Subvenţionarea per cap de animal ca măsură de revitalizare a sectorului zootehnic

26 февраля 2021

Secția Agricultură, Alimentație și Implementarea Tehnologiilor Avansate a consiliului Raional Anenii Noi informează că Ministerul Agriculturii dezvoltare Regională și Mediu a Republicii Moldova lansează primul apel de subvenționare per cap de animal

Prin urmare, deținătorii de animale pot depune dosarele de solicitare a plăților la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în perioada 1 aprilie – 4 iunie 2021.

Conform Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.836/2020, plățile directe vor fi oferite pentru trei măsuri de sprijin.

Măsură 1: bovine

Submăsura 1.1 Vaci din rase specializate pentru producția de lapte și mixte – 7000 lei;

Submăsura 1.2 Vaci din rase specializate pentru producția de carne – 7000 lei;

Submăsura 1.3 Junci peste 12 luni – 5000 lei.

Măsura 2: ovine

Submăsura 2.1 Oi din rase specializate pentru producția de lapte și mixte – 500 lei;

Submăsura 2.2 Oi din rase specializate pentru producția de carne – 500 lei;

Submăsura 2.3 Mioare peste 12 luni – 300 lei.

Măsura 3: caprine

Submăsura 3.1 Capre – 500 lei;

Submăsura 3.2 Căprițe peste 12 luni – 300 lei.

Totodată, sunt pasibile pentru plata directă animalele înregistrate și exploatate în ferme zootehnice amplasate în extravilan, femele cu vârsta de cel puțin 12 luni, întreținute într-un efectiv de minim 10 capete vaci și juninci, 50 capete oi și mioare specializate în producția de lapte, 30 capete oi și mioare specializate în producția de carne, 30 capete capre și căprițe.

Toate condițiile pe care trebuie să le întrunească producătorii sunt expuse în Regulamentul privind acordarea plăților directe per cap de animal. ( găsiţi ataşat)

Regulamentul privind acordarea platilor directe per cap de animale”

Sunt posibile pentru plata directă animalele înregistrate şi exploatate în fermele zootehnice amplasate în extravilan – femelele cu vârsta de cel puţin 12 luni, întreţinute într-un efectiv de minimum 10 capete vaci şi juninci, 50 de capete de oi şi mioare specializate pentru producţia de lapte, 30 de capete de oi şi mioare specializate pentru producţia de carne, 30 de capete de capre şi căpriţe.

Pentru a beneficia de plăţile directe per cap de animal, producătorul agricol trebuie să întrunească următoarele criterii:

1) deţine şi exploatează animale din speciile indicate la pct.5, care:

  1. a) sunt înregistrate în Registrul de stat al animalelor conform prevederilor Legii nr.231/2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
  2. b) aparţin raselor incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crossurilor de animale, omologate (raionate) în Republica Moldova, aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr.36/2014, inclusiv metişi cu aceste rase;
  3. c) sunt asigurate în condiţiile Legii nr.243/2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură;

2) exploataţia agricolă este autorizată sanitar-veterinar, conform prevederilor Legii nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară;

3) nu are restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional la data depunerii cererii de solicitare a plăţilor directe per cap de animal;

4) aparţine uneia dintre asociaţiile producătorilor agricoli cu profil ramural;

5) este deţinător legal al bunurilor imobile şi mobile ce constituie obiect al stimulării prin mecanismul de plăţi directe per cap de animal, termenul de arendă/comodat al bunurilor imobile nu poate fi mai mic de cinci ani, înregistrat în modul stabilit;

6) nu este inclus în Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenţii şi nu este în proces de insolvabilitate sau lichidare.

Pentru obţinerea plăţilor directe per cap de animal sunt necesare următoarele documente:

1) cererea de solicitare a plăţilor directe per cap de animal, cu anexarea listei animalelor pentru care se solicită sprijinul financiar, cu indicarea numărului de identificare pentru fiecare animal;

2) copia certificatului de înregistrare pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

3) copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare;

4) copia poliţei de asigurare a animalelor;

5) copia certificatului ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii de profil ramural;

6) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;

7) copia atestatului fermei zootehnice de prăsilă (după caz);

8) fişele individuale ale animalelor de rasă (pe specii), pentru fermele zootehnice de prăsilă.

Cererea-tip de solicitare a sprijinului financiar şi modelul declaraţiei pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului.

Pentru prezentarea datelor false, denaturate, neveridice sau încălcarea altor condiţii asumate prin declaraţia pe propria răspundere depusă, solicitantul de plăţi directe per cap de animal este introdus în Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenţii, gestionată de către Agenţie.

 

Secția agricultură, alimetație și

Implimentarea tehnologiilor avansate

tel:026522767