova;

-Studii superioare de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate, administrarea publică);

— Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil) ;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoaşterea programelor Microsoft Ofice:Word, Excel, Power Point.

           Conţinutul Dosarului de concurs:

— Formularul de participare (forma tipică);

— Copia buletinului de identitate;

— Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

— Copia carnetului de muncă, după caz;

Documentele pentru participare la concurs se vor prezenta  până la 21 noiembrie 2022 la adresa : or. Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409, tel. 0-265-2-28-41; 0-265-2-48-06.

 

Anunţ de angajare! 

     Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de ,,Asistent social,,-  în Primăria s.   Tintareni pe o perioada  nedeterminată.

Cerinţele faţă de candidat :

a ) Persoanele cu studii superioare în asistența socială,

b) Studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă, (anul III)

Documentele necesare

 1. Curriculum Vitae
 2. Copia diplomei de studii
 3. Certificatul medical
 4. Copia carnetului de muncă
 5. Copia buletinului de identitate
 6. Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia

* Legea nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială

* Legislația în  domeniile sociale, (Legea 140 din 2013, Legea 133 din 2008  etc  ),

* Codul Muncii al RM

După informaţii necesare de adresat la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protrcţia Familiei Anenii Noi,  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 405 . , tel, 068611315

Depunerea dosarelor la data de    03  octombrie    2022   până la data de   17 octombrie   2022.

Responsabil de colectarea dosarelor Munteanu Ira, sef serviciu asistenţi sociali comunitari

 

CONCURS  REPETAT!

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de ,,Asistent social,,-  în Primăria s.   Tintareni pe o perioada  nedeterminată.

Cerinţele faţă de candidat :

a ) Persoanele cu studii superioare în asistența socială,

b) Studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă, (anul III),

 

Documentele necesare

 1. Curriculum Vitae
 2. Copia diplomei de studii
 3. Certificatul medical
 4. Copia carnetului de muncă
 5. Copia buletinului de identitate
 6. Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia

* Legea nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială

* Legislația în  domeniile sociale, (Legea 140 din 2013, Legea 133 din 2008  etc ),

* Codul Muncii al RM

După informaţiile necesare de adresat la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protrcţia Familiei Anenii Noi,  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 405 , tel, 068611315,

Depunerea dosarelor la data de   03  octombrie    2022   până la data de   17 octombrie   2022.

Responsabil pentru colectarea dosarelor Munteanu Ira, sef serviciu asistenţi sociali comunitari

 

ANUNȚ CONCURS!

Specialist principal Secția juridică

Scopul  funcţiei:

Asigurarea juridică a activităţii instituției cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

Obiectivele de bază:

— elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, efectuează expertiza juridică a acestora;

— întocmește dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului;

— acordă consultare juridică subdiviziunilor Consiliului raional.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 3 an de experienţă în funcţia de specialitate;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer (Word, Excel).

Dosarul de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 30 septembrie 2022.

Dosarul de concurs se depune la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Serviciul resurse umane

șef — Olga Morari
Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20

Bibliografia concursurilor:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală
Acte normative în domeniul de specialitate:

— Codul Civil nr.1107/2002 al RM

— Codul de procedură civilă nr.225/2003 al RM

— Codul administrativ nr.116/2018 al RM

Șef Serviciul relații funciare și cadastru
Secția agricultură și alimentație

Scopul  funcţiei:

Dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglementare a regimului proprietății funciare.

Obiectivele de bază:

— administrează controlul de stat asupra folosirii raționale a terenurilor;

— elaborează și asigură realizarea programelor de stat privind folosirea rațională, protecția și restabilirea terenurilor;

— coordonează și asigură controlul asupra tuturor genurilor de lucrări în domeniul reglementării regimului proprietății funciare.

Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Experienţa 3 ani în funcţia de specialitate;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer (Word, Excel).

Dosarul de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară sau extrasul din cont de la CTAS.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 30 septembrie 2022.

Dosarul de concurs se depune la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

Piața 31 August,4, et.II, bir.208, șef Serviciul resurse umane — Olga Morari
Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală
Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr.828/1991 Codul funciar
Legea nr.354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile
Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului
Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile
Hotărârea de Guvern nr. 1428/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente
Hotărârea de Guvern nr. 63/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
Hotărârea de Guvern nr.136/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere
Legea 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice.

Specialist superior Secția construcții

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Coordonarea problemelor în domeniul drumurilor.

