Concurs funcții publice vacante

12 октября 2021

Preşedintele raionului Anenii Noi anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Arhitect- șef

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor Consiliului arhitectoral-urbanistic raional şi crearea bazei de date în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.

Sarcinile de bază:

— Participarea, în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale, la organizarea şi amenajarea teritoriului administrat, la întocmirea prognozelor orientative şi programelor de dezvoltare social-economică, corelate cu Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN);

— Contribuirea la elaborarea documentaţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului;

— Coordonarea executării lucrărilor publice, conform documentaţiei de proiect aprobate;

— Exercitarea, în condiţiile Legii, a controlului asupra respectării reglementărilor în vigoare în urbanism şi amenajarea teritoriului la nivel raional, în procesul realizării documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, conlucrând în acest scop cu structurile descentralizate din teritoriu ale Agenției pentru supravegherea tehnică.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;

— Domiciliu permanent în RM;

— Studii superioare în domeniu ;

— Minim 3 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova;

• Acte normative în domeniul serviciului public:

— Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

— Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

— Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi

statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

— Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

• Acte normative în domeniul de specialitate:

— Legea nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

— Legea nr. 721 din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcţii;

— Legea nr.835 din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriulu

Data limită de depunere a dosarului de concurs — 15 octombrie 2021.

Specialist principal Secția Financiară

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile.

Obiectivele de bază:

— Evidența operațiunilor contabile ce prevede remunerarea muncii, calcularea și plata în timp a salariilor personalului auxiliar și a funcționarilor publici.

— Întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile.

Condiţii de participare la concurs: — Cetăţean al RM; — Domiciliu permanent în RM; — Studii superioare de specialitate; — Minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei de pensionare; — Cunoaşterea limbii de stat; — Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet,

program contabil 1C și BIT generator.

Dosarul de concurs va conţine: — Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv; — Copia buletinului de identitate; — Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz); — Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă anterioară.

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

— Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

— Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

— Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

— Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

Acte normative în domeniul de specialitate:

— Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

— Legea nr.287/2017 contabilității și raportării financiare;

— Ordinul MF nr. 172/2019 cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020;

— Ordinul MF nr. 187/2019 cu privire la modificarea Regulamentului privind administrarea Clasificatiei bugetare;

— Ordinul MF nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;

— Ordinul MF nr. 208/2015 privind Clasificaţia bugetară;

— Hotărârea de Guvern nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 25 octombrie 2021.

Auditor-intern principal

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional.

Sarcinile de bază:

— Propunerea măsurilor de aliniere la practicile de succes în domeniul auditului, în scopul atingerii nivelului înalt de performanţă a subdiviziunilor Consiliului raional;

— Informarea imediată în scris a președintelui raionului în cazul descoperirii unor indici de potenţiale fraude în cursul misiunii de audit intern;

— Propunerea soluțiilor de îmbunătățire a activităţii subdiviziunilor Consiliului raional.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;

— Domiciliu permanent în RM;

— Studii superioare în domeniu ;

— Minim 2 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova;

• Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi

statutul funcţionarului public;

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica

Moldova;

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 25 octombrie 2021.

Specialist superior protecția civilă și serviciul civil,

Secția Administrație Publică

Scopul funcţiei:

Realizarea concepției protecției civile și a serviciului civil în raion.

Obiectivele de bază:

— asigură organizarea și desfășurarea ședințelor comisiilor de încorporare în serviciul civil, cît și monitorizarea îndeplinirii acestuia;

— acordă consultație în domeniul protecției civile specialiștilor responsabili la protecția civilă din primării;

— conduce activitatea punctului teritorial de dirijare în situații excepționale.

Condiţii de participare la concurs: — Cetăţean al RM; — Domiciliu permanent în RM; — Studii superioare de specialitate; — Minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare; — Cunoaşterea limbii de stat; — Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

— Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

— Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

— Legea nr. 16 / 2008 cu privire la conflictul de interese

— Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

— Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

Specialist superior protecția civilă și serviciul civil (de alternativă):

— Legea nr. 156 /2007cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)

— Legea nr.271/1994 cu privire la protecția civilă

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 25 octombrie 2021.

 

Dosarele pentru participare la concurs vor conţine:

— Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

— Copia buletinului de identitate;

— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);

— Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

— documentară a experienţei de muncă anterioară;

— Declarația pe propria răspundere privind antecedentelor penale sau contavenționale nestinse.

 

Dosarul de concurs se depune la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

Specialist principal — Olga Morari Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20