Aparatul președintelui raionului

 

ANUNȚ

privind suspendarea concursurilor pentru

ocuparea  funcțiilor publice

 

Consiliul raional Anenii Noi suspendă  desfășurarea concursurilor pentru următoarele funcții publice: șef Secție juridică  și  specialist superior în  Serviciul  tineret și sport.

Concursurile vor fi reinițiate  la necesitate,  după aprobarea în redacție nouă a  organigramei  și a statului de personal al Consiliului raional.

*  *  *

Preşedintele raionului Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei
Specialist principal Secția agricultură și alimentație

Scopul al funcţiei:
Asigură monitorizarea, informarea publică a realizărilor MAIA și promovarea
politicii de stat de dezvoltare durabilă a sectorului zootehnic, prin aducerea la
cunoștință agenților economici din sectorul privat și persoanelor fizice crescătorilor
de animale.

Obiectivele de bază:
— Asigurarea implementării politicii statului prin aducerea la cunoștință tuturor
crescătorilor de animale;
— Contribuirea la promovarea politicii de subvenționare din partea statului și altor
organizații nonguvernamentale;
— Susținerea activității crescătorilor de animale prin promovarea și asigurarea
informației utile în activitatea sa;
— Studierea resurselor genetice și transmiterea informației tuturor crescătorilor de
animale cât și celor din gospodăriile casnice;
— Asigurarea continuității desfășurării activității de creștere și ameliorare a
efectivului de animale la un nivel superior prin promovarea tehnologiilor
avansate.

 Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare în domeniu;
— Minim 1 an de experienţă în funcţia de specialitate sau absolvent a uneia din
facultăți din domeniul zootehnie;
— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru
postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Extras din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs – 28 iunie 2024 ora 17:00.
Dosarul de concurs se depune  la adresa:
MD 6501, or.Anenii Noi,
str. 31 August,4, et.II, bir.208,
Serviciul resurse umane — Olga Morari
Date de contact: tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:
— Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public
— Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
— Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
— Hotărîrea Guvernului nr.492/2023 Regulamentul privind acordarea de plăți
directe în sectorul zootehnic din fondul national de dezvoltare a agriculturii și
mediului rural
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
— Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală
Acte normative în domeniul de specialitate:
— Legea nr.213/2022 zootehniei
— Legea nr.70/2006 apiculturii
— Legea nr.371/1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie
— Hotărârea de Guvern nr. 1275/2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-
veterinare privind protecţia animalelor de fermă

*  *  *

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor de  concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Specialist superior Serviciu tineret și sport:

Scopul funcţiei:

Realizarea politicilor de stat în domeniul sportului în raion.

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația sportivă a tineretului din raionul Anenii Noi.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 6 luni de experienţă profesională în domeniu este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), utilizarea

internetului și e-mail.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare, conform legislației în vigoare, cuprinzând experienţa

relevantă pentru  postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Extrasul din cont de la CTAS ca dovadă  documentară a experienţei de muncă

(după caz).

Data limită de depunere a  dosarului de concurs —  25.03. 2024, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane —Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea  nr. 215 /2016 cu privire la tineret;
 • Legea voluntariatului nr.121/2010;
 • Hotărârea de Guvern nr.1151/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor,  festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat.
 • Legea nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport;
 • Hotărâre de Guvern nr.1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare
  pentru activitatea sportivă.

***

Consiliul raional Anenii Noi anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei de

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Varnița

(termen determinat – 5 ani);

Condiţiile de participare la concurs:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
 3. Studii superioare de licență și postuniversitare medicale;
 4. Studii de masterat în managementul sănătății publice/management organizațional / administrare este un avantaj;
 5. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 6. Capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 8. Lipsa antecedentelor penale;
 9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;
 10. Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. Copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 8. Curriculumul vitae (CV);
 9. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 10. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
 11. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

Etapele concursului:

 1. Evaluarea dosarelor;
 2. Evaluarea competențelor profesionale;
 3. Evaluarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani;

Data limită de depunere a dosarului – 25.03.2024 la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi, str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:

— dna Morari Olga, șefă Serviciul resurse umane

— tel: 0265 2 37 20,

— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru.

