User Registration

or Cancel
Ora: 1:36

Important

20 September 2020

În fiecare an, în a treia duminică a lunii septembrie, celebrăm sărbătoarea profesională  „Ziua lucrătorului din

19 September 2020

    Joi, 17 septembrie 2020, Consiliul raional Anenii Noi s-a întrunit în şedinţă ordinară.

11 September 2020

Astăzi, 11 septembrie 2020, cu o vizită de lucru în  raionul Anenii Noi, a

10 September 2020

   Conform planului de lucru,  Serviciul Transport şi Gospodărie a Consiliului raional Anenii Noi în

09 September 2020

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI, în parteneriat cu FONDUL PENTRU TINERI VARNIŢA, cu suportul FUNDAŢIEI EST-EUROPENE 

08 September 2020

Luni, data de 07 septembrie curent, domnul Vitalie EVTODIEV,  deputat în Parlamentul Republicii Moldova s-a

05 September 2020

      Recent  Consiliul raional Anenii Noi a desfăşurat Concursul raional "Cel mai

04 September 2020

15 PROIECTE DE TINERET FINANȚATE ÎN PREMIERĂ ÎN CADRUL            

27 August 2020

Ziua independenței marcată inedit la Anenii Noi grație Consilului raional. În Piața 31 August 1989

24 August 2020

    Astăzi, 24 august 2020, la primele ore ale zilei, în Piaţa 31 August 1989,

Previous
Next
 • 20 September 2020
  Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populație
 • 19 September 2020
  17 septembrie 2020, şedinţa ordinară a Consiliului raional Anenii Noi
 • 11 September 2020
  Vizita de lucru a Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, dlui Ion PERJU la Anenii Noi
 • 10 September 2020
  Inspectarea complexă a autobuzelor şcolare
 • 09 September 2020
  GALA TINERETULUI 2020!
 • 08 September 2020
  Domnul Vitalie EVTODIEV, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în vizită la Anenii Noi
 • 05 September 2020
  Cel mai bun contribuabil al anului
 • 04 September 2020
  15 PROIECTE DE TINERET FINANȚATE ÎN PREMIERĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI RAIONAL DE GRANTURI!
 • 27 August 2020
  A 29-a aniversare de la proclamarea Independenței Republicii Moldova
 • 24 August 2020
  În memoria eroilor

Actual

Anunț funcție vacantă…

18-September-2020

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea                                                             funcţiei vacante: Administrator al IP Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată Scopul funcţiei: Elaborarea, promovarea, înaintarea, implementarea și monitorizarea eficientă a programelor și serviciilor...

Hits:86 No comments

Read more

Galerie Foto

galeriegaleriegaleriegaleriegaleriegalerie

Evenimente

Serviciului relaţii funciare şi cadastru

 

 

 

Numele , prenumele

 

Funcţia  ocupată

 

 

 

 Tel.Serviciu

 

 

  Sîrbu Nadejda

 Specialist principal relaţii funciare şi cadastru

 

2  27 67

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M E N TU L

Serviciului relaţii funciare şi cadastru

 

I. Dispoziţii generale.

1.  Regulamentul Serviciului relaţii funciare şi cadastru (în continuare Serviciul) este elaborat în temeiul Legilor privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar" (nr.1247-XII din 22 decembrie 1992), privind organizarea administrativ-­teritorială a Republicii Moldova (nr.764-XV din 27 decembrie 2001), privind administraţia publică locală (nr.436 din 28 decembrie 2006), Hotărîrii Guvernului R.Moldova „Cu privire la organigrama si statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional" (nr.689 din l0 iunie 2003), deciziei cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Consiliului raional Anenii Noi nr.03-18 din 24 mai 2012.

2.  Serviciu relaţii funciare şi cadastru  al raionului Anenii Noi este subdiviziune a Consilului raional  şi este creat în scopul promovării şi implementării politicii funciare a statului în raion.

3.  Regulamentul de funcţionare al Serviciului (în continuare  - Regulamentul) stabileşte funcţiile, sarcinile, drepturile şi atribuţiile specialiştilor Serviciului.

4.  În activitatea sa Serviciul se conduce de Legile Republicii Moldova, Hotărîrile Guvernului, ordinile şi instrucţiunile Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului  cît şi de prezentul Regulament.

5.  Serviciul dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, de formulare cu antet şi funcţionează ca o subdiviziune sinestătătoare în cadrul Consiliului raional.                                            

6.  Serviciul activează sub conducerea Consiliului raional, preşedintelui şi vicepreşedintelui raionului în domeniul politicii socio-economice.

