Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

29 апреля 2021

Preşedintele raionului Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Șef Serviciu tineret și sport:

 

Scopul funcţiei:

Realizarea politicilor de stat în domeniul tineretului și sportului în raion.

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația cultural-sportivă a tineretului din raionul Anenii Noi. Desfășurarea de programe și activități pentru tineri și implicarea lor în viața raionului.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM; — Domiciliu permanent în RM; — Studii superioare de specialitate ;

— Minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu sau a unei funcții publice similare;

— Neatingerea vârstei de pensionare; — Cunoaşterea limbii de stat; — Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), utilizarea internetului și e-mail.

Dosarul de concurs va conţine:

— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

— Copia buletinului de identitate;

— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

— Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioare.

 

Data limită de depunere a dosarului de concurs — 18 mai 2021, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

Specialist principal — Olga Morari Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20 e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

— Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

 

• Acte normative în domeniul de specialitate:

— Legea nr. 215 /2016 cu privire la tineret;

— Legea voluntariatului nr.121/2010;

— Hotărârea de Guvern nr.1213/2010 privind aprobarea unor măsuri de susținere

a activităților pentru tineret,

— Hotărârea de Guvern nr.1151/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat;

— Ordin nr. 65t din 06 aprilie 2017 c u privire la Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022.