 

***

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  prelungirea  termenului  de depunere a dosarelor de concurs  pentru ocuparea funcţiilor  publice vacante:

Șef Secția juridică

Scopul funcţiei:

 Asigurarea juridică a activităţii instituției, privind respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

Obiectivele de bază:

— elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, precum şi alte acte administrative elaborate de autorități, precum și analizarea și efectuarea expertizei juridice a acestora;

— vizează dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

— reprezintă în modul stabilit, interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti. 

Condiţii de participare la concursuri:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 2 ani de experienţă în domeniu;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare;

— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Extras din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs – 01.03. 2024, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208,

Serviciul resurse umane- Olga Morari

Date de contact:  tel./fax  0(265) 2-37-20

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public și Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor legii nominalizate.
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Codul Civil nr.1107/2002 al RM
 • Codul de procedură civilă nr.225/2003 al RM
 • Codul administrativ nr.116/2018 al RM

—      Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă.

 

Specialist superior Serviciu tineret și sport:

Scopul funcţiei:

Realizarea politicilor de stat în domeniul sportului în raion.

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația sportivă a tineretului din raionul Anenii Noi.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 6 luni de experienţă profesională în domeniu este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), utilizarea   internetului și e-mail.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare, conform legislației în vigoare, cuprinzând experienţa

relevantă pentru  postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Extrasul din cont de la CTAS ca dovadă  documentară a experienţei de muncă  (după caz).

Data limită de depunere a  dosarului de concurs —  01.03. 2024, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane —Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

 

 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea  nr. 215 /2016 cu privire la tineret;
 • Legea voluntariatului nr.121/2010;
 • Hotărârea de Guvern nr.1151/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor,  festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat.
 • Legea nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport;
 • Hotărâre de Guvern nr.1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare
  pentru activitatea sportivă.

 

* * *

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea  funcţiilor   publice vacante:

1. Șef  Secție  juridică

Scopul funcţiei:

 Asigurarea juridică a activităţii instituției, privind respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

Obiectivele de bază:

— elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, precum şi alte acte administrative elaborate de autorități, precum și analizarea și efectuarea expertizei juridice a acestora;

— vizează dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

— reprezintă în modul stabilit, interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti. 

Condiţii de participare la concursuri:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 2 ani de experienţă în domeniu;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare;

— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Extras din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs — 15 februarie 2024, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208,

Serviciul resurse umane- Olga Morari Date de contact:  tel./fax  0(265) 2-37-20

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public și Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor legii nominalizate.
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Codul Civil nr.1107/2002 al RM
 • Codul de procedură civilă nr.225/2003 al RM
 • Codul administrativ nr.116/2018 al RM

—      Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă.

 

2. Specialist principal Secția juridică

 Scopul al funcţiei:

 Asigurarea juridică a activităţii instituției cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

 Obiectivele de bază:

— elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii

  ale preşedintelui raionului, efectuează expertiza juridică a acestora;

— întocmește dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului;

— acordă consultare juridică subdiviziunilor Consiliului rational;

— colaborează cu reprezentantul Consiliului raional în instanța de judecată.

  Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare juridice;
— Minim 1 an de experienţă în funcţia de specialitate este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Extras din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs – 15.02.2024 ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

       str. 31 August,4, et.II, bir.208,

Serviciul resurse umane —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

—         Codul Civil nr.1107/2002 al RM

—         Codul de procedură  civilă nr.225/2003 al RM

—        Codul administrativ nr.116/2018 al RM

 

3. Specialist principal  Secția Administrație Publică

(temporar vacantă )

Scopul funcţiei:

Participarea la acțiunile ce implică coordonarea activității Consiliilor locale în vederea executării lucrărilor de secretariat.

 Obiectivele  de bază:

 • Evidența petiţiile persoanelor fizice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova;
 • Redactarea materialelor informative și de comunicare cu plasarea acestora pe pagina web și facebook a Consiliului raional;
 • Organizarea audienţei cetăţenilor;
 • Asigurarea executării prevederilor legale în vederea acordării statutului de persoană asigurată a cetățenilor din stânga Nistrului.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate (administrație publică)

este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare  conform legislației în vigoare, cuprinzând experienţa

relevantă pentru postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă

anterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  15.02 2024 ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane- Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Codul administrativ al RM nr.116/2018.

