Anunț repetat concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Anunț de prelungire a termenului  de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea  funcţiei  publice vacante:

Auditor-intern principal

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional.

Sarcinile de bază:

 • Propunerea măsurilor de aliniere la practicile de succes în domeniul auditului, în scopul atingerii nivelului înalt de performanţă a subdiviziunilor Consiliului raional;
 • Informarea imediată în scris a președintelui raionului în cazul descoperirii unor indici de potenţiale fraude în cursul misiunii de audit intern;
 • Propunerea soluțiilor de îmbunătățire a activităţii subdiviziunilor Consiliului raional.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;

— Domiciliu permanent în RM;

— Studii superioare în domeniu ;

—  Minim 2 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

  Dosarul  de concurs care va conţine:

 • Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
 • Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă
 • documentară a experienţei de muncă anterioară;
 • Declarația pe propria răspundere privind antecedentelor penale sau contavenționale nestinse.

Data limită de depunere a dosarului de concurs  —   30  ianuarie 2024.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or. Anenii Noi,

str. 31 August,4, et. II, bir.208,

Serviciul resurse umane

Specialist principal — Olga MORARI

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi

statutul funcţionarului public;

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica

Moldova;

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.

Șef  Secție  juridică

Scopul al funcţiei:
Asigurarea juridică a activităţii instituției cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

Obiectivele de bază:
— elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, precum şi alte acte normative elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;
— vizează dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;
— reprezintă în modul stabilit, interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti.

Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 2 ani de experienţă în funcţia de specialitate;
— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer (Word, Excel).

Dosarul de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru
postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă sau extras din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 30  ianuarie 2024

Dosarul de concurs se depune la adresa:
MD 6501, or.Anenii Noi,
str. 31 August,4, et.II, bir.208,
Olga Morari
șef Serviciul resurse umane
Date de contact: tel./fax 0(265) 2-37-20

Bibliografia concursurilor:
• Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:
— Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
— Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
— Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
— Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală
Acte normative în domeniul de specialitate:
— Codul Civil nr.1107/2002 al RM
— Codul de procedură civilă nr.225/2003 al RM
— Codul administrativ nr.116/2018 al RM
— Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă

Acte normative în domeniul de specialitate:

Codul Civil nr.1107/2002 al RM
Codul de procedură civilă nr.225/2003 al RM
Codul administrativ nr.116/2018 al RM
Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă

Secretar al Consiliului raional Anenii Noi

Scopul general al funcției:

Organizarea eficientă și asigurarea legalității activității Consiliului raional.

Sarcinile de bază: 

 1. Organizarea activităţii Consiliului raional. Efectuarea lucrărilor de secretariat şi relaţii cu publicul, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative emise de Consiliul raional.
 2. Asigurarea consultării publice a proiectelor de decizii cu caracter normativ ale Consiliului raional. Acordarea asistenţei metodice şi practice consilierilor raionali şi comisiilor de specialitate ale consiliului în organizarea activităţii lor. Eliberarea extraselor şi copiilor din orice act din arhiva Consiliului raional.
 3. Asigurarea remiterii autorităților și persoanelor intresate ale actelor emise de consiliul și președintele raionului, includerea acestora în Registrul de stat al actelor locale. Organizarea controlului executării deciziilor adoptate de Consiliul raional și dispozițiilor emise de Președintele raionului.
 4. Coordonarea activității Serviciului Administrație Publică, Serviciului Arhivă, Serviciului de deservire a clădirilor administrative și subdiviziunilor Consiliului raional.
 5. Chestiunile legate de organizarea alegerilor parlamentare și locale, referendumurilor, problemelor cultelor, întocmirii documentelor pentru decorare, eliberării copiilor și extraselor din acte emise de Consiliul raional și președintele raionului.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studii superioare absolvite, licențiat al unei facultăți (secții) de drept sau de administrație publică și experiență de activitate în serviciul public de cel puțin 5 ani;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa o funcţie publică, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 9. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;
 10. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 11. are abilităţi de utilizare a computerului.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 •  studii în domeniul juridic;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 • aptitudini personale: competență managerială, diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi;
 • abilități aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului; cunoștințe de operare la computer cu programele: MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documente ce atestă experienţa de pregătire profesională (copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a experienţei de muncă anterioare, certificate privind activitatea profesională desfăşurată sau alte documente confirmative);
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul judiciar.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr. 457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
 • Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19 iulie 2018;
 • Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 982 din 11 mai 2008  cu privire la accesul la informație;
 • Legea  nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs 15.01.2024 

