ANUNŢ

5 марта 2021

Preşedintele raionului  Anenii  Noianunţă  concurs  pentru ocuparea  funcţiei

publice vacante:

Specialist  Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea inv

estițiilor

Scopul funcţiei:

Realizarea  concepției în domeniul gospodăriilor comunaleîn raion.

Obiectivele  de bază:

 • coordonează activitatea în domeniul gospodăriilor comunale a administrației publice locale de nivelele I și II, cât și a instituțiilor publice din raion;
 • elaborează rapoarte de efectuare a achizițiilor publice în urma procedurilor de  achiziții cu valoare mică.

Condiţii de participare la concurspentrufuncția de șef:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studiisuperioare de specialitate;
— Minimum 1 an de experienţăînfuncţia de specialitateeste un avantaj;

— Neatingereavârstei de pensionare;
— Cunoaşterealimbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Dosarul  de concursvaconţine:
— Formularul de participare (formătipică), cuprinzândexperienţarelevantăpentru

postulrespectiv;
— Copiabuletinului de identitate;
— Copiilediplomei de studiişi a certificatului de calificare (dupăcaz);
— Copiacarnetului  de muncăsauextrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncăanterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  26 martie 2021, ora 17:00.
Dosarul de concurs se depune  laadresa:

MD 6501, or.AneniiNoi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciulresurseumane

Specialist principal —  OlgaMorari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografiaconcursurilor

 • ConstituţiaRepublicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • 158 /2008 cu privire la funcţiapublicăşistatutulfuncţionarului public;
 • 25 / 2008 privindCodul de conduită afuncţionarului public;
 • 16 / 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • HotărîreaGuvernului nr.201 /2009 privindpunereaînaplicare a prevederilor;Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţiapublicăşistatutulfuncţionarului public.

Acte normative îndomeniuladministraţieipublice  locale:

 • 436 / 2006 privindadministraţiapublicălocală.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • 438 / 2006 privinddezvoltarearegionalăîn RM;
 • 435/2006 privinddescentralizareaadministrative;
 • 131/2015 privindachiziţiilepublice;
 • 1402/ 2002serviciilorpublice de gospodăriecomunală.