Aparatul președintelui raionului

Preşedintele raionului  Anenii  Noi  anunță concurs pentru ocuparea  funcţiei  publice temporar vacante:  Secretar al Consiliului raional Anenii Noi

Scopul general al funcției:

Organizarea eficientă și asigurarea legalității activității Consiliului raional.

 Sarcinile de bază: 

 1. Organizarea activităţii Consiliului raional. Efectuarea lucrărilor de secretariat şi relaţii cu publicul, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative emise de Consiliul raional.
 2. Asigurarea consultării publice a proiectelor de decizii cu caracter normativ ale Consiliului raional. Acordarea asistenţei metodice şi practice consilierilor raionali şi comisiilor de specialitate ale consiliului în organizarea activităţii lor. Eliberarea extraselor şi copiilor din orice act din arhiva Consiliului raional.
 3. Asigurarea remiterii autorităților și persoanelor intresate ale actelor emise de consiliul și președintele raionului, includerea acestora în Registrul de stat al actelor locale. Organizarea controlului executării deciziilor adoptate de Consiliul raional și dispozițiilor emise de Președintele raionului.
 4. Coordonarea activității Serviciului Administrație Publică, Serviciului Arhivă, Serviciului de deservire a clădirilor administrative și subdiviziunilor Consiliului raional.
 5. Chestiunile legate de organizarea alegerilor parlamentare și locale, referendumurilor, problemelor cultelor, întocmirii documentelor pentru decorare, eliberării copiilor și extraselor din acte emise de Consiliul raional și președintele raionului.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studii superioare absolvite, licențiat al unei facultăți (secții) de drept sau de administrație publică și experiență de activitate în serviciul public de cel puțin 5 ani;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa o funcţie publică, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 9. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;
 10. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 11. are abilităţi de utilizare a computerului.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 • aptitudini personale: competență managerială, diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi;
 • abilități aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului; cunoștințe de operare la computer cu programele: MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documente ce atestă experienţa de pregătire profesională (copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a experienţei de muncă anterioare, certificate privind activitatea profesională desfăşurată sau alte documente confirmative);
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul judiciar.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr. 457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
 • Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19 iulie 2018;
 • Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 982 din 11 mai 2008  cu privire la accesul la informație;
 • Legea  nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal,  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi   str. Piața 31 August 1989,4,  et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane:

Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact:  tel./fax  0(265) 2-37-20

e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  27.06.2022, ora 17:00.

 

ANUNȚ DE PRELUNGIRE A CONCURSULUI!

Se prelungește  cu 20 de zile concursul  pentru ocuparea funcţiei vacante:

Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 Scopul funcţiei:

Realizarea politicilor de stat în domeniul economiei cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional.

 Obiectivele de bază:

 • asigură organizarea activității Direcției în vederea implementării  prevederilor legislative și normative privind  promovarea directivelor prioritare în domeniul economiei și atragerii investițiilor;
 • implementează programe de dezvoltare teritorială;
 • coordonează activitatea agenților economici în vederea stabilirii relațiilor economice externe,cît și colaborarea în cadrul Euroregiunilor;
 • contribuie la extinderea și diversificarea operațiunilor de export – import;
 • elaborează periodic pronosticul de dezvoltare social- economic al raionului.

Condiţii de participare la concursuri:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minim 3 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Dosarul  de concurs va conţine:

 • Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
 • Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a experienţei de muncă anterioare;
 • Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale sau contavenționale.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  08.06.2022, ora 17:00.

 Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi

       str. Piața 31 August 1989,4,  et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane

Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursurilor

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

 

 

Preşedintele raionului Anenii Noi  anunță concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:
Șef Instituție Publică Casa Comunitară Chirca

Scopul funcţiei:

Realizarea politicii statului în domeniul asistenţei sociale a persoanelor persoanelor cu dizabilităţi şi aplicarea legislaţiei în vigoare la nivel teritorial, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale.

