Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:

5 мая 2022

Șef Instituție Publică Casa Comunitară Chirca

Scopul funcţiei:

Realizarea politicii statului în domeniul asistenţei sociale a persoanelor  cu dizabilităţi şi aplicarea legislaţiei în vigoare la nivel teritorial, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale.

Obiectivele de bază:

— Asigurarea funcționării serviciului în concordanță cu standardele minime de calitate ale Serviciului ;
— Administrarea mijloacelor financiare și materiale ale casei comunitare;
— Asigurarea bunei funcționari a casei (echipamentului, mobilierului, rețelelor inginerești);
— Elaborarea fișelor de post pentru angajații /specialiștii instituției în funcție de necesitățile identificate ale beneficiarilor;
— Organizarea și supervizarea activității personalului angajat în cadrul serviciului , conform fișelor postului;
— Facilitarea și acordarea suportului beneficiarilor serviciului în stabilirea relațiilor și a unei comunicări eficiente cu familia biologică și alte persoane importante pentru acesta, dacă aceasta nu contravine intereselor beneficiarului ;
— Asigurarea accesului beneficiarilor la serviciile de interes public (sănătate, educație, justiție, cultură și agrement);
— Monitorizarea starii sănătații beneficiarilor și condițiile de întreținere a acestora.

Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Dosarul de concurs va conţine:
— Cerere ;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a
experienţei de muncă anterioare;
— Certificat medical F 086/e

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 25.05.2022, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune la adresa:
MD 6501, or.Anenii Noi
str. Piața 31 August 1989, nr.4, et.II, bir.208
Serviciul resurse umane
Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20

Cadrul legal , normativ și metodologic:
Prevederile Constituției Republicii Moldova;
Codul Muncii al RM, nr. 154/2003;
Legea nr.547/2003 asistenței sociale;
Legea nr.123/2010 cu privire la serviciile sociale ;
Legea nr.166/2010 cu privire la ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități ;
Hotărîrea Guvernului nr.506 din 11.05.2006 privind aprobarea normelor naturale pentru întreținerea persoanelor cazate în instituții sociale ;
Legea nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
Hotărîrea Guvernului nr.936 din 08.10.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social ”Casa comunitară”și standardele minime de calitate ;