7.  Serviciul este finanţat din contul mijloacelor bugetului raional.

8.  Activitatea Serviciului se desfăşoară sub asistenţa metodologică a Agenţiei Relaţii Funciare şi   Cadastru a Republicii Moldova, în colaborare cu subdiviziunile interioare ale autorităţilor administraţiei publice locale.

 9.  În cadrul Serviciului sunt încadraţi ingineri pentru organizarea teritoriului,  ingineri cadastrali sau specialişti licenţiaţi în domeniul pedologiei şi protecţiei solurilor, absolvenţi ai instituţiilor de profil.

 

II.  Atribuţiile Serviciului

 

Serviciul are următoarele atribuţii de bază:

        1.  Dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglamentare a regimului proprietăţii funciare; 

 2.  Ţinerea cadastrului funciar general; 

 3.  Ţinerea monitoringului funciar.

 

III.  Sarcinile de bază ale Serviciului

 

1.      Pregătirea şi prezentarea spre examinare autorităţilor publice locale de nivelul 2  a

            proiectelor, propunerilor ce ţin de reglementarea relaţiilor funciare, atribuirea, retragerea şi înstrainarea terenurilor, indiferent de categoria terenurilor,deţinătorilor şi tipul de proprietate, soluţionarea litigiilor funciare. 

 2.  Examinarea petiţiilor, plîngerilor, adresărilor cetăţenilor în organele administraţiei publice, analiza  propunerilor şi interpelărilor ce ţin de reforma funciară,reglementarea regimului proprietăţii funciare şi protecţia solurilor şi prezentarea explicaţiilor respective pe marginea lor,întreprinderea măsurilor concrete  pentru soluţionarea chestiunilor abordate în propuneri şi interpelări.                                 

3.  Ţinerea evidenţei funciare  a tuturor categoriilor de terenuri, a cadastrului şi monitoringului funciar pe teritoriul raionului şi prezentarea dărilor de seamă cu privire la disponibilitatea şi folosirea terenurilor conform formelor şi în termenele stabilite de organelor ierarhic superioare.                             

4.  Asigurarea finalizării reformei funciare, îndreptată spre crearea condiţiilor egale pentru activitatea diferitor forme de proprietate asupra pămîntului.

5. Participarea la elaborarea, realizarea şi îndeplinirea programelor de stat de folosire raţională şi protecţie a terenurilor, restabilirea solurilor, îmbunătăţirea mediului ambiant.

6.  Coordonarea şi controlul asupra tuturor genurilor de lucrări în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare, cercetărilor topografice şi geodezice,ridicărilor pedologice, agrochimice şi geobotanice pe teritoriul raionului.

7.  Elaborarea şi prezentarea către organele publice locale şi Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a calculelor privind organizarea programelor de lucru anuale şi perspective , necesare pentru ţinerea , cu ajutorul organizaţiilor de proiectări a cadstrului funciar general, realizarea măsurilor pentru folosirea raţională şi protecţia terenurilor, precum şi folosirea după destinaţie a mijloacelor alocate pentru executarea acestor lucrări, efectuînd sistematizarea şi prezentarea informaţiei organelor raspective.

8.  Studierea fondului funciar a tuturor deţinătorilor de tern în scopul folosirei lui mai raţional, evidenţa unor noi terenuri utile pentru valorificare şi a terenurilor care nu se folosesc conform destinaţiei sau cu încălcarea cerincelor stabilite de legislaţie.

9.   Acordarea asistenţei autorităţilor publice locale la organizarea şi petrecerea licitaţiilor funciare.

10.  Supravegerea bornelor de hotar şi geodezice

11.  Pregătirea şi reciclarea specialiştilor, perfecţionarea calificaţiei lor şi asigurarea executării sarcinilor puse în faţa lor, organizarea şcolarizării în chestiunile legislaţiei funciare.

12.  Asigurarea renovării materialelor cartografice  pentru ţinerea cadastrului funciar general, monitoringului funciar, efectuarea lucrărilor de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi îndeplinirea lucrărilor pentru folosirea raţională şi protecţia terenurilor.

13.  Participarea la selectarea sectoarelor de teren  pentru amplasarea obiectivelor de construcţie, pregătirea avizelor respective pentru acordarea preventivă a locurilor amplasării obiectivelor conform cerinţelor legislaţiei funciare, pregătirea proiectelor de decizii (dispoziţii, avize) a organelor administraţiei publice locale, referitor la retragerea,transmiterea lor în folosinţă, schimbarea categoriei de destinaţie a terenurilor, ect.

14.  Efectuarea controlului asupra realizării proiectelor pentru reglementarea regimului funciar, construcţiei obiectivelor antierozionale, alte construcţii destinate folosirii raţionale şi protecţiei terenurilor.

