CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE !

 

 

Preşedintele raionului Anenii Noi concurs pentru ocuparea funcţiei publice
vacante:

Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

Scopul funcţiei:

Realizarea politicilor de stat în domeniul economiei cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional.

Obiectivele de bază:

— asigură organizarea activității Direcției în vederea implementării prevederilor legislative și normative privind promovarea directivelor prioritare în domeniul economiei și atragerii investițiilor;
— implementează programe de dezvoltare teritorială;
— coordonează activitatea agenților economici în vederea stabilirii relațiilor economice externe,cît și colaborarea în cadrul Euroregiunilor;
— contribuie la extinderea și diversificarea operațiunilor de export – import;
— elaborează periodic pronosticul de dezvoltare social- economic al raionului.

Condiţii de participare la concursuri:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minim 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Dosarul de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a experienţei de muncă anterioare;
— Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale sau contavenționale.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 19.04.2022, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune la adresa:
MD 6501, or.Anenii Noi
str. Piața 31 August 1989,4, et.II, bir.208
Serviciul resurse umane
Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20

Bibliografia concursurilor:
• Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:
— Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
— Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
— Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
— Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor:
— Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM
— Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative
— Legea nr. 231/2010 cu privire la comerț interior
— Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice
— Legea nr.181/2014 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
— Legea nr. 81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
— Legea nr. 205/2021 bugetului de stat pentru anul 2022
— Codul transporturilor rutiere nr.150/2014
— Hotărârea de Guvern nr.986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
— Ghid metodic “ Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public”
— Ghid de reguli și principia de bază de scriere a unui proiect “ Cum scriu un proiect”
— Ghidul autorităților publice locale “ Elaborarea proiectelor ”