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal,  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi

       str. Piața 31 August 1989,4,  et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane

Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact:  tel./fax  0(265) 2-37-20

e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

Șef Centrul de reabilitare și integrare socială Anenii Noi

Scopul funcţiei:

Funcționarea Centrului conform Standardelor minime de calitate pentru copiii cu dezabilități, pentru copiii aflați în situații de criză;

Obiectivele  de bază:

 • gestionarea resurselor financiare și materiale ale Centrului, conform Standardelor naționale de contabilitate;
 • organizarea și evaluarea activității personalului Centrului, conform fișelor postului;
 • asigurarea confidențialității registrelor și a dosarelor beneficiarilor;
 • completarea și prezentarea formularelor și rapoartelor privind activitatea Centrului către Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei;
 • reprezentarea Centrului în relațiile cu alte instituții publice sau private, este reprezentant legal al copiilor rămași fără ocrotire părintească;
 • asigurarea și supravegherea instruirii continuă a personalului;
 • activități de identificare, atragere și colectare de fonduri de la diferite structuri guvernamentale și neguvernamentale, menține relații de colaborare cu alte instituții de resort.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare în domeniile: pedagogie, psihologie, psihopedagofie, asistență social, medicină;
— Minimum 3 ani de experienţă profesională  în unul din domeniile indicate mai sus;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs 02 septembrie 2023Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

șef —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Codul Muncii al RM nr.154/2003

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Convenția nr. 408/1990 cu privire la drepturile copilului,
 • Codul de familie RM nr. 1316/2000,
 • Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului,
 • Legea nr.547/2003 asistenței socială,
 • Legea nr. 140 /2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situația de risc și a copiilor separați de părinți,
 • Hotărîrea Guvernului nr.824 /2008 „privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilități”,
 • Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

 

Secretar al Consiliului raional Anenii Noi

Scopul general al funcției:

Organizarea eficientă și asigurarea legalității activității Consiliului raional.

Sarcinile de bază: 

 1. Organizarea activităţii Consiliului raional. Efectuarea lucrărilor de secretariat şi relaţii cu publicul, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative emise de Consiliul raional.
 2. Asigurarea consultării publice a proiectelor de decizii cu caracter normativ ale Consiliului raional. Acordarea asistenţei metodice şi practice consilierilor raionali şi comisiilor de specialitate ale consiliului în organizarea activităţii lor. Eliberarea extraselor şi copiilor din orice act din arhiva Consiliului raional.
 3. Asigurarea remiterii autorităților și persoanelor intresate ale actelor emise de consiliul și președintele raionului, includerea acestora în Registrul de stat al actelor locale. Organizarea controlului executării deciziilor adoptate de Consiliul raional și dispozițiilor emise de Președintele raionului.
 4. Coordonarea activității Serviciului Administrație Publică, Serviciului Arhivă, Serviciului de deservire a clădirilor administrative și subdiviziunilor Consiliului raional.
 5. Chestiunile legate de organizarea alegerilor parlamentare și locale, referendumurilor, problemelor cultelor, întocmirii documentelor pentru decorare, eliberării copiilor și extraselor din acte emise de Consiliul raional și președintele raionului.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studii superioare absolvite, licențiat al unei facultăți (secții) de drept sau de administrație publică și experiență de activitate în serviciul public de cel puțin 5 ani;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa o funcţie publică, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 9. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;
 10. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 11. are abilităţi de utilizare a computerului.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 •  studii în domeniul juridic;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 • aptitudini personale: competență managerială, diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi;
 • abilități aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului; cunoștințe de operare la computer cu programele: MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documente ce atestă experienţa de pregătire profesională (copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a experienţei de muncă anterioare, certificate privind activitatea profesională desfăşurată sau alte documente confirmative);
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul judiciar.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr. 457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
 • Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19 iulie 2018;
 • Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 982 din 11 mai 2008  cu privire la accesul la informație;
 • Legea  nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

