Prelungirea termenului de aplicare a dosarului de concurs

22 ноября 2021

Consiliul raional Anenii Noi anunţă prelungirea termenului de aplicare a dosarului de concurs pentru ocuparea funcţiei de

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Țînțăreni

(termen determinat – 5 ani);

Condiţiile de participare la concurs:

 

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Domiciliul permanent în Republica Moldova;
 3. Studii superioare de licență și postuniversitare medicale;
 4. Studii de masterat în managementul sănătății publice / management organizațional / administrare este un avantaj;
 5. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 6. Capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 8. Lipsa antecedentelor penale;
 9. Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;
 10. Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

 

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 4. Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. Copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. Declarația pe propria răspundere a lipsei antecedentelor penale ce ar servi drept incompatibilitate cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 8. Curriculumul vitae (CV);
 9. Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 10. Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
 11. Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

 Etapele concursului:

 1. Evaluarea dosarelor;
 2. Evaluarea competențelor profesionale;
 3. Evaluarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani;

 

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web www.anenii-noi.md  — 22 noiembrie 2021, până la data de 26 noiembrie 2021, inclusiv, la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi, str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:

— dna Morari Olga, specialist principal Serviciul resurse umane

Aparatului președintelui raionului

— tel: 0265 2 37 20,

— e-mail: consiliul_aneni@mail.ru.