ANUNŢ

5 марта 2021

   Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea

funcţiei vacante:

Administrator al IP Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată

Scopul funcţiei:

Elaborarea, promovarea, înaintarea, implementarea și monitorizarea eficientă a programelor și serviciilor pentru tineret.

Obiectivele de bază:

— exercită conducerea continuă şi eficientă a Instituţiei, în conformitate cu actele legislative, actele normative ale Guvernului Republicii Moldova, actele altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, Deciziile Consiliului raional şi actele cu caracter intern;

— reprezintă Instituţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice,

cu alte  persoane juridice şi fizice;

— desfășoară acțiuni de atragere a fondurilor pentru asigurarea calitativă și eficientă a serviciilor prestate de instituție;

—  promovează voluntariatul în activitatea Instituției, în special al tinerilor implicați în proiecte de dezvoltare locală;

—  asigură transparenţa activităţii financiare a Instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

— întreprinde acțiuni de susținere și promovare a participării tinerilor la diverse evenimente, întruniri naționale și internaționele;

— creează și dezvoltă partineriate, relații de conlucrare cu autoritățile publice, organizațiile societății civile, instituțiile naționale și internaționale preocupate de problemele tineretului;

— desfășoară  acțiuni de promovare a imaginii instituției.

Condiții de participare la concurs:

 • Cetăţean al RM;
 • Domiciliu permanent în RM;
 • Neatingerea vârstei de pensionare;
 • Studii superioare; manageriale sunt un avantaj;
 • Minim 1 an de experienţă de lucru, preferabil în domeniul tineretului;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoştinţe — calculator (Word, Excel, Internet, Power Point).

  Dosarul  de concurs care va conţine:

 • Formularul de participare, formă tipică, cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
 • Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă anterioare;

 • Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale sau contavenționale nestinse.

Data limită de depunere a dosarului de concurs – 

26 martie 2021, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or. Anenii Noi, Piața 31 August 1989,4

 1. II, bir.208, Serviciul resurse umane

Specialist principal-Olga Morari

Date de contact: tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative din domeniul de specialitate:
 • Legea  nr. 215 /2016 cu privire la tineret;
 • Legea voluntariatului nr.121/2010;
 • Hotărârea de Guvern nr.1213/2010 privind aprobarea unor măsuri de susținere a activităților pentru tineret,
 • Hotărârea de Guvern nr. 1151/2002despreaprobareaRegulamentului cu privire la normativele de cheltuielipentrudesfăşurareaconferinţelor,
  simpozioanelor, festivalurilor etc. de cătreinstituţiilepublicefinanţate de la bugetul de stat​;
 • ORDIN nr. 165/2017 al Ministerului Tineretului și Sportului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privindorganizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi  pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor;
 • Ghid de regulișiprincipii de bază de scriere a unuiproiect “ Cum scriu un proiect”;
 • Ghidulautoritățilorpublicelocale “Elaborareaproiectelor ”.