 

4. Specialist superior Serviciu tineret și sport:

Scopul funcţiei:

Realizarea politicilor de stat în domeniul sportului în raion.

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația sportivă a tineretului din raionul Anenii Noi.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 6 luni de experienţă profesională în domeniu este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), utilizarea

internetului și e-mail.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare, conform legislației în vigoare, cuprinzând experienţa

relevantă pentru  postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Extrasul din cont de la CTAS ca dovadă  documentară a experienţei de muncă

(după caz).

Data limită de depunere a  dosarului de concurs —  15 februarie 2024, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane —Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea  nr. 215 /2016 cu privire la tineret;
 • Legea voluntariatului nr.121/2010;
 • Hotărârea de Guvern nr.1151/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor,  festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat.
 • Legea nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport;
 • Hotărâre de Guvern nr.1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare
  pentru activitatea sportivă.

5. Auditor-intern principal

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional.

Sarcinile de bază:

 • Propunerea măsurilor de aliniere la practicile de succes în domeniul auditului, în scopul atingerii nivelului înalt de performanţă a subdiviziunilor Consiliului raional;
 • Informarea imediată în scris a președintelui raionului în cazul descoperirii unor indici de potenţiale fraude în cursul misiunii de audit intern;
 • Propunerea soluțiilor de îmbunătățire a activităţii subdiviziunilor Consiliului raional.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;

— Domiciliu permanent în RM;

— Studii superioare în domeniu ;

—  Minim 2 ani de experienţă profesională în domeniu este un avantaj;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

  Dosarul  de concurs care va conţine:

 • Formularul de participare, conform legislației în vigoare, cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
 • Extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă.

 

Data limită de depunere a dosarului de concurs  —  15 februarie  2024, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or. Anenii Noi,

str. 31 August,4, et. II, bir.208,

Serviciul resurse umane — Olga MORARI

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi

statutul funcţionarului public;

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.

 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr. 271din 15-12-2017 privind auditul situațiilor financiare.
 • Hotărârea de Guvern nr.557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului
  intern și a Cartei de audit intern
  ;
 • Legea nr.229/ 2010 privind controlul financiar public intern.

 

     Consiliul raional Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice

Centrul de Sănătate Varnița

(termen determinat – 5 ani);

Condiţiile de participare la concurs:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
 3. Studii superioare de licență și postuniversitare medicale;
 4. Studii de masterat în managementul sănătății publice/management organizațional / administrare este un avantaj;
 5. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 6. Capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 8. Lipsa antecedentelor penale;
 9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;
 10. Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. Copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 8. Curriculumul vitae (CV);
 9. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 10. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
 11. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

Etapele concursului:

 1. Evaluarea dosarelor;
 2. Evaluarea competențelor profesionale;
 3. Evaluarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani;
 4. Interviul;

Data limită de depunere a dosarului – 05.03.2024 la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi, str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:

— dna Morari Olga, șefă Serviciul resurse umane

— tel: 0265 2 37 20,

— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru.

 

* * *

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea  funcţiilor   publice vacante:

1. Șef  Secție  juridică

Scopul al funcţiei:
Asigurarea juridică a activităţii instituției cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

Obiectivele de bază:
— elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, precum şi alte acte normative elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;
— vizează dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;
— reprezintă în modul stabilit, interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti.

Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 2 ani de experienţă în funcţia de specialitate;
— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer (Word, Excel).

Dosarul de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru
postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă sau extras din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs —   05  ianuarie 2024

Dosarul de concurs se depune la adresa:
MD 6501, or.Anenii Noi,
str. 31 August,4, et.II, bir.208,
Olga Morari
șef Serviciul resurse umane
Date de contact: tel./fax 0(265) 2-37-20

Bibliografia concursurilor:
• Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:
— Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
— Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
— Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
— Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală
Acte normative în domeniul de specialitate:
— Codul Civil nr.1107/2002 al RM
— Codul de procedură civilă nr.225/2003 al RM
— Codul administrativ nr.116/2018 al RM
— Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Codul Civil nr.1107/2002 al RM
 • Codul de procedură civilă nr.225/2003 al RM
 • Codul administrativ nr.116/2018 al RM

Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă

2. Auditor-intern principal

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional.

Sarcinile de bază:

 • Propunerea măsurilor de aliniere la practicile de succes în domeniul auditului, în scopul atingerii nivelului înalt de performanţă a subdiviziunilor Consiliului raional;
 • Informarea imediată în scris a președintelui raionului în cazul descoperirii unor indici de potenţiale fraude în cursul misiunii de audit intern;
 • Propunerea soluțiilor de îmbunătățire a activităţii subdiviziunilor Consiliului raional.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;

— Domiciliu permanent în RM;

— Studii superioare în domeniu ;

—  Minim 2 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

  Dosarul  de concurs care va conţine:

 • Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
 • Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă
 • documentară a experienţei de muncă anterioară;
 • Declarația pe propria răspundere privind antecedentelor penale sau contavenționale nestinse.

Data limită de depunere a dosarului de concurs  —   05 ianuarie 2024.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or. Anenii Noi,

str. 31 August,4, et. II, bir.208,

Serviciul resurse umane

Specialist principal — Olga MORARI

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi

statutul funcţionarului public;

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica

Moldova;

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi,

  anunță concurs pentru ocuparea  funcţiei  publice  vacante:

 Secretar al Consiliului raional Anenii Noi

Scopul general al funcției:

Organizarea eficientă și asigurarea legalității activității Consiliului raional.

 

Sarcinile de bază: 

 1. Organizarea activităţii Consiliului raional. Efectuarea lucrărilor de secretariat şi relaţii cu publicul, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative emise de Consiliul raional.
 2. Asigurarea consultării publice a proiectelor de decizii cu caracter normativ ale Consiliului raional. Acordarea asistenţei metodice şi practice consilierilor raionali şi comisiilor de specialitate ale consiliului în organizarea activităţii lor. Eliberarea extraselor şi copiilor din orice act din arhiva Consiliului raional.
 3. Asigurarea remiterii autorităților și persoanelor intresate ale actelor emise de consiliul și președintele raionului, includerea acestora în Registrul de stat al actelor locale. Organizarea controlului executării deciziilor adoptate de Consiliul raional și dispozițiilor emise de Președintele raionului.
 4. Coordonarea activității Serviciului Administrație Publică, Serviciului Arhivă.
 5. Chestiunile legate de organizarea alegerilor parlamentare și locale, referendumurilor, problemelor cultelor, întocmirii documentelor pentru decorare, eliberării copiilor și extraselor din acte emise de Consiliul raional și președintele raionului.
 6. În caz de necesitate, reprezintă legalitatea deciziilor Consiliului raional în instanța de judecată.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studii superioare absolvite, licențiat al unei facultăți (secții) de drept și experiență de activitate în serviciul public de cel puțin 5 ani;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa o funcţie publică, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 9. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;
 10. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 11. are abilităţi de utilizare a computerului.

 

Condiții specifice de participare la concurs:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 •  studii în domeniul juridic;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 • aptitudini personale: competență managerială, diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi;
 • abilități aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului; cunoștințe de operare la computer cu programele: MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documente ce atestă experienţa de pregătire profesională (copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a experienţei de muncă anterioare, certificate privind activitatea profesională desfăşurată sau alte documente confirmative);
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul judiciar.

 

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr. 457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
 • Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19 iulie 2018;
 • Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 982 din 11 mai 2008  cu privire la accesul la informație;
 • Legea  nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

 

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal,  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi

       str. Piața 31 August 1989,4,  et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane: Olga MORARI — șefă Serviciu
Date de contact:  tel./fax  0(265) 2-37-20

e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  05.01.2024, ora 17:00.

 

Anunţ de angajare! 

anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal al Secției  rapoarte și analiză.

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei: Recepționarea și verificarea rapoartelor financiare privind evidența contabilă a instituțiilor publice.

 Sarcinile de bază :

 1. Recepţionarea şi examinarea rapoartelor privind executarea bugetelor
 2. Întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetelor.
 3. Ţinerea evidenţei contabile a Direcţiei finanţe.
 4. Contribuirea la asigurarea controalelor asupra corectitudinii ţinerii evidenţei contabile în contabilităţile primăriilor şi instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional.
 5. Acordarea ajutorului consultativ — metodologic şi practic în domeniul evidenţei contabile în instituţiile publice.