15.  Organizarea şi asigurarea efectuării lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, a cercetărilor aărofotogeodezice, a ridicărilor topografice prin fotografieri aeriene  necesare pentru ţinerea cadastrului funciar,efectuării controlului asupra folosirii şi protecţiei terenurilor

16.  Asigurarea culegerei ,păstrării şi sistematizării materialelor funciare, fotografice şi de cercetări, folosite la efectuarea lucrărilor de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi îndeplinirea lucrărilor pentru folosirea raţională şi protecţia terenurilor.

17.  Organizarea şcolarizării specialiştilor primăriilor, întrepriderilor agricole şi a altor deţinători de terenuri în chestiuni de reglementare a regimului proprităţii funciare, dreptului funciar ş.a.

18.  Participarea în lucrul comisiilor pentru darea în exploatare şi casare a terenurilor irigate, desecate,   terenurilor nou însuşite şi recultivate şi a altor obiecte şi construcţii (drumuri, obiecte industriale şi alte).

19.  Serviciul îndeplineşte şi alte funcţii, care corespund sarcinilor puse în faţa lui.

 

IV.  Drepturile serviciului.

 

1.  Să solicită de la toţi deţinătorii de terenuri indeferent de tipul de proprietate şi de subordonare lor departamentală, materialele şi informaţia necesară privind folosirea terenurilor, executarea măsurilor antierozionale şi culturtehnice, plantarea şi îngrijirea fîşiilor forestiere de protecţie, recultivarea terenurilor şi îndeplinirea altor lucrări asupra pămîntului.

2.  prezinte  pentru examinare autorităţilor publice propuneri referitor la suspendarea hotărîrilor, ce ţin de reglementarea relaţiilor funciare, care contravin legislaţiei, precum şi propuneri privind suspendarea dreptului de folosinţă a terenurilor în cazurile prevăzute de legislaţie.

3.  Să i se prezinte fără plată de la autorităţile publice locale,întreprinderi şi organizaţii documentele,materialele şi informaţia necesară pentru ăndeplinirea sarcinilor puse în faţa Serviciului.

4.  Să prezinte propuneri către autorităţile publice locale privind limitarea, interzicerea provizorie sau suspendarea lucrărilor de construcţii industriale, civile sau a altor genuri de construcţii, valorificării sectoarelor de teren, efectuării lucrărilor de cercetări geologice, care se petrec  cu încălcarea legislaţiei funciare şi pot influenţa negative asupra stării resurselor funciare.

 5.  participe în lucrul comisiilor pentru darea în exploatare a terenurilor ameliorate şi recultivate, a fîşiilor de protecţie, a construcţiilor hidrotehnice antierzionale şi a altor obiecte, ce se construiesc cu scopul folosirii raţionale şi protecţiei terenurilor, precum şi a drumurilor,obiectivelor industriale, ect.

 6.   Să participe  la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, regulamentelor şi recomandărilor în chestiunea relaţiilor funciare şi folosirii pămîntului.

  7. Să efectueze expertiza proiectelor, documentelor, care legitimează rezultatele înventarierii şi privatizării pămîntului.                             

  8.  Să frecventeze liber şi să cerceteze terenurile tuturor deţinătorilor de terenuri a raionului.

  9.   Să primească de la primariile satelor şi oraşului darea de seamă funciară la data de 1 ianuarie.

 10. Să execute supravegherea lucrărilor pentru repartizarea terenurilor în natură (pe teren) pentru   necisităţi individuale, de stat şi obşteşti.

 11. Să controleze eficienţa folosirii conform destinaţiei a terenurilor atribuite cetăţenilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor în proprietate, posesie şi folosinţă.

 

                                      V.   Responsabilitatea Serviciului                                                                                          

                         Serviciul poartă răspundere pentru:

 

   1.   Intocmirea şi prezentarea în instanţele ierarhic superioare în termenele stabilite a cadastrului  

         funciar generalanual în conformitate cu cerinţele legislaţiei;

    2.   Calitatea lucrărilor îndeplinite pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, precum şi a

          lucrărilor de valorificare complexă a terenurilor noi şi recultivarea tertenurilor detiorate;

    3.   Ţinerea cadastrului şi monitoringului funciarpe teritoriul raionului .

    4.  Calitatea propunerilor pregătite pentru examinare şi adoptare de către autorităţile publice 

          respective  

VI.   Dispoziţii finale.

 

1.      Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Serviciului, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.

2.      Obligaţiunile de serviciu şi fişile de post ale funcţionarilor publici din Serviciu se elaborează în conformitate cu regulamentul dat.

3.  Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.

 

 

Secretarul   CR                             P.Boicu                     

 

 

Social

Economic

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]