User Registration

or Cancel
Ora: 2:34
Admin

Admin

Anunț funcție vacantă !

Monday, 10 August 2020 07:39

     Consiliul raional Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Speia

 (termen determinat – 5 ani);

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

1.     Cetăţean al Republicii Moldova;

2.     Domiciliul permanent în Republica Moldova;

3.     Studii superioare de licență și postuniversitare medicale;

4.     Studii de masterat în managementul sănătății publice / management organizațional / administrare este un avantaj;

5.     Cunoaște limba română, scris și vorbit;

6.     Capacitate deplină de exerciţiu;

7.     Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

8.     Lipsa antecedentelor penale;

9.     Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;

10.    Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

 

Dosarul de participare la concurs va include:

1.     Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;

2.     Copia actului de identitate;

3.     Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat,postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;

4.     Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

5.     Copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;

6.     Declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;

7.     Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;

8.     Curriculumul vitae (CV);

9.     Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);

10.    Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).

11.    Proiectul de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani. 

12.  Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

 

Etapele concursului:

1.     Evaluarea dosarelor;

2.     Evaluarea competențelor profesionale;

3.     Evaluarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani;

4.     Interviul.

 

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 30 zile de la data publicării pe pagina web www.anenii-noi.md, pînă la data de 08 septembrie 2020, inclusiv, la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi, str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului :

- dna Morari Olga, specialist principal Serviciul resurse umane

                               Aparatului președintelui raionului

- tel: 0265 2 37 20,

- e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  prelungirea  termenului de depunere a 

                                             dosarelor pentru ocuparea  funcţiilor  publice vacante: 

I. Specialist  Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 Scopul funcţiei:

Realizarea  concepției în domeniul eficienței energetice în raion.

 Obiectivele  de bază:

-         coordonează activitatea în domeniul eficienței energetice a administrației publice locale de nivelele I și II, cât și a instituțiilor publice din raion;

-         elaborează rapoarte de efectuare a achizițiilor publice  în urma procedurilor de  achiziții cu valoare mică.

 

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

-         Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită afuncţionarului public

-         Hotărârea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

-         Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

-         Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM

-         Legea nr. 435/2006 privind descentralizareaadministrativă

-         Legeka nr. 231/2010 cu privire la comerț interior

-         Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice

-         Legea nr. 139/2018 privind eficiența energetică

 

.    II. Specialist principal Secția agricultură, alimentație și implementarea  tehnologiilor avansate

 Scopul funcţiei:

 Dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglementare a regimului proprietății funciare.

 Obiectivele de bază:

- administrează controlul de stat asupra folosirii raționale a terenurilor;

- elaborează și asigură realizarea programelor de stat privind folosirea

   rațională, protecția și restabilirea terenurilor;

- coordonează și asigură controlul asupra tuturor genurilor de lucrări în

  domeniul reglementării regimului proprietății funciare.

 

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

-         Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită afuncţionarului public

-         Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

-         Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

-          Legea nr.828/1991 Codul funciar

-          Legea nr.354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile

-         Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului

-         Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile

-         Legea nr. 1428/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente

-         Hotărârea de Guvern nr. 63/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică

-         Hotărârea de Guvern nr.136/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea

                                                            funcţiei  publice temporar vacante ( 3 luni ): 

  III. Specialist Secția financiară

 Scopul funcţiei:

Realizarea concepției cu privire la privatizare. 

Obiectivele de bază:

-         administrează proprietăți publice în scopul armonizării proprietății și a structurii proprietății publice, precum și modalitățile de administrare a acesteia, cu funcțiile unității administrativ-teritoriale;

-         determină componența și valoarea bunurilor domeniului public al unității administrativ-teritoriale, evidența acerstor bunuri;

-         delimitează bunurile de proprietate publică și bunurile  de proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;

-         sporește activitatea bunurilor pasibile de privatizare prin alegerea unei modalități adecvate de restructurare și de privatizare;

-         atrage un număr cît mai mare de participanți la privatizare, asigurând concurența.

 

Bibliografia concursurilor:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

-         Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită afuncţionarului public

-         Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

-         Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

Specialist Secția financiară:

-         Legea  nr.1324/1993  privatizării fondului de locuinţe

-          Legea nr.75/2015cu privire la locuinţe

-          Hotărârea de Guvern nr.675/2008 cu privire la Registrul patrimoniului public

-          Legea nr. 913/2000 condominiului în fondul locativ.

 

 

       Condiţii de participare la concursuri:

   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare de specialitate;
   - Experienţa în funcţia de specialitate este un avantaj;

   - Neatingerea vârstei de pensionare;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs va conţine:
   - Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru 
postul respectiv;

   -  Copia buletinului de identitate;

   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă

     anterioară sau extrasul din cont de la CTAS.

Data limită de depunere a  dosarului de concurs -  01.09.2020

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

 MD 6501, or.Anenii Noi,

       str. 31 August,4, et.II, bir.208, Serviciul resurse umane

Specialist principal -  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

 

 

 

 

 

        Comisia Teritorială  Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Anenii Noi s-a întrunit joi, 30 iulie 2020, în şedinţă extraordinară.