 

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal,  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi

       str. Piața 31 August 1989,4,  et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane

Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact:  tel./fax  0(265) 2-37-20

e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

 

Șef Centrul de reabilitare și integrare socială Anenii Noi

Scopul funcţiei:

Funcționarea Centrului conform Standardelor minime de calitate pentru copiii cu dezabilități, pentru copiii aflați în situații de criză;

Obiectivele  de bază:

 • gestionarea resurselor financiare și materiale ale Centrului, conform Standardelor naționale de contabilitate;
 • organizarea și evaluarea activității personalului Centrului, conform fișelor postului;
 • asigurarea confidențialității registrelor și a dosarelor beneficiarilor;
 • completarea și prezentarea formularelor și rapoartelor privind activitatea Centrului către Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei;
 • reprezentarea Centrului în relațiile cu alte instituții publice sau private, este reprezentant legal al copiilor rămași fără ocrotire părintească;
 • asigurarea și supravegherea instruirii continuă a personalului;
 • activități de identificare, atragere și colectare de fonduri de la diferite structuri guvernamentale și neguvernamentale, menține relații de colaborare cu alte instituții de resort.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare în domeniile: pedagogie, psihologie, psihopedagofie, asistență social, medicină;
— Minimum 3 ani de experienţă profesională  în unul din domeniile indicate mai sus;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs 02 septembrie 2023. Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

șef —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Codul Muncii al RM nr.154/2003

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Convenția nr. 408/1990 cu privire la drepturile copilului,
 • Codul de familie RM nr. 1316/2000,
 • Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului,
 • Legea nr.547/2003 asistenței socială,
 • Legea nr. 140 /2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situația de risc și a copiilor separați de părinți,
 • Hotărîrea Guvernului nr.824 /2008 „privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilități”,
 • Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

 

Secretar al Consiliului raional Anenii Noi

Scopul general al funcției:

Organizarea eficientă și asigurarea legalității activității Consiliului raional.

Sarcinile de bază: 

 1. Organizarea activităţii Consiliului raional. Efectuarea lucrărilor de secretariat şi relaţii cu publicul, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative emise de Consiliul raional.
 2. Asigurarea consultării publice a proiectelor de decizii cu caracter normativ ale Consiliului raional. Acordarea asistenţei metodice şi practice consilierilor raionali şi comisiilor de specialitate ale consiliului în organizarea activităţii lor. Eliberarea extraselor şi copiilor din orice act din arhiva Consiliului raional.
 3. Asigurarea remiterii autorităților și persoanelor intresate ale actelor emise de consiliul și președintele raionului, includerea acestora în Registrul de stat al actelor locale. Organizarea controlului executării deciziilor adoptate de Consiliul raional și dispozițiilor emise de Președintele raionului.
 4. Coordonarea activității Serviciului Administrație Publică, Serviciului Arhivă, Serviciului de deservire a clădirilor administrative și subdiviziunilor Consiliului raional.
 5. Chestiunile legate de organizarea alegerilor parlamentare și locale, referendumurilor, problemelor cultelor, întocmirii documentelor pentru decorare, eliberării copiilor și extraselor din acte emise de Consiliul raional și președintele raionului.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studii superioare absolvite, licențiat al unei facultăți (secții) de drept sau de administrație publică și experiență de activitate în serviciul public de cel puțin 5 ani;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa o funcţie publică, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 9. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;
 10. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 11. are abilităţi de utilizare a computerului.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 •  studii în domeniul juridic;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 • aptitudini personale: competență managerială, diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi;
 • abilități aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului; cunoștințe de operare la computer cu programele: MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documente ce atestă experienţa de pregătire profesională (copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a experienţei de muncă anterioare, certificate privind activitatea profesională desfăşurată sau alte documente confirmative);
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul judiciar.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr. 457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
 • Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19 iulie 2018;
 • Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 982 din 11 mai 2008  cu privire la accesul la informație;
 • Legea  nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

 

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal,  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi

       str. Piața 31 August 1989,4,  et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane

Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact:  tel./fax  0(265) 2-37-20

e-mail: consiliul_aneni@mail.ru