ANUNȚ!

15 декабря 2023

Preşedintele raionului Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea
funcţiilor publice vacante:
Șef Secție  juridică

Scopul al funcţiei:
Asigurarea juridică a activităţii instituției cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

Obiectivele de bază:
— elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, precum şi alte acte normative elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;
— vizează dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;
— reprezintă în modul stabilit, interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti.

Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 2 ani de experienţă în funcţia de specialitate;
— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer (Word, Excel).

Dosarul de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru
postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului de muncă sau extras din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs —   05  ianuarie 2024

Dosarul de concurs se depune la adresa:
MD 6501, or.Anenii Noi,
str. 31 August,4, et.II, bir.208,
Olga Morari
șef Serviciul resurse umane
Date de contact: tel./fax 0(265) 2-37-20

Bibliografia concursurilor:
• Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:
— Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
— Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
— Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
— Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală
Acte normative în domeniul de specialitate:
— Codul Civil nr.1107/2002 al RM
— Codul de procedură civilă nr.225/2003 al RM
— Codul administrativ nr.116/2018 al RM
— Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă

Acte normative în domeniul de specialitate:

  • Codul Civil nr.1107/2002 al RM
  • Codul de procedură civilă nr.225/2003 al RM
  • Codul administrativ nr.116/2018 al RM

Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă