Anunț concursuri!

16 сентября 2021

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea  funcţiilor publice vacante:

 

 

 

1. Specialist  Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 Scopul funcţiei:

Realizarea  concepției în domeniul gospodăriilor comunale în raion.

 Obiectivele  de bază:

 • coordonează activitatea în domeniul gospodăriilor comunale a administrației publice locale de nivelele I și II, cât și a instituțiilor publice din raion;
 • elaborează rapoarte de efectuare a achizițiilor publice în urma procedurilor de  achiziții cu valoare mică.

Condiţii de participare la concurs pentru funcția de șef :
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate ;
— Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  06 octombrie  2021.


Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

Specialist principal —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 1402/ 2002 serviciilor publice de gospodărie comunală.

 2.Arhitect- șef

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor Consiliului arhitectoral-urbanistic raional şi crearea bazei de date în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.

 Sarcinile de bază:

—  Participarea, în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei  publice locale, la organizarea şi amenajarea teritoriului  administrat, la întocmirea prognozelor orientative şi programelor  de dezvoltare social-economică, corelate cu Planul de   Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN);

— Contribuirea la elaborarea documentaţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului;

—  Coordonarea executării lucrărilor publice, conform  documentaţiei de proiect aprobate;

—  Exercitarea, în condiţiile Legii, a controlului asupra  respectării reglementărilor în vigoare în urbanism şi amenajarea teritoriului la nivel raional, în procesul realizării documentaţiei  de urbanism şi amenajare a teritoriului, conlucrând  în acest scop cu   structurile descentralizate din teritoriu ale Agenției pentru supravegherea tehnică.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;

— Domiciliu permanent în RM;

— Studii superioare în domeniu ;

—  Minim 3 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

  Dosarul  de concurs care va conţine:

 • Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
 • Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă
 • documentară a experienţei de muncă anterioară;
 • Declarația pe propria răspundere privind antecedentelor penale sau contavenționale nestinse.

Data limită de depunere a dosarului de concurs  —   06 octombrie 2021.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or. Anenii Noi,

str. 31 August,4, et. II, bir.208,

Serviciul resurse umane

Specialist principal — Olga MORARI

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi

statutul funcţionarului public.

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Acte normative în domeniul de specialitate:

—          Legea nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de   construcţie;

—         Legea nr. 721 din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcţii;

 • Legea nr.835 din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

 

 3. Auditor-intern principal

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional.

Sarcinile de bază:

 • Propunerea măsurilor de aliniere la practicile de succes în domeniul auditului, în scopul atingerii nivelului înalt de performanţă a subdiviziunilor Consiliului raional;
 • Informarea imediată în scris a președintelui raionului în cazul descoperirii unor indici de potenţiale fraude în cursul misiunii de audit intern;
 • Propunerea soluțiilor de îmbunătățire a activităţii subdiviziunilor Consiliului raional.

 Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;

— Domiciliu permanent în RM;

— Studii superioare în domeniu ;

—  Minim 2 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

  Dosarul  de concurs care va conţine:

 • Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
 • Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă
 • documentară a experienţei de muncă anterioară;
 • Declarația pe propria răspundere privind antecedentelor penale sau contavenționale nestinse.

Data limită de depunere a dosarului de concurs  —   06 octombrie 2021.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or. Anenii Noi,

str. 31 August,4, et. II, bir.208,

Serviciul resurse umane

Specialist principal — Olga MORARI

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi

statutul funcţionarului public;

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica

Moldova;

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.

4. Specialist  principal Secția Financiară

 Scopul funcţiei:

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile.

Obiectivele  de bază:

 • Evidența operațiunilor contabile ce prevede remunerarea muncii, calcularea și plata în timp a salariilor personalului auxiliar și a funcționarilor publici.
 • Întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 5 ani de experienţă profesională  în domeniu;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet,

program contabil 1C și BIT generator.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  06 octombrie 2021.


Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

Specialist principal —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.287/2017 contabilității și raportării financiare;
 • Ordinul MF nr. 172/2019 cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020;
 • Ordinul MF nr. 187/2019 cu privire la modificarea Regulamentului privind administrarea Clasificatiei bugetare;
 • Ordinul MF nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
 • Ordinul MF nr. 208/2015 privind Clasificaţia bugetară;
 • Hotărârea de Guvern nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului
  privind casarea bunurilor uzate, raportate
  la mijloacele fixe.