Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs 

7 июля 2021

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea  funcţiei publice vacante:

Specialist  principal Secția Financiară

Scopul funcţiei:

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile.

Obiectivele  de bază:

  • Evidența operațiunilor contabile ce prevede remunerarea muncii, calcularea și plata în timp a salariilor personalului auxiliar și a funcționarilor publici.
  • Întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile.

Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 3 ani de experienţă în funcţia de specialitate;

   — Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet,
  program contabil 1C și BIT generator.

  Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru
 postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă
 documentară a experienţei de muncă anterioară.

   Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  16 iulie 2021, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

Specialist principal —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografia concursului

• Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

  • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

  • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

Acte normative în domeniul de specialitate:

  • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  • Legea nr.287/2017  contabilității și raportării financiare.