   Membrii comisiei au analizat  un şir de chestiuni importante: starea epidemiologică din raion din ultimele săptămâni, situaţia la zi în Secţia chirurgie a IMSP Spitalul raional Anenii Noi,  etc.

     La solicitarea Ministerului Sănătăţii, comisia a aprobat  amplasarea centrului de triere pentru copii în blocul central al Spitalului Raional. A fost sistată activitatea Secţiei chirurgie pe perioada aflării în carantină a personalului.

    Deasemenea, comisia a aprobat  alocarea surselor financiare întru susţinerea  personalului medical implicat în combaterea  răspândirii infecţiei  COVID-19.

Costul estimativ al deciziei este de cca 200 mii lei.

 

    

Miercuri, 04 august 2020 în incinta Consiliului raional Anenii Noi s-a desfăşurat o şedinţă  de lucru la care au participat:  preşedintele raionului Anenii Noi dl Ion Vicol,  vicepreşedintele dl Valentin Brinişter, specialişti din cadrul Secţiei agricultură, alimemntaţie şi implementarea tehnologiilor avansate ; Direcţia  economie, dezvoltare regională şi atragerea investiţiilor, cât şi reprezentanţi ai intreprinderilor de stat din  s. Maximovca.

    La şedinţă  s-au discutat un şir de subiecte  actuale  cum ar fi: provocarile şi probremele cu care se confrunta intreprinderile de stat din Anenii Noi, soluţii şi propuneri .

  “ Institutul Ştiinţifico -Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară  s.  Maximovca, în prezent, este o instituţie ştiinţifico-aplicativă de o importanţă considerabilă pentru RM , cu  un genofond valoros de animale agricole. Efectuând cercetari în ramurile de bază a sectorului zootehnic din ţară, instituţia rămâne a fi una din principalele  din sfera ştiinţei şi inovării în domeniu”. Avind la bază realităţile si mediul actual,  întreprinderea  incearcă să se adapteze si să atingă rezultate performante, în pofida problemelor ce apar, a menţionat Oleg Mașner, director inetrimar al instituţiei.  .

   Dnul Vasile Harea, administratot Î.S “ Centrul Republican pentru ameliorarea şi reproducţia Animalelor “CRARA”,  a relatat despre  activitatea institutiei pe care o conduce,  eforturile (prin mai multe modalităţi şi proiecte) de a  imbunătăţi calitatea si diversitatea materialului reproductiv folosit in zootehnie in R.Moldova, ceea ce va spori considerabil competitivitatea fermierilor din raion .

     În finalul şedinţei  s-a pus în discuţie  ideea creării  unui Centru de Business Agricol în raionul Anenii Noi.

 

 

Șahul - o încercare a inteligenței

Friday, 31 July 2020 08:54

Șahul este o încercare a inteligenței” a zis  Goethe,   urmîndu-i povaţa, beneficiarii secţiei de șah  “Şcoala sportivă pentru copii” din raionul Anenii Noi  şi-au testat forțele în cadrul  competiţiei_desfăşurate la iniţiativa fondatorului         SRL “Motel SV” dlui Gusarenco Valentin, consilier raional, cu sustinerea dl Ion Vicol,  preşedintele raionului Anenii Noi şi a  dl Maţarin Alexandr, primarul oraşului Anenii Noi.

    Activitatea s-a desfășurat  miercuri 29 iulie  2020, în satul Todireşti. La eveniment au participat  copii din diferite localităţi a raionului Anenii Noi, care au jucat o partidă de şah simultan cu Dl Petru Parutenco, candidat în maeştri ai sportului la şah.

    Atunci când pe tabla de șah rămâneau doar câteva figuri, jocul devenea tot mai intrigant, dar oricare nu a fost rezultatul obținut, câștig, pierdere sau egalitate, jucătorii s-au ales  cu o bună experiență şi cu o lecţie de şah.

   La finalul evenimentului copiii au fost decernați cu diplome şi medalii din partea Consiliului raional Anenii Noi cât şi din partea primăriei oraşului Anenii Noi.

    După  Turneu  copiii s-au odihnit gratis la piscină.

 

 

 

   

l

Investiția în terenul agricol prin irigare reprezintă  siguranța în obținerea recoltei. AUAI Agro-Acva, participant la Fondul Provocările Mileniului, la moment are posibilitatea de a  folosi sistemul de irigare pentru circa 900 ha, aceasta fiind o favoare pentru raion și utilizatorii de apă din s.Gura Bicului, s.Roșcani și s.Telița.

Fermierii raionului au finalizat secerișul. Fiind supuși schimbărilor climaterice (seceta), ei au recoltat grâu de toamnă- 6287 tone pe o suprafață de 4950 hectare, orz de toamnă-2300 tone pe o suprafață de 1379 hectare. Le mulțumim plugarilor.

Page 7 of 24

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]