ANUNȚ CONCURS!

18 июня 2024

Preşedintele raionului Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 
Specialist principal Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

Scopul funcţiei:
Realizarea progamelor de dezvoltare durabilă a raionului Anenii Noi prin atragerea de proiecte investiționale în domeniile public și privat;

Obiectivele de bază:

 1. Identificarea dоmeniilоr, prоgramelоr și prоiectelоr cu finanțare eurоpeană, națională și internațiоnală privind proiectele de dezvoltare durabilă în domeniul tehnico-edilitar
 2. Elabоrarea nоtelоr cоnceptuale și a aplicațiilor de prоiect cu acumularea materialelor aferente aplicației
 3. Analiza și centralizarea datelоr relevante în vederea planificării și implementării prоiectelоr investițiоnale în cadrul prоgramelоr cu finanțare europeană
 4. Analiza și sinteza informațiilor relevante pentru raportarea implementării documentelor de politici locale, regionale și naționale, precum și a angajamentelor asumate de Republica Moldova

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
   — Domiciliu permanent în RM;
   — Studii superioare de specialitate ;
   — Experienţa în funcţia de specialitate este un avantaj; -Neatingerea vârstei de pensionare;
 — Cunoaşterea limbii de stat;

Cunoașterea unei limbi stăine este un avantaj: recomandabil limba engleză.
   — Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.
 

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

Dosarul  de concurs va conţine:
   — Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
   — Copia buletinului de identitate;
   — Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
   — Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.
Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 08 iulie 2024, ora 17:00.

MD 6501, or.Anenii Noi,
str. 31 August,4, et.II, bir.208
Serviciul resurse umane
Olga Morari
Date de contact: tel./fax  0265 2-37-20
e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

Bibliografia concursurilor: 

 • Constituţia Republicii Moldova
  Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
  public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor
  Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
  public.
  Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală.
  Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în RM;
 • Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică;
 • Ghid de reguli și principii de bază de scriere a unui proiect „Cum scriu un
  proiect”;
 • Ghidul autorităților publice locale „Elaborarea proiectelor”.