Obiectivele de bază:

— Asigurarea funcționării serviciului în concordanță cu standardele minime de calitate ale Serviciului ;
— Administrarea mijloacelor financiare și materiale ale casei comunitare;
— Asigurarea bunei funcționari a casei (echipamentului, mobilierului,rețelelor inginerești);
— Elaborarea fișelor de post pentru angajații /specialiștii instituției în funcție de necesitățile identificate ale beneficiarilor .
— Organizarea și superizarea activității personalului angajat în cadrul serviciului , conform fișelor postului;
— Facilitarea și acordarea suportului beneficiarilor serviciului în stabilirea relațiilor și a unei comunicări eficiente cu familia biologică și alte persoane importante pentru acesta, dacă aceasta nu contravine intereselor beneficiarului ;
— Asigurarea accesului beneficiarilor la serviciile de interes public (sănătate, educație, justiție, cultură și agrement);
— Monitorizarea starii sănătații beneficiarilor și condițiile de întreținere a acestora.

Condiţii de participare la concursuri:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Dosarul de concurs va conţine:
— Cerere ;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a
experienţei de muncă anterioare;
— Certificat medical F 086/e

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 02.06.2022, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune la adresa:
MD 6501, or.Anenii Noi
str. Piața 31 August 1989,4, et.II, bir.208
Serviciul resurse umane
Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20

Cadrul legal , normativ și metodologic:
Prevederile Constituției Republicii Moldova;
Codul muncii al RM;
Legea asistenței sociale nr.547 -XV din 25.12.2003;
Legea cu privier la serviciile sociale nr.123 din 18.06.2010;
Legea cu privire la ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dezabilități nr.166 din 09.07.2010;
Hotărîrea Guvernului nr.506 din 11.05.2006 privind aprobarea normelor naturale pentru întreținerea persoanelor cazate în instituții sociale ;
Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr.60 din 30.03.2012
Hotărîrea Guvernului nr.936 din 08.10.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social ”Casa comunitară”și standardele minime de calitate ;

 

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi  anunță concurs pentru ocuparea  funcţiei  publice vacante:

-Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 Scopul funcţiei:

Realizarea politicilor de stat în domeniul economiei cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional.

 Obiectivele de bază:

 • asigură organizarea activității Direcției în vederea implementării  prevederilor legislative și normative privind  promovarea directivelor prioritare în domeniul economiei și atragerii investițiilor;
 • implementează programe de dezvoltare teritorială;
 • coordonează activitatea agenților economici în vederea stabilirii relațiilor economice externe,cît și colaborarea în cadrul Euroregiunilor;
 • contribuie la extinderea și diversificarea operațiunilor de export – import;
 • elaborează periodic pronosticul de dezvoltare social- economic al raionului.

Condiţii de participare la concursuri:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minim 3 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Dosarul  de concurs va conţine:

 • Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
 • Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a experienţei de muncă anterioare;
 • Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale sau contavenționale.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  19.04.2022, ora 17:00.

 Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi

       str. Piața 31 August 1989,4,  et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane

Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursurilor

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

 

Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor: 

 • Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative
 • Legea nr. 231/2010 cu privire la comerț interior
 • Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice
 • Legea nr.181/2014 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
 • Legea nr. 81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
 • Legea nr. 205/2021 bugetului de stat pentru anul 2022
 • Codul transporturilor rutiere nr.150/2014
 • Hotărârea de Guvern nr.986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
 • Ghid metodic “ Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public”
 • Ghid de reguli și principia de bază de scriere a unui proiect “ Cum scriu un proiect”
 • Ghidul autorităților publice locale “ Elaborarea proiectelor ”

 

 

 

Arhitect- șef

Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs — până la data de 11 martie 2022

Auditor-intern principal

Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs — până la data de  11 martie 2022

Specialist superior protecția civilă și serviciul civil, Secția Administrație Publică

Concursul se va desfășura la data de 18 martie 2022, ora 14-00, sala mică de ședințe, Consiliul raional