Concurs funcții publice vacante

12 октября 2021

Conform Hotărârii nr.64 din 26.10.2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se prelungește starea de urgență în Sănătate Publică pe întreg teritoriu Republicii Mooldova până la data de 30 noiembrie 2021.

În acest context, Președintele raionului prelungește termenul  de depunere a dosarelor de concurs până la data de 30 noiembrie 2021 pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

Arhitect- șef

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor Consiliului arhitectoral-urbanistic raional şi crearea bazei de date în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.

Sarcinile de bază:

— Participarea, în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale, la organizarea şi amenajarea teritoriului administrat, la întocmirea prognozelor orientative şi programelor de dezvoltare social-economică, corelate cu Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN);

— Contribuirea la elaborarea documentaţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului;

— Coordonarea executării lucrărilor publice, conform documentaţiei de proiect aprobate;

— Exercitarea, în condiţiile Legii, a controlului asupra respectării reglementărilor în vigoare în urbanism şi amenajarea teritoriului la nivel raional, în procesul realizării documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, conlucrând în acest scop cu structurile descentralizate din teritoriu ale Agenției pentru supravegherea tehnică.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;

— Domiciliu permanent în RM;

— Studii superioare în domeniu ;

— Minim 3 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova;

• Acte normative în domeniul serviciului public:

— Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

— Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

— Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi

statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

— Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

• Acte normative în domeniul de specialitate:

— Legea nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

— Legea nr. 721 din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcţii;

— Legea nr.835 din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriulu

 

Specialist principal Secția Financiară

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile.

Obiectivele de bază:

— Evidența operațiunilor contabile ce prevede remunerarea muncii, calcularea și plata în timp a salariilor personalului auxiliar și a funcționarilor publici.

— Întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile.

Condiţii de participare la concurs: — Cetăţean al RM; — Domiciliu permanent în RM; — Studii superioare de specialitate; — Minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei de pensionare; — Cunoaşterea limbii de stat; — Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet,

program contabil 1C și BIT generator.

Dosarul de concurs va conţine: — Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv; — Copia buletinului de identitate; — Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz); — Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă anterioară.

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

— Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

— Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

— Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

— Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

Acte normative în domeniul de specialitate:

— Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

— Legea nr.287/2017 contabilității și raportării financiare;

— Ordinul MF nr. 172/2019 cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020;

— Ordinul MF nr. 187/2019 cu privire la modificarea Regulamentului privind administrarea Clasificatiei bugetare;

— Ordinul MF nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;

— Ordinul MF nr. 208/2015 privind Clasificaţia bugetară;

— Hotărârea de Guvern nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.

Auditor-intern principal

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional.

Sarcinile de bază:

— Propunerea măsurilor de aliniere la practicile de succes în domeniul auditului, în scopul atingerii nivelului înalt de performanţă a subdiviziunilor Consiliului raional;

— Informarea imediată în scris a președintelui raionului în cazul descoperirii unor indici de potenţiale fraude în cursul misiunii de audit intern;

— Propunerea soluțiilor de îmbunătățire a activităţii subdiviziunilor Consiliului raional.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;

— Domiciliu permanent în RM;

— Studii superioare în domeniu ;

— Minim 2 ani de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova;

• Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi

statutul funcţionarului public;

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica

Moldova;

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.

Specialist superior protecția civilă și serviciul civil,

Secția Administrație Publică

Scopul funcţiei:

Realizarea concepției protecției civile și a serviciului civil în raion.

Obiectivele de bază:

— asigură organizarea și desfășurarea ședințelor comisiilor de încorporare în serviciul civil, cît și monitorizarea îndeplinirii acestuia;

— acordă consultație în domeniul protecției civile specialiștilor responsabili la protecția civilă din primării;

— conduce activitatea punctului teritorial de dirijare în situații excepționale.

Condiţii de participare la concurs: — Cetăţean al RM; — Domiciliu permanent în RM; — Studii superioare de specialitate; — Minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare; — Cunoaşterea limbii de stat; — Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

— Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

— Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

— Legea nr. 16 / 2008 cu privire la conflictul de interese

— Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

— Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

Specialist superior protecția civilă și serviciul civil (de alternativă):

— Legea nr. 156 /2007cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)

— Legea nr.271/1994 cu privire la protecția civilă

 

Specialist  Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

Scopul funcţiei:

Realizarea  concepției în domeniul gospodăriilor comunale în raion.

Obiectivele  de bază:

 • coordonează activitatea în domeniul gospodăriilor comunale a administrației publice locale de nivelele I și II, cât și a instituțiilor publice din raion;
 • elaborează rapoarte de efectuare a achizițiilor publice în urma procedurilor de  achiziții cu valoare mică.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate ;
— Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

 Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 1402/ 2002 serviciilor publice de gospodărie comunală.

 

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 30 noiembrie 2021.

 

Dosarele pentru participare la concurs vor conţine:

— Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

— Copia buletinului de identitate;

— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);

— Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;

— Declarația pe propria răspundere privind antecedentelor penale sau contavenționale nestinse.

 

Dosarul de concurs se depune la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

Specialist principal — Olga Morari Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20