Concurs funcția publică vacantă de specialist PRINCIPAL al Secției elaborarea și administrarea bugetului

Primăria orașului Telenești anunță concurs pentru ocuparea funcție de director al grădiniței de copii | Ecoul Nostru

 

ANUNȚ DE ANGAJARE!

 

Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției elaborarea și administrarea bugetului din cadrul Direcției Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi.

 

Scopul și obiectivele de bază ale funcției:

 •  Contribuirea la elaborarea și administrarea bugetului raionului.

 

Sarcinile de bază:

 • analizează volumul surselor de venituri ale unităţilor administrativ teritoriale de nivelul I și nivelul II, pentru estimarea bazei fiscale;
 • comunică autorităţilor publice locale notele metodologice privind prognozele, principiile de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor pe anii viitori;
 • contribuie la aplicarea corectă a actelor normative privind elaborarea bugetului la venituri;
 • elaborează în termenele stabilite pronosticul bugetului raionului la compartimentul venituri.

 

Condițiile pentru participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • studii superioare de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate, administrarea publică);
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • cunoaşterea programelor Microsoft Office: Word, Excel, Power Point.

 

Conţinutul Dosarului de concurs:

 •  formularul de participare (forma tipică);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
 • copia carnetului de muncă (după caz);
 • declarația pe propria răspundere privind antecedentele penale sau contravenționale nestinse.

 

 

Bibliografia

concursului  pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției elaborarea și administrarea bugetului:

— Constituţia Republicii Moldova;

 

Acte normative în domeniul serviciului public :

— Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

— Legea nr.25/2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public ;

— Hotărîrea Guvernului RM nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii     nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

—  Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

— Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală;

— Legea 435/2006  privind descentralizarea administrativ-teritorială a RM;

— Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

 

Acte normative în domeniul de specialitate :

— Legea nr.397/2003 cu privire la finanţele publice locale;

— Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale.

— Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

— Hotărârea Guvernului RM nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

Dosarul la concurs se depune până la data de 21.04.2024 la adresa:

MD-6501, or. Anenii Noi, str. Piața 31 August 4, et.4, bir.410.