Sarcinile de bază:

— Pregătirea, lansarea proiectelor investiționale la nivel de raion și localități,

— Analizarea situației în domeniul drumurilor din teritoriu;

— Monitorizarea impementării proiectelorinvestiționale.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;

— Domiciliu permanent în RM;

— Studii superioare în domeniu ;

— Minim 6 luni de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Dosarul de concurs care va conţine:

Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
Copia buletinului de identitate;
Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă
documentară a experienţei de muncă anterioară;
Declarația pe propria răspundere privind antecedentelor penale sau contavenționale nestinse.

Data limită de depunere a dosarului de concurs — 30 septembrie 2022.

Dosarul de concurs se depune la adresa:

MD 6501, or. Anenii Noi,

str. 31 August,4, et. II, bir.208,

Serviciul resurse umane

Specialist principal — Olga MORARI

Relaţii la tel./fax 0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova;
Acte normative în domeniul serviciului public:
Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
Acte normative în domeniul de specialitate:
— Legea nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;
— Legea nr. 721 din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcţii;
— Legea nr. 509/1995 drumurilor;
— Hotărâre de Guvern nr. 357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere.

Specialist Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

Scopul funcţiei:

Realizarea concepției în domeniul eficienței energetice în raion.

Obiectivele de bază:

Înregistraea contractelor de achiziții publice în urma procedurilor de achiziții cu valoare mică.
Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate: economie, administrație publică, contabilitate.
— Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Dosarul de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 30 septembrie 2022.

Dosarul de concurs se depune la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

șef — Olga Morari
Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20

Bibliografia concursurilor:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.
Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM;
Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative;
Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;
Hotărîrea Guvernului n 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.

Specialist principal Secția Financiară

Scopul funcţiei:

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile.

Obiectivele de bază:

Evidența operațiunilor contabile ce prevede remunerarea muncii, calcularea și plata în timp a salariilor personalului auxiliar și a funcționarilor publici.
Întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile.
Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet,

program contabil 1C și BIT generator.

Dosarul de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 30 septembrie 2022.

Dosarul de concurs se depune la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

șef — Olga Morari
Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.
Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
Legea nr.287/2017 contabilității și raportării financiare;
Ordinul MF nr. 172/2019 cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020;
Ordinul MF nr. 187/2019 cu privire la modificarea Regulamentului privind administrarea Clasificatiei bugetare;
Ordinul MF nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
Ordinul MF nr. 208/2015 privind Clasificaţia bugetară;
Hotărârea de Guvern nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului
privind casarea bunurilor uzate, raportate
la mijloacele fixe.

Secretar al Consiliului raional Anenii Noi

Scopul general al funcției:

Organizarea eficientă și asigurarea legalității activității Consiliului raional.

 Sarcinile de bază: 

 1. Organizarea activităţii Consiliului raional. Efectuarea lucrărilor de secretariat şi relaţii cu publicul, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative emise de Consiliul raional.
 2. Asigurarea consultării publice a proiectelor de decizii cu caracter normativ ale Consiliului raional. Acordarea asistenţei metodice şi practice consilierilor raionali şi comisiilor de specialitate ale consiliului în organizarea activităţii lor. Eliberarea extraselor şi copiilor din orice act din arhiva Consiliului raional.
 3. Asigurarea remiterii autorităților și persoanelor intresate ale actelor emise de consiliul și președintele raionului, includerea acestora în Registrul de stat al actelor locale. Organizarea controlului executării deciziilor adoptate de Consiliul raional și dispozițiilor emise de Președintele raionului.
 4. Coordonarea activității Serviciului Administrație Publică, Serviciului Arhivă, Serviciului de deservire a clădirilor administrative și subdiviziunilor Consiliului raional.
 5. Chestiunile legate de organizarea alegerilor parlamentare și locale, referendumurilor, problemelor cultelor, întocmirii documentelor pentru decorare, eliberării copiilor și extraselor din acte emise de Consiliul raional și președintele raionului.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studii superioare absolvite, licențiat al unei facultăți (secții) de drept sau de administrație publică și experiență de activitate în serviciul public de cel puțin 5 ani;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa o funcţie publică, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 9. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;
 10. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 11. are abilităţi de utilizare a computerului.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 • aptitudini personale: competență managerială, diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi;
 • abilități aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului; cunoștințe de operare la computer cu programele: MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documente ce atestă experienţa de pregătire profesională (copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a experienţei de muncă anterioare, certificate privind activitatea profesională desfăşurată sau alte documente confirmative);
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul judiciar.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr. 457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
 • Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19 iulie 2018;
 • Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 982 din 11 mai 2008  cu privire la accesul la informație;
 • Legea  nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal,  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi   str. Piața 31 August 1989,4,  et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane:

Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact:  tel./fax  0(265) 2-37-20

e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  30.09.2022, ora 17:00.