Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

27 апреля 2021

Se prelungește termenul de aplicare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Specialist Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

Scopul funcţiei:

Realizarea concepției în domeniul gospodăriilor comunale în raion.

Obiectivele de bază:

— coordonează activitatea în domeniul gospodăriilor comunale a administrației publice locale de nivelele I și II, cât și a instituțiilor publice din raion;

— elaborează rapoarte de efectuare a achizițiilor publice în urma procedurilor de achiziții cu valoare mică.

Condiţii de participare la concurs pentru funcția de șef : — Cetăţean al RM; — Domiciliu permanent în RM; — Studii superioare de specialitate; — Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare; — Cunoaşterea limbii de stat; — Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , interne

 

Dosarul  de concursvaconţine:
— Formularul de participare (formătipică), cuprinzândexperienţarelevantăpentru

postulrespectiv;
— Copiabuletinului de identitate;
— Copiilediplomei de studiişi a certificatului de calificare (dupăcaz);
— Copiacarnetului  de muncăsauextrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncăanterioară.

 

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  15 mai 2021, ora 17:00.
Dosarul de concurs se depune  laadresa:

MD 6501, or.AneniiNoi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciulresurseumane

Specialist principal —  OlgaMorari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografiaconcursurilor

 • ConstituţiaRepublicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • 158 /2008 cu privire la funcţiapublicăşistatutulfuncţionarului public;
 • 25 / 2008 privindCodul de conduită afuncţionarului public;
 • 16 / 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • HotărîreaGuvernului nr.201 /2009 privindpunereaînaplicare a prevederilorLegii nr.158/ 2008 cu privire la funcţiapublicăşistatutulfuncţionarului public.

Acte normative îndomeniuladministraţieipublice  locale:

 • 436 / 2006 privindadministraţiapublicălocală.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • 438 / 2006 privinddezvoltarearegionalăîn RM;
 • 435/2006 privinddescentralizareaadministrativă;
 • Legea nr. 231/2010 cu privire la comerț interior;
 • Legea nr. 206/2006 privindsusţinereasectoruluiîntreprinderilormicişimijlocii;
 • 131/2015 privindachiziţiilepublice;
 • 142/2010 cu privire la eficiențaenergetică;
 • Ghid de regulișiprincipii de bază de scriere a unuiproiect “ Cum scriu un proiect”;
 • Ghidulautoritățilorpublicelocale “Elaborareaproiectelor ”.