ANUNȚ cu privire la concursul de selectare a companiei de audit!

5 июля 2023

 

Consuiliul raional  Anenii Noi anunță selectarea companiei de audit pentru efectuarea auditului la  Secția Cultură și Turism pe perioada anilor 2019-2021 și  DGECT pe perioada anilor 2021-2023.

Denumirea autorității contractante: Consuiliul raional  Anenii Noi

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor):  Piața 31 August 1989, 4,  Consiliul raional Anenii Noi, or. Anenii Noi

Numărul de telefon și persoana de contact: tel-fix: Cociug Viorel, 0265 22750

Obiectul achiziției: Auditarea la  Secția Cultură și Turism pe perioada anilor 2019-2021 și  DGECT pe perioada anilor 2021-2023

Termenul-limită de depunere a ofertelor: 12 iulie  2023, ora 17-00

Cerințe față de conținutul ofertei: Oferta va fi elaborată conform structurii și prevederilor Legii privind achizițiile publice, nr. 131/2015.

Ofertele vor fi  depuse în termenul stabilit, la autoritatea contractantă, Consiliul raional Anenii Noi, în poștă electronică consiliul@anenii-noi.md   sau în plic sigilat, pe adresa indicată mai sus.

Se solicită prezentarea ofertei de participare la concurs a societății de audit pe blanchetă cu antet,  în limba română, cu număr și dată de ieșire, care va avea următorul conținut:

  • Denumirea și sediul entității de audit, telefoanele de contact, poșta electronică, datele bancare, inclusive cu privire la auditul situațiilor financiare conform IFRS;
  • Descrierea succintă a activității entității de audit;
  • Numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune;
  • Perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
  • Termenul de prezentare a raportului auditorului;
  • Numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
  • Modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
  • Onorariul de audit;
  • Semnătura conducătorului.

La ofertă se va anexa copia de pe licența valabilă pentru desfășurarea activității de audit.

 

Oferta comercială va fi prezentată în monedă națională ;

Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va fi efectuată de către autoritatea contractantă, ținând cont de informația expusă în ofertă.

Câștigător va fi desemnat operatorul economic care va corespunde tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini .

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț

Pentru informații suplimentare: telefonul:  0265 22750

Anexă: Caietul de sarcini.

Anunt audit