Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

https://anenii-noi.md/?page_id=3034&preview=true

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea  funcţiilor  publice vacante:

Specialist principal Secția juridică

 Scopul al funcţiei:  Asigurarea juridică a activităţii instituției cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

 Obiectivele de bază:

— elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii

  ale preşedintelui raionului, efectuează expertiza juridică a acestora;

— întocmește dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului;

— acordă consultare juridică subdiviziunilor Consiliului raional. 

   Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 3 an de experienţă în funcţia de specialitate;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă

anterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  30 septembrie  2022.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

       xstr. 31 August,4, et.II, bir.208, Serviciul resurse umane

șef  —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursurilor

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

—         Codul Civil nr.1107/2002 al RM

—         Codul de procedură  civilă nr.225/2003 al RM

—        Codul administrativ nr.116/2018 al RM

 

Specialist  principal Secția Financiară

 Scopul funcţiei:

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile.

Obiectivele  de bază:

 • Evidența operațiunilor contabile ce prevede remunerarea muncii, calcularea și plata în timp a salariilor personalului auxiliar și a funcționarilor publici.
 • Întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Minimum 5 ani de experienţă profesională  în domeniu;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet,

program contabil 1C și BIT generator.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —   30 septembrie  2022.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

șef  —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.287/2017 contabilității și raportării financiare;
 • Ordinul MF nr. 172/2019 cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020;
 • Ordinul MF nr. 187/2019 cu privire la modificarea Regulamentului privind administrarea Clasificatiei bugetare;
 • Ordinul MF nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
 • Ordinul MF nr. 208/2015 privind Clasificaţia bugetară;
 • Hotărârea de Guvern nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului
  privind casarea bunurilor uzate, raportate
  la mijloacele fixe.

 

Șef Serviciul relații funciare și cadastru în 

Secția agricultură și alimentație

 Scopul al funcţiei:

 Dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglementare a regimului proprietății funciare.

Obiectivele de bază:

— administrează controlul de stat asupra folosirii raționale a terenurilor;

— elaborează și asigură realizarea programelor de stat privind folosirea

   rațională, protecția și restabilirea terenurilor;

— coordonează și asigură controlul asupra tuturor genurilor de lucrări în

  domeniul reglementării regimului proprietății funciare.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate;
— Experienţa  3 ani în funcţia de specialitate;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă

anterioară sau extrasul din cont de la CTAS.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —   30 septembrie 2022.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

       Piața 31 August,4, et.II, bir.208, șef Serviciul resurse umane — Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr.828/1991 Codul funciar
 • Legea nr.354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile
 • Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului
 • Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile
 • Hotărârea de Guvern nr. 1428/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente
 • Hotărârea de Guvern nr. 63/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
 • Hotărârea de Guvern nr.136/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere
 • Legea 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice.

 

Specialist  Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 Scopul funcţiei:

Realizarea  concepției în domeniul eficienței energetice în raion.

 Obiectivele  de bază:

 • Înregistraea contractelor de achiziții publice în urma procedurilor de  achiziții cu valoare mică.

Condiţii de participare la concurs:
   — Cetăţean al RM;
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare de specialitate: economie, administrație publică, contabilitate.
— Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe:  Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

Dosarul  de concurs va conţine:
— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv;
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
— Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs —  30 septembrie  2022.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane

șef —  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursurilor

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

 • Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;
 • Hotărîrea Guvernului n 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.

 

Specialist superior  în Secția construcții

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Coordonarea problemelor în domeniul drumurilor.

Sarcinile de bază:

—  Pregătirea, lansarea  proiectelor investiționale la nivel de raion și localități,

— Analizarea situației în domeniul drumurilor din teritoriu;

— Monitorizarea impementării proiectelorinvestiționale.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;

— Domiciliu permanent în RM;

— Studii superioare în domeniu ;

—  Minim 6 luni de experienţă profesională în domeniu;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), internet.

  Dosarul  de concurs care va conţine:

 • Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
 • Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă
 • documentară a experienţei de muncă anterioară;
 • Declarația pe propria răspundere privind antecedentelor penale sau contavenționale nestinse.

 

Data limită de depunere a dosarului de concurs  —   30 septembrie 2022.

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or. Anenii Noi,

str. 31 August,4, et. II, bir.208,

Serviciul resurse umane

Specialist principal — Olga MORARI

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi

statutul funcţionarului public.

 

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Acte normative în domeniul de specialitate:

—          Legea nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de   construcţie;

—         Legea nr. 721 din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcţii;

 • Legea nr. 509/1995 drumurilor;
 • Hotărâre  de Guvern nr. 357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere.