Anunț ! Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs

27 апреля 2022

     Preşedintele raionului  Anenii  Noi  anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea  funcţiei  publice vacante:

-Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 Scopul funcţiei:

Realizarea politicilor de stat în domeniul economiei cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional.

 Obiectivele de bază:

 • asigură organizarea activității Direcției în vederea implementării  prevederilor legislative și normative privind  promovarea directivelor prioritare în domeniul economiei și atragerii investițiilor;
 • implementează programe de dezvoltare teritorială;
 • coordonează activitatea agenților economici în vederea stabilirii relațiilor economice externe,cît și colaborarea în cadrul Euroregiunilor;
 • contribuie la extinderea și diversificarea operațiunilor de export – import;
 • elaborează periodic pronosticul de dezvoltare social- economic al raionului.

Condiţii de participare la concursuri:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minim 3 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Dosarul  de concurs va conţine:

 • Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
 • Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a experienţei de muncă anterioare;
 • Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale sau contavenționale.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  16.05.2022, ora 17:00.

 Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi

       str. Piața 31 August 1989,4,  et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane

Olga Morari — șef Serviciu
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursurilor

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

 

Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor: 

 • Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative
 • Legea nr. 231/2010 cu privire la comerț interior
 • Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice
 • Legea nr.181/2014 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
 • Legea nr. 81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
 • Legea nr. 205/2021 bugetului de stat pentru anul 2022
 • Codul transporturilor rutiere nr.150/2014
 • Hotărârea de Guvern nr.986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
 • Ghid metodic “ Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public”
 • Ghid de reguli și principia de bază de scriere a unui proiect “ Cum scriu un proiect”
 • Ghidul autorităților publice locale “ Elaborarea proiectelor ”