Condiţii de participare la concurs :

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • studii superioare de licență/masterat sau echivalente de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate);
 • experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil);
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • cunoaşterea Programelor Word, Excel, Power Point, Contabilitate-1 C.

           Conţinutul Dosarului de concurs:

— Formularul de participare (forma tipică);

— Copia buletinului de identitate;

— Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare ( după caz);

-Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar, conform cerințelor;

— Copia carnetului de muncă ( dacă este).

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs- 25 septembrie  2023 ora 17.00.

Locul depunerii documentelor: or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409, tel. 0-265-2-28-41; 0-265-2-48-06.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor: Bostan Tatiana, specialista principală  a Direcției Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi.

             Bibliografia

concursului  pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal  al Secției  Rapoarte și analiză:

      — Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public :

      — Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

— Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public;

— Hotărîrea Guvernului  nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

—  Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

     — Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

— Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativ-teritorială a RM;

— Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

Acte normative în domeniul de specialitate :

— Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 „ Privind finanţele publice locale”;

— Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale;

— Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

— Hotărârea Guvernului  nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

— Hotărârea Guvernului  nr.868 din 08.10.2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea;

— Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007 ;

— Ordinul Ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.

 

 

Anunţ de angajare! 

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunță concurs  pentru  ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal al Secției  rapoarte și analiză.

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei: Recepționarea și verificarea rapoartelor financiare privind evidența contabilă a instituțiilor publice.

 Sarcinile de bază :

 1. Recepţionarea şi examinarea rapoartelor privind executarea bugetelor
 2. Întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetelor.
 3. Ţinerea evidenţei contabile a Direcţiei finanţe.
 4. Contribuirea la asigurarea controalelor asupra corectitudinii ţinerii evidenţei contabile în contabilităţile primăriilor şi instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional.
 5. Acordarea ajutorului consultativ — metodologic şi practic în domeniul evidenţei contabile în instituţiile publice.

Condiţii de participare la concurs :

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • studii superioare de licență/masterat sau echivalente de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate);
 • experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil);
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • cunoaşterea Programelor Word, Excel, Power Point, Contabilitate-1 C.

           Conţinutul Dosarului de concurs:

— Formularul de participare (forma tipică);

— Copia buletinului de identitate;

— Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare ( după caz);

-Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar, conform cerințelor;

— Copia carnetului de muncă ( dacă este).

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs-15 septembrie  2023 ora 17.00.

Locul depunerii documentelor: or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409, tel. 0-265-2-28-41; 0-265-2-48-06.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor: Bostan Tatiana, specialista principală  a Direcției Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi.

             Bibliografia

concursului  pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal  al Secției  Rapoarte și analiză:

      — Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public :

      — Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

— Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public;

— Hotărîrea Guvernului  nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

—  Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

     — Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

— Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativ-teritorială a RM;

— Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

Acte normative în domeniul de specialitate :

— Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 „ Privind finanţele publice locale”;

— Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale;

— Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

— Hotărârea Guvernului  nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

— Hotărârea Guvernului  nr.868 din 08.10.2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea;

— Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007 ;

— Ordinul Ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.

 

  ***

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea  funcţiei  vacante:

 Șef Centrul de reabilitare și integrare socială Anenii Noi

 Scopul funcţiei:

Funcționarea Centrului conform Standardelor minime de calitate pentru copiii cu dezabilități, pentru copiii aflați în situații de criză;

Obiectivele  de bază:

 • gestionarea resurselor financiare și materiale ale Centrului, conform Standardelor naționale de contabilitate;
 • organizarea și evaluarea activității personalului Centrului, conform fișelor postului;
 • asigurarea confidențialității registrelor și a dosarelor beneficiarilor;
 • completarea și prezentarea formularelor și rapoartelor privind activitatea Centrului către Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei;
 • reprezentarea Centrului în relațiile cu alte instituții publice sau private, este reprezentant legal al copiilor rămași fără ocrotire părintească;
 • asigurarea și supravegherea instruirii continuă a personalului;
 • activități de identificare, atragere și colectare de fonduri de la diferite structuri guvernamentale și neguvernamentale, menține relații de colaborare cu alte instituții de resort.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 3 ani de experienţă profesională  în domeniu;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs 12 august 2023.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

șef —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Convenția nr. 408/1990 cu privire la drepturile copilului,
 • Codul de familie RM nr. 1316/2000,
 • Legea nr. 338/1994 privibnd drepturile copilului,
 • Legea nr.547/2003 asistenței socială,
 • Legea nr. 140 /2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situația de risc și a copiilor separați de părinți,
 • Hotărîrea Guvernului nr.824 /2008 „privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilități”,

 

***

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de ,,Asistent social,,-  în Primăria s.   Botnărești pe o perioada  nedeterminată.

Cerinţele faţă de candidat :

a ) Persoanele cu studii superioare în asistența socială,

b) Studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă, (anul III)

Documentele necesare

 1. Curriculum Vitae
 2. Copia diplomei de studii
 3. Certificatul medical
 4. Copia carnetului de muncă
 5. Copia buletinului de identitate
 6. Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia

* Legea nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială

* Legislația în  domeniile sociale, (Legea 140 din 2013, Legea 133 din 2008  etc  ),

* Codul Muncii al RM

După informaţii necesare de adresat la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protrcţia Familiei Anenii Noi,  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 405 . , tel, 068611315

Depunerea dosarelor la data de    30 iunie    2023   până la data de   10 iulie_  2023.

Responsabil de colectarea dosarelor Munteanu Ira, sef serviciu asistenţi sociali comunitari

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru  funcţiei  publice vacante:

*

pentru ocuparea funcţiei de Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Bulboaca (termen determinat – 5 ani);                                                                                             

                                       Condiţiile de participare la concurs:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
 3. Studii superioare de licență și postuniversitare medicale;
 4. Studii de masterat în managementul sănătății publice / management organizațional / administrare;
 5. Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 6. Capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 8. Lipsa antecedentelor penale;
 9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;
 10. Neatingerea vârstei de obţinere a dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. Carnetul de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ce atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare (în original);
 8. Curriculumul vitae (CV);
 9. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 10. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
 11. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

Etapele concursului:

 1. Evaluarea dosarelor;
 2. Prezentarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani (oral – 5-10 min);
 1. Interviul ( întrebări ce țin de competențele profesionale și manageriale).

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web www.anenii-noi.md  de la data de  23 iunie  2023, până la data de     12 iulie 2023, inclusiv, la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi,

str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului: dna Morari Olga, șeful  Serviciului resurse umane al  Aparatului președintelui raionului

— tel: 0265 2 37 20,

— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru.

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru  funcţiei  publice vacante:

 pentru ocuparea funcţiei de Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Mereni  (termen determinat – 5 ani)

Condiţiile de participare la concurs:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
 3. Studii superioare de licență și postuniversitare medicale;
 4. Studii de masterat în managementul sănătății publice / management organizațional / administrare;
 5. Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 6. Capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 8. Lipsa antecedentelor penale;
 9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;
 10. Neatingerea vârstei de obţinere a dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. Carnetul de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ce atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare (în original);
 8. Curriculumul vitae (CV);
 9. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 10. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
 11. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

Etapele concursului:

 1. Evaluarea dosarelor;
 2. Prezentarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani

(oral – 5-10 min);

 1. Interviul ( întrebări ce țin de competențele profesionale și manageriale).

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web www.anenii-noi.md  de la data  de  23 iunie  2023, până la data de   12 iulie 2023, inclusiv, la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi,

str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:

— dna Morari Olga, șeful  Serviciului  resurse umane al  Aparatului președintelui raionului

— tel: 0265 2 37 20,

— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru.

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru  funcţiei  publice vacante:

Specialist principal Secția juridică

 Scopul al funcţiei:

 Asigurarea juridică a activităţii instituției cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

 Obiectivele de bază:

— elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii

  ale preşedintelui raionului, efectuează expertiza juridică a acestora;

— întocmește dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului;

— acordă consultare juridică subdiviziunilor Consiliului raional. 

