INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURILE NEGOCIATE

12 октября 2022

            Invitație privind achiziționarea:

Grâu alimentar prin procedura de achiziție: negocierea fără publicarea prealabilă

a unui anunţ de participare.

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Rezerve Materiale
2. IDNO: 1006601000288
3. Adresa MD-2012, str. Columna 118/1, mun. Chișinău
4. Numărul de telefon/fax: 022- 24-33-66, 022-24-33-17.
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
www.rezerve.gov.md, arm@rezerve.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația
de atribuire: documentația de atribuire inclusiv ivitația de participare este disponibilă pe pagina
web rezerve.gov.md la rubrica anunțuri, persoana de contact:
Alexandru Leonte tel.022-243-324.
7.Cumpărătorul invită candidații selectați conform anexelor să participe la procedura de
achiziție privind livrarea/prestarea  bunurilor/serviciilor.