  Condiţii de participare la concursuri:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 3 ani de experienţă în funcţia de specialitate;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă

anterioară sau extrasul din cont de la CTAS;

 • Declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  10.06.2023

 Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

      str. 31 August,4, et.II, bir.208, Serviciul resurse umane

șef —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursurilor

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

Specialist principal Secția juridică:

—         Codul Civil nr.1107/2002 al RM

—         Codul de procedură  civilă nr.225/2003 al RM

—        Codul administrativ nr.116/2018 al RM

 

Consiliul raional Anenii Noi 

anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei de

manager ÎM Biroul raional de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Anenii Noi (termen determinat – 5 ani);

Condiţiile de participare la concurs

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
 3. Studii superioare de licență și postuniversitare în domeniu arhitectură;
 4. Studii de masterat în domeniul arhitecturii / management organizațional / administrare;
 5. Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 6. Capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 8. Lipsa antecedentelor penale;
 9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani;
 10. Neatingerea vârstei de obţinere a dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. Curriculumul vitae (CV);
 8. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 9. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
 10. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

Etapele concursului:

 1. Evaluarea dosarelor;
 2. Prezentarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani

(oral – 5-10 min);

 1. Interviul ( întrebări ce țin de competențele profesionale și manageriale).

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web www.anenii-noi.md  de la data de  13 aprilie 2023, până la data  02 mai 2023, la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi,

str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:

— dna Morari Olga, șef Serviciul resurse umane

Aparatului președintelui raionului

— tel: 0265 2 37 20,

— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru.

 

 

 

 Consiliul raional Anenii Noi

anunţă concurs

 

      pentru ocuparea funcţiei de manager ÎM Biroul raional de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Anenii Noi (termen determinat – 5 ani);

Condiţiile de participare la concurs:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
 3. Studii superioare de licență și postuniversitare în domeniu arhitectură;
 4. Studii de masterat în domeniul arhitecturii / management organizațional / administrare;
 5. Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 6. Capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 8. Lipsa antecedentelor penale;
 9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani;
 10. Neatingerea vârstei de obţinere a dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. Curriculumul vitae (CV);
 8. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 9. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
 10. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

 Etapele concursului:

 1. Evaluarea dosarelor;
 2. Prezentarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani (oral – 5-10 min)                                                                  3. Interviul ( întrebări ce țin de competențele profesionale și manageriale).

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web www.anenii-noi.md  de la data de  22 martie 2023, până la data de     10 aprilie 2023, inclusiv, la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi,

str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:

— dna Morari Olga, șeful  Serviciului  resurse umane al  Aparatului președintelui raionului

— tel: 0265 2 37 20,

— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru.

 

pentru ocuparea funcţiei de Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Bulboaca (termen determinat – 5 ani);                                                                                              Condiţiile de participare la concurs:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
 3. Studii superioare de licență și postuniversitare medicale;
 4. Studii de masterat în managementul sănătății publice / management organizațional / administrare;
 5. Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 6. Capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 8. Lipsa antecedentelor penale;
 9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;
 10. Neatingerea vârstei de obţinere a dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. Carnetul de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ce atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare (în original);
 8. Curriculumul vitae (CV);
 9. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 10. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
 11. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

Etapele concursului:

 1. Evaluarea dosarelor;
 2. Prezentarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani (oral – 5-10 min);
 1. Interviul ( întrebări ce țin de competențele profesionale și manageriale).

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web www.anenii-noi.md  de la data de  22 martie 2023, până la data de     10 aprilie 2023, inclusiv, la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi,

str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului: dna Morari Olga, șeful  Serviciului resurse umane al  Aparatului președintelui raionului

— tel: 0265 2 37 20,

— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru.

 

 pentru ocuparea funcţiei de Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Mereni  (termen determinat – 5 ani)

Condiţiile de participare la concurs:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
 3. Studii superioare de licență și postuniversitare medicale;
 4. Studii de masterat în managementul sănătății publice / management organizațional / administrare;
 5. Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 6. Capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 8. Lipsa antecedentelor penale;
 9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;
 10. Neatingerea vârstei de obţinere a dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. Carnetul de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ce atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare (în original);
 8. Curriculumul vitae (CV);
 9. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 10. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
 11. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

Etapele concursului:

 1. Evaluarea dosarelor;
 2. Prezentarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani

(oral – 5-10 min);

 1. Interviul ( întrebări ce țin de competențele profesionale și manageriale).

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web www.anenii-noi.md  de la data de  22 martie 2023, până la data de     10 aprilie 2023, inclusiv, la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi,

str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:

— dna Morari Olga, șeful  Serviciului  resurse umane al  Aparatului președintelui raionului

— tel: 0265 2 37 20,

— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru.

*